Izbranih 10
Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 knjig, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Pri vsaki smo priložili sliko naslovnice in opis vsebine. Dodali smo številko, s katero najdete knjigo na polici naše knjižnice.

 
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Poiščite v naši knjižnici:
Maj 2022

Podobne vsebine: didaktika, visoko šolstvo, pouk, učitelji, znanjekompetence

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu

Druga monografija Projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) s področja visokošolskih didaktik v desetih znanstvenih prispevkih enajstih različnih avtorjev daje vpogled v nova znanja, kompetence in spremembe na področju učenja in poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Želi prispevati k boljši sistemski odprtosti visokošolskega sistema ter omogočiti študentom vpogled v tista znanja, kompetence in spretnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. Ponuja spekter najnovejših inovativnih pristopov, ki služijo za razmislek in/ali vpeljavo sodobnih didaktičnih pristopov v vzgojno-izobraževalni proces z vidika posameznih specialnih didaktik.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf

   

Podobne vsebine: likovna umetnost, visoko šolstvo, didaktika, umetnost, inovativno učenje in poučevanje

Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education: arts didactics in higher education
 

Monografija iz projekta INOVUP se ukvarja z različnimi pedagoškimi pristopi in znanji pri poučevanju likovne umetnosti. U. Podobnik in J. Selan poudarjata, da bodoči učitelji likovne umetnosti potrebujejo ustrezna znanja s področja likovnih vsebin. Neposredne izkušnje s področja likovnega ustvarjanja, načrtovanja in poučevanja likovnih vsebin pomembno prispevajo k razvoju lastnega likovnega izražanja in posledično k resnejšemu premisleku o vsebini in organizaciji likovne dejavnosti v praksi. R. Potočnik in T. Tacol poudarita pomen zavedanja univerzitetnih učiteljev, da posebno pozornost namenijo recepciji umetnosti. Pri načrtovanju umetniških dejavnosti je treba spodbujati oblikovanje vrednot, odprtost za umetniške izkušnje ter čustva, ki jih ob tem doživljajo.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Podobne vsebine: učne težave, otroci s posebnimi potrebami, učenje, kognitivne strategije, specifične učne težave

Essentials of specific learning disability identification
Predstavljena so najnovejša spoznanja in prakse o ocenjevanju, prepoznavanju ter posredovanju pri specifičnih učnih težavah in motnjah, kot so disleksija, diskalkulija, disgrafija in druge. S praktičnimi nasveti, ki jih je mogoče takoj uporabiti, ponuja pomembne informacije za strokovnjake, ki delajo z otroki in mladostniki. Vsebuje tudi napotke za delo pri neverbalnih učnih motnjah. Zgodnje prepoznavanje in ustrezna pomoč lahko dvigneta kakovost otrokovega življenja in vplivata tudi na sam učni uspeh.
Postavitev:  376.1 ESSENTIALS of specific  
 

Podobne vsebine: govorna terapija, govorne motnje, otroci s posebnimi potrebami, fonologija, glas

Interventions for speech sound disorders in children

Izčrpna analiza opisuje 21 intervencij za posredovanje pri motnjah govora pri otrocih. Skupina mednarodnih strokovnjakov predstavlja najnovejše raziskave, nove intervencije ter navodila za izbiro intervencij. Vsebuje povezave do posodobljenih video posnetkov, ki prikazujejo intervencije v praksi. Za vsako bodo bralci dobili jasno razlago, temeljite napotke za izvajanje, spremljanje napredka in uporabo intervencije pri otrocih iz kulturno in jezikovno različnih okolij.

Postavitev: 376.1-056.264 INTERVENTIONS for speech/2nd.  
 
 

Podobne vsebine: Igre, rekreacija na prostem, otroci, razvoj otroka, gozdna pedagogika

Hanscom, Angela J.

Balanced and barefoot: how unrestricted outdoor play makes for strong, confident, and capable children

Današnji otroci so popolnoma sprejeli sedeči način življenja pred televizijo, video igrami in računalniškimi zasloni. Študije vedno bolj kažejo, da otroci potrebujejo igro na prostem, da bi razvili svoje senzorične, motorične in izvršilne funkcije. Pomanjkanje gibanja vodi do številnih zdravstvenih in kognitivnih težav, kot so motnja pomanjkanja pozornosti/hiperaktivnosti (ADHD), težave z regulacijo čustev in senzorično obdelavo ter agresivnosti tako v šoli kot drugače. Avtorica opisuje, kako sta igra na prostem in svoboda gibanja ključnega pomena za otrokov kognitivni razvoj in rast. Ponuja mnogo zabavnih in privlačnih načinov, da otroci odrastejo v zdrave, uravnotežene in odporne odrasle osebe.

Postavitev:  373.32.016:50 HANSCOM, A. J. Balanced  
Podobne vsebine: otroci, računalniki, pouk na daljavo, informacijska tehnologija, vzgoja

 

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih : priročnik za strokovnjake

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo odstopanja že zgodaj v razvoju. Skupaj s strokovnjaki z drugih področij so pripravili prve nacionalne smernice. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Namenjene so vsem strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujemo z otroki in mladostniki tako v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali drugih strokovnih službah.

Dostopno tudi na https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

Postavitev:  37.018 SMERNICE za uporabo  
 

Podobne vsebine: matere, zaposlitev, staranje, družina, Evropa, starši, delo, ženske

Working women in the sandwich generation : theories, tools and recommendations for supporting women's working lives

Knjiga predstavi jasnejši pogled na to, kako lahko odločevalci podpirajo ženske iz tako imenovane »sendvič generacije«, ki skrbijo tako za otroke kot za starejše. Te pogosteje kot moški skrbijo za svoje ostarele sorodnike skupaj z lastnimi otroki ali vnuki. Predstavljajo vse večjo ranljivo skupino na trgu dela z večjim tveganjem diskriminacije, konfliktov med delom in družino, izgorelosti, umikom s trga dela in brezposelnosti. Dobimo pogled tudi na to, kako podpreti to skupino tako zdaj kot v prihodnosti. Raziskave osvetljujejo razmere na Poljskem, Finskem in Flandriji. Podajo priporočila za odločevalce, ki se ukvarjajo s tem področjem. Knjiga je na voljo tudi preko odprtega dostopa.

Postavitev: 330 WORKING women   

Podobne vsebine: arhitekturno risanje, risarske tehnike, risba s svinčnikom, senčenje, kompozicija

Guptill, Arthur Leighton

Rendering in pen and ink

Knjiga Arthurja L. Guptilla je dolgo veljala za najbolj obsežno knjigo, objavljeno na temo risanja s črnilom. Zasnovana je, da razveseli in pouči vsakogar, ki riše s peresom in črnilom, od profesionalnega umetnika do amaterja. Posebej zanimiva je za arhitekte, notranje oblikovalce, krajinske arhitekte, industrijske oblikovalce ter ilustratorje. Vključuje pregled materialov in orodij upodabljanja, rokovanje s peresom, vrste orisov in njihovo uporabo, risanje predmetov v svetlobi in senci, osnovna načela kompozicije, uporabo fotografij, študij dela znanih umetnikov, skiciranje na kraju samem, risanje arhitekturnih detajlov in še mnogo stvari. Knjiga je ilustrirana z več kot 300 risbami.

Postavitev: II 73/74 GUPTILL, A. L. Rendering  
 

Podobne vsebine: matematika, slikanice, mladinska dela, število nič

70 češenj: matematična slikanica

Slikanica otroka preko zgodbe vodi v svet matematike. Gre torej za didaktični pripomoček, preko katerega realiziramo določene matematične cilje. V tem primeru se cilji navezujejo na vlogo števila nič: število nič kot moč prazne množice, kot nevtralni element za seštevanje in odštevanje, kot število, ki je manjše od vseh naravnih števil ter kot števka v zapisu mestne vrednosti. Otrok se ob branju zgodbe sreča z vsemi naštetimi vidiki preko življenjskih situacij, v katerih glavna protagonistka Anička doživlja vedno nova razočaranja, saj jo drugi obravnavajo kot število brez vrednosti. Nazadnje odkrije, da ni brez vrednosti, saj združena s svojimi prijateljicami, ki predstavljajo števila 1, 3 in 7, odigra pomembno vlogo pri povečanju vrednosti števila. Zgodba ima tudi vzgojno funkcijo, saj ozavešča, da je vsak posameznik pomemben in prispeva svoj delež k skupnosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 SEDEMDESET češenj
   

Podobne vsebine: opraševanje, opraševalci, čebele, čmrlji, metulji, sonaravni vrt

Bole, Petra; Esenko, Ivan; Šalehar, Andrej

Svet opraševalcev

Avtorji predstavijo zanimiv in raznolik svet opraševalcev ter medsebojne odnose med opraševalci in rastlinami, ki jih ti oprašujejo. V sodobnem času se zanimanje za čebele povečuje, ne samo zaradi njihovega pomena pri opraševanju rastlin, temveč zaradi vse večjega zavedanja o njihovi ogroženosti. Opraševalke niso samo medonosne čebele, nepogrešljive so tudi druge žuželke, čmrlji, čebele samotarke, metulji in naključni obiskovalci cvetov, ki so prav tako dobile mesto v knjigi. Opisujejo, zakaj je prihodnost našega planeta bistveno odvisna od opraševalcev in kakšna je naša odgovornost pri njihovem ohranjanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 59 BOLE , P. Svet
 
 
April 2022

Podobne vsebine: šola v naravi, osnovne šole, učenje v naravirazredni pouk

Pouk na prostem : priročnik za učiteljice in učitelje na razredni stopnji

Številne raziskave govorijo o pozitivnih učinkih pouka na prostem na znanje, učenje in počutje učencev, pa tudi na šole kot skupnosti. Pouk na svežem zraku izboljša učne dosežke, poveča motivacijo, izboljša fizično in mentalno zdravje, poveča koordinacijo, ravnotežje in ročne spretnosti ter omogoča socialni razvoj učencev. Priročnik je razdeljen v šest zvezkov, združenih v mapi: pouk na prostem, okolje, jezik in sporazumevanje, matematika, igra na prostem, umetnost. Dejavnosti so zasnovane tako, da spodbujajo vrstniško sodelovanje, gibanje in igro. Učenec razvija znanja in veščine z izkušnjami v neposrednem okolju. Priloženi so učni listi, kartice z izzivi ter orodja za samovrednotenje.

Postavitev: II 371.3 POUK na prostem  

Podobne vsebine: učenci, pedagoška psihologija, šole, moteče vedenje, šolski razredi, medosebni odnosi

Barborič Vesel, Darja

Vija vaja ven : o motečem vedenju v šoli
 

Vsak učitelj se je bržkone že srečal z vedenjsko problematičnimi in motečimi učenci. Čeprav takšno vedenje ni novodoben pojav, je dandanes v porastu. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da učitelj motečega vedenja ne zna le prepoznati, temveč da razume tudi njegove vzroke in nanj primerno odreagira. Priročnik nas popelje čez teorijo nastanka  in prakso ravnanja, ko v razredu nastopi neželeno vedenje, hkrati pa z izborom iskrivih kolumn in zapisov izpovedi učiteljev, učencev ter staršev poskrbi za večplastno razumevanje in lažje spoprijemanje z realnostjo motečega vedenja v šoli.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  37.015.3 BARBORIČ Vesel Vija vaja

Podobne vsebine: angleščina, osnovnošolsko izobraževanje, učenje in poučevanje, Jeziki, poučevanje tujega jezika, izobraževanje učiteljev

Shin, Joan Kang; Savić, Vera; Machida, Tomohisa

The 6 principles for exemplary teaching of English learners : young learners in a multilingual world
Knjiga obravnava poučevanje angleščine kot tujega jezika otrok starih od 2 do 12 let. Opisanih je 6 načel poučevanja, ki imajo štiri glavne podlage: upoštevanje otrok, angleščina kot globalni jezik, integracija večpismenosti ter zavezanost večjezičnemu svetu. Načela, ki so prikazana v obliki praktičnih primerov, bodo učiteljem pomagala izboljšati poučevanje in ocenjevanje pridobljenega znanja.
Postavitev:  811.111 SHIN, J. K. 6 principles  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, posttravmatska stresna motnja, svetovanje, terapevti, empatija

Rothschild, Babette; Rand, Marjorie

Help for the helper : the psychophysiology of compassion fatigue and vicarious trauma

Izgorelost terapevta je pereč problem, ki lahko ogrozi dobro počutje terapevta. Skrb zase je mogoča le, kadar si lahko sam aktivno pomaga. Avtorici preučujeta literaturo iz nevrobiologije, socialne psihologije ter psihologije človeka, da bi pojasnila, kako terapevti trpijo zaradi preveč empatije do svojih strank, nato pa predstavita strategije za spopadanje z izgorelostjo in stresom.

Postavitev:  159.96 ROTHSCHILD, B. Help  
 
 

Podobne vsebine: starševstvo, Montessorijeva učna metoda, dojenčki, družina, otrokov razvoj

Davies, Simone

The Montessori baby : a parent's guide to nurturing your baby with love, respect, and understanding

To je vodnik za vzgojo in  nego otroka od rojstva do prvega leta starosti po Montessori načelih. Ta vidijo otroka kot posameznika, sposobnega raziskovanja. Dolgo časa je veljalo, da so dojenčki nebogljeni, v bistvu pa se zelo veliko naučijo v nekaj mesecih. Opisuje privajanje otroka na dom in vsakodnevno rutino, gibalne in govorne aktivnosti za dojenčke ter pripravo na starševstvo, da bi starši postali bolj čuječi.

Postavitev:  371.481 DAVIES, S. Montessori baby  
Podobne vsebine: Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, otroci s posebnimi potrebami, vzgojitelji, zgodnje učenje, sodelovanje s starši, timsko delo, otroška igraMurphy, Kerry

A guide to SEND in the early years : supporting children with special educational needs and disabilities.

Knjiga bo koristila predšolskim vzgojiteljem pri njihovem delu z otroki s posebnimi potrebami na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Opisuje, kako skrbeti za te otroke, zgodnje učenje, oblikovanje aktivnosti, opazovanje otrok, timsko delo ter kako komunicirati z njihovimi starši oz. skrbniki.

Postavitev:  376.1 MURPHY, K. Guide  
 

Podobne vsebine: Rosenshine, Barak, vzgoja in izobraževanje, učenje in poučevanje, kognitivna znanost, znanstveno raziskovanje

Sherrington, Tom
 
Rosenshine's principles in action

Načela poučevanja Baraka Rosenshina so splošno priznana zaradi svoje jasnosti in preprostosti. Opisujejo, kako jih vključiti v vsakodnevno delo v razredu. Pomagala bodo tudi učiteljem, ki se želijo seznaniti s kognitivno znanostjo. V knjigi najdemo tudi njegovo delo Principles of Instruction (2010), kjer je opisano, kako teorijo povezati s prakso.

Postavitev:  371.2 SHERRINGTON, T. Rosenshine's   

Podobne vsebine: dvoživke, opazovanje, živalstvo, žabe, močeradi, pupki, človeška ribica, močeril

Bajd, Barbara

Moje prve dvoživke : preprost določevalni ključ

Dvoživke so vretenčarji, katerih življenje je vezano na vodo in kopno, zato jih tako tudi imenujemo. Namen knjige je prepoznavanje različnih vrst dvoživk ter glavnih razlik med skupinami dvoživk. Poznanih je več kot 8000 vrst dvoživk. Največ različnih vrst živi v tropskih in subtropskih predelih, predvsem v tropskem deževnem gozdu. V knjigi je opisanih 19 domorodnih vrst dvoživk, ki živijo v Sloveniji.

Postavitev:  59 BAJD, B. Moje  
 

Podobne vsebine: zgodbe, vsakdanje življenje

Rodari, Gianni
 
Od tu in tam : pravljični cvetnik

Najnovejša knjiga prevodov slavnega italijanskega avtorja, ki je zapustil obsežen opus mladinske književnosti, pretkane z inteligentno romansko hudomušnostjo in humornostjo, v katero vstopajo motivi in teme iz vsakdanjega življenja. Zbranih je 34 Rodarijevih zgodb in pesmi, 26 jih je za to priložnost sveže prevedel Miran Košuta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821 RODARI, G. Od tu
   

Podobne vsebine: izleti, Slovenija, turistični vodniki (knjige), planinski vodniki, pohodništvo

Brglez, Franjo

Kekčevi izleti : 50 družinskih potepov po hribih in dolinah

Vodnik prinaša 50 lahkih in malo manj lahkih družinskih enodnevnih izletov po najlepših planinah Slovenije s čudovitimi razgledi, prelepimi stezicami, žuborečimi potoki in veliko dobre volje. Enodnevni izleti po vsej Sloveniji in malce še v zamejstvo so primerni za vse starosti in okuse.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  796.5 BRGLEZ, F. Kekčevi
 
 
Marec 2022

Podobne vsebine: umetnostna terapija, ples, glasba, otroci, osebe s posebnimi potrebami

Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami
 

Znanstvena monografija daje vpogled v subtilno naravo procesa, znotraj katerega raziskujemo dobrobit umetnosti v različnih socialnih okoljih. Predstavlja šest znanstvenih prispevkov desetih avtorjev. Prispevki so med seboj različni, razporejeni pa so glede na starost oseb, vključenih v raziskave. Obravnavajo različna področja pomoči z umetnostjo ter ustvarjalni pristop z glasbo, s plesno-gibalno in z likovno dejavnostjo vse od predšolskega, šolskega do odraslega obdobja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  615.851 POMOČ z umetnostjo

 

Podobne vsebine: naravoslovje, učenje in poučevanje, naravoslovna pismenost, matematika

 
 

 

Jeram, Ksenja

Iz malega raste veliko : čustveno opismenjevanje vzgojiteljev kot temelj čustvenega opismenjevanja otrok : priročnik za vzgojitelje in tiste, ki delajo z njimi
Priročnik nagovarja vzgojitelje, da načrtujejo dejavnosti, ki spodbujajo čustveno socialni razvoj otrok in sprotno evalvacijo. Del evalvacije je samorefleksija, ki vsebuje premislek, kako in zakaj nekaj delamo ter kako se ob tem odzivajo otroci. Poklici, ki vključujejo delo z ljudmi, zahtevajo soočenje s samim sabo. Potrebno je razmisliti o sebi (kaj čutim, kakšna oseba sem in kaj si želim spremeniti).
Postavitev:  II 373.2 JERAM, K. Iz malega  
 

Podobne vsebine: tehnologija, vzgoja in izobraževanje, poučevanje matematike, umetnostna vzgoja

Blannin, Joanne

Beginning teaching with digital technology
V zdajšnjem času se pričakuje, da bodo učitelji uporabljali digitalno tehnologijo za poučevanje. Kako jo lahko učinkovito uporabijo v osnovni in srednji šoli s poudarkom na pismenosti, matematiki, naravoslovju, znanosti, tehniki ter umetnosti, bomo spoznali v pričujoči knjigi. Pogledali bomo, katere informacijske vire uporabiti, varnostni ter etični vidike uporabe, računalniško kodiranje v razredu ter primere dobrih praks. Knjiga je namenjena bodočim učiteljem.
Postavitev: 004 BLANNIN, J. Beginning  
 

Podobne vsebine: pripovedovanje zgodb, psihoterapija, Covid-19

The Routledge international handbook of therapeutic stories and storytelling

Raziskuje zgodbe z izobraževalnega, skupnostnega, socialnega, zdravstvenega, terapevtskega vidika upoštevajoč vrsto raznolikih družbenih in kulturnih pogledov, v katerih se terapevtske zgodbe uporabljajo in so nastale s strani pripovednikov, umetnikov, terapevtov in raziskovalcev z vsega sveta. Avtorji raziskujejo pripovedovanje zgodb kot odziv na pandemijo Covid-19. V knjigi je tudi mednarodna antologija zgodb.

Postavitev: 615.851 ROUTLEDGE international  
 


Podobne vsebine: nevroznanosti, možgani, zgodovina, srce, evolucija

Cobb, Matthew

The idea of the brain : a history

To je široko potovanje od starodavnih korenin nevrologije do najbolj osupljivih nedavnih raziskav ter zgodba o prizadevanju za razumevanje človeških možganov. Najnovejše teorije nam omogočajo, da ustvarimo umetne spomine v možganih miške, zgradimo programe umetne inteligence, ki so sposobni izjemnih kognitivnih podvigov in še mnogo stvari.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: 61 COBB, M. Idea
   

Podobne vsebine: kvantna teorija

Bilban, Tina

Čudni kvantni svet

Znanstvena monografija o kvantni mehaniki se predmeta svoje obravnave loti tako postopoma, sistematično in jasno, da vsekakor nagovarja tudi širšo javnost, ki se zanima za znanost, še posebej za naravoslovje in filozofijo. Osem poglavij spremljajo mini stripi Izarja Lunačka, ki z inteligentnim humorjem poskrbijo za zabavne predahe od osredotočenega branja. Predstavi nenavadne rezultate kvantnih poskusov in znanstvene opise kvantnega sveta in ob tem razloži tudi vse manj znane pojme.

Postavitev: 53 BILBAN, T. Čudni   
 

Podobne vsebine: vrtovi, osnovnošolsko izobraževanje, načrtovanje, vrtnarstvo, vzgoja, izobraževanje

 

 

Slabe, Anamarija

Šolski ekovrtovi : vodnik za načrtovanje in učno rabo

Vrt v šoli ali vrtcu otrokom omogoča radost, saj spremljajo življenjske procese in jih doživljajo z vsemi čutili. Program Šolski ekovrtovi se je začel izvajati leta 2011. Šolski vrt predstavlja učni in vzgojni pripomoček. Povežemo ga z globalnim učenjem, katerega cilj je soustvarjanje mirnejšega, trajnostnega sveta. Vodnik opisuje elemente šolskega ekovrta, njegovo vzdrževanje s poudarkom na ekološkem vrtnarjenju, hrani in prehrani.

Postavitev: II 373.32.016:50 SLABE, A. Šolski  
 

Podobne vsebine: prave jegulje, kulturna zgodovina, ribolov, spomini, ribe, simbolika

Svensson, Patrik

Evangelij po jeguljah : čudovito potovanje najskrivnostnejše ribe na svetu

Kako dobro je mogoče spoznati jeguljo? Od kod izvirajo in kam potujejo ter kaj jih vodi na dolgi poti domov? V svoji pripovedi avtor odpira temeljna življenjska vprašanja o življenju in usodi človeštva. V sveži in zaneseni pripovedi nas vodi skozi zanimive podrobnosti iz življenja jegulj ter nas povabi, da prisluhnemo intimnim pogovorom med njimi. Je navdihujoča zgodba o ljubezni, o odnosu med sinom in očetom, o usodi človeštva in o neukrotljivi naravi rečne jegulje, ki jo neznana sila vodi na drug konec sveta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  59 SVENSSON, P. Evangelij
   

Podobne vsebine: Freud, Sigmund, biografije, psihoanaliza

Sheppard, Ruth

Freud: znanstvenik in rojstvo psihoanalize
Sigmund Freud, avstrijski psiholog in nevrolog ter utemeljitelj psihoanalitične šole, je s svojimi ugotovitvami pomenil prelomnico na področju znanstvenih dognanj o duševnosti, vlogi nezavednega in razvojnih fazah človeške osebnosti. V izjemno zanimivi biografiji boste ob raznolikem slikovnem gradivu sledili njegovim prelomnim odkritjem, življenjski in družinski poti. S svojimi spoznanji in ugotovitvami je postal sopomenka za psihoterapevtski proces razkrivanja simbolnih pomenov in blagodejnega celjenja duševnih ran iz otroštva. Njegova metoda asociacij in interpretacija sanj sta postali v sodobnih psihoanalitičnih študijah ključni del zdravljenja in razumevanja človeškega uma.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  929 SHEPPARD, R. Freud
 
 

Podobne vsebine: pravljice, Bambi, srnjački, jeleni, gozdne živali

Salten, Felix

The original Bambi : the story of a life in the forest
To je lepo ilustriran prevod, ki z očarljivimi risbami nagrajene umetnice Alenke Sottler, ujame pomen zgodbe slavnega romana Felixa Saltena Bambi. Literarna klasika zgodbo predstavlja tako, kot je bila mišljena. Desetletja je bralčevo podobo Bambija oblikoval film W. Disneyja (1942) – idealiziran pogled na jelenčka, ki predstavlja nedolžnost narave – ki je temeljil na angleškem prevodu romana avstrijskega judovskega pisatelja Felixa Saltena iz leta 1928. Saltenova zgodba, ki je bila prvotno objavljena leta 1923, je bolj mračna od priredb, ki so ji sledile. Življenje v gozdu je nevarno in negotovo, Bambi pa se nauči pomembnih lekcij o preživetju, ko raste in postane močan, junaški jelen.
Postavitev: 821.112.2 SALTEN, F. Original
 
   
 
 
   
Februar 2022

Podobne vsebine: avtonomija, umetna inteligenca, metakognicija

Strle, Toma; Markič, Olga

O odločanju in osebni avtonomiji
 

Avtorja T. Strle in O. Markič razmišljata o sodobnih znanstvenih razumevanjih in načinih raziskovanja odločanja v povezavi z vprašanjem osebne avtonomije. Avtonomije in njenega udejanjanja ni težko spodkopati, zato moramo v sodobnem svetu polnem izbir, namernih spreminjaj okolij odločanja in manipulacij vedenja paziti, da je ne izgubimo. Avtorja opisujeta tudi vlogo metakognicije v odločanju, umetno inteligenco ter algokracijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  16 STRLE, T. O odločanju

 

Podobne vsebine: naravoslovje, učenje in poučevanje, naravoslovna pismenost, matematika

 
 

 

Blandford, Millie

Literacy in the science classroom
Za globlje razumevanje znanstvenih konceptov in izvedbo različnimi znanstvenimi procesov morajo učenci razviti bistvene veščine, ki jim omogočajo branje, pisanje, poslušanje in razpravljanje o znanstvenih besedilih. To naredimo z različnimi zabavnimi, zanimivimi dejavnostmi in igrami za izboljšanje pismenosti na področju znanosti.
Postavitev:  II 5 BLANDFORD, M. Literacy  
 

Podobne vsebine: matematika, geometrija, reševanje problemov

Posamentier, Alfred S.

Geometry in our three-dimensional world
Knjiga predstavlja izčrpen pregled različnih vidikov tridimenzionalne geometrije, ki jih lahko izkusimo vsak dan. Zajema psihologijo zaznavanja prostora, principe 3D modeliranja in tiska, izume renesančnih umetnikov, umetnost origamija, poliedrske oblike, teorije vozlov, problem optimalnega pakiranja, kartografije do geometrije sončnih in luninih mrkov. Ponuja več kot 420 barvnih ilustracij, ki podpirajo razlage ter različne grafične predstavitve.
Postavitev:   514 POSAMENTIER Geometry  
 

Podobne vsebine: analitična psihologija, psihoanaliza, psihopatologija, teoretska psihoanaliza

Franz, Marie-Louise von
 
Puer aeternus

Marie-Louise von Franz (1915–1998) je ena najbolj znanih jungovskih psihoterapevtk. Njen pomemben prispevek je v tem, da je znala jungovsko (analitično) psihologijo širšemu občinstvu približati na razumljiv način, predvsem z obravnavo literarnih besedil in pravljic. Odličen primer tega je njena razlaga priljubljenega dela Mali princ pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja. Literarne zgodbe lahko nudijo ogromno koristne snovi za psihoanalitično obravnavo. Uporaba jungovske psihologije lahko privede do boljšega razumevanja literarnih besedil, kar bralcem omogoči poglobljeno razumevanje vsakdanjih psiholoških problemov, soočanja z njimi ter njihovega reševanja.

Postavitev:  159.964.2 FRANZ, M. L. Puer  
 


Podobne vsebine: otroci z motnjami v duševnem razvoju, vzgoja in izobraževanje, samostojnost, vsakdanje življenje, otroci s posebnimi potrebami

Baker, Bruce L.; Brightman, Alan J.

Steps to independence : teaching everyday skills to children with special needs

Starši so prvi in ​​najbolj pomembni učitelji svojih otrok. Vodnik opisuje strategije za učenje življenjskih veščin, ki jih otroci potrebujejo za čim bolj samostojno življenje. Najprej poda osnove poučevanja, nato sedmem različnih vrst veščin za poučevanje: priprava, samopomoč, usposabljanje za osebno higieno, igra, samooskrba, oskrba na domu ter spretnosti zbiranja informacij. Dodano je poglavje o obvladovanju vedenjskih težav, informacijski tehnologiji ter krepitvi partnerstva z drugimi učitelji.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  376.1 BAKER, B. Steps
   

Podobne vsebine: podnebne spremembe, trajnostni razvoj, ekologija, energetski viri

Videmšek, Boštjan

Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti

Podnebna kriza se stopnjuje. Je sploh še mogoče kaj spremeniti? Avtor knjige in novinar B. Videmšek je s priznanim fotografom M. Krivicem odšel na »pot okoli sveta«, da bi našel odgovore, če ti sploh obstajajo. Posvetila sta se večjim in manjšim skupnostim, ki so se samoiniciativno lotile spopada s klimatsko krizo. Raziskala sta industrijo litija; zaradi baterij ključno sestavino vseh elektronskih naprav in dobesedno gonila 21. stoletja. Spraševala sta se o nacionalni kognitivni disonanci. Iskala sta alternativne vire energije, ter analizirala električno mobilnost na Kitajskem in Norveškem ter njene prednosti in omejitve v velikih ter majhnih državah. Z vsemi temi primeri sta skušala pokazati, da rešitve obstajajo. Da obstaja plan B.

Postavitev:  502/504 VIDEMŠEK, B. Plan B   
 

Podobne vsebine: izseljevanje in priseljevanje, selitve, begunci

 

 

Toplak, Kristina

Migracijski pojmovnik za mlade

Gospodarske, politične, kulturne in okoljske posledice migracij, integracija migrantov v novo okolje, asimilacija, ki so ji migranti podvrženi, človekove pravice, so samo nekateri izzivi, ki jih migracije postavljajo pred sodobne družbe. Zato je pomembno poznati zgodovino migracij. Pogledali si bomo stanje na področju migracij, nekaj statistike, ozadje vzrokov in posledic migracij, vpliv migracij na sodobne družbe in osvetlili nekaj največjih sprememb, ki so jih v kulturi, umetnosti in znanosti sprožile migracije.

Postavitev:  316 TOPLAK, K. Migracijski  
 

Podobne vsebine: ravnanje z odpadki, vsakdanje življenje, gospodinjski odpadki

Nevidno življenje odpadkov

Glavni namen knjige je pokazati, da odpadki ne izginejo, ko jih zavržemo, temveč se z osupljivo hitrostjo kopičijo in zasedajo vse več prostora na našem planetu. Prispevki, ki so jih napisali uveljavljeni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij antropologije, etnologije in geografije, opišejo lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavijo smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje. Kdor bo knjigo prebral, bo težko odmislil kup odpadkov, ki ga skušamo pomesti pod preprogo.

Dostopno na https://doi.org/10.3986/9789610506096

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   

Podobne vsebine: pripovedovanje zgodb, ustvarjalnost, kamišibaj

Keber, Janez

Umetnost kamišibaja : priročnik za ustvarjanje
Avtorica predstavi kamišibaj kot umetnost, njegove posebnosti in zgodovinski razvoj. Vsi, ki bi ga želeli ustvarjati ali z njim nastopati, pa bodo v tej knjigi našli koristne nasvete, kako izbrati in ustvariti zgodbo, kako izdelati njen likovni del ter kako nastopiti pred občinstvom. Avtorica v zadnjih letih intenzivno raziskuje in ustvarja kamišibaj.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 79 SITAR, J. Umetnost
 
 

Podobne vsebine: migranti, Anglija, romani

Mann, Manjeet

The crossing
Mladinski roman o dveh najstnikih iz nasprotnih svetov je globoka zgodba o upanju, žalosti in resničnih tragedijah begunske krize. Nataliein svet se podira. Pravkar je izgubila mamo. Z bratom hodita po ulicah Doverja polna sovraštva in jeze. Plavanje je njeno edino zatočišče. Sammy je zapustil svoj dom in družino v Eritreji zaradi možnosti novega življenja v Evropi. Vsak korak, ki ga naredi na svoji poti, je korak v neznano in neljubo prihodnost. Zaplet usode ju združi in obema vlije upanje. Toda ali je upanje dovolj, da popravimo zlomljen svet?
Postavitev:  821.111 MANN, M. Crossing
 
   
 
 
   
Januar 2022

Podobne vsebine: samomorilnost, Slovenija, suicidologija, duševno zdravje, preventiva

Samomor v Sloveniji in svetu : opredelitev, raziskovanje, preprečevanje in obravnava
 

Monografija je nastala kot plod sodelovanja med slovenskimi strokovnjaki, ki so dejavni na kliničnem, raziskovalnem in javnozdravstvenem področju preprečevanja samomora. Monografija ponuja obsežno zbirko znanja in usmeritev za nadaljnje delovanje na področju suicidologije. Poglavja v monografiji so zastavljena tako, da obravnavajo različne vidike samomorilnosti – psihološke dejavnike, genetske dejavnike, sociološke dejavnike in dejavnike konteksta, klinične in javnozdravstvene vidike, različne načine preprečevanja samomorilnosti in ogrožene skupine, različne oblike pomoči, evtanazijo in pomoč pri samomoru.  

Dostopno tudi na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/samomor_v_sloveniji_elektronska_izdaja_25_10_21.pdf

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: 343 SAMOMOR v Sloveniji

 

Podobne vsebine: psihiatrija, psihopatologija, osebe z motnjami v duševnem razvoju, psihologija, osebe s posebnimi potrebami

The handbook of intellectual disability and clinical psychology practice
Knjiga je razdeljena na osem sklopov, ki zajemajo konceptualne okvire, okvire ocenjevanja in intervencijske okvire ter specifične probleme, ki se pojavljajo v zgodnjem otroštvu, srednjem otroštvu, adolescenci in odrasli dobi. Poglavja združujejo razpravo o teoretičnih vprašanjih s praktičnimi premisleki. Avtorji povsod vključujejo podrobne opise prakse, kar bo omogočilo uporabo knjige kot priročnika za praktično delo. Ta izčrpen priročnik je odličen vir za vsakogar, ki opravlja podiplomsko usposabljanje iz klinične psihologije, pa tudi za klinične psihologe, psihiatre in psihoterapevte
Postavitev:  616.89 HANDBOOK of intellectual  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, aziskovanje, psihoterapevtski procesi, integrativna psihoterapija

Modic, Karmen Urška; Žvelc, Gregor

Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov
Monografija podaja pregled raziskovanja in integracije v psihoterapiji. Obravnavane so metode psihoterapevtskega raziskova­nja, raziskave učinkovitosti in izidov psihoterapije ter raziskave procesov psihoterapije. Pri tem se še posebej usmerja na področje skupnih fak­torjev psihoterapije, ki predstavlja osnovo za integracijo psihoterapevtskih pristopov in na raziskovanje principov in procesov, ki so v ozadju različnih psihoterapevtskih pristopov. V knjigi je podan pregled gibanja psihoterapevtske integracije od njenih začetkov do sodobnih pristopov.
Postavitev:   615.851 MODIC, K. U. Raziskovanje  
 

Podobne vsebine: branje, tehnologija, bralno razumevanje, knjige

Kepic Mohar, Alenka
 
Nevidna moč knjig : branje in učenje v digitalni dobi

Soobstajanja digitalnega in tiskanega vodi do vprašanja, kaj se dogaja v možganih, ko beremo in kako to vpliva na kognitivni razvoj posameznika. V tem je ne le nevidna moč knjig, to so tudi temelji izobraževanja. Digitalizacija prinaša spremembe v šolski prostor. Zastavlja se vprašanje, ali bo šolski prostor zmogel uvajati mlade v kulturo knjige na način, ki razume delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig. Avtorica se vrača h knjigi kot zatočišču misli, domišljije in znanosti.

Postavitev:  028 KEPIC MOHAR, A. Nevidna  
 


Podobne vsebine: kulturna dediščina, pedagogika, izobraževanje

Fakin Bajec, Jasna; Pogačar, Martin; Straus, Matevž; Lemut Bajec, Melita

Dediščina v akciji : poti in načini vključevanja dediščinskih praks v vzgojno-izobraževalne vsebine

V zgodbah, spominih, odnosih, tradicionalnih znanjih, narečjih in drugih elementih snovne in nesnovne dediščine lahko iščemo številne priložnosti in poti k sočutnemu, kakovostnejšemu, pristnejšemu in trajnostnemu življenju v sedanjosti in prihodnosti. V priročniku so predstavljeni pristopi, metode, tehnike in primeri dobrih praks, kako raziskovanje in interpretacijo preteklosti ter načine (po)ustvarjanja dediščine zasnovati na način, da bodo otroci in mladi aktivno sodelovali pri raziskovanju in poučnem odkrivanju kulturnih, zgodovinskih in naravnih posebnosti domačega kraja.

Dostopno na https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1979


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  37.015.3 DEDIŠČINA v akciji
   

Podobne vsebine: astronomija, 2022, vesolje, opazovanje, efemeride

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2022

Knjiga je namenjena opazovalcem nočnega neba brez teleskopa, torej opazovanjem samo s prostim očesom. V obliki koledarja opozarja na pomembnejše dogodke, ki jih boste lahko na nebu opazovali v letu 2022: bližnja srečanja med planeti, med Luno in planeti ter med Luno, planeti in svetlejšimi zvezdami.

Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej jih   
 

Podobne vsebine: likovna teorija, teorija umetnosti, estetika, umetnostna zgodovina, likovna teorija

Umetnost med prakso in teorijo : teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja

Knjiga prinaša enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konervatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja: estetika, likovne vede in teatrologija. Projekt vzpostavlja diskusijo in refleksijo med različnimi strokovnimi področji umetnosti oziroma na raziskovalnih področjih umetniških akademij Univerze v Ljubljani in vpogleda v delo raziskovalk in raziskovalcev na umetniškem, oblikovalskem in scenskem področju.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/313

Postavitev:  7 UMETNOST med  
 

Podobne vsebine: slikarstvo, slike, muzeji

Paton, Justin

How to look at a painting

Knjiga vsebuje pregled pomembnih slik po vsem svetu – tako klasičnih kot sodobnih. Vodnik so mednarodni časopisi in revije izbrali za najboljšo umetniško knjigo leta 2006 in je prejel nagrado Montana Book Award za sodobno kulturo. Avtor je po knjigi pripravil tudi televizijsko serijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  75 PATON, J. How
   

Podobne vsebine: slovenska osebna imena, enciklopedije in leksikoni, pregled priimkov

Keber, Janez

Leksikon priimkov
Leksikon priimkov na skoraj tisoč straneh prinaša zapise o več kot 19.000 priimkih. Avtor v njem po treh desetletjih preverjanj v praksi pojasnjuje priimke glede na izvor in obliko, pogostnost in prostorsko razporejenost, prve ali zgodnje zapise v starih dokumentih oziroma virih, besedotvorno sestavo in pomen. Leksikon je tako uporaben bodisi za poljudno bodisi za strokovno raziskovanje priimkov v Sloveniji.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č II 811.163.6 KEBER, J. Leksikon
 
 

Podobne vsebine: božič, v otroškem leposlovju

Holiday celebrations: storytelling for EFL young learners
Slikanica je nastala na pobudo bodočih učiteljic in učiteljev, dodiplomskih študentk in študentov študijskega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Študenti so za učence nižje triade osnovne šole napisali zgodbe o praznovanju novega leta v Združenih državah Amerike in v Sloveniji. Izšla je v angleščini, namenjena pa je samostojnemu branju ali kot učni pripomoček pri pouku angleščine.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/186
 
 
   
 
 
   
December 2021

Podobne vsebine: slovenska mladinska književnost, študije primerov, slovenske pisateljice, slovenske pravljice

Blažič, Milena

Comparative children's literature : comparative study of Slovene children's literature in an international context
 

Monografija je sestavljena iz izbora člankov in prispevkov avtorice M. M Blažić, od katerih so bili nekateri že objavljeni v različnih revijah in zbirkah znanstvenih člankov, drugi pa so v monografiji objavljeni prvič. Skupaj nam dajejo vpogled v večplastno avtoričino produkcijo na temo primerjalne mladinske književnosti. Monografija je posebnega pomena, saj avtorica sodi med najuglednejše raziskovalce na omenjenem področju. Sestavljena je iz devetih vsebinskih delov, ki zajemajo različne vidike in obravnavane tematike. Izšla je v angleščini.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:   821.163.6.09 BLAŽIČ, M. Comparative

 

Podobne vsebine: šolska psihologija, psihologija, učitelji, pedagoška psihologija, izobraževanje, duševno zdravje, kognitivni razvoj

Castle, Paul; Buckler, Scott

Psychology for teachers
Kako je mogoče ideje in koncepte iz psihologije pametno uporabiti v razredu, da bi zadovoljili potrebe različnih učencev? Podprta z raziskavami in zavedanjem o dejavnikih, ki podpirajo visoko kakovostno poučevanje, ta knjiga spodbuja učitelje in tiste, ki se usposabljajo za poučevanje, da preučijo svoje metode in postanejo še bolj samozavestni. V novi izdaja je poglavje o psihologiji učenja na daljavo ter o uporabni kognitivni teoriji v razredu.
Postavitev:  159.9 CASTLE, P. Psychology  
 

Podobne vsebine: čustva, fenomenologija, filozofija, zgodovina

The Routledge handbook of phenomenology of emotion

Čustva zavzemajo temeljno mesto v filozofiji. Vendar je fenomenologija čustev do nedavnega ostala relativno zanemarjena tema. Priročnik je izjemen vodnik, saj obsega devetinštirideset poglavij, ki so nastali s strani skupine avtorjev. Zajema naslednje teme: zgodovinske perspektive (vključno z Brentanom, Husserlom, Sartrom, Levinasom in Arendtom); sodobne razprave (z eksistencialnimi občutki, situirano afektivnostjo, utelešenjem, umetnostjo, moralo in feminizmom); vase usmerjena in individualna čustva (sreča, žalost, samospoštovanje in sram); socialna čustva (simpatija, agresivna čustva, kolektivnima čustva in ​​politična čustva) ter mejne primere čustev (solidarnost, zaupanje, bolečina, odpuščanje in maščevanje).

Postavitev:  159.942 ROUTLEDGE handbook  
 

Podobne vsebine: jaz, samozavedanje, kognitivna znanost, zavedanje, možgani

Seth, Anil K.
 
Being you : a new science of consciousness

Radikalna nova teorija zavesti izziva naše razumevanje zaznave in realnosti. Zavest je velika nerešena skrivnost našega znanstvenega razumevanja možganov. Nekje je nekako vpisano v možgane vse, kar te naredi, to kar si. A kako razumeti, kaj se zgodi v možganih, ko električne impulze spremenimo v širok razpon zaznav, misli in čustev, ki jih čutimo iz trenutka v trenutek? Na podlagi svojih izvirnih raziskav in sodelovanja s kognitivnimi znanstveniki, nevroznanstveniki, psihiatri, matematiki in filozofi je avtor predstavil vznemirljivo teorijo o tem, kako doživljamo svet.

Postavitev:  16 SETH, A. K. Being  
 


Podobne vsebine: arhitektura, oblikovanje, likovne tehnike, pouk

Tomšič Amon, Bea

Arhitekturno oblikovanje v šoli

Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih tako za osnovno kot za srednjo šolo. Je enakovredno ostalim oblikovalskim področjem, kar pomeni, da mu je namenjeno enako število ur kot risanju, slikanju, grafiki ali kiparstvu pri rednih predmetih. Gre za celostni pregled arhitekturnega oblikovanja tako s stališča samega pojmovanja arhitekture, poznavanje posebnosti, ki so lastne področju, didaktičnih in metodičnih pristopov za izvajanje likovnih nalog ter vzgojno-izobraževalne pomembnosti primernega izvajanja v učnem kontekstu. Namen je predstaviti iztočnice za razumevanje različnih dejavnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju učnega procesa arhitekturnega oblikovanja.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/184

   

Podobne vsebine: računalniška animacija, računalništvo, animacije, tehnike 3D animacij

Gabrijelčič Tomc, Helena, Kočevar, Tanja Nuša, Iskra, Andrej

3D animacije ustvarjanje od giba do simulacije

Učbenik celovito, natančno, barvito in dinamično predstavlja različna področja 3D animacij in simulacij. Enostavne in naprednejše animacijske in simulacijske tehnike so obravnavane teoretično in uporabno z vidika načrtovanja, oblikovanja, uporabe orodij in produkcije. Ponuja tudi podrobna navodila za izdelavo nekaterih izmed 3D animacij in simulacij v programu Blender. Učbenik se osredotoča predvsem na uporabniške in tehnične vidike izvedbe animacij, dotakne pa se tudi oblikovnih, matematičnih in fizikalnih osnov, ki so pomembne za razumevanje konceptov animacije.

Postavitev:   004 GABRIJELČIČ T. 3D   
 

Podobne vsebine: bolnišnice, šole

Šola v bolnišnici: zbornik prispevkov ob 70-letnici bolnišnične šolske dejavnosti v Ljubljani

Prispevki so bili predstavljeni na simpoziju Šola v bolnišnici. Popelje nas skozi zgodovino bolnišnične šolske poti, kaj je bolnišnična šola, od kdaj obstaja, kako se je razvijala, kako poteka in kdo jo izvaja. Predstavlja vlogo razrednika ter delo razrednega in predmetnega učitelja. Prav tako osvetljuje kompetence in izzive, s katerimi se bolnišnični učitelj srečuje, utrinke iz dnevov dejavnosti ter zgodbo o znamenitih bolnišničnih olimpijskih igrah.

Dostopno na http://www.bolnisnicna-sola.si/files/2021/11/ZBORNIK-70-let_C.pdf

   
 

Podobne vsebine: muzeji, obiskovalci, slabovidni, muzejske zbirke, dostopnost, slepi

Prilagoditev muzejskih poti slepim in slabovidnim : študija procesov, tehnologij in materialov v razvoju prilagoditve

V pričujoči monografiji avtorji raziskujejo, ali muzeji in galerije udejanjajo koncept enakih možnosti na področju slepote in slabovidnosti. Predstavljeni so primeri prilagoditev muzejskih zbirk in razstav v Sloveniji in posebej v Ljubljani. Opisane so vrste prilagoditev, ki jih lahko uporabi muzej ali galerija, da bi približala svoje razstavne predmete obiskovalcev z okvaro vida ter tiskarske tehnike primerne za izdelavo tipnih elementov ter brajice. Predstavljena je tudi študija primera – prilagoditev Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu obiskovalcem z okvaro vida.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  376.1-056.262 PRILAGODITEV muzejskih
   

Podobne vsebine: matematika, naloge, vaje itd., priročniki, vodniki ipd., števila, matematične funkcije

Berkopec, Aleš

Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja

Vsebina približno sledi gimnazijski in deloma fakultetni snovi pri matematiki. Vsako poglavje ima kratek matematični uvod. Nekateri pojmi tam niso definirani, a jih bralec lahko poišče v matematičnem priročniku. Knjiga je vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja: števila in računska pravila, napotki in namigi, funkcije ene spremenljivke, geometrija in trigonometrija, vektorji, zaporedja in vrste, odvod, integral, kombinatorika in verjetnost, matrični račun, kompleksna števila in navadne diferencialne enačbe. Nemajhen del populacije dojame postopek, ki privede do rešitve, šele potem, ko neko nalogo vidi rešeno z vsemi podrobnostmi čisto do konca, zato je večina nalog v tej knjigi rešena podrobneje, kot je običajno.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 51 BERKOPEC, A. Uporaba
 
 

Podobne vsebine: Brenk, Kristina, osebna pričevanja, spomini, slovenska mladinska književnost, slovenske pisateljice

Draga Kristina : zgodba urednice in pisateljice Kristine Brenkove

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove (1911–2009), pisateljice, prevajalke in legendarne urednice Mladinske knjige je izšla knjiga, v kateri so poleg slikovnega materiala in izbranih odlomkov njenega pisanja tudi številna pričevanja njenih sodobnikov (Marlenke Stupica, Ančke Gošnik Godec, Jelke Reichman, Svetlane Makarovič, Anje Štefan, Marjane Kobe …).
V zgodovini založništva je namreč Kristina Brenkova nekaj posebnega. Z občutkom za vse živo in tipalkami za lepoto je na in v svet spravila nešteto nepozabnih knjig in knjižic, ki jih je bodisi uredila bodisi napisala, ljudem za seboj pa je kot nevsiljivo popotnico zapustila pomembna sporočila. Ta knjiga ni samo spomenik, ampak lahko v nas prebudi željo po ustvarjalnosti in po tem, da bi delali dobro.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 929 DRAGA Kristina
 
 
   
 
 
   
November 2021

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, gibanje, rehabilitacija

Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami : Tera/GIB
 

Gibalne dejavnosti predstavljajo orodje za doseganje boljše kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Opredeljena je vloga gibalnih sposobnosti in pomen razumevanja gibalnega razvoja v zgodnji obravnavi otroka. Najpomembnejši del predstavlja predstavitev inovativno zasnovane dejavnosti Tera/GIB. S fotografijami izbranih položajev so predstavljene številne razvojne gibalne naloge. Avtorice so načine izbrane gibalne dejavnosti (gibalne vzorce) našle v posnemanju gibanja 12 živalih. Ustreznost terapevtske ter sprostitvene dejavnosti Tera/GIB je predstavljena tudi raziskovalno. Izsledki nakazujejo, da je dejavnost primerna za razvoj ter vzdrževanje gibalnih sposobnosti. Omogoča tudi dobro počutje in zadovoljstvo otrok ter mladostnikov.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  376.1-056.26 TERAPEVTSKE gibalne

 

Podobne vsebine: ples, učenje in poučevanje, ustvarjalnost, gibanje

Namig za gib : priročnik s predlogi za delavnice ustvarjalnega giba
V uvodu so trije znanstveni/strokovni prispevki, ki poudarjajo pomen kinestetičnega učenja in pozitivne učinke vključevanja ustvarjalnega plesa v šolsko bivanje, ki so nastali na podlagi dolgoletnega poglobljenega strokovnega dela in raziskovanja. Sledi 24 namigov za gibalne izzive, ki so jih napisali povabljeni slovenski plesni pedagogi. Primerni so za otroke od drugega leta dalje, zgornje staroste meje pa ni. Vsak namig se začne s pojasnilom, kakšen je njegov namen/cilj. Navedene so tudi specifične potrebščine, priporočena glasba in medpredmetne povezave. Sledi opis poteka dela. V vsakem namigu so navedena potencialna vprašanja za evalvacijo, ki jih lahko učitelj zastavi otrokom in/ali sebi.

Postavitev:  793 NAMIG za gib
 
 

Podobne vsebine: Ljubljana (Slovenija), slovenska mladinska književnost, literarna zgodovina, kulturna zgodovina

Blažič, Milena, Kregar Gliha, Mateja, Bedenk, Kasilda

Pravljična in literarna Ljubljana

Knjiga je namenjena otrokom, predvsem osnovnošolcem, pa tudi dijakom, da skupaj s svojimi starši, učitelji ali mentorji na sprehodih, izletih, ekskurzijah in obiskih odkrivajo nove plati naše prestolnice, ki odsevajo v literarnih delih slovenskih (predvsem mladinskih) avtorjev iz različnih obdobij. Sestavljena je iz treh sklopov. V prvem so pripovedi o dvanajstih točkah v središču Ljubljane, v drugem citati, odlomki in ilustracije iz del slovenske mladinske književnosti, tretji del pa je znanstveni prispevek M. M. Blažić, ki utemeljuje povezavo sprehoda po mestu z literarnimi učnimi vsebinami za posamezna obdobja vzgojno-izobraževalnega sistema.

Postavitev:  821.163.6(091) BLAŽIČ, M. Pravljična  
 

Podobne vsebine: znanstveno in tehnično pisanje, študenti, pisno izražanje, jezik

Bottomley, Jane

Academic writing for international students of science

Knjiga študentom znanosti in tehnologije pomaga razviti znanje, veščine in strategije potrebne za pisanje pisnih izdelkov na univerzi. Opisuje znanstveni slog ter učinkovito oblikovanje stavkov in odstavkov v besedilo. S pomočjo nalog lahko pridobljeno teorijo prenesejo v prakso ter vadijo uporabo znanstvenega jezika. Utrjujejo si in razvijajo pisne sposobnosti, refleksivne naloge pa jih spodbujajo k razmišljanju.

Postavitev:  001 BOTTOMLEY, J. Academic  
 


Podobne vsebine: učitelji, pedagoška praksa, učenje, poklicni razvoj

Mansfield, Jennifer

Pedagogical equilibrium : the development of teachers professional knowledge

Pedagoško ravnotežje predstavlja inovativno rekonceptualizacijo razvoja poklicnega znanja učiteljev. Intervjuji med učitelji in poglobljena analiza situacij v osnovnih in srednjih šolah poudarjata kompleksnost poučevanja in priložnosti za osebno in poklicno napredovanje, ki jih učitelji dobijo skozi različne vidike prakse poučevanja, kot so znanje o vsebini, organiziranje učenja ter odnos in vedenje učencev.

Postavitev:  37 MANSFIELD, J. Pedagogical  
 

Podobne vsebine: umetnost, psihoterapija, duševno zdravje, praksa

Jones, Phil

The arts therapies : a revolution in healthcare

S pomočjo umetniških terapij (drama, umetnost, glasba in ples) terapevti pomagajo svojim pacientom, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Vodnik opisuje trenutno prakso, razmišljanja in raziskave raziskovalcev na Kitajskem, v Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji, Evropi in Severni Ameriki.

Postavitev:   615.851 JONES, P. Arts therapies   
 

Podobne vsebine: likovna vzgoja in izobraževanje, slikarstvo, likovna umetnost, otroci

Barbe-Gall, Françoise

How to talk to children about art

Vodnik bo pomagal staršem, da bo obisk muzeja ali galerije z otroki uspešen. Predvideva, kako bi se otroci lahko odzvali na slike tako raznolikih umetnikov, kot so Kandinsky, Hopper, Picasso, Van Gogh in Turner. Podaja orodja za smiselno razpravo o tem, kaj vidijo. Naučili se boste, kako jim pomagati izraziti svojo intuicijo in kako spodbuditi njihovo domišljijo. Barvne reprodukcije vseh slik vabijo k študiju doma bodisi pred obiskom muzeja ali po njem.

Postavitev:  373.2.016:74 BARBE-GALL, F. How to  
 

Podobne vsebine: mladina, zaposlovanje, politika, zdravje

Mladina 2020 : položaj mladih v Sloveniji

Po desetih letih je pred nami ponovno poglobljena znanstvena raziskava o položaju mladih v Sloveniji. Ekipa raziskovalcev je opravila zahtevno in zelo obsežno delo, ki na podlagi znanstvenih podatkov ugotavlja dejanski položaja mladih v družbi na različnih ravneh. Pridobili so strokovno podlago, na kateri se lahko poglobljeno in dolgoročno spremlja stanje mladih ter pripravlja ukrepe in oblikuje politike, ki bodo izboljšali njihov položaj. Ugotovitve prinašajo številne negativne, a tudi pozitivne trende pri mladi populaciji. Med negativnimi izstopajo duševno zdravje mladih, stres, strah pred brezposelnostjo ter stanovanjska problematika mladih.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/MLADINA-2020-verzija+web.pdf.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   

Podobne vsebine: slovenska poezija, pesmi

Pavček, Tone

Živa sporočila

I. Saksida je sestavil antologijo Pavčkovih pesmi za odrasle in sicer predvsem tistih, ki jih je vzel iz dolenjske ljubezni, da jih pred začudeno oko bralca ponesejo dobre roke velikih otrok. V sebi je namreč treba ohraniti nekaj otroško pristnega, a seveda ne otročjega, če želiš, da se te Pavčkovi verzi dotaknejo. Svoj izbor Pavčkove poezije je dal v tri sklope: Kraj, kruh, krog, Stezica in Angel moj. Izbranih sto pesmi ne more in tudi noče predstaviti kakršne koli zaokrožene podobe pesnikovega opusa, ki je desetkrat obsežnejši. Ilustracije so delo A. Brumna Čopa.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 PAVČEK, T. Živa
 
 

Podobne vsebine: profesorji, študenti, spomini

Obrazi Pedagoške fakultete : [študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]

V Študentskem svetu PEF se z nostalgijo spominjajo časov, ko smo vstopili skozi glavni vhod fakultete in zagledali obraze, obraze brez mask, obraze, ki so skrivali toliko zgodb, za katere niso vedeli. Obrazi pa so dobili maske in niso imeli več stikov z njimi. Ugotovili so, kako pogrešajo sočloveka, vez s fakulteto in ljudi, s katerimi so se srečevali vsakodnevno. Zato je v tem času nastala knjiga zgodb in vtisov študentov, spominov, anekdot, razmišljanj o pedagoškem poklicu, šolanju ter študiju in delu na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Z njo želijo zapolniti praznino, ki jo je za sabo pustila epidemija.

Dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/7030/.

 
 
   
 
 
   
Oktober 2021

Podobne vsebine: večjezičnost, izobraževanje učiteljev, evropski dan jezikov

Jeziki štejejo : priročnik dobre prakse
 

Skupina učiteljic je v okviru projekta z istim naslovom pripravila veliko novih, zanimivih in večinoma preizkušenih didaktičnih enot. Eden od ciljev projekta je uveljaviti dobre pristope in preizkusiti nove učne modele ter na tak način implementirati uveljavljene teorije in dobre pedagoške prakse pri jezikovnem pouku. Primeri naj bi bolj kot prenosu ali uporabi v razredu služili za diskusijo, izmenjavo mnenj in obogatitev  poučevanja  jezikov. Vključujejo jezike z različnim statusom v izobraževanju in v družbi. Vključili so tudi dejavnost izobraževanja učiteljev, ki so jo izvedli na Srednji lesarski šoli in predstavlja dragocen primer dobre prakse timskega poučevanja in sodelovanja učiteljev tujega jezika  z  učitelji stroke  oz. praktičnega  pouka  pri  razvijanju in  rabi strokovne terminologije predmetnega področja v tujem jeziku.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 81 JEZIKI štejejo

 

Podobne vsebine: magistrska naloga, metodologija

Izzivi priprave tez magistrskega dela : spodbude k razmisleku pri pripravi tez magistrskega dela na Oddelku za socialno pedagogiko UL PEF
V pričujočem delu avtorice in avtorji predstavljajo izkušnje vezane na vsebinske in metodološke vidike priprave tez magistrskih del na Oddelku za socialo pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in opozarjajo na nekatere ponavljajoče se situacije, s katerimi se srečujejo v vlogi mentoric in mentorjev. Namen dela je spodbuditi razmislek in kritično vstopanje v raziskovalne teme ob ohranjanju kandidatkine oz. kandidatove izvirnosti in sloga. Avtorice in avtorji delo zaključujejo z željo, da bi prispevalo k temu, da bi kandidatke oz. kandidati  pristopali k magistrskemu delu ne le kot k obveznosti, temveč kot k priložnosti za vajo raziskovalne odprtosti ter reflektiranega spoznavanja z  raziskovalno temo.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/182
   
 

Podobne vsebine: Večjezičnost, Jezik (jezikoslovje), kognicija, socializacija

The Routledge handbook of plurilingual language education

Obsežen priročnik, ki ga je napisala vrsta mednarodno priznanih strokovnjakov, prinaša razmislek o naravi, obsegu in potencialu večjezičnosti v jezikovnem izobraževanju in družbi. 24 poglavij preučuje večjezičnost z zgodovinskega, filozofskega, sociološkega, kognitivnega ter nevroznanstvenega vidika. Raziskujejo, kako se večjezično jezikovno izobraževanje razvija v različnih kontekstih po svetu, kako lahko prispeva k revitalizaciji jezika ter kako je mogoče pričakovati, da se bo jezik razvijal v izobraževanju, digitalnih prostorih ter družbi kot celoti.

Postavitev:   II 81 ROUTLEDGE handbook  
 

Podobne vsebine: disgrafija, nevroznanost, poučevanje, disleksija, učne težave

Dotterer, Cheri, Marzili, Alyssa

Handwriting brain-body disconnect : adaptive teaching techniques to unlock a child's dysgraphia for the classroom and at home

Nekateri učenci imajo težavo s pisanjem in številk, ki jo imenujemo disgrafija. Pogosto take učence smatrajo za lene in neumne, vendar si tudi oni želijo biti uspešni in spoštovani. Ne želijo, da se jih tako smatra, ne želijo si frustracij, tesnobe. Avtorica je opazovala učence v različnih šolskih sistemih po svetu. Opisala je, kako možgani in telo sodelujeta pri oblikovanju nevroloških poti za učenje, kako gibanje vključiti v učenje izgovorjave in besedišča v šoli ter kako oblikovati posebne individualne programe za učence.

Postavitev:   616.89 DOTTERER, C. Handwriting  
 


Podobne vsebine: otroci, vzgoja otrok, starši, vzgoja, medosebni odnosi, internet

Neufeld, Gordon, Máté, Gábor

Otroci nas potrebujejo : zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov : [s poglavji o vzgoji otrok v digitalnem svetu]

Avtorja raziskujeta sodobni fenomen sledenja vrstnikom: pojav, kjer so otroci in najstniki svoje vrednote, identiteto, vzorce vedenja in načela, kaj je prav in kaj narobe, začeli prevzemati od vrstnikov in ob tem popolnoma ignorirajo svoje starše. To spodkopava povezanost družine, moti zdrav razvoj ter spodbuja sovražno in s spolnostjo prežeto kulturo mladih. Otroci na koncu postanejo preveč konformistični, neobčutljivi in odtujeni, biti »kul« pa jim je najpomembneje. Starše želita opolnomočiti, da postanejo to, kar bi naravno morali biti. Preko konkretnih primerov in jasnih predlogov ponujata praktično pomoč staršem, da lahko odigrajo svojo instinktivno vlogo.

Postavitev:   37.018 NEUFELD, G. Otroci  
 

Podobne vsebine: ples, psihoterapija, ustvarjalnost raziskovanje

Dance and creativity within dance movement therapy : international perspectives

Razpravlja o osnovnih konceptih plesno-gibalne terapije, pri čemer se osredotoča na osrednji položaj plesa, ustvarjalni proces in njegovo estetsko-psihološko uporabo v praksi pacienta in terapevta. Na podlagi interdisciplinarnih področij, kot so filozofija, antropologija in ples, preučuje vprašanja, ki jih predstavljajo kulturne razlike med različnimi državami. Poglavja združujejo teorijo in študije primerov z osebnimi, intimnimi razmišljanji podprtimi s kritičnimi opisi terapij.

Postavitev:   615.851 DANCE and creativity   
 

Podobne vsebine: šole, šolsko okolje, človeške lastnosti

Casas, Jimmy

Culturize : every student, every day, whatever it takes

Izkoreninite povprečje! Povprečne šole ne navdihujejo velikih. Veličina je tisto, kar potrebuje naš svet, če želimo ustvariti učence, ki spreminjajo svet. Avtor pokaže, kaj je potrebno za ustvarjanje skupnosti učencev, ki uteleša prirojene človeške lastnosti, ki jih naš svet obupno potrebuje (prijaznost, poštenost in sočutje). Njegove zgodbe razkrivajo, kako je mogoče te mehke veščine izpiliti. Naučili se boste, kako doseči tiste, ki se zdijo nedosegljivi, kaj storiti, ko učenca izključijo iz šole ali jo opusti, kako zagotoviti, da se učenci počutijo varni in opolnomočeni ter kako ustvariti okolje, v katerem so vsi učenci spodbujeni k temu, da bi bili najboljši.

Postavitev:  37 CASAS, J. Culturize  
 

Podobne vsebine: rastline, botanika, drevesa, rastlinstvo, zanimivosti

Pompe Novak, Maruša

Očarljivi poskusi z rastlinami

Zbranih je 25 najbolj priljubljenih poskusov, ki so jih v letih 2012–2019 na dnevih očarljivih rastlin izvajali osnovnošolci. Dan očarljivih rastlin (ang. Plant Fascination Day) po celem svetu obeležujemo 18. maja in z njim javnost ozaveščamo o pomenu znanosti o rastlinah in s tem o pomenu rastlin za življenje na našem planetu. Poskuse v knjigi hudomušno izvajata kakteja Katka in fikus Filip, vi pa jih lahko izvedete v šolski učilnici ali doma. Priloženi so posnetki izvedbe poskusov, do katerih se lahko dostopa s črtnimi kodami in spletnimi naslovi, ki so natisnjeni pri posameznih poskusih.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  58 OČARLJIVI poskusi
   

Podobne vsebine: muzeji, muzeologija, zbirke

Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije = Treasures of the National Museum of Slovenia

Ob 200-letnici muzeja predstavljajo izbor sto najimenitnejših muzejskih dragocenosti: sto muzealij in sto muzejskih zgodb. Ta estetska, veličastna in zanimiva knjiga pa kljub vsemu ponuja le droben vpogled v bogastvo zakladov, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije. Publikacija je  povabilo na sprehod po muzeju in spoznavanje njegovih dragocenosti tudi v živo!

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č II 908(497.4) NAR. MUZEJ SLOV. Dragocenosti
 
 

Podobne vsebine: gluhoslepi, živali, avtobiografska pravljica

Knez, Metka

Miša, TomTom in Molly

Avtobiografski pravljici pripovedujeta avtoričino osebno otroško in odraslo doživljanje sveta okoli sebe skozi ljudi in predvsem skozi živali, ki so njeni hišni ljubljenčki ter so pri njej našli za vedno svoj dom. Avtorica M. Knez (doktorska študentka PEF) skozi otroško govorico pripoveduje zgodbo deklice Nine z gluhoslepoto, ki ji čas krajšajo muce. V srednji šoli ji mobilnost ter orientacijo omogoča pes vodič. Vlogo in nalogo psa vodiča pri Nini zvesto opravlja rumena labradorka Molly, ki se hkrati zelo dobro razume tudi z Mišo in TomTomom. Skozi otroško pripoved otroke v vrtcu, osnovni šoli, njihove starše ter učitelje nagovarja kako sobivamo ljudje in živali. Muce in psi so naši ljubljenčki, družabniki, terapevti ter pomočniki in sopotniki skozi naš vsakdan. Ljubljenčki so naša velika odgovornost. Opozori na žalostne zgodbe zavrženih in trpinčenih živali, ki jih rešujejo in jim iščejo stalen dom. S pripovedjo želi prikazati, da so ljudje s senzornimi ovirami veseli ljudje, se znajo veseliti in se po potrebi tudi postaviti zase.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/181

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 821.163.6 KNEZ, M. Miša
 
 
   
 
 
   
September 2021

Podobne vsebine: učenje, učenci, učitelj, poklicni razvoj

Agarwal, Pooja K.; Bain, Patrice M.
 
Powerful teaching : unleash the science of learning
 

Želi opolnomočiti učitelje, da izkoristijo znanstvena spoznanja o tem, kako se učenci učijo. Avtorja predstavita raziskave kognitivne znanosti in na podlagi svojih izkušenj o učenju ponazorita načine za uspešno uporabo v učnem okolju. Knjiga je polna strategij, ki jih lahko enostavno izvedemo v manj kot minuti brez dodatnih priprav, ocenjevanja ali denarja ter jih implementiramo v različna izobraževalna okolja in pripomorejo k boljšim učnim dosežkom.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.2 AGARWAL, P. K. Powerful

 

Podobne vsebine: naravoslovje, pouk, delo v laboratoriju, raziskovanje

Dale, Tara C.; White, Mandi S.

The science teacher's toolbox : hundreds of practical ideas to support your students
Prinaša množico praktičnih idej za podporo naravoslovnim učiteljem pri delu v različnih izobraževalnih okoljih. Vsako poglavje razloži teoretične osnove, izobraževalno tehnologijo, standarde in njihovo implementacijo v učno uro. Opisuje, kako postaviti laboratorij, izvajanje poskusov, uporabo grafikonov, analizo podatkov, pisanje laboratorijskih poročil, uporabo tehnologije ter ocenjevanje učenja. Učiteljem naravoslovja omogoča razumeti, kako vsaka strategija deluje v razredu, kako spodbujati odziv razreda, izboljšati predznanje in kako vključiti sveže ter zanimive dejavnosti v razred.
Postavitev:  II 5 SCIENCE teacher's  
 

Podobne vsebine: učenje, matematika, učitelj

Hattie, John A. C.; Fisher, Douglas; Frey, Nancy

Visible learning for mathematics : grades K-12 : what works best to optimize student learning

Zahtevne naloge, sodelovalno delo, pogovori, problemsko učenje, neposredno poučevanje in še mnogo drugih pristopov učenja je na voljo pri učenju matematike v osnovni šoli. Kako vemo, kateri deluje najbolje? Ne gre za to, za katerega se odločiti, ampak kdaj. To je odvisno od tega, kje so učenci v treh fazah učenja: površinski, globoki in transformativni. Za vsako od teh so na voljo določne strategije. Če želimo učence opremiti za učenje višje stopnje matematike, moramo vedeti kje so, kam morajo priti in kako izgleda, ko pridejo tja.

Postavitev:   51 HATTIE, J. A. C. Visible  
 

Podobne vsebine: možgani, fiziologija, nevroznanost, telo

Buzsáki, György

The brain from inside out

Avtor preučuje, zakaj je okvir za razumevanje delovanja možganov od zunaj stagniral. Kaže na nove smeri razumevanja nevronske funkcije. Predstavlja možgane kot napravo za napovedovanje, ki deluje z okoljem preko dejanj in preučuje posledice le-teh. Naši možgani so sprva napolnjeni z nesmiselnimi vzorci, ki so vsi brez povezav, dokler niso utemeljeni z interakcijami, ki temeljijo na dejanjih. Razlaga, zakaj naši možgani niso kodirajoča naprava, ki absorbira informacije, kot je pogosto prikazano, ampak raziskovalec, ki išče ter nenehno nadzoruje telo, da preveri hipoteze. Naši možgani ne obdelujejo informacij, ampak jih ustvarjajo.

Postavitev:  61 BUZSÁKI, G. Brain  Podobne vsebine: študenti, odraščanje, razvojna psihologija starši, samostojnost

 
Študenti na prehodu v odraslost

Monografijo odlikujejo aktualnost izbranih vsebin, strokovna točnost in domiselna predstavitev problematike. V spoznanja o prehodu v odraslost kot samostojnem razvojnem obdobju so vpleteni izsledki mednarodne raziskave, ki jo v Sloveniji vodita M. Puklek Levpušček in M. Zupančič. Posebna vrednost dela je v njenem potencialu doseganja širše publike, saj obravnava  aktualno vprašanje podaljševanja odraščanja, sploh mladih ljudi, ki ekonomsko še niso osamosvojeni. Avtorji knjige prihajajo iz različnih psiholoških disciplin: razvojne psihologije, psihologije osebnosti, psihološke metodologije ter psihologije dela in organizacije.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/297

   
 

Podobne vsebine: Romi, narodna gibanja, mednarodno povezovanje

Horvat, Jožek; Acković, Dragoljub

Zgodovina mednarodnega organiziranja Romov

Publikacija prinaša pregled mednarodne organiziranosti Romov. Opisan je njihov nacionalni praznik Svetovni dan Romov, ki ga obeležujejo 8. aprila. Na ta dan leta 1971 se je zaključil Prvi Svetovni kongres Romov v Londonu. Sklenili so, da je poimenovanje Romi njihovo edino pravo ime. Takrat so izbrali tudi svetovno himno in zastavo Romov. Sledi še opis kasnejših Svetovnih kongresov Romov.

Postavitev:  94(41/49) HORVAT, J. Zgodovina     
 

Podobne vsebine: pajki, členonožci, določevalni ključi, prehranjevanje, razmnoževanje

Bajd, Barbara

Moji prvi pajkovci : preprost določevalni ključ

Knjižica vsebuje opise 44 vrst pajkovcev, ki živijo v Sloveniji. Napisana je v obliki biološkega določevalnega ključa, s pomočjo katerega lahko opazimo veliko novih podrobnosti o organizmih, ki bi jih sicer lahko prezrli. Pogosto se ljudje, tako otroci kot odrasli, bojijo pajkov. Zakaj? Nekatere moti njihova oblika ali poraščenost telesa z dlakami in pa mislijo, da so močno strupeni in zato tudi smrtno nevarni. Toda pajki, ki živijo pri nas, niso smrtno nevarni.

Postavitev:   59 BAJD, B. Moji  
 

Podobne vsebine: branje, vaje, disleksija

Cvet, Mateja

Berem z Vidom 1 : z vajami vidnega zaznavanja čez igrive izzive do tekočega branja

Učinkovito branje je eno najpomembnejših orodij v življenju. Vaje vidnega zaznavanja so ena najučinkovitejših poti napredovanja pri branju. Berem z Vidom 1 je prvi v nizu treh tovrstnih priročnikov oziroma delovnih zvezkov. Namenjen je otrokom v prvem triletju osnovne šole, večina vaj je primerna tudi za predšolske otroke. Posebej bo koristil otrokom z disleksijo in drugimi težavami pri učenju branja. V zvezku je deset nalog s po šestimi vajami. Med njimi otroka vodi in spodbuja mali superjunak Vid. Najmlajši bodo igrivo razvijali predbralne in predpisalne sposobnosti, starejši otroci z najrazličnejšimi primanjkljaji pri branju pa na strukturiran in učinkovit način krepili svojo bralno veščino.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  376.1 CVET, M. Berem 1
   

Podobne vsebine: medosebni odnosi, reševanje konfliktov, medosebne komunikacije

Lukas, Elisabeth

Stori prvi korak : reševanje sporov, ustvarjanje miru

V družini, v službi, med sosedi, v javnem in političnem prostoru naše odnose zastrupljajo navidezno nerešljivi konflikti. Kljub najboljšim namenom pogosto tragično uidejo nadzoru. Z izpolnjenim smislom lahko namreč iz vsakega spora vsi izstopimo kot zmagovalci. Poljuden priročnik učinkovito pomaga reševati spore. Avtorica spregovori o reševanju notranjih konfliktov. Vsakega izmed njih moramo osmisliti in se ga naučiti razelektriti s plovbo po doživljajskem toku in z določanjem življenjskih prioritet. Naši spori in prepiri z bližnjimi in ljudmi na širši družbeni ravni so pogosto le podaljšek naših notranjih razprtij. S konkretnimi primeri pouči in vodi skozi proces razreševanja takih in drugačnih sporov. Gre za knjigo, ki lahko koristi in spremeni življenje prav vsakemu človeku.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  159.9 LUKAS, E. Stori
 
 

Podobne vsebine: folklora, slovenske ljudske pripovedke, Slovenija

Slovenska dežela v ljudski pripovedi

Ljudska pripoved je nit, ki veže rodove med seboj in jih povezuje z davnino. Iz te neizmerne zakladnice zgodb je zbranih nekaj biserov iz različnih krajev naše dežele. Prisluhnite bogastvu, ki nam ga prinašajo. To je tretja knjiga v zbirki Zlata Slovenija, ki bo obsegala pet knjig različnih avtorjev: Najlepši slovenski pregovori in reki, Slovenske šege in navade skozi leto, Slovenska dežela v ljudski pripovedi, Najlepše slovenske ljudske pesmi in Slovenska kuhinja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  398 SLOVENSKA dežela
 
 
   
 
 
   
Julij in avgust 2021

Podobne vsebine: priseljenec, diskriminacija, učna uspešnost

Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete

Monografija je nastala z namenom dati širšo vidnost zaključnim delom študentov na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki obravnavajo vprašanje vključevanja priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem in v družbo nasploh. Tovrstna dela študentov predstavljajo namreč pomemben prispevek k razvoju znanosti in tudi prakse na tem področju, pa vendar ostajajo za širšo javnost pogosto neupravičeno prezrta. Gre za kakovostna dela pripravljena v zadnjih letih. Njihovi avtorji so pripravljeni iz njih napisati prispevek z aplikativno vrednostjo za pedagoško prakso. Z različnih vidikov odstira življenje in položaj priseljencev pri nas, njihov ključni skupni imenovalec pa je iskanje možnosti zmanjševanja diskriminacije in izključevanja priseljencev iz institucij in življenja v družbi, v katero so se preselili.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  31 PRISELJENCI
   

Podobne vsebine: Pedagoška sociologija, Filozofija, visokošolsko izobraževanje

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude
 
Reprodukcija : elementi za teorijo sistema poučevanja
 

Gre za najbolj odmevno delo na temo družbene reprodukcije ne-enakosti, tudi metodološko. Velja paradigmatska premestitev poudarka v razrednih bojih s polja spoprijemov za upravljanje s »produkcijskimi sredstvi« v polje spoprijemov za hegemonijo na področju simbolnega. Passerona in Bourdieuja v tem obdobju več kot očitno »določujoče okupira preučevanje, pojasnjevanje in prikazovanje (razkrivanje) mehanizmov, s katerimi šola sodeluje pri »reprodukciji neenakosti med razredi s tem, ko jih legitimira kot šolske in zanika družbene dimenzije le-teh.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  316.7 BOURDIEU, P. Reprodukcija

 

Podobne vsebine: študenti, visokošolski študij, znanstvenoraziskovalno delo

Competency profile for teaching and learning research integrity
Selan, Metljak, Berčnik, Dagarin Fojkar predstavljajo kompetenčni profil za poučevanje in učenje raziskovalne integritete. Študenti različnih stopenj študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega) morajo osvojiti ključne kompetence s področja raziskovalne integritete, zato da lahko v skladu z raziskovalno integriteto delujejo v akademskem svetu. Kompetence so strukturirane v štiri ključna področja, ki jih pokriva raziskovalna integriteta: temeljne vrednote, raziskovalna praksa, objavljanje in kršitve. Za vsako izmed teh področij so kompetence predstavljene glede na kompleksnost oz. raven študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega). Priročnik je namenjen visokošolskim učiteljem kot pomoč pri vključevanju raziskovalne integritete v učne načrte predmetov z različnih strokovnih področjih ter študentom pri seznanjanju in spoznavanju temeljih vsebin s področja raziskovalne integritete.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/176 .
   
 

Podobne vsebine: Razvojna psihologija, psihologija, otroci, predšolska vzgoja

Batistič-Zorec, Marcela

Teorije v razvojni psihologiji   

Učbenik je namenjen študentkam in študentom programa predšolska vzgoja. Človek se razvija vse življenje, večji poudarek pa je namenjen razvoju in vzgoji v najzgodnejšem obdobju. Uvodno poglavje pojasnjuje, kaj je razvojna psihologija, kaj so teorije v razvojni psihologiji in podaja kratko zgodovino razvojne psihologije. Sledi sedem poglavij, v katerih so predstavljene najpomembnejše teorije, ki razlagajo človekov psihični razvoj. Zadnje poglavje je namenjeno primerjavi med teorijami, ki zajema predstavitev poskusov razvrstitve teorij v modele in diskusijo o ključnih dilemah razvojne psihologije, ki se zrcalijo skozi razlike med teorijami.

Postavitev:    159.9 BATISTIČ-Z, M. Teorije  
 

Podobne vsebine: Izobraževanje na daljavoDidaktikaVišje in visokošolsko izobraževanje

Boettcher, Judith V.; Conrad, Rita-Marie

The online teaching survival guide : simple and practical pedagogical tip

V zadnjem času so šole po vsem svetu doživele prehod na spletno poučevanje ter spletne tečaje. Teorije in tehnike spletnega poučevanja se močno razlikujejo od tradicionalnega. To je najnovejši, celovit vodnik o spletnem poučevanju in izobraževalni tehnologiji pri spletnem poučevanju. Vključuje strategije za reševanje problemov, strategije ocenjevanja, samostojnost učencev, sodelovanje, sinhrone strategije, kombinirano učenje, oblikovanje metakognitivnih sposobnosti ter kognitivne procese in s tem povezane učne dosežke.

Postavitev:  II 37 BOETTCHER, J. V. The online   Podobne vsebine: Politika vzgoje in izobraževanja, globalizacija, primerjalna pedagogika


Spasenović, Vera

Izobraževalna politika : globalni in lokalni procesi

Monografija na sistematičen, pregleden in kritičen način pristopa k obravnavi temeljnih sodobnih raziskovalnih vprašanj na področju mednarodnega in primerjalnega raziskovanja izobraževanja. Avtorica se opira na najbolj referenčne avtorje s tega področja, njihove razmisleke predstavlja na objektiven način, sooča različne argumente in se do njih kritično in argumentirano opredeli. Sodobni čas zaznamuje velika vpetost nacionalnih politik izobraževanja v mednarodne trende. Prenašanje politik je izjemno težavna dejavnost, ki ima lahko številne nezaželene učinke, zato pri razvoju in vodenju sistema izobraževanja ne gre več brez poznavanja temeljnih zakonitosti tega prenosa. Monografija je prevod izvirnika, ki je v srbskem jeziku izšel na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/264/378/6128-1

Postavitev:  37.01 SPASENOVIĆ, V. Izobraževalna  
 

Podobne vsebine: Duševno zdravjeumetnostna terapija, otrocimladi

Arts therapies and the mental health of children and young people : contemporary research, theory, and practice​

Knjiga Umetnostne terapije in duševno zdravje otrok in mladostnikov predstavlja inovativne raziskave, teorijo in prakso bogastva ter različnosti sodobnih umetnostnih terapij. Ukvarja se tudi z duševnimi motnjami pri otrocih in mladostnikih v različnih kontekstih in državah. Knjiga je namenjena socialnim delavcem, psihoterapevtom in ostalim.

Postavitev:  615.851 ARTS therapies           
 

Podobne vsebine: Mladinska književnost, Filozofija, Kritično mišljenje

Kidd, Kenneth B.

Theory for beginners : children's literature as critical thought

Gibanje Philosophy for Children (P4C) je otroško književnost potrdilo kot pomembno za filozofsko delo. Mladinsko književnost razume kot literaturo za manjšino. Knjiga raziskuje, kako filozofija za otroke črpa iz otroške literature ter, kako se lahko otroci učijo iz filozofije. Avtor nam kaže, kako ne samo brati, ampak kako brati svet. Opisuje strategije za kultiviranje otrok.

Postavitev:   82-93 KIDD, K. B. Theory  
 

Podobne vsebine: Branje, Slovenščinaučenje branja

Rot Vrhovec, Alenka

Juhej, že berem! : bralna knjižica 2
 

Knjiga Rot Vrhovec otrokom olajša prve korake v svet branja. Učenje tehnike branja s pomočjo knjižice temelji na zlogovalni metodi. Hitrejše in lažje učenje omogočajo obarvani zlogi. Vsebina knjižice ima tri dele. Prvi del je namenjen razvijanju in/ali utrjevanju tehnike branja z velikimi tiskanimi črkami, v drugem delu lahko otrok razvija in/ali utrjuje tehniko branja z malimi tiskanimi črkami, v zadnjem delu pa je omogočeno vzporedno učenje malih in velikih pisanih črk ter razvijanje tehnike branja s temi črkami. Bralno knjižico odlikujejo naslednje značilnosti: sprotno razvijanje tehnike branja pri obravnavi vsake črke; otrok napreduje v branju postopoma in sistematično; s pomočjo ilustracij spontano razvija besedišče ter tehniko branja in branje z razumevanjem; koncept otroku omogoča, da napreduje v lastnem ritmu; otrok si sproti postavlja bralne cilje in opazuje svoje bralne dosežke, kar pozitivno vpliva na njegovo motiviranost za branje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:    028 ROT VRHOVEC, A. Juhej 2
   

Podobne vsebine:  lutke, otroško gledališčelutkovno gledališče

Vogelnik, Eka

Od lutke do lutke : priročnik o izvoru, pedagoški rabi in ustvarjanju lutk

Priročnik prinaša praktične nasvete, kako lahko vsak tudi brez lutkovne delavnice izdela različne lutke. Avtorica ob razkrivanju lastne izkušnje odkrivanja lutkovnega medija dodaja tudi pedagoško izkušnjo dela z lutkami. Ob tem priročnik vsebuje tudi zgodovinski razvoj lutk, ki ob razumljivo predstavljanih domačih in tujih virih, pospremljenih z originalnimi ilustracijami, v velikem delu temelji na osebnih izkušnjah avtorice.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:    792.97 VOGELNIK, E. Od lutke
 
 
Junij 2021

Podobne vsebine: pouk, nadarjeni otroci, talent

Paynter, Jeanne L.

Teach to develop talent : how to motivate and engage tomorrow's innovators today!

Današnji učenci potrebujejo veščine kreativnega reševanja problemov. Učitelji jih morajo motivirati za razvijanje talentov ter prepoznavati in razvijati kognitivne, socialno-čustvene veščine učencev, vključno z radovednostjo, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo, sklepanjem, vztrajnostjo in empatijo. Prilagoditi je potrebno tudi učne načrte.
Današnji učenci potrebujejo veščine kreativnega reševanja problemov. Učitelji jih morajo motivirati za razvijanje talentov ter prepoznavati in razvijati kognitivne, socialno-čustvene veščine učencev, vključno z radovednostjo, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo, sklepanjem, vztrajnostjo in empatijo. Prilagoditi je potrebno tudi učne načrte.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.928 PAYNTER, J. L. Teach
   

Podobne vsebine: pozitivna psihologija, otroci, kakovost življenja

Musek Lešnik, Kristijan
 
Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše
 

Kakšno popotnico želimo dati otrokom, ki bodo pomemben del svojega življenja preživeli v času, ki si ga danes težko predstavljamo. Vrtec in šola nista le prostor širjenja znanja, pač pa okolje, v katerem otroci niso le bolj ali manj uspešni učenci, pač pa otroci, ki se razvijajo v celovito osebnosti. Naniza prepričljive argumente, kako v šolah in vrtcih oblikovati okolje za polno, zdravo, zadovoljno in uspešno življenje otrok in vseh, ki delujemo v vzgoji in izobraževanju. Napočil čas, da pozornost od učnih dosežkov usmerimo k razvijanju drugih življenjskih veščin in da tudi v slovenskem prostoru naredimo premik. Rezultati niso edina pomembna stvar v vrtcih in šolah. Učna okolja, ki razvijajo različne plasti človekove osebnosti in negujejo kakovostne medsebojne odnose, so tudi učno uspešnejša.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.942 MUSEK Lešnik, K. Pozitivna

 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, naravoslovje, raziskovanje

Applying bio-measurements methodologies in science education research
Knjiga urednikov I. Devetaka in S. A. Glažarja je sestavljena iz petnajstih poglavij. Avtorji iz osmih držav poudarjajo enake trende kljub kulturnim in izobraževalnim razlikam. Prikazuje probleme uporabe tehnologije sledenja očes in drugih bio-meritev pri raziskavah na področju naravoslovnega izobraževanja. Preučuje uporabo bio-meritev pri raziskovanju kognitivnih procesov, motivacijo za učenje naravoslovnih konceptov in reševanje naravoslovnih problemov. Začne s splošnimi poglavji, ki opisujejo kognitivne procese in kako se ti procesi merijo z metodami sledenja očem ter drugimi psihofiziološkimi parametri in motivacijo. Na koncu knjiga zaključuje poglavja, ki predstavljajo študije na določenih znanstvenih področjih iz kemije, biologije, fizike in geologije. konceptov in reševanje naravoslovnih problemov.
Postavitev:   5 APPLYING bio-measurements  
 

Podobne vsebine: človeško vedenje, učne spretnosti, razvojne motnje

Adaptive behavior strategies for individuals with intellectual and developmental disabilities : evidence-based practices across the life span

Prinaša strategije poučevanja posameznikov z motnjami v duševnem razvoju in razvoju, ki imajo redne težave pri učenju veščin, potrebnih za vsakodnevno življenje. Podrobno opisuje praktične primere od poučevanja osnovne higiene, kot so kopanje, umivanje zob in oblačenje, do kompleksnejših veščin, vključno z vožnjo, rekreativne aktivnosti, igro in preživljanjem prostega časa, pa tudi tiste, ki so najpomembnejše za ohranjanje neodvisnosti in varnosti v okolju, uporabo mobilnih telefonov in interneta.

Postavitev:   376.1-056.47 ADAPTIVE behavior  
 

Podobne vsebine: osebe z Downovim sindromom, literarni prispevki, likovni prispevki

Kako živim in kaj si želim?

V knjižici, s katero želi prispevati k ozaveščanju o Downovem sindromu, so objavljena literarna in likovna dela, ki so bila izbrana na istoimenskem ustvarjalnem natečaju. Založba in Društvo Downov sindrom Slovenija želita, da knjižica doseže čim več otrok, mladostnikov in odraslih, saj bo zagotovo prispevala k lažjemu in učinkovitejšemu vključevanju oseb z Downovim sindromom v slovensko družbo.

Postavitev:  376.1-056.34 KAKO živim  Podobne vsebine: učenje in poučevanje, šole, izobraževalna društva, združenja ipd.


Kerr, David, Huddleston, Ted

Learning how to handle controversial issues in schools and other education settings : a good practice guide : using the manuals Teaching controversial issues and Managing controversy

Učenje reševanja spornih vprašanj je v središču izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanje o človekovih pravicah. Ta vodnik, ki poudarja najboljše prakse iz evropskih primerov, ponuja inovativne pristope in praktična orodja za učinkovito obvladovanje spornih vprašanj v šolah. Svet Evrope ima izjemne rezultate pri spodbujanju izobraževanja za demokratično državljanstvo, izobraževanju o človekovih pravicah ter medkulturnem dialogu.

Postavitev:  II 371.3 KERR, D. Learning  
 

Podobne vsebine: slovenščina, ločila, vejica, naloge

Bešter, Marja, Godec Soršak, Lara, Križaj, Martina

Vejica je, vejice ni : vaje za vejico

M. Bešter Turk, L. Godec Soršak in M. Križaj so pripravile zbirko vaj za pravilno rabo vejice. Postavljanje vejic v slovenščini se marsikomu zdi težko, toda v resnici ni. Treba je le razumeti nekaj temeljnih pravil in si jih zapomniti. Vadnica vsebuje temeljna pravila za rabo vejice in številne vaje za utrjevanje znanja. Pravila so podana preprosto in so ponazorjena z jasnimi primeri, nekaj jih je tudi dopolnjenih z opozorili oz. nasveti. Vaje za utrjevanje znanja vsebujejo povedi ali besedila različne zahtevnosti in k vsem so dodane rešitve. Vadnica je primerna tako za osnovnošolce kot tudi za srednješolce in vse druge, ki želite pridobiti, utrditi ali dopolniti svoje znanje o rabi vejice. To lahko na koncu preverite tudi s preizkusoma znanja.

Postavitev:  811.163.6'35 BEŠTER, M. Vejica   
 

Podobne vsebine: raziskovanje, znanstveno in tehnično pisanje, znanstveno raziskovanje

Moosa, Imad A.

Publish or perish : perceived benefits versus unintended consequences

Avtor predstavlja provokativno knjigo (objavi: opusti objavo), s katero želi raziskovalce spodbuditi k objavljanju znanstvenih rezultatov z namenom promocije raziskovalčevega dela in njegove institucije ter akademskega napredovanja. Opisuje koristnost objavljanja, kakovost raziskovanja, proces objavljanja, rangiranje revij in citiranje ter financiranje raziskovalnih programov.

Postavitev:   001 MOOSA, I. Publish  
 

Podobne vsebine: ljubezen, slepota, drugačnost, predsodki

Pungertnik, Sonja
 
Misliš resno? : ljubezen v odtenku drugačnosti

Avtorica romana je naša diplomantka, Slovenka leta 2014 in tudi sama slepa oseba. Posveča se slepim in slabovidnim ter s svojim zgledom premika meje mogočega. Roman je njen prvenec, s katerim čuteče opozarja na stiske slepih v predsodkov polni družbeni stvarnosti. Sara, inteligentna in privlačna najstnica, je že od rojstva slepa. Vstop v srednjo šolo in s tem v popolnoma novo sredino pomeni za Saro velik izziv, saj se še kako zaveda svoje drugačnosti. V romanu spremljamo Sarine srednješolske dogodivščine, njeno odraščanje v senci invalidnosti, pogum, s katerim premaguje težave, veselimo se ljubezni, ki naenkrat potrka na njena vrata.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.163.6 PUNGERTNIK, S. Misliš
   

Podobne vsebine:  družinski izleti, pohodniške poti, naravne znamenitosti, kulturna dediščina

Cerar, Irena, Božič Skok, Ines

Pravljične poti brez meja : družinski izleti

V izletniškem vodniku je opisanih petdeset izletov, ki vodijo v slovensko zamejstvo. Zarisujejo krog, ki se začne v Tržaškem zalivu, vodi preko Krasa, Rezije, Nadiške, Terske in Kanalske doline na Koroško ter vzdolž Karavank do Štajerske, Porabja in pokrajin ob Muri ter ob hrvaški meji nazaj. Obmejni hrvaški in istrski izleti, kjer je avtorica iskala in našla predvsem bogate medkulturne povezave, zaokrožijo niz ciljev vzdolž naše meje. Dvainpetdeset ljudskih pravljic in povedk povezanih z opisanimi kraji so ilustrirali priznani slovenski avtorji in avtorice različnih generacij. Vodnik je bogato opremljen tudi s fotografijami in dvojezičnimi zemljevidi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   796.5 CERAR, I. Pravljične
 
 
Maj 2021

Podobne vsebine: knjiga, branje, elektronske knjige

Tonnac, Jean-Philippe de

Nikar ne upajte, da se boste znebili knjig: pogovori, ki jih je pripravil in vodil Jean-Philippe de Tonnac

Knjiga je še posebej dragocena v času, ko se zdi, da bodo to nosilko našega spomina spodrinili elektronski mediji ter poglobljeno branje nadomestili z naglim načinom vizualne recepcije, kakršnega pogojuje množična proizvodnja vsebin za zaslone pametnih telefonov, notesnikov, tablic in e-bralnikov ter njihova razdrobljena, hipna uporaba, zapisana hitri pozabi. Je duhovita in pronicljiva hvalnica, zagovor tiskane knjige.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  028 TONNAC, J. Nikar
   

Podobne vsebine: medosebni odnosi, odločanje, teorija izbire

Glasser, William

Teorija izbire : nova psihologija osebne svobode
 

Osnovno sporočilo knjige je, da lahko vsak nadzoruje zgolj vedenje samega sebe in da nam drugi ne morejo ponuditi nič več, kot le informacijo. Tako kot ne moremo mi vplivati na življenje drugih, tudi oni na morejo vplivati na naše življenje, odločitve ali vedenje. In vendar so vsi problemi, s katerimi se ljudje ubadamo, problemi z odnosi v sedanjosti. Teorija izbire trdi, da je vse, kar počnemo, da se vedemo, da je skoraj vsako vedenje izbrano ter, da nas žene pet genetskih potreb: preživetje, ljubezen in pripadnost, moč, svoboda in zabava.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   159.9 GLASSER, W. Teorija

 

Podobne vsebine: osebnostni razvoj, vzgoja, osebnost, otroci

Jung, C. G.

Razvoj osebnosti
Jungova psihologija se ne nanaša samo na odraslo obdobje življenja, pač pa tudi na otroštvo. Knjiga je zbirka avtorjevega dela o otroški psihologiji. Pri otrokovem razvoju je poudarjal pomen psihologije staršev in učiteljev in ugotovil, da je nezadovoljiv psihološki odnos med staršema lahko pomemben vzrok motenj v otroštvu, po drugi strani pa je lahko podlaga za proces zorenja in rasti, zlasti pri nadarjenih otrocih. Učinkovito izobraževanje otrok potrebuje učitelje, ki ne znajo le učiti, temveč so zmožni tudi spodbujati lasten osebnostni razvoj. Posveča se otrokovemu razvoju in individuaciji ter teorijo otrokovega razvoja oriše preko čudovitega primera iz življenja deklice Anne in njenih staršev. Kot psihološki odnos analizira zakonsko zvezo, ki je lahko ovira ali pa pomoč pri posameznikovi samorealizaciji.
Postavitev:  159.923 JUNG C. Razvoj  
 

Podobne vsebine: psihične travme, osebna doživetja, temeljne človekove pravice

Megla, Maja

Smem biti to, kar sem

Vodnik po človekovih temeljnih pravicah in psiholoških mehanizmih je pripovedovan skozi avtoričino osebno življenjsko zgodbo in osvetljen s spoznanji iz psihologije, (nevro)znanosti in duhovnosti. Zlorabe (spolne, fizične, čustvene), travme, rane in programiranja otroštva so oblikovali očala, skozi katera vidimo, doživljamo, razumemo in interpretiramo sebe, druge in svet. Živimo življenje, ki ga ustvarjajo naša prepričanja, naše vedênje in obrambe, naši odzivi. Če hočemo zgraditi drugačno prihodnost, moramo spremeniti psihološke mehanizme, ki so nastali v preteklosti.

Postavitev:   159.95 MEGLA, M. Smem  
 

Podobne vsebine: diskalkulija, učne težave, matematika

Understanding dyscalculia : a guide to symptoms, management and treatment

Obravnava diskalkulijo in ponuja temeljit pregled teorije in praktičnih priporočil za njeno obvladovanje doma in v šoli ter preprečevanje morebitnih vedenjskih posledic. Opisuje, kako učitelj seznani učenca s to motnjo in kako ohranjati proaktivni odnos pri delu z njimi.

Postavitev:  376.1 UNDERSTANDING dyscalculia  Podobne vsebine: nevrologija, centralni živčni sistem, anatomija, možgani


Crossman, Alan R.; Neary, David

Neuroanatomy : an illustrated colour text

Nevroanatomija poudarja pomen anatomije za prakso v sodobni klinični nevrologiji. Poznavanje pripomore k zagotavljanju dobre osnove za diagnosticiranje in zdravljenje sodobnih nevroloških motenj.

Postavitev:  II 61 CROSSMAN, A. Neuroanatomy  
 

Podobne vsebine: moderna umetnost, sodobna umetnost, umetniki

Hodge, Susie

Modern art in detail : 75 masterpieces

Sodobna umetniška dela naključnemu opazovalcu morda niso takoj smiselna ali celo privlačna. Ogled umetniškega dela, ne glede na to, ali gre za sliko, skulpturo, instalacijo, video ali fotografijo, kot celoto je ena od metod interakcije z njim, globlje razumevanje pa je mogoče doseči le z njegovo podrobno analizo. Avtorica preučuje petinsedemdeset umetniških del od konca devetnajstega stoletja do danes. Vsakega obravnava po svojih lastnostih, na vsakega pa gleda tudi kot na del tradicije, ki ga povezuje s preteklostjo, v kateri umetniki prenašajo štafeto skozi stoletja. Piše o ustreznih zunanjih vplivih na umetnika, vse od globalnih političnih dogodkov do revolucionarnih gibanj, kot so kubizem, futurizem in primitivizem in celo znanstvene in matematične teorije.

Postavitev:  7.03 HODGE, S. Modern   
 

Podobne vsebine: vizualna kultura, digitalni mediji, umetnostna zgodovina

The handbook of visual culture

Vizualna kultura je postala eno najbolj dinamičnih področij učenja, odraz tega, kako preučevanje človeške kulture vedno bolj zahteva izrazito vizualne načine razmišljanja in metode analize. Priročnik zajema izredno vrsto disciplin, ki se ukvarjajo s preučevanjem vizualnega – film in fotografija, televizija, moda, vizualne umetnosti, digitalni mediji, geografija, filozofija, arhitektura, materialna kultura, sociologija, kulturne študije in umetnostna zgodovina. Odziva se na meddisciplinarno naravo številnih ključnih vprašanj, ki se pojavljajo v vizualni kulturi glede digitalizacije, globalizacije, kiberkulture, nadzora, spektakla in vloge umetnosti.

Postavitev:   7 HANDBOOK of visual culture  
 

Podobne vsebine: ustava, Slovenija, lahko branje

Jakšić Ivačič, Živa, Fricelj, Nina, Bedek, Nika, Vadnal, Katja, Robnik, Ivan, Golob, Natalija, Hodej, Lara, Danilovska, Sara, Kadunc, Barbara, Obrul, Nastja, Mlakar, Špela, Schmid, Špela, Kaiser, Špela, Suhoveršnik, Petra, Ošlak, Maja, Savelli, Tim, Benedejčič, Doroteja, Donša, Tadeja, Ferkolj, Tinka, Marinič, Irena, Primec, Mija
 
Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije

Ustava Republike Slovenije je zelo pomembno besedilo. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki sodelujemo v Študentski sekciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, so jo napisali na lahko berljiv in razumljiv način, ker si želijo, da jo lahko vsi berejo in razumejo. Najdete jo v tiskani obliki ali v elektronski obliki na spletni strani Zveze Sožitje. Je v dveh različnih oblikah, ena z malimi tiskanimi črkami, druga z velikimi tiskanimi črkami, saj nekateri lažje berejo besedila, ki so napisana z velikimi tiskanimi črkami.

Dostopno tudi na http://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.html
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 34 LAHKO berljiva
   

Podobne vsebine: cepiva, zdravstvene storitve, cepljenje

Mencinger, Blaž

Nežka se cepi

Nežka se cepi je slikanica za otroke, ki se bojijo injekcije ter za starše, ki ne vedo, kako bi otroku razložili ta nenavaden obisk zdravnika. Tudi vzgojitelji in pedagoški delavci se vsakodnevno srečujejo z otroki s tisoč in enim vprašanjem. Zgodba zapleteno pove na preprost način.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 MENCINGER, B. Nežka
 
 
April 2021

Podobne vsebine: sodelovanje, šola, univerza

School-university partnerships in action : the promise of change

Ta knjiga ponuja nova znanja, vpoglede in izkušnje o partnerstvu med šolo in univerzo. V osmih poglavjih raziskuje negotovosti, izzive in možnosti, s katerimi se soočajo tisti, ki si prizadevajo ustvariti, razviti in vzdrževati partnerstvo za boljše poučevanje in učenje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  378 SCHOOL- university
   

Podobne vsebine: delovno okolje, timsko delo, reševanje problemov

Lantz, Annika; Ulber, Daniela; Friedrich, Peter

The problems with teamwork, and how to solve them
 

Ponuja praktične rešitve pri izvajanju in podpori učinkovitega timskega dela. Avtorji se opirajo na svoje izkušnje ter  empirične raziskave o vzrokih in rešitvah za učinkovitejše premagovanje problemov v skupinah. Izpostavljajo opredelitev problema, pomanjkanje vodstvenih sposobnosti in prilagajanje konfliktom z jasnimi navodili, kako pristopiti in rešiti posamezna vprašanja. Podrobne študije primerov prikazujejo, kako lahko teorijo uporabimo v resničnih situacijah, da dobimo optimalne rezultate tako za skupino kot za večjo organizacijo.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.3 LANTZ, A. Problems

 

Podobne vsebine: empatija, psihologija, morala, umetnost

Maibom, Heidi Lene

Empathy
Empatija je eden najpogosteje obravnavanih in široko preučenih konceptov. Nekateri trdijo, da lahko pomaga ustvariti pravičnejšo družbo, izboljšati zdravstveno oskrbo in celo preprečiti globalno katastrofo, drugi temu ugovarjajo. Kdo ima prav in kaj sploh je empatija? Je to način, kako se počutiti ob drugih? Je to oblika znanja? Kakšen je njen evolucijski izvor? Na vse to in vlogo empatije pri motivaciji, njeno povezanost z umetnostjo in duševnimi motnjami, bomo spoznali v tej knjigi.
Postavitev:  159.95 MAIBOM, H. L. Empathy  
 

Podobne vsebine: kemija, učenje, poučevanje

Reid, Norman

The Johnstone triangle : the key to understanding chemistry

Kemijo pogosto obravnavamo kot težko razumljiv predmet. Knjiga se osredotoča na model trikotnika, ki ga je Alex H. Johnstone razvil v zgodnjih osemdesetih letih. Model je bil prvotno uporabljen na skoraj vseh področjih kemije v vseh fazah učenja z namenom večje dostopnosti kemije širšemu krogu. Model je nastal iz raziskav učenja. Ključna je vloga delovnega spomina. Za razumevanje kemije je potrebno razviti mentalne modele.

Postavitev:   54 REID, N. Johnstone  
 

Podobne vsebine: hrana, zakonodaja, živila, higiena rok, kvaliteta

Uvod v varnost in kakovost živil

Učbenik zajema triindvajset poglavij, ki obravnavajo zakonodajni okvir, nadzor, kakovost, tveganja in njihovo obvladovanje, spremljajoče higienske programe in človeka, ki vstopa v sistem zagotavljanja varnosti živil. Skozi poglavja se s teoretičnimi izhodišči prepletajo praktični primeri, ki bralcu omogočajo celovitejšo predstavo obravnavane teme. Pri pripravi vsebin posameznih poglavji je sodelovalo 40 različnih avtorjev, strokovnjakov iz prakse, akademskih krogov in državnih institucij.

Postavitev:  II 61 UVOD v varnost  Podobne vsebine: otrok, igra  družinska vzgoja, vzgoja


Dissing Sandahl, Iben

Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro

Priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok pojasnjuje, zakaj je igra ključen in nenadomestljiv element. Dandanes pri vzgoji preveč časa in energije vložimo v izobraževalne mejnike otrok, namesto da bi jim dovolili, naj sami raziskujejo sebe in svojo okolico. Nestrukturirana prosta igra ni tratenje časa. Ravno nasprotno, igra je eksperimentalno stanje, v katerem imajo otroci nešteto priložnosti za ustvarjanje in izražanje brezmejnih prostranstev svoje domišljije.

Postavitev:  37.018 DISSING SANDAHL Igra  
 

Podobne vsebine: Smrekar, Hinko, 1883-1942, umetnost, slovenski umetniki, biografije

Globočnik, Damir

Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela

Bil je risar in slikar. Risarski talent je kazal že v višjih razredih gimnazije. Želel je študirati medicino, a se je zaradi pomanjkanja sredstev vpisal na pravno fakulteto v Innsbrucku. Pred državnim izpitom je odstopil in se posvetil umetniškemu poklicu. Vpisal se je v tečaj za učitelje risanja. Vrnil se je v Ljubljano in nato v Kranj. Z M. Gasparijem je šel v München in tam skoraj leto dni študiral po zasebnih šolah. Leta 1916 se je za stalno vrnil v Ljubljano, kjer živel kot svoboden umetnik. Po njem se imenuje Osnovna šola Hinka Smrekarja v Šiški, kjer je stanoval do svoje smrti. Od leta 1993 se po njem imenuje nagrada za ilustratorske dosežke.

Postavitev:  II 75 GLOBOČNIK, D. Hinko   
 

Podobne vsebine: druga svetovna vojna, Judje, Nizozemska

Frank, Anne

Dnevnik Ane Frank

Ana Frank je od 1942 do 1944 pisala svoj dnevnik na podstrešju poslovne stavbe v Amsterdamu. Tam se je njena družina skrila pred preganjanjem nacistov. Bistra najstnica si je želela postati pisateljica in njeni zapiski o sostanovalcih, prebujajoči se ljubezni, spolnosti in vseh mogočih temah so postali klasično branje za mlade in odrasle.

Postavitev:   821.113 FRANK, A. Dnevnik  
 

Podobne vsebine: Prešeren, France, 1800-1849, upodobitve, likovni motivi

Urh, Kaja, Vesel Potočnik, Veronika, Štibelj, Maruša

Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna

Prešernova poezija je še danes merilo pesniškega in najširšega umetniškega ustvarjanja. Njegove pesmi so prebudile številne likovnike, da jim ustvarijo vizualno spremljavo. Ilustracije oz. interpretacije izbranih Prešernovih pesmi so ustvarile uveljavljene kranjske umetnice mlajše generacije. Ilustracije, ki so nastale za razstavo ob 170. obletnici Prešernove smrti, nadaljujejo tradicijo raziskovanja vsebin povezanih s Prešernom.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 URH, K. Morjá
   

Podobne vsebine: pisatelji, pripovedovanje, življenjepisi, pravljice

Janisch, Heinz

Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena

Andersenove pravljice berejo otroci po vsem svetu. Danski pravljičar je ustvaril brezčasne junake otroštva, kot so mala morska deklica, Palčica, Snežna kraljica, grdi raček in številne druge. Ob 215. obletnici Andersenovega rojstva so pripravili bogato in razkošno knjigo Zlate Andersenove pravljice z odličnimi ilustracijami slovenskih ilustratorjev. Kot pravljica se zdi osupljiva tudi Andersenova življenjska zgodba.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821 JANISCH, H. Pravljično
 
 
Marec 2021

Podobne vsebine: branje, bralne navade, digitalni mediji

Wolf, Maryanne

Bralec, vrni se domov: beroči možgani v digitalnem svetu

Knjiga je sestavljena iz niza pisem, ki se poglabljajo v možganske preobrazbe, nastajajoče ob prilagajanju digitalnim medijem. Beroči možgani na vse to seveda niso niti evolucijsko niti praktično prilagojeni. Povezuje nevroznanost, literaturo, izobraževanje, tehnologijo in filozofijo v celostno pričevanje o našem času in svetu ter združuje zgodovinska, literarna in znanstvena dejstva s prigodami in anekdotami iz vsakdana. Zastavlja ključna vprašanja za prihodnost, kot so denimo: kaj se bo zgodilo z obstoječimi bralci knjig v bližnji in malce bolj oddaljeni prihodnosti, kako se bo v digitalno prihodnost vključila odraščajoča mladina, ki so ji tablice in telefoni padli že v otroška naročja, kakšna bo prihodnja vloga branja znanstvenih knjig in poezije pri učenju? Poglobljeno branje knjig tako ni več samo orožje, ki ga je treba vzeti v roke, temveč po njenem mnenju postaja tudi orodje za ohranitev človeške civilizacije v smislu, kot ga poznamo danes.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  028 WOLF, M. Bralec
   

Podobne vsebine: raziskovanje, metode, statistika, citiranje

Beins, Bernard

APA style simplified: writing in psychology, education, nursing, and sociology
 

Priročnik ponuja kratek, a izčrpen vodnik za jasno in učinkovito pisanje po APA navodilih, Namenjen je študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Vključuje na enem mestu zbrane nove smernice iz sedme izdaje priročnika Publication manual of the American Psychological Association (APA 7) iz leta 2020. Predstavi, kako napisati znanstveno-raziskovalni članek. Opisuje razlike med pisnimi, ustnimi in poster predstavitvami, poudarja, kako pomembno je pravilno pisno izražanje. Daje napotke, kako napisati privlačen in informativen izvleček,  kako pripraviti hipoteze, opisati izbrano eksperimentalno metodo ter prikazati statistične podatke in pridobljene rezultate drugim.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   159.9 BEINS, B. APA

 

Podobne vsebine: najstniki, mladi, vzgoja in izobraževanje

Lerner, Richard M.

The good teen: rescuing adolescence from the myths of the storm and stress years
V osemletni študiji so proučevali štiri tisoč mladostnikov iz petindvajsetih zveznih držav v ZDA. Avtor raziskuje izvor besede "nemirni najstnik" ter razbija stare mite o tem pojmu. Predstavlja pet značilnosti obnašanja najstnikov, ki dokazano spodbujajo pozitiven razvoj (kompetentnost, samozavest, povezanost, značaj in skrb) ter posebne načine, s katerimi jih lahko starši spodbujajo in jim pomagajo. Vsakemu se lahko pomaga, ne glede na to, kako težaven je. Novo razmišljanje in delovanje naj bo osredotočeno na prednosti najstnikov.
Postavitev:  159.922.8 LERNER, R. Good  
 

Podobne vsebine: šolanje, epidemija, izobraževanje na daljavo

Breslin, Tony

Lessons from lockdown: the educational legacy of COVID-19

Avtor raziskuje vpliv COVID-19 na naše šolske sisteme, na mlade, njihove družine ter vse, ki  delajo v vzgoji in izobraževanju. Sprašuje se, kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice pandemije za vzgojo in formalno izobraževanje. Na podlagi proučevanja več kot sto učencev, staršev in strokovnjakov razkriva, kako se učitelji in učenci prilagajajo uresničevanju učnih načrtov, kakšno je sodelovanje staršev in kakšne so njihove izkušnje, kako potekata preverjanje in ocenjevanje kombiniranega in spletnega učenja, kako nadomestiti izgubljeno učenje, kakšno je počutje učencev ter kako poteka uporaba izobraževalnih tehnologij.

Postavitev:  37.01 BRESLIN, T. Lessons  
 
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, šolska klima, učenje

The distance learning playbook for school leaders: leading for engagement and impact in any setting

Učinkovito vodenje šole je nujno tudi v spremenjenih pogojih delovanja. Med pandemijo 2020 ni bilo navodil za vodenje šol. Sedaj imajo vodstva šol na voljo usmeritve, kako naj organizirajo učenje na daljavo, da bo, kar se da za vse učence čimbolj enakopravno in kvalitetno. Priročnik opisuje šolsko klimo pri učenju na daljavo, profesionalno in verodostojni učenje na daljavo, navodila za izvedbo ter miselne okvire za izvajalce izobraževanja.

Postavitev:  II 371.3 DISTANCE learning  Podobne vsebine: rekreacija, starejši ljudje, aktivni življenjski slog, vadba v vodi


Vute, Rajko

Terapevtska rekreacija v vodi za starejše : [učbenik]

Voda predstavlja vznemirljivo okolje, ki omogoča zelo raznolike dejavnosti širokemu krogu ljudi. Priložnosti za krepitev zdravstvenega stanja in izboljšanje telesne pripravljenosti je v vodi dovolj, od vaj za krepitev telesa do iger in utrjevanja plavalnih veščin. Pri starejših je pomembna tudi vadba s terapevtskimi učinki, saj nekatere težave, povezane s staranjem, lahko ublažimo ali celo preprečimo prav z vadbo v vodi. Varnost vseh v vodi je zmeraj najvišje postavljena zahteva. S primernim učnim pristopom lahko naučimo plavanja tudi starejše osebe. Vodenje vadbe s starejšimi udeleženci zahteva pristop, ki temelji na znanju, izkušnjah in spoštovanju udeležencev.

Postavitev:  797 VUTE, R. Terapevtska  
 

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, veščine, igre

Sher, Barbara

Everyday games for sensory processing disorder: 100 playful activities to empowe children with sensory differences

Avtorica ima več kot petinštirideset let izkušenj s pomočjo otrokom z senzoričnimi motnjami, avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Zbrala je sto senzoričnih zabavnih in preprostih iger enostavno prilagodljivih vsem okoljem, vsem sposobnostim, vsem otrokom in vsem njihovim odraslim. Pri igrah si lahko pomagamo z materiali, ki jih najdemo okoli svojega doma.

Postavitev:  376.1 SHER, B. Everyday   
 

Podobne vsebine: šolanje na domu, starši, otroci s posebnimi potrebami

Wingert, Shawna

Homeschooling your child with special needs: practical encouragement and support for learning with differences

Knjiga vsebuje celovit pogled na šolanje od doma otrok z učnimi težavami in posebnimi potrebami. Poleg praktičnih nasvetov in spodbud vključuje posebna poglavja o otrocih z avtizmom, ADHD, anksioznimi motnjami in drugimi diagnozami.

Postavitev:  376.1 WINGERT, S. Homeschooling  
 

Podobne vsebine: kemija, ločevanje zmesi, kemijske spremembe

 

 

Devetak, Iztok; Slapničar, Miha

Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje

Učbenik je namenjen študentkam in študentom razrednega pouka ter učiteljicam in učiteljem, ki razredni pouk ter tudi ostale naravoslovne predmete že poučujejo. Poleg laboratorijskih vaj so podane temeljne teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri posameznem poskusu. Obsega deset laboratorijskih vaj s področja splošne in anorganske ter tudi organske kemije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji tako razrednega pouka, kot tudi učitelji naravoslovnih predmetov uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni tako za samostojno eksperimentalno delo učencev in učenk, kot tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 54 DEVETAK, I. Kemijske
   

Podobne vsebine: biologija, filozofija, filozofija znanosti

Philosophy of science for biologists

Biologi se zanašajo na teorije, uporabljajo modele in oblikujejo razlage, vendar le redko razmišljajo o njihovi naravi in strukturi. Knjiga predstavlja ključne teme v filozofiji znanosti, da bi zagotovila potrebno filozofsko ozadje za refleksijo, ki je pomemben del vseh vidikov raziskovanja in komuniciranja v biologiji. Obravnava temeljna vprašanja, kot so: zakaj bi biologi morali skrbeti za filozofijo znanosti, kako koncepti prispevajo k znanstvenemu napredku, kakšna je narava znanstvenih polemik v bioloških znanostih. Poglavja temeljijo na sodobnih primerih in študijah primerov iz celotne biologije.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  57:371.3 PHILOSOPHY
 
 
Februar 2021

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, pouk, vzgoja

Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji

Monografija je zasnovana na podlagi teoretičnih spoznanj o izobraževanju na daljavo in obsežne raziskave, ki jo je opravil Zavod RS za šolstvo v času zaprtja šol, tik pred začetkom ponovnega odpiranja šol po prvem valu epidemije. Cilji so bili usmerjeni v ugotavljanje prevladujočega doživljanja slovenskih učiteljic in učiteljev in njihovih praks izobraževanja na daljavo, doživljanja izkušenj učenk in učencev v času poučevanja na daljavo ter prevladujočih karakteristik pedagoškega vodenja v času zaprtja  šol s perspektive ravnateljic in ravnateljev. Rezultati so nakazali številne aktivnosti, ki jih je smiselno vpeljati na ravni šol in sistema, da bi izboljšali ustreznost organizacije in izvajanja izobraževanja s pomočjo digitalne tehnologije, povečali učinkovitost učenja in poučevanja z uporabo digitalne tehnologije ter izboljšali kakovost pedagoškega vodenja. Prikazu podatkov sledi razprava. Posebej je izpostavljena ravnateljeva podpora učiteljem.

Dostopno na http://www.zrss.si/pdf/izobrazevanje_na_daljavo_covid19.pdf.
 

   

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, teorija vzgoje, filozofija vzgoje

Encyclopedia of educational theory and philosophy  

Enciklopedija v dveh zvezkih predstavlja izobraževalne teorije in filozofije, ki so bile preizkušene skozi preteklost.  Vsebuje 300 prispevkov uglednih strokovnjakov. Vsako geslo vsebuje bibliografijo. Glavne vsebine so: cilji izobraževanja, pedagoški teoretiki, teorije, učni načrt, pedagoško raziskovanje in vrednotenje, pedagoška sociologija in psihologija, visokošolsko izobraževanje, pedagoška filozofija, učenje in poučevanje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: Č II 37.01 ENCYCLOPEDIA of educational/1
                 Č II 37.01 ENCYCLOPEDIA of educational/2

Podobne vsebine: pouk, učitelj, reflektivno poučevanje

Readings for reflective teaching in schools
Prinaša najnovejša spoznanja o izobraževanju učiteljev in poklicnem razvoju, učenju in poučevanju, učnem procesu, obnašanju v razredu, načrtovanju kurikuluma, učnih strategijah ter ocenjevanju v osnovnih in srednjih šolah. Spletna stran o reflektivnem poučevanju, ki je navedena na knjigi, prinaša dodatno gradivo (aktivnosti za refleksijo, nasvete, dodatna poglavja, terminološki kotiček, koristne spletne povezave) V tej zbirki so izšle še knjige o reflektivnem poučevanju v zgodnjem obdobju, visokošolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih, ki so tudi na voljo v Knjižnici PEF.
Postavitev: 371.3 READINGS for  
 

Podobne vsebine: šolska uspešnost, šolanje, učni uspeh, razlike med spoloma

Wilson, Gary

Let's hear it from the boys : what boys really think about school and how to help them succeed

Kako izboljšamo dosežke fantov v šoli? Tako, da jim prisluhnemo. Avtor podaja srednješolskim učiteljem navodila, kako se lotiti pogovora z njimi in to postaviti v ospredje dela z njimi. V Veliki Britaniji so ugotovili, da so dekleta v celotnem izobraževalnem sistemu boljša od fantov. Opisuje izkušnje fantov v izobraževanju in pomaga učiteljem razumeti, zakaj so podpovprečno uspešni in kako naj se učitelji lotijo izboljšav za oblikovanje boljših učnih okolij.

Postavitev:  37.015.3 WILSON, G. Let's hear  
 
 

Podobne vsebine: kognicija, kognitivna nevroznanost, psihologija

Gazzaniga, Michael S., Ivry, Richard B., Mangun, George Ronald

Cognitive neuroscience : the biology of the mind

Knjiga je osnova na področju kognitivne nevroznanosti. Prinaša najnovejša odkritja in raziskave. Opisuje zgodovino in metode kognitivne nevroznanosti, zgradbo in delovanje živčnega sistema, zaznavanje, spoznavanje, pozornost, delovanje, spomin, čustva, uporabo jezika, kognitivni nadzor, socialno kognicijo ter zavedanje.

Postavitev:  16 GAZZANIGA, M. S. Cognitive  
Podobne vsebine: socialna psihologija, kognicija, medosebni odnosiAn introduction to social psychology

Temeljni učbenik socialne psihologije že trideset let prinaša osnovne teorije in najnovejše raziskave na področju, ki se nenehno razvija. Podrobneje se ukvarja z raziskovalnimi metodami, socialnim zaznavanjem, kognicijo, obnašanjem, prosocialnim obnašanjem, agresijo, medosebnimi odnosi, skupinsko dinamiko, nastopanjem ter vodenjem skupine. Opisuje strategije za spremembo obnašanja in stališč.

Postavitev:  159.9 INTRODUCTION to social  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, diskriminacija, demokracija

Disrupting hate in education: teacher activists, democracy, and global pedagogies of interruption

Avtorji opisujejo ideološke oblike sovraštva in strahu, ki so prisotne v šolah ter razumevanje in odpravljanje  sovraštva. Predstavljeni so primeri sovraštva v ameriških in angleških šolah, zloraba učiteljev v Braziliji, južnoafriški neoliberalizem in ksenofobija, sovraštvo, fanatizem in diskriminacija muslimanov, odnos do Romov v Španiji ter upor posameznih vzgojiteljev v Mjanmaru. Aktivizem učiteljev je zelo pomemben.

Postavitev:  37.03 DISRUPTING hate   

Podobne vsebine: komunikacijska tehnologija, pametni telefoni, zasvojenost, izobraževanje

Spitzer, Manfred

Epidemija pametnih telefonov : nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo

Pametni telefoni so v preteklem desetletju močno spremenili življenje ljudi. Večina vidi v tem tehničnem izumu predvsem pozitivne učinke, saj si komaj kdo lahko še predstavlja življenje brez teh naprav. Le redki opozarjajo na negativne posledice prekomernega uporabljanja pametnih telefonov zlasti za otroke in mladino. Avtor v svoji knjigi s pomočjo znanstvenih raziskav dokazuje, da nebrzdano uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in mladine ter ima hude posledice tudi za našo družbo. Kritično razčlenjuje tako digitalizacijo, ki ima, kakor vsak pojav, tudi slabe posledice.

Postavitev:  316.7 SPITZER, M. Epidemija  
 

Podobne vsebine: kemija, barvila, eterična olja, eksperimentalno delo

Slapničar, Miha, Boh Podgornik, Bojana

Naravne spojine v živih sistemih : teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje : [učbenik]

Učbenik M. Slapničarja in B. Boh Podgornik je namenjen študentkam in študentom tretjega in četrtega letnika smeri kemija z vezavo pri predmetu naravne spojine v živih sistemih. Uporaben je tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije, ki v pouk kemije vključujejo učne vsebine kemije naravnih spojin. Poleg temeljnih teoretičnih osnov so podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Obsega pet temeljnih poglavij kemije naravnih spojin: barvila in barvanje, lipidi, eterična olja, ogljikovi hidrati in alkaloidi. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 54 SLAPNIČAR, M. Naravne
   

Podobne vsebine: slepi, slabovidni, tipanka, spoznavanje živali

Vrezec, Al

Žuželke od blizu

Žuželke so slepim in slabovidnim še posebej težko predstavljive, saj se jih ne morejo dotikati. Knjiga je namenjena slepim in slabovidnim otrokom, pa tudi mladostnikom in odraslim. Gre za knjigo taktilnih piktogramov. Pri reliefni ilustraciji so izhajali iz Braillove pisave, zato je debelina najtanjše linije enaka debelini pike v Braillovi pisavi. Za tiste, ki še nekoliko vidijo, je ohranjena tudi vizualna ilustracija v tonih bele, črne in sive barve zaradi največjega svetlobnega kontrasta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 376.1-056.262 VREZEC, A. Žuželke
 
Januar 2021

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, predšolski otroci, razvoj

Devjak, Tatjana; Berčnik, Sanja

Vzgoja predšolskega otroka

Avtorici predstavljata širši vpogled v preučevanje predšolskega obdobja, tj. od otrokovega rojstva do vstopa v šolo, hkrati pa preučujeta vzgojo kot najširši pojem, v katerem je zavzeto vse od individualnega oblikovanja otrokove osebnosti do njegovega vključevanja v širše okolje in družbo. Opisujeta izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok ter njihov profesionalni razvoj. Analizirata različne vzgojne koncepte in oblike sodelovanja s starši in družbenim okoljem.

Dostopno na: https://www.biblos.si/isbn/9789612532680
 

   

Podobne vsebine: fenomenologija, kognitivna znanost, filozofija duha, zavedanje

Gallagher, Shaun

The phenomenological mind
 

Predstavlja temeljna vprašanja o umu z vidika fenomenologije, kot so: kaj je fenomenologija, fenomenologija in kognitivne znanosti, zavest in samozavest, čas in zavest, namernost in zaznavanje, utelešeni um, ukrepanje, znanje drugih umov, umeščeni in razširjeni um ter fenomenologija in osebna identiteta. Nova področja, ki jih najdemo v knjigi, so: kritična fenomenologija, domišljija, socialno spoznanje, rasa in spol, kolektivna intencionalnost in samopodoba.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 16 GALLAGHER, S. Phenomenological

Podobne vsebine: pismenost, predšolski otroci, razvojna psihologija, razvoj otroka

Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja, Urška; Hacin Beyazoglu, Kaja

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Znanstvena monografija je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega osem poglavij, v katerih avtorice opredelijo zgodnjo pismenost, opišejo njen razvoj ter različne dejavnike in načine spodbujanja zgodnje pismenosti otrok. V drugem delu, ki vključuje tri poglavja, pa predstavijo razvoj in uporabo pripomočka za ocenjevanje zgodnje pismenosti otrok v vrtcu, ki so ga razvile za uporabo v slovenskem prostoru. V prilogah sta priloženi obe obliki Lestvic zgodnje pismenosti za otroke stare od tri do štiri ter od pet do šest let.  Strokovne delavke jih lahko uporabijo v procesu ocenjevanja, spremljanja in spodbujanja zgodnje pismenosti otrok v vrtcu ter razlaga postavk za obe obliki lestvic.

Dostopno na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/244/348/5766-1
   
 

Podobne vsebine: brezdomci, odvisniki, socialno delo

Odprta scena : zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani

Monografija je zanimiv kolaž perspektiv, ki omogočajo vpogled v življenjski svet brezdomnih uporabnikov javnih prostorov v mestu, oceno potreb in analizo vrzeli v obstoječih odgovorih. Utemeljuje nujnost interdisciplinarnega dela in sodelovanja med različnimi akterji v skupnosti in integriranih služb na področju brezdomstva. Predstavi različne metode dela in primere dobrih praks, predvsem pa krepi zavedanje o nujnosti doslednega spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. V enem poglavju je opisano tudi delo DrogArtovih strokovnih delavk na Metelkovi in njihova opažanja iz terena.

Postavitev:  364.95 ODPRTA scena  
 
 

Podobne vsebine: didaktika, pouk, medpredmetno povezovanje

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev

V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Poučevanje je potrebno prilagoditi na pot nenehnega učenja in spreminjajočega se pridobivanja informacij, da jih bodo učenci znali povezati med seboj. V monografiji so predstavljene študije, ki se navezujejo na različna vzgojno-izobraževalna obdobja in na različna disciplinarna področja.

Postavitev:  371.3 MEDPREDMETNO povezovanje  
Podobne vsebine: študent, samozagovorništvo, osebe s posebnimi potrebamiFricelj, Nina

Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen dijakom (bodočim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij: kako se znajti v univerzitetnem okolju, kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe, kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah,  kako krepiti samozagovorništvo ter kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

Dostopno na
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_UL_PEF/Samozagovorni%C5%A1tvo_%C5%A1tudentov_s_posebnimi_potrebami.pdf

   
 

Podobne vsebine: študent, osebe s posebnimi potrebami, študijski proces

Jakšić Ivačič, Živa; Fricelj, Nina; Knez, Metka; Košak Babuder, Milena

Poučevanje študentov s posebnimi potrebami: priročnik za visokošolske učitelje, strokovne sodelavce in druge, ki se v študijskem procesu srečujejo s študenti s posebnimi potrebami
 

Priročnik za poučevanje študentk in študentov s posebnimi potrebami ponuja temeljne informacije o različnih skupinah študentk in študentov s posebnimi potrebami, smernice za poučevanje, prilagajanje študijskega procesa in za komunikacijo s študentkami in študenti s posebnimi potrebami. V posameznih poglavjih so predstavljene naslednje skupine študentk in študentov s posebnimi potrebami: slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, z motnjami avtističnega spektra, dolgotrajno bolni ter s psihosocialnimi težavami. Vsaka skupina je predstavljena tudi z osebno zgodbo študentke ali študenta. Priročnik vsebuje temeljne informacije za pomoč pri delu, ki temelji na spoznanju, da so strokovno ustrezne prilagoditve študijskega procesa nujen pogoj za enakopravno in aktivno vključitev študentk in študentov s posebnimi potrebami v akademsko skupnost.

Dostopno na:
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_UL_PEF/Pou%C4%8Devanje_%C5%A1tudentov_s_posebnimi_potrebami.pdf

    

Podobne vsebine: socialno učenje, čustveno učenje, likovna umetnost

Irman Kolar, Sara

Ferdo se uči o sebi in drugih: socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti

Priročnik je sestavljen iz teoretičnega dela in dvajsetih praktičnih aktivnostih. Teoretični del zajema opredelitev modela SEL, navodila za uporabo priročnika in smernice za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja pri otrocih. Izhodišča za aktivnosti predstavljajo likovna dela iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Ob ogledovanju likovnih del, pogovoru ob njih in praktičnih likovnih dejavnostih se otroci učijo izražati svoja čustva in občutke. Priročnik je rezultat Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist 2016–2020 z naslovom Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM.

Dostopno na:
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/529

   
 

Podobne vsebine: astronomija, efemeride

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2021 : [priročnik za opazovanje v letu 2021]

Nebo vas kliče, da vam pokaže svoje najlepše prizore preko celega leta, ki jih boste lahko opazovali s prostimi očmi in brez vnaprejšnjega znanja astronomije. Ne potrebujete nobenega instrumenta, le oči in za naravo odprto srce ter navodila, ki so v tej knjigi. Knjiga vam omogoča, da obnovite stik z nebom, se vrnete v naravo, ki nas obdaja in izkoristite zanimanje za vesolje in zavestna povezanost z nebom.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej jih
   

Podobne vsebine: slovenska poezija, ljubezen

Lainšček, Feri

Ne bodi kot drugi : pesmi o dvojini

Feri Lainšček se po številnih odmevnih romanih ponovno vrača k pesništvu, ki je v njegovem literarnem ustvarjanju navzoče že ves čas. Pesniška zbirka je namenjena tistim, ki znajo biti, kdaj kaj posebnega. Gre predvsem za ljubezensko liriko razdeljeno v cikla Njena dvojina in Njegova dvojina, zapisano v klasičnih pesniških formah. Toda ljubezensko čustvo prerašča najintimnejši partnerski odnos in se nostalgično vpenja na pejsaž panonske ravnice ter izzvanja v zvokih ciganske glasbe. To so pesmi srečevanj, sanjarjenj, odhodov in spominov, ki pripovedujejo življenje ljubezni v vseh svojih pojavnih oblikah, v sebi pa ohranjajo kanček potepuške boemskosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 LAINŠČEK, F. Ne bodi
 
December 2020

Podobne vsebine: biografija, učitelj, življenjska pot, profesionalni razvoj, psihologinje, pedagoginje

Marentič-Požarnik, Barica

Moje življenje, moje učenje

Avtorica je ob življenjskem jubileju (80-letnici) orisala zgodbo svojega učenja ter osebnega in profesionalnega razvoja. Gre za zelo natančen pregled in kritično refleksijo njene življenjske poti in profesionalnega delovanja. Posvetila se je raziskovanju in izobraževanju o kakovostnem učenju in poučevanju. Predstavlja pogled na sistemske spremembe ter išče odgovore na vprašanja, kakšno je uspešno učenje in kako ga spodbujati, kaj je kakovostno znanje in kako učeče se spodbuditi k usvajanju takega znanja, kakšni so dobri učitelji in kaj jih odlikuje, kako spodbuditi profesionalni razvoj učiteljev, kako vrednotiti rezultate učenja, kako doseči, da so ti postopki v podporo in spodbudo nadaljnjemu učenju ter kako povezati izobraževanje z vzgojo za vrednote, za sodelovanje, za pristne in odgovorne odnose do soljudi in okolja. V pričujočem posnetku je avtoričina predstavitev knjige.

Postavitev:  37 MARENTIČ-Požarnik Moje  
 

Podobne vsebine: čustvena vzgoja, emocija, otrok, čustvena inteligenca, vrednote, socialne veščine

Le Messurier, Mark

Teaching values of being human: a curriculum that links education, the mind and the heart
 

S pomočjo te knjige lahko otroke naučimo, kako biti človek. Opisuje, kako v kurikulum vključiti pogovor in dejavnosti ter na ta način povezati um in srce. Spodbuja otroke, da razvijejo čustveno odgovorno okolje, kjer bodo lahko pogledali vase, odkrili svojo identiteto, našli srečo in se opremili s spretnostmi, ki jih bodo lahko učinkovito uporabljali v prihodnosti. Zajema teme, kot so: čustvene zmožnosti, samozavedanje in samoidentiteta, odnosi in zdrava komunikacija, čustvena inteligenca, odpornost in vztrajnost ter pomen človekovega povezovanja in njegove koristi.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 3 Le MESSURIER Teaching

Podobne vsebine: igra, dejavnosti na prostem, predšolski otrok

White, Jan

Playing and learning outdoors: the practical guide and sourcebook for excellence in outdoor provision and practice with young children
Obravnava dejavnosti na prostem v okviru predšolskega izobraževanja in kako skozi igro in učenje zabavno izobraževati majhne otroke do sedmega leta. Prinaša predloge, kako se igrati z vodo, peskom in drugimi naravnimi materiali, spoznavati rastline in živa bitja ter se gibati.
Postavitev: 373.2.016 WHITE, J. Playing  
 

Podobne vsebine: eksperiment, nevroznanost, raziskovanje, raziskovalne metode, predstavitev rezultatov

Harrington, Mary E.

The design of experiments in neuroscience

Avtorica študentom nevroznanosti predstavi načela znanstvenega raziskovanja, vključno z izbiro teme, načrtovanjem eksperimenta, analizo podatkov, predstavitvijo raziskavanja, oblikovanjem posterjev in ustnih predstavitev ter kako v dvanajstih korakih prebrati znanstveni članek. Podaja jasne in učinkovite praktične nasvete. Knjiga prinaša tudi informacije s področja optogentike in transgenov.

Postavitev:  61 HARRINGTON, M. Design  
 
 

Podobne vsebine: matematika, pouk, učenje, učna ura, načrtovanje, učni timi, učni pristopi, usmerjeno učenje

Archer, Rosa, Morgan, Siân, Swanson, David

Understanding lesson study for mathematics: a practical guide for improving teaching and learning

Knjiga ponuja vpogled, kako učenje matematike pripomore k izboljšanju učenja in poučevanja. V desetih poglavjih se poglobljeno osredotoča na posamezen vidik matematike. Tu navajamo nekatere teme, ki jih obravnava: ulomki, sorazmerni odnosi, verjetnost in statistika, geometrija, modeliranje, algebra in dialoško sklepanje.

Postavitev:  51 ARCHER, R. Understanding  
Podobne vsebine: slovenščina, jezikovne zmožnosti, jezikovna pragmatikaPetek, Tomaž,, Šimc, Eva , Marolt, Nika, Drnovšek, Mitja, Bogataj, Tina

Jezikovna ozaveščenost za vsakdanjo in pedagoško rabo: priročnik v sklopu pilotnega projekta interdisciplinarnega študentskega sodelovanja za krepitev kompetenc

Visoka jezikovna ozaveščenost študenta, dobro poznavanje jezika in ustrezna uporaba v različnih okoliščinah sporazumevanja so pogoj za uspešno delovanje na različnih področjih. Priročnik prinaša uporabno znanje o jeziku. Nastal je na podlagi projekta, kjer so ugotavljali, kakšno je jezikovno stanje prevedenih besedil v slovenski jezik.

Postavitev: II 811.163.6 JEZIKOVNA ozaveščenost  
 

Podobne vsebine: slovenska grafika, modre misli, izreki, osebne razstave

Frelih, Črtomir

Lisice: knjiga umetnika

Dobrodošli v butiku modrih misli, rekov, izrekov in razmišljanja po bohinjsko. Butična knjiga risb in pametnih pregovorov iz severnega predela Slovenije je izbor risb, ki so nastale po nekaj letih dela akademskega slikarja, grafika mag. umetnosti in profesorja za grafiko Č. Freliha. Izšla je ob razstavi z istoimenskim naslovom.

Postavitev:  76 FRELIH, Č. Lisice   

 

Podobne vsebine: italijanska umetnost, biografije, reprodukcije, slikarstvo, kiparstvo

Scaletti, Fabio

Michelangelo: velikan: 500 let

To je razkošna in bogata knjiga o dragoceni zapuščini Michelangela Buonarrotija, vrhunskega slikarja, kiparja in arhitekta, enega največjih umetnikov vseh časov in zadnjega velikana likovne umetnosti, ki že več kot 500 let dokazuje, da je prava umetnost brezčasna in neprecenljiva.

Postavitev: Č II 75 SCALETTI, F. Michelangelo   
 
 

Podobne vsebine: bolezen, psihologija, pandemije, epidemije, koronavirus, vsakdanje delovanje, psihološke posledice


Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

V znanstveni monografiji so predstavljeni izsledki domačih in mednarodnih raziskav slovenskih avtorjev, ki so se nanašale na različne vidike spoprijemanja z epidemijo in njenimi (psihološkimi) posledicami. Razdeljena je v šest delov, ki vsebinsko obravnavajo raznolika širša področja psihološke znanosti. Ugotovitve so predstavljene razumljivo. V začetku vsakega od poglavij avtorji predstavijo ključne ugotovitve svojih raziskav in podajo predloge za v prihodnje. Dostopno na povezavi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  159.96 PSIHOLOGIJA pandemije
   
 

Podobne vsebine: podnebje, podnebna kriza, električna mobilnost

Videmšek, Boštjan

Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti

Podnebna kriza se stopnjuje. Je sploh še mogoče kaj spremeniti? Avtor knjige in novinar B. Videmšek je skupaj s priznanim fotografom M. Krivicem odšel na »pot okoli sveta«, da bi našel odgovore, če ti sploh obstajajo. Knjiga je prejemnica naslova knjiga leta 2020 – velike nagrade Slovenskega knjižnega sejma in slovenska knjiga leta 2020.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 502/504 VIDEMŠEK, B. Plan B
 
November

Podobne vsebine: branje, bralna kultura, bralno razumevanje

Kovač, Miha

Berem, da se poberem: 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih

Ali ima branje knjig v dobi digitalnih medijev sploh še smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne romane, ko pa si lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu ali preprosto čas preživljamo kako drugače? Avtor nam ponuja deset razlogov za branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig številne pozitivne stranske učinke. Z branjem si širimo in poglabljamo besedišče, ostrimo sposobnost mišljenja na vseh področjih, krepimo zmožnost razumevanja in se urimo v empatiji. Vse to so temelji za razmišljanje z lastno glavo, uspeh in srečo. Knjiga je bila med nominirani za knjigo leta 2020 na Slovenskem knjižnem sejmu.

Postavitev: 028 KOVAČ, M. Berem  
 

Podobne vsebine: ločitev, otrok, razveza zakonske zveze, ločeni starši

Buljan Flander, Gordana, Roje Đapić, Mia

Otrok v središču (konflikta): ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa
 

Vsebinsko je knjiga razdeljena na dva dela: teoretičnega in praktičnega. V njej je zbrano znanje o otrocih ločenih staršev. Podani so predlogi za posredovanje pri delu v skladu z nekaterimi dejavniki ločitve in čustvenega stanja otroka, ki so oblikovani po svetovno in evropsko priznanih primerih dobre prakse ter prilagojeni družbenopolitičnemu kontekstu Hrvaške in sosednjih držav. Lahko jih uporabimo kot rdečo nit in vodnike pri načrtovanju, obravnavi in vrednotenju na poti do standardiziranega protokola dela, kar je še posebej pomembno pri stanju odtujitve. Vtkano je veliko znanstvenih ugotovitev, teoretičnih modelov, izkušenj iz klinične prakse, risb in pisem otrok oziroma predvsem neizčrpnega navdušenja v dobro napredka v razumevanju, sodelovanju in zaščiti teh otrok, zaradi katerih je to delo nastalo.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 159.922.7 BULJAN FLANDER Otrok

Podobne vsebine: kognicija, razum

Bermúdez, José Luis

Cognitive science: an introduction to the science of the mind
 
Kognitivna znanost uči uporabljati tehnike, teorije ter široko paleto metod in orodij, ki jih kognitivni znanstveniki uporabljajo za preučevanje uma. Povezuje se s psihologijo, nevroznanostjo in jezikoslovjem. Knjiga prinaša tudi opis številnih spletnih virov na to temo.
 
Postavitev: 16 BERMÚDEZ, J. L. Cognitive  
 

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, gibalno ovirani učenci, gibalna oviranost, vključevanje v vzgojno-izobraževalne programe

Rutar, Dušan

Gibalno ovirani otrok gre v šolo: priročnik za učitelje

Priročnik je izšel s sklopu izvajanja projekta Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Je obsežen dokument z najsodobnejšimi konceptualnimi in praktičnimi na primerih slonečimi poudarki, kaj so inkluzija, inkluzivnost, opolnomočenje, kako ustvarjati spodbudna, primerna oziroma prilagojena okolja za te otroke, kako vzpostavljati z njimi kakovostne odnose, kako jih spodbujati ter kako jim omogočati uspešnost ter telesni, osebnostni in duhovni razvoj.

Postavitev:  376.1-056.26 GIBALNO ovirani  
 
 

Podobne vsebine:govorna vzgoja, jezikovni razvoj, govorno-jezikovni razvoj

Dular Kolar, Urša, Podboj, Branka

Klepetajva in se igrajva: priročnik za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije od 4. do 7. leta starosti

Pomemben in zelo opazen kazalnik razvoja je otrokova govorno-jezikovna komunikacija, ki se že od najzgodnejšega obdobja dalje razvija skozi vsakdanje interakcije z okolico, v katerih otrok aktivno sodeluje. Priročnik je zbirka nasvetov in predlogov za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije. Glavni lik v ustvarjalnem priročniku je klepetav in radoveden žabec Filip, ki se nadvse rad igra in vabi otroke, da se skupaj z njim podajo v zabavni svet glasov in besed. Skupaj z njim boste razmišljali, poslušali, opazovali, pripovedovali, opisovali, reševali uganke, risali, prepoznavali in posnemali različne prvine govora, ritem, rime, glasove in besede. Bogatili boste besednjak, spoznavali slovnična pravila ter se učili slušno razlikovati podobne besede in glasove.

Postavitev: II 373.2.016:81 DULAR KOLAR Klepetajva  
Podobne vsebine: fizika, mehke snovi, tekoči kristali, polimeri


Hirst, Linda S.

Fundamentals of soft matter science

Knjiga bo zagotovo izčrpen vir študentom, ki prvič odkrivajo mehke materiale in imajo osnovno  znanje iz fizike, kemije in znanosti o materialih. Obravnava različne vrste mehkih materialov; od tekočih kristalov do površinsko aktivnih snovi, polimerov, koloidov in biomaterialov, difuzijo, aktivne snovi ter napake v tekočih kristalih.

Postavitev: 53 HIRST, L. S. Fundamentals  
 

Podobne vsebine: tehnološko izobraževanje, pismenost, tehnologija, epistemologija

Dakers, John R.

Defining technological literacy: towards an epistemological framework

Pričujoča knjiga predstavlja tehnološko pismenost samo, kot tudi v povezavi s filozofijo, oblikovanjem, pedagogiko, učnimi teorijami in razmišljanjem. Opisana so nekatera dejstva povezana z tehnološkim izobraževanjem, vpliv globalizacije ter svetovnega spleta na razvoj tehnološke pismenosti.

Postavitev: 62 DEFINING technological   

 

Podobne vsebine:  multilingvizem, komunikacija, demenca, večjezičnost, starostniki, interakcija, domovi za ostarele

Plejert, Charlotta

Multilingual interaction and dementia

Združuje mednarodne lingvistične raziskave s poudarkom na interakciji pri večjezičnih osebah z demenco, ki so v zdravstvenih in negovalnih ustanovah. Uporabljene metodologije (analiza pogovorov, etnografija in diskurzivni konstrukcionizem) zajemajo prakse na mikroravni.  Analizira prakse in ukrepe, ki bi olajšali medsebojno razumevanje, izboljšali kakovostne socialne odnose in zagotovili optimalno oskrbo in zdravljenje kljub jezikovnim in kognitivnim težavam teh oseb.

Postavitev: 81 MULTILINGUAL interaction  
 
 

Podobne vsebine: mladinska književnost, ljudska pesem


Repki

To je antologija odlične slovenske otroške poezije po izboru I. Sakside, ki jo dopolnjujejo iskrivi repi Roka Terkaja in hudomušne ilustracije Igorja Šinkovca. Trkajevi repi, v katerih je ena in ena tri, huda mravljica pa pogumnejša od vseh superjunakov, z dinamično igro sodobnega odrepanega jezika otroke v svet poezije vabijo igrivo in manj predvidljivo. Repki so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do zvočnih posnetkov. Priložen je tudi CD z 12 pesmimi v odličnih izvedbah slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej, Pižama, Nipke, Jose, Zlatko), Nece Falk in Ditke. Knjiga bo otroku v veselje in inspiracijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 REPKI
   
 

Podobne vsebine: slovenski pisatelji, literarne študije, biografije

Jukić, Boris

France Bevk: od Pestrne do Čedermaca: življenje in delo Franceta Bevka: 1890-1970

Album je posvečen 130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti pisatelja Franceta Bevka. Skupaj z več kot 250 fotografijami, dokumenti in rokopisi celovito osvetljuje ustvarjanje, življenje in delovanje tega slovenskega avtorja. Neumorno je pisal spomine, črtice, novele, potopise, romane, scenarije, drame ter pesmi in prozo za mladino. Pisati je začel pred prvo svetovno vojno in se uveljavil kot vrhunski mladinski pisatelj. V pisanju za odrasle je v ospredje postavljal nacionalno problematiko. Po številu knjig je naš najplodovitejši avtor.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 929 JUKIĆ, B. France Bevk
 
Oktober 2020

Podobne vsebine: šolstvo, pedagogi biografija, spomini sodobnikov, spomini na profesororja

Najbolj srečen kot učitelj

Pričujoča knjiga je posvečena Veljku Trohi, ki je pomembno zaznamoval razvoj Pedagoške fakultete in vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji. Na Pedagoški fakulteti je deloval ne le kot profesor za teorijo vzgoje in interesne dejavnosti, temveč tudi kot dekan. V svojih prispevkih in osebnih izpovedih se ga spominjajo nekateri njegovi študenti in sodelavci. Predstavljenih je tudi nekaj znanstvenih razprav.

Postavitev:  929 NAJBOLJ srečen  
 

Podobne vsebine: pravljica, slovenske pravljičarke, evropske pravljičarke, motivi, evropske pravljice, ljudske pripovedke

Zipes, Jack David, Blažič, Milena, Bedenk, Kasilda

Slovenske pravljičarke (1848–1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljičark
 

Monografija sestoji iz treh delov. Prvega in drugega uvajata prispevka ameriškega znanstvenika, literarnega zgodovinarja in germanista Jacka Zipesa, ki se ukvarja z zgodovino in analizo evropskih pravljic in ženskih literarnih likov. Knjiga obravnava in predstavlja evropski kontekst, ki so ga zaznamovale trubadurice, precioze in pravljičarke, ki so začetnice evropskega ženskega ustvarjanja, zbiranja, zapisovanja in pripovedovanja povedk in pravljic od 12. do 19. stoletja. Nato sledi predstavitev slovenskih pravljičark, pisateljic in pripovedovalk v 18. in 19. stoletju. Tretji del vsebuje obravnavana izbrana besedila slovenskih avtoric in prevode v slovenščino evropskih avtoric Dorothee Viehmann in Laure Gonzenbach.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 821.163.6.09 ZIPES, J. D. Slovenske

Podobne vsebine: biologija, učbenik

Bajd, Barbara, Torkar, Gregor, Kos, Marjanca, Praprotnik, Luka, Gnidovec, Tanja

Začetno naravoslovje – biologija
 
Učbenik je namenjen študentom Pedagoške fakultete UL, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Predšolska vzgoja, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Začetno naravoslovje – biologija. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine s predavanj. Pri vsaki so najprej opredeljeni cilji vaje za študenta in povezava s Kurikulumom za vrtce. Sledi predstavitev teoretičnih izhodišč vaje, kjer so predstavljeni tudi ključni naravoslovni pojmi, navedba literature za študente in literature za delo z otroki v predšolskem obdobju. Skripta obsega laboratorijske vaje, oglede botaničnega in živalskega vrta in samostojne vaje (domače naloge). V nadaljevanju so predstavljene vaje oziroma dejavnosti za študente. Sestavljajo jih naloge, ki jih spremljajo vprašanja.
 
Postavitev: II 373.2.016:50 ZAČETNO naravoslovje  
 

Podobne vsebine: raziskovanje, drugi tuji jezik, pisanje disertacije, doktorski študenti

Paltridge, Brian, Starfield, Sue

Thesis and dissertation writing in a second language: a handbook for students and their supervisors

Priročnik je namenjen govorcem in njihovim mentorjem, ki pripravljajo doktorsko disertacijo v angleščini, ki ni njihov materni jezik. Vsebuje praktične primere, ki so ključni za uspešno pisanje, jezikovne poudarke, nasvete za oblikovanje in organiziranje besedila, navaja spletne vire za podporo pri pisanju, pričakovanja recenzentov besedil in navodila za objavo doktorskih disertacij.
 

Postavitev:  001 PALTRIDGE, B. Thesis  
 
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, načrtovanje e-izobraževanja, izobraževalni programi, spletno izobraževanje, učenje v digitalni družbi

Bregar, Lea, Zagmajster, Margerita, Radovan, Marko

E-izobraževanje za digitalno družbo

Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-izobraževanju, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Predstavljeni so teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi ter novi pristopi in metode, kot so odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER) in množičnimi odprtimi online programi (MOOC), umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.
Dostopno na https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/.

Postavitev: 004 BREGAR, L. E-izobraževanje  
Podobne vsebine: pouk, kognitivna znanost, teorije,pedagoška praksaCognitive science in education and alternative teaching strategies

 

Kognitivna znanost se ukvarja z vprašanji: kako mislimo, kako se učimo, si zapomnimo ter sanjamo. Človeške miselnosti se loteva s povezovanjem odkritij iz različnih disciplin, ki osvetljujejo kognitivne pojave in učni proces. Kognitivna znanost združuje področja nevroznanosti, psihologije, filozofije, jezikoslovja, umetne inteligence in družbenih ved. Raziskuje kognitivne teorije in prinaša izkušnje z alternativnimi učnimi praksami.

Postavitev:  371.3 COGNITIVE science  
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, pouk, pedagoška praksa

Montgomery, Diane

Teaching for learning gain in higher education: developing self-regulated learners

Knjiga je namenjena vsem, ki poučujejo v visokošolskem izobraževanju. Daje navodila in opisuje metode, posebej zasnovane za izboljšanje poučevanja, učenja in ocenjevanja študentov s pomočjo metod, osredotočenih na študente. Na podlagi pedagoške in psihološke teorije preučuje devet kognitivnih pristopov, ki so bili preizkušeni. Raziskuje, kako vzpostaviti in vzdrževati motivacijo, samoregulacijo in izboljšati učne dosežke. Opisuje probleme pri učenju na daljavo in kombinirano učenje.

Postavitev: 378 MONTGOMERY, D. Teaching   

 

Podobne vsebine:  rastlina, gobe, zgradba gliv

Bajd, Barbara

Glive niso samo gobe

Glive so strupene plesni, ki se razrastejo na kruhu in sadju ali pa so to plemenite plesni, ki dajo siru gorgonzoli značilno aromo in okus. Nekatere glive izločajo penicilin in nas tako varujejo pred bakterijami. Antibiotike zaužijemo, kadar zbolimo za okužbami. Glive so tudi koristne glive kvasovke, ki omogočajo, da kruh vzhaja ali sodelujejo pri nastanku piva in vina.

Postavitev: II 58 BAJD, B. Glive  
 
 

Podobne vsebine: Slovenke, izjemne ženske, biografije

Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta

Veste, kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka, podjetnica, zdravnica, kiparka, arhitektka, filozofinja, pisateljica? Ta knjiga prinaša zanimive zgodbe petdesetih izjemnih Slovenk, ki so vsaka na svojem področju pogumno utirale nove poti in sooblikovale našo skupnost. Generacijam žensk so omogočile, da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim. Knjigo je soustvarjalo 20 avtoric in 10 ilustratork. Večina od njih se v vsakodnevnem poklicnem in raziskovalnem delu ukvarja z vprašanji položaja in pravic žensk.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  929 NEPOZABNE
   
 

Podobne vsebine: zgodovina, Narodni dom, Trst, zamejski Slovenci, kulturno življenje

Kafol, Martina, Mermolja, Ace

Narodni dom: Trst 1904–1920: spominske poti Slovencev v Trstu

Slovenci v Trstu so na začetku dvajsetega stoletja imeli ugledno reprezentančno palačo Narodni dom. Opremljen z najmodernejšo tehnologijo in večfunkcionalen je združeval kulturne in gospodarske dejavnosti. Palača je imela mogočen vhod, kavarno, restavracijo, hotel s petimi zvezdicami, gledališče ter ponujala prostor preko tridesetim slovenskim in slovanskim društvom. Leta 1920 so oblasti s privoljenjem sil javnega reda požgale Narodni dom. To je bila grozljiva napoved, kako bo fašizem na oblasti ravnal s Slovenci in kakšna bo njegova vloga v Evropi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 94(497.4)"19" KAFOL, M. Narodni
 
September 2020

Podobne vsebine: pouk, učitelj, učne strategije, izkušnje

Valenčič Zuljan, Milena; Kalin, Jana

Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence

Z znanstveno monografijo M. Valenčič Zuljan in J. Kalin zapolnjujeta pomembno praznino v slovenskem didaktičnem prostoru. Opredelita pomen učnih metod za kakovostno izvajanje učne diferenciacije in individualizacije, njihovo vlogo za razvoj učiteljeve metodične kompetence. Odpreta vprašanje razmerja med učnimi metodami in nekaterimi drugimi koncepti, ki se nanašajo na področje izvajanja pouka; zlasti vprašanje povezanosti med pojmi učna metoda, strategija pouka in didaktična strategija. Raziskava je bila usmerjena v analizo izkušenj, ki jih imajo učitelji z uporabo posameznih učnih metod, v raziskovanje dejavnikov, ki jih upoštevajo pri izbiri posamezne učne metode in pri kombinaciji učnih metod ter v opredeljevanje lastnega procesa profesionalnega razvoja v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod.

Postavitev: 371 VALENČIČ Zuljan Učne  
 

Podobne vsebine: teorija vzgoje in izobraževanja, vzgoja, vzgojni stili

Peček, Mojca; Lesar, Irena

Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje
 

Teorija vzgoje je na najbolj splošni ravni opisuje fenomen vzgoje. Obravnava temeljne zakonitosti, zveze in načela vzgojnih pojavov in dejavnosti, pojasnjuje strukturno različne vzgojne koncepte, sintetizira spoznanja različnih znanosti in ima aplikativni značaj. Knjiga ne ponuja pregleda posameznih vzgojnih konceptov, ki so se v zgodovini pojavljali bodisi pri nas bodisi drugod po svetu, četudi je prerez nekaterih izmed teh konceptov moč zaslediti pri analizi temeljnih vidikov vzgoje. Avtorici sta skušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: kakšno je sodobno pojmovanje vzgoje v njeni kompleksnosti družbenega, individualnega in medosebnega vidika ter katere so možnosti načrtovanja vzgojnega delovanja v vzgojno-izobraževalnih institucijah.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 37.01 PEČEK, M. Moč
 

Podobne vsebine: možgani, spomin, starostniki

Vsak dan znova: knjiga o demenci
Priročnik o demenci je rezultat projekta Po kreativni poti do znanja: Demenca med generacijami za večjo kakovost življenja, v katerem sta v študijskem letu 2019/20 moči združili Fakulteta za socialno delo v Ljubljani in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Demenca je vse bolj razširjena bolezen možganov, o kateri je zapisanega mnogo premalo. Postaja epidemija 21. stoletja, o kateri moramo spregovoriti, da bi s tem olajšali, osmislili in olepšali življenje oseb z demenco, njihovih svojcev ter oskrbovalcev in oskrbovalk. Najdete kratke in iskrene izpovedi oseb z demenco, svojcev in oskrbovalcev, ki bodo še kako znane in hkrati v pomoč vsem, ki se z boleznijo na kakršen koli način soočajo tudi sami.
 
Postavitev: 616.89 KEJŽAR, A. Vsak  
 

Podobne vsebine: ustvarjalnost, raziskovanje, praktične izkušnje

Creativity in research: cultivate clarity, be innovative and make progress in your research journey

Ustvarjalnost je za uspešno raziskovanje zelo pomembna, vendar raziskovalci redko pomislijo, kako organizirati svoj ustvarjalni proces. Opisani so konkretni napotki za organizacijo procesa in potrebne sposobnosti. Z načrtovanjem tako povečajo rezultate raziskovalnega dela in zmanjšajo stres.
 

Postavitev: 001 CREATIVITY in research  
 
 

Podobne vsebine: učenje, možgani, raziskovanje

Jensen, Eric, McConchie, Liesl

Brain-based learning: the new paradigm of teaching

Poznavanje možganov je zelo pomembno za poučevanje in učenje. Vpliva na kognitivno delovanje, zmanjšuje težave z disciplino in spodbuja veselje do učenja. Knjiga prinaša najnovejša spoznanja s tega področja v povezavi z nevroznanostjo, biologijo in psihologijo. Opisuje vpliv odnosov, čutov, gibanja in čustev na učenje, strategije za ustvarjanje visokokakovostnih učnih okolij in orodja za motiviranje učencev.

Postavitev: 159.953 JENSEN, E. Brain-based  
Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, učenje, poklicni razvojRaziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja
 

Nacionalna znanstvena konferenca "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju", katere rezultat je pričujoča monografija, je obravnavala naslednje teme: izobraževalne  politike,  evalvacija  in  zagotavljanje  kakovosti,  profesionalni  razvoj  pedagoških delavcev, učenje in poučevanje, inovativni pristopi k učenju in poučevanju ter socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju.

Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: izobraževanje, učno okolje, uporabna etika

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja

Monografija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in tudi usposabljanjem, še posebej tistim, ki stremijo k izboljšavam in razvoju. Nastala je v sodelovanju z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport po posvetu Preprečevanje diskriminacije v dvojem zrcalu anonimnih prijav. Z vso razsežnostjo zadevne tematike je namreč očitna potreba po ozaveščanju in podpori celotne družbe k prizadevanjem našega šolskega sistema za skupne vrednote znanja, vzgoje in izobraževanja.

Postavitev: e-dostop   

 

Podobne vsebine:  vzgoja in izobraževanje, izobraževanje na daljavo

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 : modeli in priporočila

To publikacijo so pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V njej so podrobno predstavljeni predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s COVID-19. Modeli so načrtovani za izvajaje programov, ki so določeni z zakonodajo. Ker ni možno napovedati, ali bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale izvajanje pouka v šolah, so pripravili štiri modele in priporočila za izvajanje pouka.

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: epidemije, način življenja, družbena neenakost

Salecl, Renata

Človek človeku virus

Pronicljive analize avtorice pomagajo razumeti, kako deluje ta svet. Knjižica prinaša poglobljeno refleksijo najrazličnejših sprememb, ki jih vnašata v naše življenje koronavirus in pandemija.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  316.7 SALECL, R. Človek
   
 

Podobne vsebine: branje, slovenščina, bralne vaje

Rot Vrhovec, Alenka

Juhej, že berem!: bralna knjižica 1

Knjižica A. Rot Vrhovec otrokom olajša prve korake v svet branja. Učenje tehnike branja s pomočjo knjižice temelji na zlogovalni metodi. Hitrejše in lažje učenje omogočajo obarvani zlogi. Razvijanje tehnike branja se začne že pri prvi obravnavani črki. Otrok napreduje v branju postopoma in sistematično: najprej bere zloge, potem besede, nato povedi oz. krajše besedilo. S pomočjo ilustracij spontano razvija besedišče ter tehniko branja in branje z razumevanjem. Koncept otroku omogoča, da napreduje v lastnem ritmu. Otrok si sproti postavlja bralne cilje in opazuje svoje bralne dosežke, kar pozitivno vpliva na njegovo motiviranost za branje. Vsebina je napisana z velikimi in malimi tiskanimi črkami, kar omogoča vzporedno učenje obojih črk in branje dveh vrst zapisov enake vsebine.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 028 ROT Vrhovec, A. Juhej/1
 
Julij in avgust 2020

Podobne vsebine: slovenščina, dvojezični učenci, jezikovni pouk

Rot Vrhovec, Alenka

Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski

V slovenski osnovnošolski sistem se vsako šolsko leto vključi več otrok, katerih prvi jezik ni slovenski. Ker imajo različne možnosti za usvajanje učnega jezika oz. jezika okolja, slovenski jezik različno obvladajo. Učenje slovenščine kot drugega jezika ne more biti prepuščeno učencu in njegovim staršem, temveč mora odgovornost za to prevzeti šola, še posebej učitelj, ki otroka poučuje. A. Rot Vrhovec v desetih poglavjih poleg nekaterih psiholoških, jezikoslovnih in jezikovnodidaktičnih tem predstavi dozdajšnje izkušnje osnovnošolskega vključevanja otrok, katerih prvi jezik ni učni jezik, v tujih šolskih sistemih in v Sloveniji. Ponudi učni pristop, ukrepe za učinkovitejše razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku pri omenjenih otrocih, osnutek del in nalog šolskega koordinatorja za področje vključevanja in izobraževanja učencev ter opise štirinajstih didaktičnih iger, sicer namenjenih razvijanju besedišča in skladenjske zmožnosti, a se jih da prilagoditi tudi za razvijanje drugih učnih ciljev.
 

Postavitev: 373.3 ROT Vrhovec, A. Poučevanje  
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, Slovenija, 2020
 

Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije Covid-19 v Sloveniji  

Na Zavodu RS za šolstvo so v maju in juniju 2020 (v osmem tednu izobraževanja na daljavo) na osnovnih in srednjih šolah izvedli raziskavo, kjer so analizirali različne prakse izobraževanja in doživljanje poučevanja/učenja na daljavo, organizacijo in potek pouka, uporabo digitalne tehnologije za namene realizacije učnih ciljev, sama realizacija učnih ciljev, didaktične strategije in metode poučevanja na daljavo, vrednotenje znanja, samooceno usposobljenosti za izvajanje izobraževanja na daljavo, prednosti in izzive ter sodelovanje z različnimi deležniki. Izsledki kažejo, da so učenci in dijaki ocenili, da je bil pouk na daljavo med epidemijo novega koronavirusa zahtevnejši kot pouk v razredu, po drugi strani pa so pouk na daljavo ocenjevali tudi kot zanimiv in ustvarjalen. Učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno in stresno, a so uspeli doseči večino zastavljenih učnih ciljev.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop

 

Podobne vsebine: motivacija, pedagoška psihologija, učenec

Mendler, Allen N.

Motivacija v razredu : orodja in strategije za učinkovitejše poučevanje
Motivacija je eden od ključnih dejavnikov za uspeh učnega procesa. Veliko učiteljev se pogosto sprašuje, kako motivirati svoje učence, kako navezati stik z njimi in kako vzbuditi njihovo zanimanje za učenje. Strategije so ponazorjene s konkretnimi primeri iz razreda, ponujajo pa tudi zamisli za razvijanje lastnih. Na koncu nekaterih poglavij boste našli vprašanja za razmislek, ki vam bodo pomagala udejanjiti motivacijske strategije pri spodbujanju učenčevega o pozitivnega odnosa do znanja, pouka in šole.
 
Postavitev: II 37 MENDLER, A. Motivacija  
 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, pisava, fina motorika

Spretni prstki - dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih

Ali opažate, da vaš otrok potrebuje več časa za izvedbo dejavnosti, hitro izgubi pozornost, je bolj neroden oblačenju, zapenjanju gumbov, zapiranju zadrg, se težje sam obuje in zaveže vezalke, je bolj neroden pri hranjenju, ima težave pri rezanju in lepljenju, se izogiba športnih in ustvarjalnih dejavnosti  ter težje dobi prijatelje? Ti znaki lahko nakazujejo, da imaš vaš otrok težave z motoriko, še zlasti s fino motoriko. To pomeni, da bo za uspeh potreboval le nekoliko več aktivnosti za spodbujanje razvoja motorike, potrpežljivosti in empatije. Otrok z dobro razvitimi finomotoričnimi spretnostmi se lažje vključuje v vsakodnevne dejavnosti, samostojneje skrbi zase, se igra in uči. Od tega, kako ima otrok razvite finomotorične spretnosti, je tudi odvisno, kako bo kasneje uspešen v šoli. Predstavljenih je nekaj aktivnosti za spodbujanje razvoja finomotoričnih spretnosti ter grafomotorike.
 

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, morje, morska obala, rastline, živali

Bajd, Barbara

Gremo na morsko obalo

Knjižica je namenjena vsem bralcem, ki jih zanimajo morski organizmi. Zlasti dobrodošla bo tistim, ki boste preživeli počitnice ali šolo v naravi ob morju. Zbranih je kar nekaj predlogov, kaj in kako lahko samostojno raziskujete ob morski obali. Zato pojdimo na morsko obalo, ne samo, da bi se kopali v morju in se sončili ter zabavali na obali, ampak da bomo tudi opazovali raznolikost tamkajšnjega življenja.

Postavitev: II 502/504 BAJD, B. Gremo  
Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, delovanje, zgodovinaSto let matematike in fizike na Univerzi v Ljubljani
 

Tradicija vrhunskega študija matematike in fizike na Ljubljanski univerzi se je začela z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 1919, katere prvi rektor je bil svetovno znani matematik Josip Plemelj. Danes je Fakulteta za matematiko in fiziko po kvaliteti raziskovalcev in učiteljev ena najuspešnejših fakultet UL z razvejanim sodelovanjem z inštituti in univerzami po vsem svetu. V knjigi sta predstavljena njena zgodovina in delovanje.

Postavitev: 51 UNIVERZA Sto  
 

Podobne vsebine: psihoterpaija, umetnost, pomoč z umetnostjo

Malchiodi, Cathy A.

Trauma and expressive arts therapy : brain, body, and imagination in the healing process

V knjigi je predstavljeno zdravljenje travm in delovanje možganov skozi umetnost izražanja. Skozi umetnost se preko doživlja izraža čutno in telesno, spomini in osebne izpovedi. Bogati klinični primeri ponazarjajo uporabo gibanja, zvoka, igre, umetnosti in drame pri otrocih in odraslih.
 

Postavitev: 615.851 MALCHIODI, C. A. Trauma   

 

Podobne vsebine:  umetnost, likovna umetnost, likovna kritika

Berger, John

Male teorije vidnega : izbrani spisi o umetnosti

Izbor Bergerjevih spisov slovenskemu občinstvu predstavlja vsa ključna področja njegovih razmislekov: izhodišča njegove likovne kritike (besedila o dejanju risanja kot temeljni dejavnosti likovne umetnosti na eni ter o marksističnih umetnostnih zgodovinarjih, ki so ga navdihnili k politično usmerjenemu razumevanju umetnosti, na drugi strani); programska besedila njegovega lastnega dela kot likovnega kritika; na tej podlagi obravnave obširnejših poglavij iz zgodovine umetnosti (renesansa, kubizem) in posameznih umetnikov (starih mojstrov in sodobnih slikarjev); bolj teoretsko zastavljene premisleke o vizualnih medijih (slikarstvo, fotografija, film); nekaj političnih komentarjev; besedila o živalih in o motociklizmu (ki iz zgoraj začrtanega opusa precej izstopajo, gre pa vendarle za temi, ki sta Bergerju osebno veliko pomenili).

Postavitev: 7.01 BERGER, J. Male  
 
 

Podobne vsebine: kiparstvo, slovensko kiparstvo, osebne razstave

Bratuša, Mirko

Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020]

Gre za katalog k razstavi del Mirka Bratuše v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Razstavljeni kipi so namenjeni otrokom in odraslim. Otrok videno razume do določene stopnje, odrasli spet do druge, ampak če sta dovolj odprta, lahko vsak izmed njiju kip opazuje na podlagi svojih izkušenj, znanja, želja, da ne rečem s svojim lastnim načinom gledanja. Predstavljena so dela iz brona, keramike ter dela iz nagrajenega opusa Neimenovani.

Dostopno tudi na: http://anyflip.com/wyryi/vzla

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 73/74 BRATUŠA, M. Kipi
   
 

Podobne vsebine: gledališče, problem etike, družba

Kline, Mala

Gledališča potencialnosti : med etiko in politiko

Razumevanje gledališča v knjigi Male Kline je daleč od razumevanja gledališča kot velike geste, glasne politične izjave, gledališča kot hrumečega prelomnega dogodka, ki je zaznamoval gledališko zgodovino v 20. stoletju. Kadar govorimo o političnem gledališču, imamo ponavadi v mislih gledališče, ki je glasno, ki intervenira in nagovarja, v knjigi pa gledališke politične geste nastopijo predvsem v molovskem načinu. So mikropolitične prakse, serija naključij in časovnih intenzitet, ki jih moramo vedno ugledati, prakticirati in misliti v njihovi singularnosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 792 KLINE, M. Gledališča
 
Junij 2020

Podobne vsebine: matematika, učne težave, specifične učne težave pri matematiki

Kompleksnost težav pri učenju matematike – kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava

Specifične učne težave pri matematiki so za številne učence in odrasle pogost in izrazit življenjski izziv, povezan z učenjem in uporabo matematike v šoli, v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. V knjigi so predstavljene vsebine in ilustrativni primeri, ki so v večjem deležu povezani z osnovnošolskim obdobjem, a je pozornost namenjena tudi otrokom v predšolskem obdobju.

Postavitev: 376.1 KOMPLEKSNOST  
 

Podobne vsebine: okolje, trajnostni razvoj, učne aktivnosti

 

Playing for the future: sustainable development games: images and objectives  

Priročnik opisuje, kako aktivno in ustvarjalno preko iger spoznavamo trajnostni razvoj za  odgovorno življenje. Razloži, kako uporabljati deset opisanih učnih dejavnosti. Vsaka dejavnost uporablja drugačen pristop k učenju z igro. Na voljo so tudi povezave do digitalnih virov, ki bodo učencem pomagale pri nadaljnjem raziskovanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-dostop

Podobne vsebine: likovna umetnost, kulturna dediščina, interdisciplinarni pristop

Potočnik, Robert; Devetak, Iztok

Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education
V znanstveni monografiji so predstavljeni rezultati študije, ki je nastala v okviru projekta pri pouku likovne umetnosti in izobraževanja o ohranjanju dediščine. Namen je bil preučiti možnosti obravnave vsebin likovne vzgoje v povezavi s kulturno dediščino in zagotavljanje možnosti vključevanja interdisciplinarnega pristopa. Predstavljeni so trije moduli poučevanja in učenja, ki izhajajo iz dejavnosti, katerih namen je povečati uporabo interdisciplinarnega pristopa
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: tehniško izobraževanje, optimizacija pouka, tehnika, tehnologija

Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja

Obravnava sodobne pristope, metode in strategije trajnostnega osnovnošolskega tehniškega izobraževanja. Ponuja ključne elemente socialno kognitivne teorije pouka tehnike in tehnologije. Izostri učenčeve kognitivne sposobnosti za doseganje tehnološke pismenosti. Določi znanstveno podprto metodologijo ocenjevanja znanja učencev. Poudari in izpostavi vlogo ter vpliv učitelja-mentorja kot vir za razvijanje samoučinkovitosti učencev in bodočih učiteljev ob sodelovalnem učenju na primerih reševanja avtentičnih realnih problemov, kjer je učitelj-mentor kot vzor in vir veljavnih ter zanesljivih informacij in znanja.

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: duševno zdravje, psihoterapija, telefonsko svetovanje, svetovalno delo, epidemije

Halo, pomagajte! : priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo

Predstavljene so vsebine telefonskega svetovanja na Hrvaškem, ki so bile napisane za situacijo pandemije COVID-19, a so hkrati dosti širše, da bodo uporabne tudi v drugih kontekstih telefonskih svetovanj. Linije pomoči predstavljajo eno od teh možnosti in pogosto so lahko prvo dostopno mesto, kjer otroci ali odrasli lahko dobijo nasvet in podporo strokovne odrasle osebe. Osnovna ideja vsake linije za pomoč je vzpodbuditi in opogumiti klicatelje, da poiščejo pomoč in podporo, s katero bi se bolj uspešno in konstruktivno soočili s težavami, težkimi in bolečimi izkušnjami, krizami, izzivi in dilemami, ki jih prinaša življenje.
 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, e-učenje, spletno učenjeRennie, Frank; Smyth, Keith

Digital learning: the key concepts
 

Knjiga je primerna za vse, ki se želijo spoznati s koncepti, pristopi, vprašanji in tehnologijami povezanimi z digitalnim učenjem. Prikazuje razvoj digitalnih praks in tehnologij v izobraževanju v zadnjih desetih letih. Glavne teme, ki jih obravnava, so: oblikovanje spletnih tečajev, odprto izobraževanje, osebna učna okolja ter družbeni mediji in socialna omrežja.

Postavitev: 371.3 RENNIE, F. Digital  
 

Podobne vsebine: matematika, kognicija, matematične sposobnosti

Knops, André

Numerical cognition: the basics

Opisuje razumevanje nevronskih in kognitivnih mehanizmov, ki nam omogočajo zaznavanje, obdelavo in pomnjenje numeričnih informacij. Raziskuje mentalno kodiranje števil in njihovo nevronsko reprezentacijo. Pojasnjuje strategije miselnega računanja, njihove pasti in njihov razvoj ter korake, ki jih otroci naredijo pri učenju številk. Gradi naše razumevanje osnovnih mentalnih procesov štetja ter daje vpogled v diagnosticiranje, etiologijo in zdravljenje diskalkulije.

Postavitev: 511 KNOPS, A. Numerical   

 

Podobne vsebine:  geografija, učenje z raziskovanjem, poučevanje geografije s pomočjo umetnosti

Dolan, Anne M.

Powerful primary geography: a toolkit for 21st century learnin
Priročnik uči učence razumeti sodobni svet in njihovo mesto v njem. Poskuša jim vzbuditi ljubezen do kraja, narave in geografije, jih naučiti, kako razmišljati geografsko, reševati vsakodnevne težave in znanje uporabiti okoli sebe. Zajema naslednje teme:  vreme in podnebne spremembe, trajnost, sodelovanje v lokalni in svetovni skupnosti, delo z zemljevidom in vizualna pismenost ter razumevanje geografije skozi umetnost. Vsebuje več študij primerov iz osnovnih šol na Irskem.
 
Postavitev: 91:371.3 DOLAN, A. Powerful  
 

Podobne vsebine: šolstvo, svetovalno delo, šolska svetovalna služba, šolsko svetovalno delo, šolski svetovalni delavci 


Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive
Šolska svetovalna služba kot organizacijska oblika podpore vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Za njen nadaljnji razvoj in kakovostno načrtovanje dela je potrebna celostna analiza obstoječega stanja in teoretskih tokov, ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje v kontekstu sodobnega časa. Monografija ponuja del analize stanja svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah ter na tej osnovi nekaj priporočil za nadaljnje delovanje. Izsledki kažejo na potrebo po resnem razmisleku in oblikovanju strokovnih rešitev za posodobitev in prenovo konceptualnih izhodišč šolskega svetovalnega dela in drugih strokovnih konceptov, ki so povezani s šolskim svetovalnim delom.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: risanje, človeško telo

Bammes, Gottfried

Complete guide to life drawing
Knjiga polna slik in navodil je vse, kar potrebujete, če želite začeti risati ali razvijati svoje veščine risanja. Podaja nasvete o anatomiji, enostavnih metodah risanja in veliko različnih primerov narisanih figur. Pomembno je razumeti, kako telo deluje ter kako prikažemo roke, stopala, obraze, okončine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 73/74 BAMMES, G. Complete
 
Maj 2020

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, izobraževanje učiteljev, refleksija, pedagogika, učitelji

Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja

V založbi UL PEF je izšla monografija, ki je posvečena preminuli profesorici Cveti Razdevšek Pučko. Monografijo so uredili T. Devjak, S. Gaber, S. Berčnik in V. Tašner. V njenem prvem delu so pod naslovom Razmislek o drugačni šoli ponatisnjeni trije članki dr. Cvete Razdevšek Pučko. Najobsežnejši drugi del monografije pod naslovom Refleksija sodobne javne šole in izobraževanje učiteljev prinaša devet znanstvenih člankov izpod peres petnajstih avtoric in avtorjev. Zaključni del prinaša pet spominskih zapisov.

Postavitev: 37.01 VSAK otrok  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, pouk, učenje, nadarjeni
 

Contemporary topics in education IV  

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila J. Vogrinc in I. Devetak, predstavlja 12 recenziranih samostojnih poglavij doktorskih študentov, nekatera v soavtorstvu z mentorji. Prispevki obravnavajo sodobne teme na področju edukacije, kemijskega izobraževanja, izobraževanja nadarjenih, likovne pedagogike, poučevanja angleščine, didaktike in drugih področjih. Prispevki odpirajo pomembne teme na področju edukacije ter prispevajo k razvoju področja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev: e-dostop

Podobne vsebine: avtizem, glasba, otrok, mladina, osebe s posebnimi potrebami, glasbena terapija  
 

Glasba in avtizem
Glasba je eno izmed najučinkovitejših sredstev inkluzije, saj s svojo univerzalnostjo nagovarja slehernega posameznika. Je učinkovito orodje, ki spodbuja celostni razvoj pri otrocih z motnjami avtističnega spektra. Monografija predstavlja izsledke raziskav o učinkih glasbe na otroke z motnjami avtističnega spektra v Sloveniji, primere dobrih praks glasbenega izobraževanja in glasbene terapije. Predstavljena so tudi teoretična izhodišča predhodnih tujih raziskav na tem področju.
Postavitev: 616.89 GLASBA  
 

Podobne vsebine: govor, patologija, glas, govorne motnje
 

Hočevar - Boltežar, Irena
 
Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Učbenik je namenjen študentom logopedije za spoznavanje delovanja vokalnega aparata in patologije glasu. Dodana so tudi nekatera poglavja iz patologije govora, opisana predvsem s stališča zdravnika otorinolaringologa. Poglavje o glasovnih motnjah je razširjeno in dopolnjeno z novejšimi spoznanji.

Postavitev: 61 HOČEVAR Boltežar Patologija  
 
 

Podobne vsebine: znanost, družbeni vidik, zdravje
 

Za človeka gre: prihodnost zdaj

Soočenje z virusom COVID-19 in novimi razmerami zahteva odgovornost in odziv univerz, da transformirajo učne procese tudi za izredne razmere. Konferenca je bila ob 20-letnici bolonjskega procesa posvečena pomembnosti znanosti in izobraževanja. Njen namen je bil, da se visokošolsko izobraževanje in znanost aktivneje vključita v reševanje sedanjih in pričakovanih izzivov v skladu z opozorili OECD ter smernicami za bodočo Evropo. Obravnavali so številne teme in aktualna področja, kot so: zelena tranzicija, digitalna transformacija, trajnostna rast in delovna mesta, mir in upravljanje ter migracije.

 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: kognitivna psihologija, kognicija, višji duševni procesiEysenck, Michael W.

Cognitive psychology: a student's handbook
 

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: 159.95 EYSENCK, M. Cognitive  
 

Podobne vsebine: prehod iz vrtca v šolo, vstop v šolo, vrtec, šola, uvajanje v šolo

Transitions to school: international research, policy and practice

Knjiga se osredotoča na teoretične podlage raziskav, stališča, politike in prakse o prehodu v šolo. Spodbuja preoblikovanje dosedanjega razumevanja, pričakovanj in zaznav. Precejšen del je namenjen podrobnim primerom.

Postavitev: 373.2 TRANSITIONS to school   

 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, folkloristika, ustno slovstvo, pravljice
 

Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori
Predstavlja prispevek k širšemu premisleku o procesu tradicije, ki je vedno v dialektičnem in dialoškem razmerju z modernostjo in sodobnostjo, o konceptu kulturne dediščine, razmerju med folkloro in zgodovino, o različnih zgodovinah, zapisanih v interpretacije junakov, o spoznanjih o nacionalizaciji preteklosti in ljudskega, s tem pa tudi o razmerjih med kulturo in družbeno strukturo, posameznikom in skupnostjo.
 
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: družbena slojevitost, družbeni razredi, ekonomske teorije
 

Veblen, Thorstein

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij
Thorstein Veblen je bil ameriški sociolog in ekonomist, ki se je ukvarjal predvsem z vprašanji organizacije delovnega procesa in prostega časa. Knjiga je močno vplivala na razvoj institucionalne ekonomske teorije ter različnih smeri sociologije, predvsem kulturnih študij in ekonomske sociologije.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: potovanje, jadranje, potopisi, potovanja po morju
 

Tuta, Jasna

Moj svet sredi oceana: 32 dni jadranja čez Pacifik v soncu in dežju, v strahu in smehu
Avtorica je diplomantka UL PEF. Mladost je preživela na morju in več kot deset let poučevala jadranje v domačem klubu. Njeno prejšnje življenje je bilo podobno našemu. Nekega dne je ugotovila, da ni srečna. Ko je spoznala Ricka, je odkrila svet, za katerega sploh ni vedela, da obstaja. Od takrat jadra skozi življenje. Cilj njune plovbe je bil tropski otoček Hiva Oa v Francoski Polineziji. 32 dni nista videla kopnega. Njun dan je bil sestavljen iz dela, spanja in prehranjevanja. V svojem dnevniku nam zaupa svoje želje in strahove. Zaveda se, da je jadrnica le drobna pikica sredi vsemogočnega oceana.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Moj svet
 
April 2020

Podobne vsebine: psihologija množic, socialna psihologija, kolektivno nezavedno

Le Bon, Gustave

Psihologija množic: študija vsakdanjega mišljenja

Poučuje nas o splošnih značilnostih in mentalni povezanosti množice, njeni morali, idejah, predstavah, mnenjih. Pojasni, kako množica razmišlja in sklepa, njeno impulzivnost, razdražljivost, nezmožnost presoje, pretirano čustvovanje, domišljijo in sredstva, ki jih še danes uporabljajo vodje v svojih govorih za prepričevanje množic. Pokaže, kako se vedenje posameznika spremeni, ko postane del množice in razloži, zakaj posamezniki postanejo nepremišljene entitete črede – divjaki, ki jih ženejo primitivni nagoni in čustva ter so pripravljeni lastne interese žrtvovati v zameno za kolektivne.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: komunikacijska tehnologija, kulturna antropologija, informacijska tehnologija, družbeni nadzor

Podjed, Dan

Videni: zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo
 

Vsevidna očesca množice sodobnih posameznic in posameznikov gledajo z računalnikov, pametnih telefonov in drugih naprav. Spletni iskalniki o njih marsikaj vedo. Posamezniki postanejo vidnejši s pomočjo novodobnih avtoportretov (selfijev), razkazovanja. Nekateri živijo od svoje prepoznavnosti. Milijoni se naslajajo ob podobah razgaljenega človeškega telesa. Ob branju bodo nekateri prelepili kamere na prenosnih računalnikih, izključili mobilnike, medtem ko bodo drugi razmišljali, kako bi svoje fotografije in posnetke učinkoviteje širili po omrežjih.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-knjiga (Biblos)

Podobne vsebine: slovenski izseljenci, emigracija, migracije

Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje

Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Pokaže, kako se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Avtorice raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Obravnavajo jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, Porabje, pravljičarji, slovensko ljudsko slovstvo

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju: pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega

Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim. Zbrane so porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji.
 

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 
 

Podobne vsebine: razsvetljenstvo, filozofija narave, francoska filozofija

Buffon, Georges-Louis Leclerc, Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de, Diderot, Denis

Razsvetljenske interpretacije narave: (1749–1756)

Zbornik vključuje besedila treh temeljnih avtorjev zgodovine znanosti in filozofije francoskega razsvetljenstva. Vsi v središče svoje refleksije postavljajo znanost o življenju – biologijo. Pretresajo njene temelje in metodo ter se zavzemajo za njen razvoj. S tem korenito preoblikujejo znanstveno razumevanje živega ter metode preučevanja živih bitij in življenjskih procesov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
Podobne vsebine: čebele, taksonomija, biologija, živalska ekologija, biološka raznovrstnostGogala, Andrej

Čebele Slovenije

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: obraz, kulturna zgodovina, podoba, umetnostna zgodovina, portreti, maske

Belting, Hans

Faces: zgodovina obraza

Človeški obraz je v središču upodobitev človeka, a se obenem izmika tisočletnim poskusom upodobitve. Avtor je na sledi temu napetemu razmerju, ki sega od prvih kamenodobnih mask pa vse do obrazov, kakršne nam vsak dan prinašajo sodobni množični mediji. Razmišlja o raznovrstnih poskusih, da bi se polastil človeškega obraza, najsi v gledaliških maskah, v mimiki gledališkega igralca, v portretni fotografiji, na plakatih, na filmu ali v delih sodobnih vizualnih umetnikov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)   

 

Podobne vsebine: kuga, epidemije

Camusov roman je v slovenskem prevodu izšel prvič leta 1965. Po treh četrtinah stoletja še vedno zelo aktualen, saj se sooča z najglobljimi in najbolj občimi vprašanji človečnosti, pa naj ga beremo kot alegorijo ali kot kroniko izbruha elementarne nesreče v podobi epidemije, ki prizadene mesto Oran. Mejne situacije seveda zahtevajo mejne odločitve, v katerih se kažejo posebnosti različnih značajev, ki jih pisatelj mojstrsko oblikuje in predstavi v konkretnih potezah svojih literarnih oseb.
 
Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: koronavirus COVID-19, epidemije, eseji

Giordano, Paolo

V času epidemije
Epidemija koronavirusa je postala največja zdravstvena kriza našega časa. Ni ne prva ne zadnja, in morda niti ne najstrašnejša. Verjetno ne bo povzročila več žrtev kot številne druge. Še noben nov virus se ni razširil po svetu tako hitro. Italijanski pisatelj in fizik Paolo Giordano se sprašuje, kakšne bi utegnile biti njene posledice za našo družbo, ne le za okužene, ampak za celotno družbo. V jasnem in razumljivem jeziku pojasni delovanje virusa, začetek epidemije, razloge za karanteno in prihodnost, ki nas čaka.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-knjiga (Biblos)
   
 

Podobne vsebine: drevesa, vrane, strpnost, večkulturnost, živali v domišljiji


Applegate, Katherine

Drevo želja
Srčen mladinski roman za vse generacije otrok in odraslih, poln duhovitih domislic poudarja pomen prijateljstva, sprejetosti, upanja, spoštovanja in sožitja. S toplino in duhovitimi domislicami bralce usmerja v razmišljanje o sprejemanju vseh bitij, o pomembnosti sožitja med ljudmi kljub raznolikosti in v izogibanje sodbam na podlagi videza in navad (čeprav se razlikujejo od naših). Roman spodbuja razmislek o občutkih pripadnosti, sprejetosti in o prijateljstvu.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: e-knjiga (Biblos)
 
Marec 2020

Podobne vsebine: otrok, navezanost, medosebni odnosi

Cugmas, Zlatka

Večkratna navezanost

Večkratna navezanosti je navezanost na več objektov hkrati. K večji jasnosti obravnavane tematike prispevajo daljši in krajši primeri v celotnem besedilu. Opisani so izsledkov teoretskih in empiričnih znanstvenih raziskav slovenskih in tujih avtorjev ter ugotovitve, ki so jih izvedli v okviru svojih zaključnih del študentje, ki jim je bila avtorica mentorica. 

Postavitev:  159.922.7 CUGMAS, Z. Večkratna  
 

Podobne vsebine: razvojna psohologija, teorije psihičnega razvoja
 

Razvojna psihologija  

Pred nami je prvi zvezek druge, dopolnjene in razširjene izdaje znanstvene monografije, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi širšem družbenem prostoru. Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:   II 159.9 RAZVOJNA psihologija/1

Podobne vsebine: pouk, didaktika, učne metode, ocenjevanje

Davis, Barbara Gross

Tools for Teaching 

Priročnik je primeren za delo na fakulteti iz kateregakoli področja. Vsebuje posodobljene informacije o tehnologiji, kot tudi ideje in strategije, ko so bile predstavljene v prvi izdaji. Vsebuje več kot enainšestdeset poglavij, ki so namenjena izboljšanju poučevanja začetnikov v poučevanju ter pedagoškim delavcem z več izkušnjami. Teme zajemajo tako tradicionalne naloge poučevanja kot tudi širše, npr. raznolikost, inkluzijo v razredu, dopolnile in diskusijske oblike k predavanjem, kako izboljšati učenje in motivacijo, razvijanje sposobnosti pisanja in reševanja problemov, preverjanje in ocenjevanje in uporabo informacijske tehnologije.

Postavitev:  37 DAVIS, B. G. Tools  
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, enakost, inkluzija, različnost

Claeys-Kulik, Anna-Lena, Jørgensen, Thomas Ekman, Stöber, Henriette

Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions: results from the INVITED project

Skrb za različnost je glavna skrb univerz in pogoj za njihovo odličnost, soočanje s konkurenco in ohranjanje visokega nivoja dela. Različna raziskovalna okolja so bolj kreativna in prinašajo boljše rezultate, različna učna okolja pa bolj spodbudna kot homogena. Promocija raznolikosti, pravičnosti in inkluzije na evropskih univerzah podpira možnosti za razvoj družbe.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 378 CLAEYS-Kulik, A. Diversity  
 
 

Podobne vsebine: kemija, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, očesno sledenje

Eye tracking for the chemistry education researcher

Knjiga se ukvarja z očesnim slednjem na področju kemijskega izobraževanja. Avtorji te knjige so si postavljali naslednja vprašanja: kateri tip očesnega sledilca je treba uporabiti, na katere vrste raziskovalnih vprašanj lahko odgovori, kaj je treba upoštevati pri eksperimentalnem oblikovanju, kako analizirati rezultate na različne načine. Da bi našli odgovore na ta vprašanja, so se usmerili na področje psihologije, analize potrošnikov in oblikovanja izdelkov.

Postavitev: 54 EYE tracking  
Podobne vsebine: prehrana, raziskave, Slovenija, prehranske navadeRazlični vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije: v starosti od 3 mesecev do 74 let

Znanstvena monografija je nastala v okviru EU Menu raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil pri posameznih skupinah prebivalstva v državah EU regije. Delo usklajuje in koordinira Evropska agencija za varnost hrane, raziskavo v Sloveniji pa je izvajala konzorcijska skupina raziskovalnih ustanov (tudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani), ki jo je vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Nacionalne prehranske raziskave so zasnovane, da bi pridobili podatke o prehranskih navadah v splošni populaciji in/ali specifičnih populacijskih skupinah. Pridobljeni podatki služijo kot osnova za nacionalne ali mednarodne prehranske smernice, so vir informacij za znanstvene raziskave ter podlaga za odločitve in politike na področju hrane in prehrane.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 61 RAZLIČNI vidiki  
 

Podobne vsebine: strojništvo, terminologija, tehniški slovarji

Razlagalni slovar strojništva

Obravnavanih je 11.960 slovenskih gesel s področja strojništva, njihovih sopomenk in prevodov oziroma sopomenk v angleščini. Pri večini gesel je podana razlaga ali več razlag, pri nekaterih so dodane sopomenke, včasih pa tudi standard, ki obravnavano geslo utemeljuje. Pri vsakem geslu je navedena tudi kratica imena skupine – laboratorija na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je gesla in njihovo obdelavo predlagala in obdelala. Časovna vrzel med prejšnjimi in tukaj ponujenim strojniškim slovarjem je velika več deset let, zato je nabor izrazov pomembno spremenjen in posodobljen.

Postavitev: Č 62 RAZLAGALNI slovar   

 

Podobne vsebine: pravo, kazensko pravo

Ferlinc, Andrej

Motivi za kazniva dejanja
Monografija je originalen prispevek v slovenski kazenskopravni znanstveni misli, ki s širokim, skorajda enciklopedičnim pristopom pokriva praznino na tem področju. Dolgo je prav vprašanje motiva pri kaznivih dejanjih čakalo na resno strokovno in zaokroženo obdelavo v slovenskem prostoru. Smisel slehernega voljnega človekovega ravnanja razkrivata njegov motiv ali nagib. Vprašanje motivov in nagibov je danes eno izmed najbolj spornih v kazenskopravni dogmatiki. Vprašanje je aktualno, ker se mnenja o tem razhajajo zlasti v sodni praksi.
 
Postavitev: 343 FERLINC, A. Motivi  
 

Podobne vsebine: planinski vodniki, pohodništvo

Brglez, Franjo

Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov po hribih in dolinah
Ste navdušen gorski pohodnik, tako kot je bil Kekec? Potem vam bo nedvomno prišla prav knjižica 50 družinskih potepov po hribih in dolinah (med njimi Blegoš, Dobrač, Javorov vrh, Lačna, Peca, Menina planina, Sveti Lovrenc, Vremščica itn.). Poleg podrobnega opisa poti boste izvedeli, kdaj je najprimernejši čas za izlet, kje je najprimernejše izhodišče za pot, kakšna je priporočljiva oprema in kolikšna je težavnost poti. Vodnik vključuje tudi manjše zemljevide ter priročno knjižico za žige z osvojenih vrhov.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 796.5 BRGLEZ, F. Kekčevi izleti
   
 

Podobne vsebine: koncentracijska taborišča, zapori, zaporniki


Kulisiewicz, Aleksander

Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza
To je izbor pesmi iz taborišč 1939–1945, ki jih je zbral, zapisal in izvajal Aleksander Kulisiewicz (1918–1982). Kulisiewicza so nacisti zaprli. Imel je srečo, da je dočakal osvoboditev. Črni optimizem in obešenjaški humor prevevata njegove pesmi. V knjigi so pesmi v originalu v poljščini, nemščini ter v slovenskem prevodu. Pri vsaki pesmi je dodan še komentar, ki pojasnjuje situacijo, v kateri je pesem nastala. Ti komentarji in spremna beseda so prevedeni tudi v angleščino.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.162.2 KULISIEWICZ, A. Orfej/KNJIGA
 
Februar 2020

Podobne vsebine: sociologija, čustvene motnje

Uvajanje sprememb pri podpori mladim s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Znanstvena monografija je nastala v okviru pilotskega projekta vzpostavitve strokovnih centrov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pred projektom že dolgo ni bilo sistematične prenove na področju dela vzgojnih zavodov. Avtorji prispevkov so praktiki in so v delo projekta vnesli rešitve, ki so jih pri svojem delu pogrešali in do sedaj zaradi prostorske ali materialne stiske niso bile mogoče. S svojimi prispevki sodelujeta A. Kobolt in N. Zrim Martinjak.

Dostopno tudi na spletu.

Postavitev:  376.1 UVAJANJE sprememb  
 

Podobne vsebine: kurikulum, učni program

National core curriculum for basic education 2014 : [national core curriculum for basic education intended for pupils subject to compulsory education]  

Knjiga predstavlja nacionalno uredbo, ki jo je izdal Finski nacionalni odbor za izobraževanje. Na njeni podlagi se oblikujejo lokalni učni načrti. Spodbuja enakost in pravičnost v izobraževanju ter pravice učencev v celotni državi. Določa cilje in ključne vsebine pouka. Temeljnemu učnemu načrtu so priložena priporočila za cilje in vsebino pouka ter za ocenjevanje učencev v treh učnih načrtih (sámi jezik, romski jezik in materni jezik učenca), ki dopolnjujejo osnovno izobraževanje.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  37 NATIONAL core

Podobne vsebine: govor, otrok, otroške pesmi, govorne igre

Lesjak Skrt, Bernardka

Reci vreča, v njej je sreča: govorni razvoj skozi igro, izštevanke in pesmice od A do Ž

Gradivo je sestavljeno iz priročnika in listov, zbranih v skupni mapi. Priročnik vsebuje igre, pesmi in izštevanke, s katerimi krepimo govorni in celostni razvoj otrok v predšolskem obdobju in obdobju opismenjevanja v šoli. Zapisana so tudi navodila, pojasnila in možne izpeljave za izvedbo iger. Na posameznem listu je pesem ali izštevanka z ilustracijo, ki je namenjena otroku.

Postavitev:  II 373.32.016 LESJAK Skrt, B. Reci  

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, gozd, gozdna pedagogika

Priročnik za učenje in igro v gozdu

Namenjen je vsem, ki potrebujejo navdih za oblikovanje novih in zanimivih dejavnosti, ki bodo otroke popeljale v naravo po znanje in izkušnje. Zbrane aktivnosti za učenje in igro bodo otrokom različnih starosti in njihovim učiteljem približale znanost o gozdu. Dejavnosti so razdeljene v štiri poglavja: drevesa, gozdne živali, voda in genetska pestrost. Aktivnosti so oblikovane po načelu tekočega učenja, ki ima svoje zakonitosti v določenem sosledju korakov.

Postavitev: 373.32.016:50 PRIROČNIK za učenje  
 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, predšolski otroci, razvoj, otroci s posebnimi potrebami

Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka: zbornik

Zbornik s strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih prinaša novosti in dobre prakse s področja oseb s posebnimi potrebami, didaktike v predšolskem obdobju, socialno-čustvenih potreb otrok, gibalnega razvoja, igre v predšolskem obdobju ter izzivov sodobnega vzgojitelja.
 

Postavitev: II 373.2 MEDNARODNA Vzgojno  
Podobne vsebine: motivacija, učenje jezika, angleščina, angleški jezikThe Palgrave handbook of motivation for language learning

Avtorji podrobno opisujejo motivacijo za učenje jezika in kako naj jo trajno spodbujamo. V prvem delu so predstavljeni teoretični vidiki, v drugem, kako teorijo motivacije uporabiti v praksi, v tretjem pa prikazani konkretni primeri raziskovanja motivacije v določenih kontekstih in pri različnih tipih učencev. Zadnji del opisuje, kam gre raziskovanje tega področja.

Postavitev: 811.111 PALGRAVE handbook  
 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, znanstvena fantastika, poučevanje s pomočjo zgodb

Raham, Gary

Teaching science fact with science fiction

Pričujoča knjiga obravnava znanstveno fantastiko v literaturi skozi 500 let. Daje predloge, kako jo prilagoditi za uporabo v razredu, ideje za oblikovanje učnih konceptov na področju naravoslovnih ved in uporabnih znanosti, zgodovine ter matematike. Opisane so aktivnosti za različne stopnje izobraževanja, standardi in učne ure.

Postavitev: II 373.32.016:50 RAHAM, G. Teaching   

 

Podobne vsebine: ekonomska veda, univerzalni temeljni dohodek

Enostavna ideja : univerzalni temeljni dohodek
Univerzalni temeljni dohodek (UTD) je enostavna ideja, saj zahteva, da je treba vsaki državljanki in državljanu brezpogojno, redno in trajno zagotoviti minimalna finančna sredstva za preživetje. V zborniku avtorice in avtorji pišejo o različnih vidikih koncepta: zakaj je UTD nujen in izvedljiv, kako vpliva na trg dela, ideologijo dela, zdravje, prekariat, kako uvesti UTD, kako je videti UTD za otroke in stare ter kaj je lokalni UTD.
 
 
Postavitev:  330 ENOSTAVNA ideja  
 

Podobne vsebine: šola, pravo, zakonodaja, šolski red

Turk, Boštjan J., Nemanič, Klara

Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo
Knjiga predstavlja povzetek najbolj zanimivih pravnih vprašanj in odgovorov s področja šolske zakonodaje, razmerja med učitelji, starši, dijaki in drugimi deležniki v šolstvu.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 34 TURK, B. J. Šolsko
   

Podobne vsebine: slovenska književnost, kratke zgodbe

Pahor, Boris

Tako mislim
Dobri pisatelji se ne odlikujejo le po zaokroženih opusih, njihova dediščina je tudi množica sugestivnih misli, ki si jih bralstvo zapomni ali celo beleži, da pozneje zakrožijo kot citati in resnice. Knjiga prinaša izbor razmišljanj tržaškega pisatelja in intelektualca Borisa Pahorja, ki je s svojo neomajno držo, intelektualno angažiranostjo in zavezanostjo slovenstvu zaznamoval stoletje. Govorijo o Krasu, Trstu, jeziku, pisanju, zlu. Fotografske podobe, ki spremljajo zapise, se dvigajo iz zabrisane preteklosti in tkejo stoletje nekega življenja.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 PAHOR, B. Tako mislim
 
Januar 2020

Podobne vsebine: slovenščina, znakovni jezik, osebe s posebnimi potrebami, gluhi

Pavlič, Matic

Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika

Nastala je s sodelovanjem maternih kretalcev slovenskega znakovnega jezika in jezikoslovcev. Predstavljenih je 40 najbolj zanimivih jezikovnih tem, razdeljenih v 8 vsebinskih sklopov. Vsak sklop ima tudi uvodni posnetek.  Vsebuje tudi 200 shematskih prikazov kretenj in stavkov, skoraj 400 primerov jezikovne rabe, 120 razlag terminov v slovarčku in 100 barvnih ilustracij. Priročna video slovnica je prvi opis tega jezika, ki primarno ni napisan v slovenščini, ampak odkretan na prosto dostopnih posnetkih. Do vsebin lahko dostopate prek QR kode ob robu knjige. Slovnica je namenjena predvsem gluhim kretalcem, da spoznajo svoj jezik in tudi tistim gluhim, ki maternega jezika nikoli niso zares usvojili, da bi lažje začeli kretati.
 

Postavitev: II 376.1-056.263 PAVLIČ, M. Priročna  
 

Podobne vsebine: govor, govorno izražanje, govorna vzgoja

Govor v pedagoški praksi   

V znanstveni monografiji je 33 avtorjev osvetlilo problematiko z različnih zornih kotov. Avtorji so s poglobljenimi razmisleki zarisali razvojno pot človekovega govora od prenatalnega in predšolskega obdobja (vrtec), izobraževanja v osnovni in srednji šoli ter umetniški gimnaziji, na fakultetah in umetniških akademijah do specialnih izobraževanj v govornih medijih. S prispevki sodelujejo T. Petek, H. Korošec, A. Rot Vrhovec in M. Pavlič.

Dostopno na spletni strani.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice 

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, učne težave, pismenost

Effective literacy instruction for learners with complex support needs

Predstavljene so najboljše metode poučevanja pismenosti in opismenjevanja učencev s posebnimi potrebami. V knjigi boste lahko našli tudi načine oblikovanja besednega zaklada, povečanje prepoznavanja besed, tekoče sporazumevanje v luči kulturne in jezikovne različnosti, navodila za pripravo učnih ur ter učnih strategij.

Postavitev:  II 811.111 EFFECTIVE literacy  

Podobne vsebine: psihologija, osebnost, motivacija, vrednote

Funkcionalni vidiki osebnosti

Osebnost v precejšnji meri določa, kako se posameznik edinstveno prilagaja na okolje. V pričujočem visokošolskem učbeniku so predstavljeni vidiki osebnosti, ki so tesno povezani z delovanjem posameznika. Tako čustva kot motivacija so pod vplivom osebnostnih lastnosti, kar pomeni, da so osebnostne lastnosti nekakšna podlaga za verjetnejše doživljanje in izražanje čustev in motivov. Za napovedovanje vedenja posameznika v konkretni situaciji je pomembno poznavanje osebnostnih lastnosti (in sposobnosti), pa tudi trenutnih čustvenih in motivacijskih stanj.

Postavitev:  159.923 FUNKCIONALNI vidiki  
 

Podobne vsebine: nadarjeni, osnovna šola, angleščina, matematika, naravoslovje

Curriculum provision for the gifted and talented in the primary school: English, math, science, ICT

Avtorji učiteljem nudijo praktično pomoč pri vsakodnevnem ukvarjanju z nadarjenimi učenci v razredu. Osredotočajo se na delo z nadarjenimi učenci pri angleščini, matematiki, naravoslovju in informacijsko-komunikacijski tehnologiji.

Postavitev: 371.212.3 CURRICULUM provision  
Podobne vsebine: kemija, pouk, poučevanjeTaber, Keith S.

Foundations for teaching chemistry: chemical knowledge for teaching

Učinkovito poučevanje kemije zahteva tudi znanje osnovnih predmetov. Potrebno pa je tudi medpredmetno povezovanje in poznavanje kemijskih konceptov. Knjiga bo učiteljem v podporo pri razvoju lastnega kemijskega znanja za poučevanje.

Postavitev: 54(075.3) TABER, K. Foundations  
 

Podobne vsebine: socialna psihologija, primerjave, razvrščanje, ocenjevanje

Érdi, Péter

Ranking: the unwritten rules of the social game we all play

Človeška bitja so tekmovalna. Želijo vedeti, kdo je najmočnejši, kdo najbogatejši in kdo je najbolj pameten od vseh. Nekatere oblike razvrščanja so lahko subjektivne. Tako je tudi z raznimi top 10 seznami. Knjiga se ukvarja z vprašanji: ali so razvrščanja univerz objektivna, kako razvrščamo in ocenjujemo države na podlagi njihove stabilnosti in nivoja korupcije, kako najdemo najbolj relevantne spletne strani, kako so razvrščeni zaposleni in še mnogo drugega.

Postavitev: 316.6 ÉRDI, P. Ranking   

 

Podobne vsebine: astronomija, vesolje

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! Najlepši prizori na nebu v letu 2020: priročnik za opazovanje v letu 2020
Dolga tisočletja so ljudje opazovali nebo brez tehničnih pripomočkov, samo s svojim najboljšim orodjem: s prostimi očmi. Potem pa je večina to zaradi svetlobne onesnaženosti in hitenja za zemeljskimi dobrinami zanemarila ali pozabila. Obnovite stik z nebom, ki vam ga omogoča ta knjiga. Vrnite se v naravo, ki nas obdaja in izkoristite dar, ki ga v naravi uživa samo človek: zanimanje za vesolje in zavestna povezanost z nebom.
 
Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej 2020  
 

Podobne vsebine: ples, vzgoja in izobraževanje, kulturna različnost, omejitve, mladi, kulturno okolje

Dancing across borders: perspectives on dance, young people and change
Opisuje formalna in neformalna okolja za plesno izobraževanje, kjer pobude v različnih državah presegajo kulturne in državne meje ter poklicne in socialno-ekonomske omejitve. Predstavljena so teoretična stališča o plesni in kulturni raznolikosti, kako učence učiti v različnih kulturnih okoljih ter kako eksperimentalno učenje vključiti v poučevanje. Upoštevani so veljavni Unescovi protokoli, ki poudarjajo empatijo, ustvarjalnost, sodelovanje, sodelovalno učenje temelječe na znanju za ustvarjanje državljanske miselnosti. S svojim prispevkom z naslovom Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ sodelujta V. Geršak in U. Podobnik.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 793 DANCING across
   

Podobne vsebine: otroška poezija

Makarovič, Svetlana

Pesmi muce potovke: zbrane pesmi za otrok
Ilustrirane zbrane pesmi za otroke so nedvomno eno najlepših leposlovnih del mladinske literature v slovenskem jeziku. Knjiga je nastala v sodelovanju s cvetom dvaintridesetih slovenskih ilustratork in ilustratorjev. Poveže zajeten izbor pesmic iz pesniških zbirk, lutkovnih predstav, pesnitev in radijskih iger, ki jih je Svetlana Makarovič napisala po lastnih in tujih predlogah. Tu se srečajo Sapramiška, Korenčkov palček, vila Malina, kosovirji, coprnica Zofka, Rdeča kapica, žaba Regica, pek Mišmaš, lačni krokodil in mnoga druga domišljijska bitja.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Pesmi
 
December 2019

Podobne vsebine: pedagoška psihologija, gibanje, učenje

Stevens, Tara

Physical activity and student learning

Uporaba družabnih omrežij in mobilnih telefonov je vsakodnevna rutina večine otrok za vzdrževanje stikov. Ker tukaj preživijo veliko časa, nimajo več interesa za telesno aktivnost. Telesna aktivnost je v šolah pogosto predstavljena z vidika vpliva na zdravje, tukaj pa je predstavljena skozi različne stopnje šolanja, kako vpliva na učne dosežke, spoznavanje in psihološke prilagoditve.

Postavitev: 159.953 STEVENS, T. Physical  
 

Podobne vsebine: edukacijska metoda, otrok, vzgoja v ranem otroštvu, opazovanje

Palaiologou, Ioanna

Child observation: a guide for students of early childhood
 

Prinaša najnovejše raziskave o opazovanju otrok med prvim in tretjim letom. Bodočim učiteljem in vzgojiteljem pomaga pri razumevanju, načrtovanju in izobraževanju otrok. Predstavi teoretična in praktična izhodišča, etični in pravni vidik opazovanja ter študije primerov.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  373.2 PALAIOLOGOU, I. Child

 

Podobne vsebine: duševno zdravje, psihologija, anksioznost

Johns, Beverley H., Heise, Donalyn, Hunter, Adrienne D.

Working with students who have anxiety: creative connections and practical strategies

Število učencev z anksioznostjo v šolah se povečuje. Učitelji in vzgojitelji si prizadevajo zagotoviti ugodno učno okolje. Knjiga opisuje razumevanje anksioznosti v različnih oblikah, njene vzroke, znake in simptome, vpliv na učne in socialne veščine ter kaj lahko učitelji storijo za ustvarjanje pozitivne klime. Prinaša primere iz vsakdanjega življenja in strategije, kako zmanjšati negativne vplive na učno okolje.
 

Postavitev:  376.1 JOHNS, B. H. Working  

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, gluhi, slepi

 
Gerenčer Pegan, Simona

Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto

Knjiga je izjemno pomembna za področje gluhoslepote v slovenskem prostoru, saj prvič predstavlja tovrstni način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Vsebuje 113 osnovnih haptičnih znakov, ki so jih razvili v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto znotraj delovne skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Haptični znaki so povsem prilagojeni okolju in kulturi, v kateri živimo. Uporabljajo se kot dopolnilno sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto.

Postavitev:  376.1-056.263 GERENČER Pegan Haptični  
 

Podobne vsebine:  umetnost, terapija, pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija

Umetnostno ustvarjanje kot terapija

Gre za delo skupine avtorjev na področju različnih vej umetnostne terapije z zaključnim tekstom, ki povzema sedanje stanje in razmere na tem področju pri nas. V prispevkih poudarjajo, da izražanje s pomočjo umetnosti osebam z duševno motnjo predstavlja način komunikacije, soočanje s težavami, izražanje notranjih doživljanj, občutij, strahov ter raziskovanje podzavestnih vsebin v sprejemajočem in varnem okolju. Zato ima umetnostna terapija pomembno vlogo v timski obravnavi in je učinkovita tako v preventivnih, podpornih in terapevtskih programih na področju duševnega zdravja.

Postavitev:   615.851 UMETNOSTNO ustvarjanje  
Podobne vsebine: grafika, likovna teorija, grafične tehnikeJesih, Boris

Grafika: visoki tisk, ploski tisk

Avtor je  kot  profesor  za  grafiko  na  Oddelku  za likovno pedagogiko PEF v Ljubljani skozi svojo bogato umetniško in pedagoško prakso prišel do spoznanj o nujnosti povezave med likovno vsebino in tehnološko procesnostjo pri grafičnem delu. Učbenik je nastajal postopoma. Sprva je bil zamišljen kot učno gradivo,  skozi  leta  pa  se  je  bogatil  z  vsebino  na  osnovi  izkušenj,  ki  jih  je  nudilo  delo  s  študenti. Obsega področja grafike v kontekstu zgodovinskega razvoja in pregleda grafičnih tehnik.
 

Postavitev: 76 JESIH, B. Grafika  
 

Podobne vsebine: slovenščina, učenje slovenščine, slovnica, pravopis

Gomboc, Mateja

Slovenščina: po korakih do odličnega znanja

Se kdaj sprašujete, kako se je razvila naša pisava? Katere slovnične spodrsljaje delamo? Znamo pravilno deliti besede? Kdaj pišemo skupaj, kdaj pa narazen? Kako pravilno napišemo opravičilo, vabilo. Odgovore poiščite v tem priročniku. Jezik pojasnjuje z razlagami, kakor jih podaja učitelj. Prinaša vse, o čemer govorimo pri pouku jezika: informacije o tem, kako tvorimo besedila, kako se sporazumevamo, katere jezike govorimo, kdaj in zakaj.

Postavitev:   811.163.6 GOMBOC, M. Slovenščina   

 

Podobne vsebine: zaporniki, zaporizgodbe iz zapora

Vidiš, tukaj boš pa zdaj doma: življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora
Gre za neke vrste nadaljevanje knjige Na grad 25, ki je izšla lani in vsebuje zgodbe ženskih zapornic z Iga. V pričujoči  pa je popisanih 11 zgodb moških na prestajanju zaporne kazni. Zgodbe so nastale v pogovorih z zaporniki, ki so kazen prestajali ali jo še prestajajo na Dobu in v Mariboru. Raziskovalke so se s sogovorniki srečale vsaj trikrat. Prisluhnile so njihovi zgodbi, jo zapisale in na koncu s pomočjo pripovedovalca avtorizirale. Cilj je širši družbi ponuditi možnost za drugačno, bolj informirano razumevanje zapornikov, njihovih življenjskih izkušenj in pogledov na nekatera delovanja.
 
 
Postavitev:  821.163.6 VIDIŠ, tukaj  
 

Podobne vsebine: dostopnost invalidom, gibalno ovirane osebe, invalidi, izleti, Slovenija

Hieng, Primož

Z vami bom na rajžo šel: turistični vodnik za invalide: 52 izletov
V Zavodu za založniško dejavnost Harlekin No. 1 so izdali povsem nov in na novo zasnovan turistični vodnik, ki so ga tokrat namenili invalidom in drugim gibalno oviranim osebam, delno tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim. Invalidom in drugim gibalno oviranim osebam želijo predstaviti 52 turističnih, kulturnih, etnoloških, cerkvenih in zgodovinskih točk, ki jih lahko obiščejo na enodnevnih izletih.

 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   914/919 HIENG, P. Z vami
   


Revija

 

Naslov: Vzgoja in izobraževanje
Jezik: slovenski

Vsebina:

Revija obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Letno izide šest številk. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 1970. Revija je na seznamu revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B).
 

November 2019

Podobne vsebine: znanstveno komuniciranjeraziskovalno delo, APA, publiciranje, citiranje

Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style

Nova sedma izdaja priročnika za citiranje in navajanje virov (APA 7) vsebuje splošna navodila za pisanje pisnih izdelkov, način citiranja, jezikovno in oblikovno sestavo pisnih izdelkov, obliko tabel in slik. Nova grafična podoba s pregledno razdelitvijo uporabnikom pomaga hitro najti odgovore na vprašanja. Sto primerov je spremenjenih oz. posodobljenih ter prilagojenih trenutnim praksam v pisanju. Nova so navodila za izdelavo bibliografije uporabljenih virov, navajanje zapiskov predavanj,  oblikovanje opomb med besedilom, pisanje poročil o kvantitativnih izsledkih raziskav ter poglavje o jezikovnih smernicah, ki vključujejo upoštevanje starosti, invalidnosti, spola, rase, narodnosti, spolne usmerjenosti in družbenoekonomskega statusa. Eno poglavje je namenjeno začetnikom, ki še nimajo nobenih izkušenj z APA. 

Postavitev: Č 159.9 PUBLICATION manual  
 

Podobne vsebine: učitelji, pedagoško delo

Učitelj učitelju učitelj  

Konferenca je bila namenjena predstavitvi izkušenj in primerov dobre prakse učiteljev. Predstavljeni so bili prispevki z različnih področjih, ki so na šolskih tleh vedno bolj aktualna. Dotikajo se področij dela z otroki s posebnimi potrebami, dela v prvem razredu in kombiniranih oddelkih, dela predmetnega učitelja na razredni stopnji, dela s starši, dela moškega učitelja ter spodbujanja odgovornosti otrok.

Polno besedilo na povezavi.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 

 

Podobne vsebine: pedagoška psihologija, učenje, pouk, kognitivno učenje

Advances in cognitive load theory : rethinking teaching

Kognitivna teorija obremenitve je teorija o učenju, ki temelji na predpostavki, da možgani naredijo samo toliko stvari hkrati, kot jih od njih zahtevamo, zato moramo paziti, kaj od njih zahtevamo. Uporablja znanje o tem, kako se ljudje učijo, razmišljajo in rešujejo probleme. Priprava navodil za učenje je osrednja dejavnost učiteljev, oblikovalcev učnih načrtov ter založnikov učbenikov in učnih gradiv.

Postavitev: 371.3 ADVANCES in cognitive  


 

Podobne vsebine: dejavnosti na prostem, avtizem, gibanje, hipoterapija

Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA

Gibalne aktivnosti lahko predstavljajo orodje za doseganje boljšega telesnega počutja oseb s posebnimi potrebami. Pomen redne gibalne aktivnosti za osebe z motnjo avtističnega spektra podarjajo tudi avtorice prispevkov. Predstavljena je hipoterapija, projektne dejavnosti in aktivnosti v naravi.

Postavitev: 616.89 AKTIVNOSTI v naravi  
 

Podobne vsebine: učitelj, usposabljanje ob delu, poklicni razvoj

Enhancing practice through classroom research : a teacher's guide to professional development

Priročnik opisuje, kako razumeti in izboljšati poučevanje in učenje skozi refleksijo, akcijsko raziskovanje in kritično mišljenje. Vse to pripomore k višjem nivoju učiteljeve avtonomije. Dober učitelj pomaga učencu pri učenju. Pri tem mora vedeti, kaj se dogaja v njegovi glavi, kako interpretira in razume vsebino, kako se odziva na učiteljeve namige, kako je aktiven v razredu in se spopada z domačimi nalogami.

Postavitev:  371.13/.16 ENHANCING practice  
Podobne vsebine: komunikacija, mišljenje, učilnicaNewman, Debbie

The noisy classroom : developing debate and critical oracy in schools
 

Avtorica knjige želi učencem pomagati, da se naučijo prepirati, nestrinjati in razpravljati na konstruktiven način. Skupaj z viri in zanimivimi vajami učiteljem kaže, kako razviti kulturo argumentiranja v učilnici, kar spodbuja odprtost in raziskovanje novih pogledov, zagovarjanje stališč in izzivanje drugih k pogovoru. Razpravljanje učencem pomaga poglobiti njihovo znanje in razumevanje učnega predmeta, hkrati pa razvijajo svoje komunikacijske in kritične miselne sposobnosti, kar pripomore k boljšim dosežkom.

Postavitev:   371.2 NEWMAN, D. Noisy classroom  
 

Podobne vsebine: matematika, srednješolski pouk, učitelji, poučevanje

Taylor, John

Jumpstart! Maths : maths activities and games for ages 5-14

Predstavlja zbirko enostavnih, večsenzoričnih iger in dejavnosti, ki bodo hitro spodbudile razumevanje matematike. Pomaga raziskovati in se učiti matematike tako s pomočjo tehnologije,  kot tudi na zabaven način z medsebojno podporo in strpnostjo. Sledi učnemu načrtu, poleg tega pa spodbuja ustvarjalnost s praktičnimi dejavnostmi, ki jih učitelji lahko uporabi v razredu. Eno poglavje je namenjeno namigom in nasvetom za vključitev uporabe digitalnih učnih orodij.

Postavitev:  510 TAYLOR, J. Jumpstart! Maths   

 

Podobne vsebine: vzgoja v ranem otroštvu, igranje vlog, razvoj otroka, predšolski otrok

Grimmer, Tamsin

Calling all superheroes : supporting and developing superhero play in the early years
Knjiga opisuje, kako se lahko preko igre z junaki otroci učijo in razvijajo v zgodnjem otroštvu. To jih navdihuje, da junaške sposobnosti najdejo tudi v sebi. Spoznavajo se s pozitivnimi moralnimi vrednotami in bistvenimi življenjskimi veščinami. Tudi starši se lahko vključijo v učna okolja. Opisano je tudi, kako jim lahko približamo teme, kot so: smrt, ubijanje, orožje, agresivna igra in vprašanja povezana s spolom.
 
Postavitev: 373.2 GRIMMER, T. Calling  
 

Podobne vsebine: slepota, slepi, strpnost, pomoč slepim, prijateljstvo, sprejemanje drugačnosti


Mica Nogavica
Slikanico Mica nogavica so izdelali učenci Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v okviru projekta »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« pod mentorstvom Vojke Havlas in Alenke Kosem. Govori o muci Mici, ki je slepa.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.163.6 HAVLAS, V. Mica
   


Revija

 

Naslov: The Physics Teacher
Jezik: angleški

Vsebina:

Objavlja recenzirane prispevke o poučevanju fizike, zgodovini fizike ter sodobni in uporabni fiziki. Revija izhaja devetkrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1978. Nahaja se v naslednjih bazah: CAPlus (Chemical Abstracts Plus), Education Research Complete, ERIC, ProQuest® Education Database, PubMed. Z UL PEF je mogoč dostop do elektronske verzije revije.

Oktober 2019

Podobne vsebine: didaktika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, izobraževanje

Rugelj, Jože, Ferk Savec, Vesna

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

V znanstveni monografiji so zbrali prispevke visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter raziskovalcev z Univerze v Ljubljani, ki se pri svojem pedagoškem, razvojnem in raziskovalnem delu ukvarjajo z inovativnimi pristopi k izboljšanju učinkovitosti in kakovosti poučevanja in učenja z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Predstavili so stanje na Univerzi v Ljubljani in evalvirali učinkovitost posodabljanja študijskega procesa na osnovi mnenj vseh deležnikov v tem procesu. Opisali so tudi nekatere konkretne rešitve za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja na izbranih predmetnih področjih. Monografijo sestavlja petnajst poglavij, ki so razdeljena v štiri vsebinske sklope.

Polno besedilo dostopno na https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv.
 

   
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, didaktika, informacijska tehnologija

Ferk Savec, Vesna, Rugelj, Jože

Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike
 
 

Predstavlja raziskovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani ter njihovih zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo pri posodobitvah in izvajanju študijskih predmetov ob uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v pedagoškem procesu. Sodelovali so tudi študentje različnih študijskih programov na področju naravoslovja, tehnologije in matematike s predmetnih področij kemija, biologija, fizika, varstvo okolja, računalništvo, informatika, tehnika in matematika. Šestnajstih poglavij predstavlja širok nabor možnosti uporabe IKT v pedagoškem procesu.

Polno besedilo dostopno na https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

 

 

Podobne vsebine: Evropska unija, države, skrbstvo

Key data on early childhood education and care in Europe
 

Poročilo zajema opis stanja na področju vzgoje, izobraževanja in varstva v zgodnjem otroštvu v javnem in zasebnem sektorju v 38 evropskih državah (43 izobraževalnih sistemov), ki sodelujejo v programu EU Erasmus+. Poročilo vsebuje kazalnike ključnih področij upravljanja, dostopa, zaposlenih, izobraževalnih smernic ter ocenjevanja in spremljanja.

Dostopno tudi na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ec0319375enn_0.pdf.

 

Postavitev: II 373.2 KEY data 2019  


 

Podobne vsebine: kognicija, šola, razmišljanje, presojanje

Javornik, Karmen

Kako naj naredim to?: knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca
 

K. Javornik je pripravila komplet, v katerem so kartice za igro, s katero razvijamo izvršilne funkcije ter knjižica. Knjižica je namenjena učinkovitejšemu soočanju z izzivi na področju izvršilnih funkcij učenca. V njej so nasveti in konkretne strategije. Izvršilne funkcije so razdeljene na pet poglavij: naredi načrt (načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet), uredi (organiziranje), spomni se (pomnjenje in uporaba delovnega spomina), oglej še drugače (fleksibilno prehajanje) in bodi sam svoj vodja (samospremljanje in samopreverjanje).

Postavitev: II 37 JAVORNIK, K. Kako  
 

Podobne vsebine: šolska fobija, osnovna šola, srednja šola, duševno zdravje

Odklanjanje šole : preprečevanje, prepoznavanje in pomoč : priročnik za osnovne in srednje šole
 

Je delo skupine avtorjev iz treh Svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana,  Maribor  in  Koper)  ter  Posvetovalnice  za  učence  in  starše  Novo  mesto, ki so se  združili  v  triletnem  projektu  »Podpora  šolskim  svetovalnim  delavcem  in  staršem  na  področju  duševnega  zdravja  otrok in mladostnikov«.

Dostopno tudi na https://www.scoms-lj.si/files/Priroc%CC%8Cnik_Odklanjanje%20s%CC%8Cole.pdf

 

Postavitev: II 376.1-056.47 ODKLANJANJE šole  
Podobne vsebine: matematika, vaja, visokošolsko izobraževanje, elementarna matematikaHorvat, Eva, Boc Thaler, Luka

Izbrane teme iz osnov matematike
 

Knjiga je v osnovi namenjena bodočim pedagogom, ki bodo (med drugim) poučevali matematiko. Obravnava izbrane matematične teme: osnove logike, teorije števil, teorije množic, kombinatorike, verjetnosti, obdelave podatkov in nekaj izbranih tem iz geometrije. Način obravnave je primeren in dosegljiv tudi za dijake gimnazij, ki jih matematika zanima in veseli. V vsakem od prvih desetih poglavij so najprej na kratko predstavljeni osnovni pojmi in rezultati, ki zadevajo obravnavano temo. Nato je predstavljenih nekaj konkretnih primerov nalog s podrobno opisanim postopkom reševanja takšnih nalog in problemov. Sledi še nabor nalog in rešitve.

Postavitev:  51 HORVAT, E. Izbrane  
 

Podobne vsebine: matematika, srednješolski pouk, učitelji, poučevanje


Sultan, Alan, Artzt, Alice F.

The mathematics that every secondary school math teacher needs to know
 

Poudarja več vrst matematičnega razumevanja v srednji šoli. Obravnava napačne predstave učencev. Učiteljem pomaga, da vključijo svoje učence v učenje matematike na zanimiv, medsebojno povezan, razumljiv, pogosto presenetljiv in zabaven način. Obravnava šest vsebinskih sklopov: števila in operacije, algebra, geometrija, merjenje, analiza in verjetnost podatkov ter dokazovanje, funkcije in matematično modeliranje.
 

Postavitev:  Č II 51 SULTAN, A. Mathematics   

 

Podobne vsebine: kemija, laboratorijske vaje za študente, naravoslovje


Devetak, Iztok, Slapničar, Miha

Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje
 
Učbenik je namenjen študentkam in študentom razrednega pouka ter učiteljicam in učiteljem, ki razredni pouk ter tudi ostale naravoslovne predmete že poučujejo. Poleg laboratorijskih vaj so podane temeljne teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri posameznem poskusu. Obsega deset laboratorijskih vaj s področja splošne in anorganske ter tudi organske kemije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji tako razrednega pouka, kot tudi učitelji naravoslovnih predmetov, uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni tako za samostojno eksperimentalno delo, kot tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.
 
Postavitev: II 54 DEVETAK, I. Kemijske  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, ples


The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy : approaches from dance movement and body psychotherapies
 
V svetu narašča zanimanje za utelešene pristope psihoterapije. Pričujoča knjiga opisuje utemeljitve konceptov utelešenja, psihoterapijo plesnega gibanja in psihoterapijo telesa. Neverbalna komunikacija služi za podporo in zdravljenje bolnikov z različnimi stanji (travma, nepojasnjeni telesni simptomi, druge psihološke stiske). Posameznik si čustvene in relacijske sposobnosti razvije s pomočjo poslušanja telesa in si ustvari dobro počutje.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  615.851 ROUTLEDGE international
   


Revija

 

Naslov: Kekec
Jezik: slovenski

Vsebina:

Kekec je edina slovenska literarna revija za otroke drugega in tretjega triletja osnovne šole z izjemno tradicijo. Želi približati branje in dvigniti bralno kulturo otrok. V reviji so pesmi, kratke zgodbe, uganke, stripi ter predstavitve zanimivih knjig in avtorjev. Revija izhaja šestkrat letno. Izdaja jo Založniško podjetje Mladika. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1991/1992. 

September 2019

Podobne vsebine: psihoterapija, spolArts therapies and gender issues : international perspectives on research

Predstavljene so mednarodne raziskave o vlogi spola na področju terapije z umetnostjo v različnih okvirjih. Kulturna identiteta je obravnavana v povezavi s spolom, spolnimi normami, stereotipi in spolno identiteto. Vključene so tudi študije primerov o kreativnem pisanju v terapevtske namene, fototerapiji, performativni praksi, virtualni resničnosti, dramski umetnosti, glasbeni terapiji ter plesu. S prispevkom The treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa among female adolescents aged 18–21 using intertwined arts therapies so sodelovale tudi A. Vidrih, A. Hram in V. Poštuvan.

Postavitev: 615.851 ARTS therapies  
 

Podobne vsebine: izkustveno učenje, pedagoška psihologija

Marentič-Požarnik, Barica, Šarić, Marjeta, Šteh, Barbara

Izkustveno učenje
 

Izkušnje so naše najboljše učiteljice, če smo se pripravljeni učiti iz njih ter imamo ob tem ustrezno podporo in vodenje. Za kakovostno izkustveno učenje je potrebni ustvariti ustrezna učna okolja. Učbenik je namenjen vsem, ki želijo svojim učencem omogočiti celovite učne izkušnje in osebno pomembno učenje na vseh nivojih izobraževanja, v formalnih in neformalnih učnih okoljih, študentom pedagoških, andragoških in drugih sorodnih smeri (npr. psihologija, socialna pedagogika itd.) ter vsem tistim, ki že delujejo v praksi na področju vzgoje in izobraževanja.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.3 MARENTIČ Požarnik Izkustveno učenje

 

Podobne vsebine: izobraževanje učiteljev, šola, vodenje šole, ravnatelj šole

Schleicher, Andreas

Šole za učence 21. stoletja: močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi : mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu

Veščine, ki jih potrebujejo učenci, da lahko učinkovito prispevajo k družbi, se neprestano spreminjajo. Naši izobraževalni sistemi temu ne sledijo. Šole so take, kot so bile za prejšnje generacije. Tudi učitelji pogosto ne razvijajo praks in veščin za delo z novimi generacijami učencev. V knjigi dobimo odgovor o tem, kakšne veščine potrebujejo mladi in kako jih razvijati, kakšna je vloga učitelja pri vodenju inovacij v razredu in zunaj njega ter kakšne so vloge in odgovornosti vodij šol.

 

Postavitev: 371 SCHLEICHER, A. Šole  


 

Podobne vsebine: pismenost, abeceda, opismenjevanje

Rot Vrhovec, Alenka
Slikovno-črkovna stavnica [Garnitura]

Gre za preizkušen in uveljavljen didaktičen pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti ter za igrivo, postopno in sistematično opismenjevanje. Omogoča širjenje otrokovega besedišča in spodbuja natančno analizo besed, tudi tistih, ki so zahtevnejše za pisanje. Primeren je za predšolske otrok in mlajše šolarje, ki ne poznajo velikih in/ali malih tiskanih črk, ali tiste, ki že berejo in pišejo besede/povedi. Komplet obsega 300 slikovnih predlog za individualno delo in priročnik z vajami za delo s stavnico.

 

Postavitev: Č II 373.32.016:003 ROT Vrhovec, A. Slikovno-črkovna  
 

Podobne vsebine: javno zdravstvo, humanitarne organizacije, humanitarna dejavnost

Kerec, Darja
Človek, naša prva skrb: Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes

Znanstvena monografija  avtorice D. Kerec o Rdečem križu na Slovenskem je napisana tako živahno in zanimivo, da ne bo zanimala le ožjega kroga strokovnih delavcev in prostovoljcev Rdečega križa ali ozko specializiranih profilov, ki se ukvarjajo z raziskavami socialnega dela, zgodovine, zdravstva. Opisuje razvoj humanitarnosti na Slovenskem od začetkov do danes. Gre za neprecenljiv prispevek k osvetlitvi vloge Rdečega križa za razvoj sočutne in solidarne skrbi v Sloveniji.

 

Postavitev: 614 KEREC, D. Človek  
Podobne vsebine: psihoanaliza, psihoterapija
Life scripts: a transactional analysis of unconscious relational patterns

Prinaša najnovejša spoznanja o življenjskih scenarijih ali življenjskih skriptih in psihoterapevtskih metodah v transakcijski analizi. Vsako poglavje opisuje razvoj izvirne teorije Erica Berna in združuje paleto mednarodnih pogledov, teoretičnih stališč, kliničnih izkušenj in psihoterapevtskih praks. Koncept življenjskih skriptov je pogosto povezan z determinizmom, predstavljenim v teoretičnih scenarijih. Zgodnje izkušnje iz otroštva pripomorejo k oblikovanju življenjskega skripta.

Postavitev: 159.964.2 LIFE scripts  
 

Podobne vsebine: matematika


Pavlič, Gregor

Na vrtiljaku števil

Knjiga je izvirni matematični priročnik o zgodovini števil. Na nematematičen način nas popelje od prvih znakov, ki so jih ljudje uporabljali za zapisovanje števil, preko pojava znaka za število 0 do števil, ki jih uporabljamo danes. Predstavi nam znamenite matematike ter razvoj računskih operacij. Pokaže, kako so računali včasih, kakšne recepte so uporabljali, da so lahko izračunali tudi zelo zahtevne stvari, zraven pa tudi, kakšno je matematično ozadje njihovih receptov in kako računamo danes.

 

Postavitev:  373.32.016:51 PAVLIČ, G. Na vrtiljaku   

 

Podobne vsebine: otrok, vedenje


Juhant, Marko
Trma
M. Juhart v svoji knjigi opisuje, kako lahko starši določijo, ali imajo odločne otroke z močno voljo ali pa so trmasti. Ponuja napotke za ene in druge. Spoznali boste pomen strukture doma in namensko rabo določenih vzgojnih prijemov, kaj je mogoče spremeniti in kaj bo treba sprejeti ter urejati na dolgi rok. Navodila, kako ravnati v kritičnih situacijah in kako jih preprečiti, so konkretna. Namesto skrbi, jeze, nemoči boste začutili upanje in ponos.

 
 
Postavitev: 37.018 JUHANT, M. Trma  
 

Podobne vsebine: gledališče, gledališke predstave


ŠILA mentorski priročnik: ogrevalne igre in discipline
 
Prva knjižica impro disciplin in ogrevalnih iger šolske impro lige je izšla leta 2008. Šolska imro liga  mlade uvaja v svet improvizacijskega gledališča, kjer se urijo v gledaliških veščinah. Impro vaje in discipline izhajajo iz gledališča. Omogočajo osvajanje psiho-socialnih veščin za vsakdanje življenje, saj krepijo samozavest in sposobnost javenga nastopnja, sodelovanja in timskega dela ter razvijajo kreativno mišljenje. Pred nami je posodobljena knjižica z razširjenim naborom ogrevalnih iger in disciplin.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 792 ŠILA Mentorski
   


Revija

 

Naslov: Journal of early childhood literacy
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke in je vodilna na področju raziskovanja pismenosti v  zgodnjem otroštvu; od rojstva do osmih let. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od leta 2002. Izhaja štirikrat letno. Revija je v SCOPUS-u.


Povezava do e-oblike: Journal of Early Childhood Literacy

 

Julij-avgust 2019

Podobne vsebine: govor, učitelj

Petek, Tomaž

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

Pri založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izšla nova znanstvena monografija. Sodobni učitelj mora obvladati govorno nastopanje, da lahko v razredu tvori ustrezna, razumljiva, pravilna in predvsem učinkovita govorjena besedila. Načrtovanje in razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa tudi priložnost za njihov profesionalni razvoj. Avtor celostno predstavlja področje govornega nastopanja v pedagoškem procesu. Učitelj se mora nanj kakovostno pripraviti vsebinsko, didaktično in »retorično«. Kako to storiti, poda v petih samostojnih poglavjih: govorno nastopanje v sklopu sporazumevanja, učiteljeva vloga v razredni interakciji, razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih, ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop in kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev.

Postavitev: 80 PETEK, T. Govorno  
 

Podobne vsebine: glasba, matematika

Roberts, Gareth E.

From music to mathematics : exploring the connections
 

V knjigi se združujeta matematika in glasba. Razprave o geometrijskih zaporedjih in serijah, ki jih najdemo v ritmični strukturi glasbe, glasbeni koncepti in vzorci spodbujajo uporabnika v globlji študij matematike. Knjiga je sestavljena tako, da pritegne tudi bralca, ki nima posebnega znanja matematike in glasbe. Spozna se s koncepti iz glasbene teorije (notacija, lestvice, intervali, krog petin, tonalnost itd.) v povezavi z matematiko, vse od računanja z ulomki, manipulacije trigonometričnih formul do izdelave skupinskih tabel za množenje. Teme, ki so obravnavane v knjigi, so ritem, uvodna glasbena teorija, znanost o zvoku, uglaševanje in temperament, simetrija v glasbi, Bartókova kontroverznost,  glasba z dvanajstimi toni, matematična sodobna glasba, Fibonaccijeva številka in zlato razmerje, čarobni kvadratki. Vsaka tema je predstavljena s številnimi glasbenimi odlomki, med njimi tudi nekaj iz jazza in popularne glasbe. V knjigi je tudi več kot dvesto vaj namenjenih razvijanju analitičnih sposobnosti učencev.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   II 51 ROBERTS, G. E. From
 

 

Podobne vsebine: logopedija, jezik

Grammatical profiles: further languages of LARSP

Knjiga združuje dvanajst prej neobjavljenih jezikovnih profilov. Predstavljeni jeziki so: slovenski, hrvaški, ruski, slovaški, portugalski, španski itd. Vsako poglavje vsebuje slovnično skico jezika, podrobnosti o značilnem razvoju jezika pri govorcih jezika ter opis in utemeljitev samega profila. Ponuja jedrnat pregled slovnice obravnavanih jezikov, povzetek raziskovanja otrokovega slovničnega razvoja in jezikovno specifično profilno lestvico. Knjiga bo neprecenljiv vir za proučevalce govornega jezika in druge, ki želijo analizirati slovnične sposobnosti posameznikov, ki govorijo enega od tukaj proučevanih jezikov. 

Postavitev: 376.1-056.264 GRAMMATICAL profiles  


 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, hrana, poskusi

Gates, Stefan
Science you can eat: putting what we eat under the microscope

S pomočjo knjige boste svojo kuhinjo z zabavnimi eksperimentalnimi poskusi s hrano spremenili v laboratorij. Knjiga je namenjena otrokom, ki bodo skozi njo spoznali znanost o hrani. Ko razumemo znanost, razumemo tudi, kaj se dogaja s hrano, poleg tega pa še veliko več, česar niste pomislili! Raziščite, kako na okus vpliva vonj, nato pa odkrijte, ali je uživanje žuželk hrana prihodnosti.

Postavitev: II 373.32.016:50 GATES, S. Science  
 

Podobne vsebine:pouk po prilagojenem programu, slabovidni, mladina, otrok

Foundations of education. Vol. 1. History and theory of teaching children and youths with visual impairments

Priročnik predstavlja temeljno delo na področju slepote in slabovidnosti in je spremenjen in posodobljen za 21. stoletje. Poleg najnovejših informacij in dobrih praks vključuje še dodatno gradivo za načrtovanje inštrukcij, navodila za ocenjevanje in podporo učencem s posebnimi potrebami. Opremljen je tudi s slikovnimi usmerjevalci, ki bralca opozarjajo na avdio in video prispevke, povzetek poglavja, učne aktivnosti, seznam uporabljenih virov.
 

Postavitev: II 37 FOUNDATIONS of education  
Podobne vsebine: otrok s posebnimi potrebami, pouk po prilagojenem programu, dejavnosti na prostem, gozdna pedagogikaZelena učna okolja: [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Aktivnosti s prilogo

Publikacija je nastala v okviru projekta Green learning environments – taking advantage of the stimulans in green enviroments for non–formal learning with children with cognitive disabilities and learning disorders. Vsebuje delovne liste za spoznavanje narave in okolja.

Polno besedilo na povezavi.
Priloga na povezavi.

 

   
 

Podobne vsebine:  naravoslovna vzgoja in izobraževanje, narava, spoznavanje narave

Cornell, Joseph Bharat

Doživljanje narave: dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti

Knjiga je prava zakladnica iger in dejavnosti v naravi, ki v otrocih in odraslih budijo naravno radovednost, domišljijo in čudenje ter povezanost z naravo. Avtor oživlja svojo strategijo »tekočega učenja«. S to metodo namreč postane poučevanje o okolju pravi užitek, ne pa zgolj suhoparno nizanje dejstev. Knjiga je razširjena in dopolnjena izdaja o avtorjevih dolgoletnih izkušnjah pri ustvarjanju in uporabi iger v naravi. Bogatijo izlete v svet narave. Njegova spoznanja o dinamiki učenja ne glede na starost omogočajo bolj plodno in trajnejše razumevanje vsake snovi o naravi.

 

 

Postavitev:  502/504 CORNELL, J. Doživljanje   

 

Podobne vsebine: grafika


Kovačič, Bojan
Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004–2018
Bojan Kovačič (1949–2017) je petnajst let vodil grafično šolo v Narodni galeriji. V njej se je do njegove nenadne smrti ob koncu leta 2017 zvrstilo sto gojencev. Umetnik je leta 2009 poklonil Narodni galeriji svoj dotedanji grafični opus, njegova vdova gospa Elena Martello Kovačič pa v lanskem letu grafične liste, nastale med 2011 in 2017. Ob razstavi v Narodni galeriji posvečeni spominu na učitelja in njegove učence je izšla tudi pričujoča knjiga.

 
 
Postavitev: II 76 KOVAČIČ, B. Bojan Kovačič  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, kognitivno vedenjska terapija,  terapija sprejemanja in predanosti, čuječnost


Terapija sprejemanja in predanosti: čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji 
Monografija predstavlja pregled teoretičnih konceptov in tehnik terapije sprejemanja in predanosti. Opisani so procesi čuječnosti v psihoterapiji, ki omogočajo večjo psihološko fleksibilnost. V slovenskem prostoru je čuječnost že dokaj poznan koncept. Obstajajo različni programi čuječnosti, kjer se z različnimi meditacijskimi tehnikami razvija sprejemajoče zavedanje sedanjega trenutka. Terapija sprejemanja in predanosti pa procese čuječnosti prinaša v terapevtski odnos, ne da bi bilo nujno izvajati različne tehnike čuječnosti. Procesi čuječnosti omogočajo večjo notranjo svobodo in fleksibilnost v naših vedenjskih odzivih. 14 preglednih prispevkov predstavi temeljne teoretične koncepte terapije sprejemanja in predanosti s poudarkom na modelu psihološke fleksibilnosti. Model psihološke fleksibilnosti je temeljni model terapije ACT. Je osnova za razumevanje tako duševnega zdravja kot psihopatologije. Predstavljeni so temeljni procesi psihološke fleksibilnosti: kognitivna defuzija, sprejemanje, sedanji trenutek, jaz kot kontekst, vrednote in predana aktivnost, kot tudi sovpadajoči procesi psihološke nefleksibilnosti in njihova povezava s psihopatologijo.

Polno besedilo na povezavi.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

 
   


Revija

 

Naslov: Šolsko polje
Jezik: slovenski

Vsebina:

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja. Posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Vključena je v naslednje baze: International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ProQuest® Education Database in Sociological Abstracts. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2003. Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk je dostopen na dLIB-u.

 

Knjižne novosti - julij/avgust 2019

Junij 2019

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, politika vzgoje in izobraževanja, reforma

Higher education reform: looking back  looking forward

Osrednja tema je koncept reforme visokošolskega izobraževanja v luči mednarodne primerjave. Po desetletjih daljnosežnih reform se je visokošolsko izobraževanje po vsem svetu močno spremenilo in se mora sedaj soočiti z izzivi sedanjosti. Knjiga, katere eden izmed urednikov je P. Zgaga, podrobno obravnava spremembe, gonilne sile sprememb, njihove učinke, prihodnje možne scenarije, učenje in poučevanje v visokem šolstvu, financiranje in zagotavljanje kakovosti, enakost, internacionalizacijo, mobilnost in vključevanje vseživljenjskih struktur v visoko šolstvo.
 

Postavitev: 378 HIGHER education  


Podobne vsebine: integracija, vzgoja in izobraževanje, inkluzija Inclusion in education: reconsidering limits, identifying possibilities

Znanstvena monografija je izšla pri založbi Peter Lang. Pobuda za nastanek se je rodila v  programski skupini na PEF UL, trije raziskovalci iz Italije, Srbije in Združenega kraljestva pa so se kasneje pridružili skupini. Ponuja prispevek k razpravi o vključevanju v izobraževanje.
Avtorji menijo, da knjiga ponuja relativno sveže poglede na to temo. Podajajo interdisciplinarno perspektivo s približevanjem konceptu inkluzije na treh obzorjih, ki jih razumejo kot medsebojno združljive in soodvisne: pedagoški pristopi, družbeni konteksti in teoretske refleksije. Ponujajo posebno geografsko perspektivo srednje in južne Evrope. Monografijo je uredil P. Zgaga. Ima 11 poglavij 16 avtoric in avtorjev, od tega 3 iz tujine. Koncept inkluzije je danes eden izmed osrednjih pojmov v šolskem polju. Monografija kritično zastavlja vprašanje mej inkluzije, ker je treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. 

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   37.01 INCLUSION in education

 

Podobne vsebine:  pouk po prilagojenem programu, šola

Glas študentov: prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved

Ekipa študentov Filozofske in Pedagoške fakultete je pripravila in ustvarila projekt Glas študentov. Projekt je dal vsem študentom UL priložnost, da izrazijo svoja karierna in strokovna zanimanja o osebah s posebnimi potrebami v pedagoškem pogledu. Rdeča nit projekta so bile Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami v učnem procesu v luči različnih znanosti in ved. V ta namen je izšel zbornik strokovnih člankov, katerih avtorji so študentje pod mentorstvom profesorjev Pedagoške in Filozofske fakultete. Pomembno dopolnilo zbornika sestavljajo članki poljudnega dela, kjer so opisane osebne zgodbe.

Postavitev: 376.1 GLAS študentov  


 

Podobne vsebine: učiteljski poklic, sposobnost poučevanja, učiteljev položaj 

Poklicni razvoj učiteljev: ugled in transverzalne kompetence 

Zadnja desetletja so v središču pozornosti vprašanja o učiteljskem poklicu, profesionalnosti in potrebi po profesionalizaciji v kontekstu učiteljskega poklica ter razvoju kakovosti izobraževanja. Odločilen dejavnik za kakovost izobraževanja je kakovost učiteljskega poklica, pri čemer sta izobraževanje in stalni poklicni razvoj učiteljev brez dvoma eno osrednjih vprašanj, ki so pomembna za izvajanje, kakovost, širjenje in prenovo vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Avtorji so raziskovali izkušnje in odnos razrednih in predmetnih učiteljev v osnovnih šolah v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji do profesionalnega razvoja in statusa ter njihovo osebnost in transverzalne kompetence na področju samoregulacije, inkluzije in trajnostnega razvoja.

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
 

Podobne vsebine: delovno okolje

Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa

V znanstveni monografiji so poskušali predstaviti situacijo, ki se dogaja na različnih delovnih mestih številnim zaposlenim v Sloveniji. Različni pogledi nam pomagajo oblikovati celostno sliko. Pri analiziranju nasilja v delovnih organizacijah v Sloveniji so na eni strani obravnavali perspektivo posameznika in njegovega doživljanja ter tudi posledic, ki jih ima lahko nanj nasilje ter na učinkovitost in uspešnost izvajanja delovnih nalog, ki jih opravlja. Po drugi strani so obravnavali perspektivo organizacije, ki jo v našem primeru predstavljajo delodajalci oziroma kadrovski strokovnjaki. Iskali so odgovor na vprašanje, katere osebnostne lastnosti imajo posamezniki, ki so izvajalci nasilja. Večji del knjige je namenjen doživljanju zaposlenih, ki so bili na delovnem mestu žrtve nasilnih dejanj. 

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
Podobne vsebine: psihiatrijaZbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije

Otroška in mladostniška psihiatrija se uveljavlja kot samostojno področje znotraj medicine in se povezuje s sorodnimi področji, kot so pediatrija, psihologija in sociologija. Gre za oblikovanje slovenskega učbenika s tega področja. Nastalo je 5 samostojnih delov in sicer: Del 1 (Razvoj otroka in diagnostična obravnava), Del 2 (Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma), Del 3 (Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki), Del 4 (Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti), Del 5 (Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji).

Postavitev:  616.89 ZBRANA poglavja  
 

Podobne vsebine: vedenaravoslovna vzgoja in izobraževanje 

Schmit, Adrian, Pollard, Jeremy

WJEC GCSE science double award

Priročnik z nalogami s področja biologije, kemije in fizike je zgrajen tako, da je najprej predstavljena tema, nato sledi preverjanje znanja v obliki nalog in kvizov z rešitvami. Učenec se tako lahko osredotoči na tisti del, kjer potrebuje izboljšati svoje znanje in razumevanje. Tako se zna učinkovito uporabljati znanstvene pojme in koncepte. 

 

Postavitev:  II 5 SCHMIT, A. WJEC GCSE   

 

Podobne vsebine: slikarstvo

Oriental charm ink: itinerant exhibition of The belt and road initiative: 40th anniversary of reform and opening-up
Katalog je nastal ob razstavi, ki je v Galeriji Pedagoške fakultete v Ljubljani od 5. junija 2019. Gre za razstavo del izjemnih kitajskih slikarjev, ki je nastala ob 40. obletnici letnici reform na Kitajskem. Razstava je nastala v sodelovanju z Nantong University.
 
Postavitev: II 75 ORIENTAL charm ink  
 

Podobne vsebine: jadranje, potopisi

Tuta, Jasna

Vse barve Polinezije 
Knjiga Jasne Tuta, diplomantke razrednega pouka PEF, pripoveduje o triletnem jadranju med otoki Francoske Polinezije. Razdeljena je na 15 poglavij, zgodbo pa dopolnjuje 180 barvnih fotografij. Je pripoved o morju, soncu, petnajstih otokih, pesku, vonjavah in barvah, o ljudeh in njihovi glasbi, gibkih telesih, svobodi, brezskrbnosti in veselju do življenja, o času, ki teče počasi, čudovitih cvetlicah, kitih, mantah, delfinih in morskih psih.

 

Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Vse barve  


Revija

 

Naslov: Science education
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja izvirne članke o najnovejših trendih in problemih na področju poučevanja ter  učenja naravoslovne vzgoje in izobraževanja. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 1987. Od leta 2015 naprej je naročena samo e-oblika. Revija je v bazi ERIC.
Science Education

Maj 2019

Podobne vsebine: kemija, učiteljski pripravnik, pouk 

Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije

Znanstvena monografija je pregled ugotovitev izbranih raziskav, ki so potekale na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete UL ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je nadaljevanje predstavitve raziskovalnih dosežkov študentov dodiplomskega in podiplomskega študija in njihovih mentorjev. Nastala je po uredništvom S. A. Glažarja, K. S. Wissiak Grm in I. Devetaka. Prvi prispevek obravnava pomen povezovanja med šolo, univerzo in gospodarstvom za naravoslovno izobraževanje. Sledita prispevka s področja kemijske didaktike. Eksperimentalno delo pri pouku kemije obravnavajo trije prispevki.

Polno besedilo dostopno na povezavi.

   


Podobne vsebine: spomladanske cvetlice, določevalni ključi Bajd, Barbara

Moje prve spomladanske cvetlice: preprost določevalni ključ

To je preprost ključ za določanje organizmov. Opisanih je oseminšestdeset spomladanskih cvetlic, ki rastejo v Sloveniji od zgodnje spomladi do konca aprila oziroma začetka maja. Kadar gremo v naravo zgodaj spomladi, vzamemo s seboj določevalni ključ in skušamo določiti rastlino, ne da bi jo odtrgali. Priročnik je namenjen vsem ljubiteljem narave, tako otrokom kot odraslim, ki lahko z njegovo uporabo spoznajo raznolikost in lepoto različnih oblik, se naučijo opazovati in prepoznavati podrobnosti pri rastlinah in v naravi nasploh, ter usvojijo osnovne botanične termine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev:  58 BAJD, B. Moje

 

Podobne vsebine: družina, družinsko življenje 

Juul, Jesper

Od krušnih do bonus staršev: priložnosti in izzivi sestavljenih družin 

Avtor opisuje nekatere najpogostejše in najbolj pomenljive pasti, naniza pa tudi predloge in smernice, kako jih je mogoče preprečiti, prestati ali odpraviti. Tako kot pred tradicionalnimi družinami se tudi pred sestavljenimi odpirajo enake pasti, priložnosti in izzivi. Ne ponuja praktične namige, ki naj bi samodejno za vselej obvarovali pred vsemi napori in težavami ali občasno bolečino, ki jo tu in tam prinese vsakdan. Spodbuja starše in nasploh odrasle, naj v novo družino ne prinesejo zgolj ljubezni in čuta za odgovornost, ampak tudi voljo do osebne rasti, razum in sposobnost obvladovanja konfliktov.

 

Postavitev:  37.018 JUUL, J. Od krušnih  


 

Podobne vsebine: mladina, vrednota

Galimberti, Umberto

Besedo imajo mladi: dialog z generacijo dejavnega nihilizma 

Obravnava mlade v digitalnem okolju, učinke novih tehnologij na njihovo duševnost in vlogi le-teh v šolah, nasilje v šolskih klopeh, nezmožnosti šole, da bi mlade umsko prebudila, pretirano odvisnost šolskega dela od vizualnih vsebin, odtujenost šolajoče se mladine od resničnega življenja in problematiko mladih na trgu dela v globaliziranem svetu. Posveča se problematiki ljubezni pri mladih, napornemu iskanju lastne poti v življenju, neujemanju lastne osebnosti z vlogo, ki jo morajo mladi prevzeti v družbi, osamljenosti, iskanju smisla življenja, sreči in o njihovem odnosu do bolezni, trpljenja in poslednjih vprašanj.

Postavitev:  316.7 GALIMBERTI, U. Besedo  
 

Podobne vsebine:  
visokošolsko izobraževanje

Holley, Karri A., Harris, Michael S. 

The qualitative dissertation in education: a guide for integrating research and practice

Pričujoča knjiga vodi doktorske študente skozi študij ter celoten proces pisanja doktorske naloge preko primerov in navodil. Opisan je proces sodelovanja s profesorji, oblikovanje podpornih skupin študentov, organiziranje literature, pisanje dispozicije ter zbiranje podatkov, njihova analiza ter predstavitev.

 

Postavitev: 001 HOLLEY, K. Qualitative  
Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, Anglija, merjenje uspešnosti, evalvacijaInnovative assessment in higher education: a handbook for academic practitioners 

Priročnik je namenjen visokošolskim profesorjem, ki želijo narediti izboljšave pri svojem poučevanju, kot tudi učenju študentov. Seznanil jih bo, kako in zakaj ocenjevati, kako to vpliva na povratne informacije s strani študentov, na oblikovanje ocen, kako se lahko tehnologija in socialni mediji uporabijo za izboljšanje, kako inovativno ocenjevanje vpliva na inkluzijo in omogoča izkoriščanje posameznikovega potenciala in ustvarjalnosti. Študije primerov pa opisujejo, kako razviti in oceniti sposobnosti potrebne pri zaposlovanju.

Postavitev:  378 INNOVATIVE assessment  
 

Podobne vsebine:  pedagoška psihologija

Kettler, Ryan J.

Research methodologies of school psychology: critical skills 

Avtor opisuje paradigmo praktičnega raziskovanja v šoli in šolskih okoljih na področju šolske psihologije skozi enajst poglavij, ki so razdeljena na štiri področja: zgodovina znanosti, merjenje, oblikovanje raziskav in predstavitev raziskovalnih podatkov. Vključuje dragocene in enostavne strategije, navodila in vprašanja, kako oblikovati raziskovalna vprašanja, jih preizkusiti ter jih predstaviti. Opisuje celotni raziskovalni proces. 

 

Postavitev:  37.015.3 KETTLER, R. Research    

 

Podobne vsebine: učne težave, otrok, zgodovina

Danforth, Scot

The incomplete child: an intellectual history of learning disabilities
Knjiga je zgodovinski prikaz znanosti o učnih težav od leta 1975. Opisuje nastanek tega področja, kot tudi klinične raziskave o možganih, ki so jih vodili pri vojakih prve svetovne vojne pod vodstvom nemškega zdravnika Kurta Goldsteina. Knjiga se osredotoča na psiholingvistično teorijo Samuela Kirka in gibalno vzgojo Newella Kepharta, ki raziskujeta, kaj je pripeljalo do razvoja znanosti o učnih težav v Združenih državah.
 
Postavitev:  376.1-056.47 DANFORTH, S. Incomplete  
 

Podobne vsebine: likovna umetnost, likovna teorija 

Muhovič, Jožef

Vidno in nevidno: uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode 
Znanstvena monografija J. Muhoviča, likovnega teoretika in slikarja, je prvo izvirno slovensko delo o formalni likovni analizi. Izkustvo umetniškega dela je proces. Monografija pomembno prispeva k razumevanju in interpretiranju modernistične umetnosti. Skuša pokazati, kako zelo pomembno je raziskati, kaj je bilo izraženo, ko je bila gledalcu v doživetje ponujena določena oblikovna konfiguracija v prostoru in času ter kako je to mogoče storiti.

 

Postavitev: 7 MUHOVIČ, J. Vidno  


Revija

 

Naslov: Sodobna pedagogika
Jezik: slovenski

Vsebina:

Revija pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja ter predstavlja aktualne probleme. Revija je vključena v SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Emerging Sources Citation Index, ProQuest® Education Database. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1950. Izhaja štirikrat letno.
Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk (2005-2017) je dostopen na dLib-u.

April 2019

Podobne vsebine: psihoterapija 

Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani

Urednika B. Dekleva in J. Škraban sta pripravila knjigo o izkušnjah, ki jih družba razume kot halucinacije, v knjigi pa jim rečejo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave. Resnične so za ljudi, ki jih doživljajo, ne pa nujno za ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se ukvarja z raziskovanjem glasov in podpornega dela z ljudmi z izkušnjo slišanja glasov. Opisane so dejavnosti  in razvoj projekta, koncepti ter rezultati izvirnega znanstvenega dela.  V empiričnem delu so predstavljene osebne izpovedi ljudi. Projekt imenovan Slišanje glasov je potekal pod okoljem in podporo društva Kralji ulic.
 

Postavitev: 616.89 SVET ki se  


Podobne vsebine: pedagoško raziskovanje


Vogrinc, Janez, Saqipi, Blerim

Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives

Znanstvena monografija avtorjev B. Saqipi in J. Vogrinca povzema obstoječe znanje in prinaša kritični pogled na probleme, ki potrebujejo pozornost, da bi izboljšali prakso pedagoškega raziskovanja. Opisani so metodološki problemi pri načrtovanju in procesu raziskovanja. Na enem mestu so najbolj pogosti pristopi k raziskovanju. Podana so teoretična navodila, sledijo kvalitativna in kvantitativna navodila. Predstavljeno so akcijsko raziskovanje, študije primerov, etika znanstvenega raziskovanja ter raziskovalna pismenost, ki je pomemben element pri razvijanju spretnosti raziskovanja med učitelji in profesorji.

Postavitev: Č 001 VOGRINC, J. Research  

 

Podobne vsebine:  matematika

Papageorgiou, Nikolaos Socrates, Rǎdulescu, Vicenţiu, Repovš, Dušan

Nonlinear analysis - theory and methods

Knjiga je delo treh avtorjev med njimi tudi D. Repovša. V knjigi so poudarjene tiste osnovne abstraktne metode in teorije, ki so uporabne pri proučevanju nelinearnih mejnih problemov. Vsebina je razdeljena na šest poglavjih, ki podrobno predstavijo tehnike, ki se uporabljajo pri variacijski in topološki analizi nelinearnih robnih problemov. Ta tematika je povezana tudi z drugimi področji matematike (topologijo, funkcionalno analizo, matematično fiziko, potencialno teorijo).

 

Postavitev:  51 PAPAGEORGIOU, N. Nonlinear   


 

Podobne vsebine:  duševni stres, otrok 

Levine, Peter A., Kline, Maggie

Skupaj premagujmo travme in stres: kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost: [priročnik za starše]

Travma in stres sta življenjsko dejstvo. Vsak otrok ju bo namreč nedvomno doživel; od resnično težkih preizkušenj (selitev, ločitev staršev, smrt v družini, nasilje ipd.) do dogodkov, ki se odraslim ne zdijo niti najmanj travmatični, vendar pustijo globok odtis v otrokovem duševnem in telesnem razvoju. V knjigi se teorija priznanih strokovnjakov odlično prepleta s primeri iz prakse in vajami, ki jih lahko izvajamo z otrokom, zlasti prek igre, ustvarjanja in pogovorov. Napotki so konkretni in praktični. Namenjeni so temu, da otroku pomagamo utrditi zaupanje vase ter notranjo moč, s čimer krepimo njegovo samozavest in psihično odpornost.

Postavitev:  159.922.7 LEVINE P. Skupaj  
 

Podobne vsebine:  likovna vzgoja, otrok 

Tacol, Tonka, Šupšáková, Božena

Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka

O vzroku za likovno izražanje otroka obstaja veliko odgovorov, nazorov in domnev. Otroška likovna stvaritev je izraz otrokovega trenutnega psihičnega stanja in struktur njegove osebnosti. Likovno izražanje otroka lahko spremljamo z vidika postopnega razvoja likovnih zmožnosti in pojmovanja otroškega likovnega izraza. Pričujoča znanstvena monografija priznanih avtoric je predstavitev ugotovitev dolgoletnih raziskav o likovnem razvoju otrok od prvih začetkov do mladostništva. V pomoč bo vzgojiteljicam/vzgojiteljem in učiteljicam/učiteljem pri njihovem spremljanju napredovanja v likovnem razvoju otrok.

Postavitev: II 373.32.016:74 TACOL, T. Likovni  

 

 

Podobne vsebine:  ocenjevanje, vrednotenje, otrok s posebnimi potrebami 

Rogič Ožek, Simona, Dobravc, Sonja

Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami : priročnik za strokovne delavce

V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Opisani so primeri formativnega spremljanja pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, izvajanju prilagojenih programov z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom, pri vzgojnem delu v domovih in izvajanju posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Opisana orodja bodo v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin, kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

Postavitev:  376.1 ROGIČ OŽEK, S. Formativno  
 

Podobne vsebine:  pouk, matematika 

Almarode, John, Fisher, Douglas, Assof, Joseph, Moore, Sara Delano, Hattie, John A. C., Frey, Nancy

Teaching mathematics in the visible learning classroom : grades 6-8

Avtorji opisujejo strategije vidnega učenja pri pouku matematike v razredu. Naučili se bomo, kako oblikovati jasno učno namero, kako uporabiti koncepte in spretnosti razmišljanja pri vodenju učencev, da postanejo metakognitivni in samo-usmerjeni, kako uporabiti formativno ocenjevanje za spremljanje, kaj učenci razumejo, kaj ne in zakaj je tako. Spoznali se bomo s tem, kako izbrati prave naloge in prilagoditi njihovo težavnost in obsežnost potrebam učencev.

Postavitev: 373.32.016:51 TEACHING   

 

Podobne vsebine: pouk, učenje, visokošolsko izobraževanje 

Kahn, Peter E., Anderson, Lorraine

Developing your teaching : towards excellence
Knjiga je namenjena profesorjem, ki so na začetku poučevanja v visokošolskem izobraževanju, kot tudi izkušenim profesorjem, ki bi radi osvežili in izboljšali poučevanje in pedagoško prasko. Prinaša nasvete, študije primerov in ideje, kako se učiti iz povratnih informacij študentov, kaj študentje pričakujejo, kako oblikovati učinkovito medsebojno sodelovanje in portfolio, kako izbrati učinkovite učne prakse ter izobraziti učitelje začetnike.
 
Postavitev:  378 KAHN P. Developing your  
 

Podobne vsebine: ustrahovanje, šola, delovno mesto 

Cyberbullying in schools, workplaces, and romantic relationships : the many lenses and perspectives of electronic mistreatment
Raziskave o spletnem ustrahovanju v različnih kontekstih, starostnih skupinah in kulturah predstavljene v knjigi omogočajo celovitejši pogled na razširjenost in vpliv spletnih zlorab posameznika, skupine in organizacije v šoli, na delovnem mestu in v intimnih odnosih.
 


 

Postavitev: 343 CYBERBULLYING  


Revija

 

Naslov: Psychology of Music
Jezik: angleški
   
Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke o psiholoških vidikih glasbe. Vključuje študije o poslušanju, nastopanju, ustvarjanju, memoriziranju, analiziranju, opisovanju, učenju in poučevanju glasbe. Prinaša tudi uporabne socialne, razvojne in terapevtske študije glasbe. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2004. Revija je v SSCI in SCOPUS-u.
Povezava do e-oblike: Psychology of Music

Marec 2019

Podobne vsebine:  vzgoja in izobraževanje, pouk, komuniciranje 

Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij

Na mednarodni znanstveni konferenci so poskušali zasnovati prototip učilnic prihodnosti na osnovi smernic poučevanja v 21. stoletju in stopenj pri zasnovi projektnega dela, ki spodbuja učenčevo ustvarjalnost. Razpravljali so o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter načinih vrednotenja znanja, ki prihodnjim generacijam omogočajo večjo motivacijo do učenja, vzpodbujajo kreativnost učencev, pospešujejo povečanje znanja, interakcijo z vsakdanjim življenjem in nenazadnje osebnostno rast posameznika. Govorili so, kako v poučevanje uvajati novosti, ki nam jih nudijo nove tehnologije. S svojimi prispevki so sodelovali tudi profesorji iz Pedagoške fakultete. 
 

Polno besedilo dostopno na povezavi  


Podobne vsebine: vrtec, starši, sodelovanje med vrtcem in starši Odnosi s starši - izziv in obveza

Strokovni posvet dobrih praks v vrtcih je poudaril spretnosti učinkovitega in sodelovalnega odnosa s starši ter podporo vzgojiteljem pri njihovem profesionalnem delu s starši na poti odraščanja predšolskega otroka. Vzgojitelji so strokovnjaki, katerih vloga je najprej razumeti in čutiti starša v njegovi skrbi za otroka, potem pa ga podpreti v negotovosti in iskanju poti v situacijah, ko se starši soočajo z različnimi vzgojnimi izzivi. Brez dobrih in spoštljivih odnosov med družino, ki ima vključenega otroka v vrtec in vrtcem, ne more biti srečnega otroštva, ki omogoča ustvarjalnost in razvoj vseh potencialov pri otroku, in ne more biti zadovoljnega, navdihujočega in kompetentnega strokovnega delavca.

Postavitev: 373.2 ODNOSI s starši  

 

Podobne vsebine: osnovna šola, zgodovina, Slovenija 

Cencič, Mira

Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju 

Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja osnovnega šolstva na Slovenskem je bila v strokovni in znanstveni literaturi doslej pomanjkljivo obdelana. Pričujoča znanstvena monografija avtorice Miroslave Cencič je tako več kot potrebna monografija s področja šolske zgodovine. Raziskovalka je v svoj opus zajela razvoj osnovnih oblik, ki strukturirajo vzgojno-izobraževalni sistem v neposredni povezavi z družbenim kontekstom. Monografija je hkrati študijski pripomoček za študente družboslovnih študijskih smeri.

 

Postavitev: 37(091) CENCIČ, M. Osnovna  


 

Podobne vsebine: motivacija, učenje, samopodoba

The Cambridge handbook of motivation and learning

Avtorji so vodilni raziskovalci na področju pedagoške in socialne psihologije, učenja in nevroznanosti. Podajajo definicije ključnih pojmov povezanih z motivacijo in učenjem in pojasnjujejo pomembne raziskave na teh področjih. 

Postavitev: 37.015.3 RENNINGER, A. Cambridge  
 

Podobne vsebine:  vodstvo, šola, vodenje šole

Leithwood, Kenneth A.

Leadership development on a large scale : lesssons for long-term success

Učinkovito vodenje posamezne šole vpliva na življenje in uspešnost njenih učencev. Knjiga je nastala na podlagi ene najuspešnejših študij, ki so bile izvedene na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju. Vsebuje uporabne nasvete in strategije, kako oblikovati učinkovite programe in pobude za vodenje. Vodstvene delavce je potrebno spodbujati k uporabi sodelovalnih pristopov v razredu, da bi pomagali učiteljem pri prenosu kompleksnih idej učencem.

Postavitev: 371 LEITHWOOD, K. Leadership  

 

 

Podobne vsebine:  učenje jezika, zgodnje učenje, izobraževanje učiteljev, angleščina, poučevanje


Early language learning and teacher education : international research and practice

Izobraževanje učiteljev, ki poučujejo jezik, je opredeljeno kot eno od najpomembnejših področij, ki ga je treba obravnavati, da bi izboljšali zgodnje poučevanje jezikov. Raziskave in prakse iz različnih geografskih in izobraževalnih okolij o izobraževanju učiteljev za zgodnje učenje jezikov so skupaj z metodološkimi načeli zbrane v pričujoči knjigi. Učitelje je potrebno pripraviti na poučevanje in jim pomagati pri njihovem poklicnem razvoju. Poglavja se osredotočajo na kompleksnost učenja učiteljev, inovacije v mentorstvu, supervizijo, strategije za razvoj programov in dojemanje ter na ocenjevanje izobraževanja učiteljev.

 

Postavitev: 811.111 EARLY language  
 

Podobne vsebine:  integracija, otrok druge nacionalnosti, šola, medkulturna vzgoja 


Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe : national policies and measures : Eurydice report

Migracije v Evropi niso nov pojav. Čeprav so humanitarne migracije prispevale k pospešitvi migracijskih trendov, pa bo tudi v prihodnje potekalo preseljevanje ljudi. Družba si prizadeva za spodbujanje vključevanja priseljencev. Poročilo se osredotoča na vključevanje učencev iz migrantskih okolij v šole. To je kompleksen proces, katerega cilj je omogočiti otrokom in mladim dostop do kakovostnega izobraževanja in jim zagotoviti potrebno jezikovno, učno in socialno-čustveno podporo. Vključuje pomoč pri prilagajanju na novo šolsko okolje in zagotoviti, da bodo dobro napredovali pri učenju.

Dostopno tudi na povezavi.

Postavitev: II 37 INTEGRATING students   

 

Podobne vsebine: žival, sledi, stopinje 

Hecker, Frank
Živalski sledovi v naravni velikosti
Gre za praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju divjih živali, izvedeti več. Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo. Pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako jih iskati. Prikazani so sledovi živali v naravni velikosti. To je vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih živali izvedeti več. V njem je petinsedemdest sledov živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih in v gozdovih, portreti živali in opisi njihovega naravnega okolja ter dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti.
 
Postavitev:  59 HECKER, F. Živalski   
 

Podobne vsebine: ljubezen, pustolovščine, Braillova pisava, knjige za gluhe in gluhoneme 

Kermauner, Aksinja
Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način]

To je sedma knjiga, ki je izšla v okviru projekta Prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku, ki ga izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija s pomočjo Ministrstva za kulturo. Knjiga je nadaljevanje priljubljene slikanice z naslovom Žiga špaget gre v širni svet, ki je izšla leta 2010 kot tipanka v brajici; torej namenjena slepim in slabovidnim. Nadaljevanje zgodbice slikanice Žiga špaget je za punce magnet je multisenzorna knjiga, ki jo lahko berejo gluhi in gluhoslepi, slepi in slabovidni ter tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Besedilo dopolnjujejo risbe kretenj, besedilo v velikosti 18 pik, videoposnetek s pripovedovalcem vsebine v obliki QR-kode in brajica.
 

Postavitev: 821.163.6 KERMAUNER, A. Žiga  

Revija

 

Naslov: Glasilka logo-surdo
Jezik: slovenski
   
Vsebina:

Strokovno glasilo študentov logopedije in surdopedagogike na UL PEF izhaja enkrat letno. Z njim želijo študenti podpreti logopedsko in surdopedagoško stroko in spodbuditi njen razvoj in napredek. Ker je revija izdelek vseh študentov logopedije in surdopedagogike, vabijo vse študente in študentke, da s svojimi članki popestrijo glasilo. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od 2018. Revijo si lahko tudi v tiskani obliki (kot knjigo) izposodite na policah v knjižnici. Člani Študentske sekcije Društva logopedov Slovenije lahko do nje dostopajo preko spletne povezave.

Februar 2019

Podobne vsebine: 
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami 

Žgur, Erna, Ferlinc, Ana
 
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

Knjižica avtoric E. Žgur in A. Ferlinc prinaša postopke ustreznega obravnavanja otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V tem obdobju se strokovni delavci srečujejo s problematiko številnih razvojnih primanjkljajev. Terapevtske vsebine imajo jasno opisane postopke, razlage in nazorne skice položajev ter načinov dela, nege in hranjenja otrok s posebnimi potrebami. Dobro počutje otrok je samo po sebi dokaz ustreznega in varnega položaja ter ustrezne izvedbe aktivnosti.
 

Postavitev:  376.1 ŽGUR, E. Specialno  


Podobne vsebine: predšolski otrok, osebnostni razvojOsebnostni razvoj predšolskega otroka

Strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih je obravnavala vlogo odraslih pri osebnostnem razvoju otroka, aktivno vlogo otroka, spodbude v vrtcu, otrokov socialno čustveni razvoj, estetiko in osebnostni razvoj predšolskega otroka, vpliv gibanja na otrokov osebnostni razvoj, osebnostni razvoj otroka s posebnimi potrebami, vpliv okolja na razvoj ter praktične spodbude. 

 

Postavitev: II 373.2 MEDNARODNA Osebnostni   

 

Podobne vsebine: 
pripovedovanje zgodb

Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja Peklaj, Urška

Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo, ki vključuje dogajanje iz resničnega in domišljijskega sveta. Otrok se v zgodbi ustvarjalno izraža in se uči razumeti zapletene socialne odnose. Knjiga pripoveduje o otroških zgodbah, in sicer o tem, kakšne zgodbe pripovedujejo različno stari otroci (deklice in dečki) in kako; o načinih spodbujanja otrok (na primer skupno branje, vključevanje v simbolno igro, pogovarjanje) k pripovedovanju zgodbe ter vplivu družinskega in vrtčevskega okolja; o povezanosti pripovedovanja zgodbe z drugimi področji govora otrok, z mišljenjem, teorijo uma in socialnim razumevanjem, z likovnim izražanjem, zgodnjo ter poznejšo akademsko pismenostjo ter o analiziranju in ocenjevanju razvojne ravni zgodbe otrok. 

Postavitev: 159.922.7 MARJANOVIČ UMEK Zgodbe  


 

Podobne vsebine: matematika

Weissman, Martin H.
An illustrated theory of numbers

Gre za celovito obravnavo teorije števil z dokazi, zgledi in vajami. Priročnik prinaša preko petsto vizualnih podob in ima zato tudi umetniško vrednost. Bralec s srednješolskim znanjem geometrije in algebre bo tako užival v branju tega besedila.

Postavitev: II 51 WEISSMAN, M. Illustrated  
 

Podobne vsebine:  jezik, komunikacija, logopedija 

Paul, Rhea, Norbury, Courtenay F., Gosse, Carolyn

Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating

Knjiga opisuje jezikovne motnje v obdobju od otroštva do adolescence ter strategije njihovega odpravljanja. Predstavlja osnovne koncepte, terminologijo, pregled ključnih problemov. Obravnava patologijo govora, zgodnje odkrivanje in obravnavo govornih motenj ter učne težave pri poslušanju, branju in pisanju.  

Postavitev:  II 376.1-056.264 PAUL, R. Language  

 

 

Podobne vsebine:
pedagog, učitelj 


Moč pedagoškega dela

Položaj učitelja/vzgojitelja/svetovalnega delavca je v današnji družbi precej drugačen od njegovega položaja v preteklosti. Biti pedagog je pomembno delo. Ljudje se ne zavedajo v zadostni meri njihove pomembne vloge v družbi. Pedagoški delavci imajo vedno več nalog: ni enostavno izvesti učne ure, če imaš v razredu  nekaj učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nekaj učno zmožnejših učencev, nekaj učencev, ki so nadarjeni. Kakovostno, suvereno in ponosno lahko opravlja pedagoški poklic le nekdo, ki dobro pozna strokovno vsebino posameznega predmetnega področja, ki je izvrstno izobražen na didaktičnem področju, ki zna prepoznati potrebe posameznika in je tudi motiviran zato, da mu prilagodi način dela. Želja avtorjev (študentov UL PEF) je drugim približati pedagoški poklic in ga predstaviti kot najpomembnejše poslanstvo naše družbe.

Polno besedilo dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/
 

Postavitev: II 37 MOČ pedagoškega  
 

Podobne vsebine: ples, naravoslovna vzgoja in izobraževanje, matematika 

Kaufmann, Karen A., Dehline, Jordan
Dance integration : 36 dance lesson plans for science and mathematics

Želite ustvariti bogato in živahno okolje v razredu, spodbuditi razmišljanje učencev na več načinov, preobraziti poučevanje z vključevanjem plesa v učne načrte matematike in naravoslovja? To si lahko preberete v pričujoči knjigi, kjer so opisane učne priprave, ki s pomočjo različnih aktivnosti povezujejo ustvarjalnost pri pouku matematike in naravoslovja. Učenci se naučijo kritično uporabiti znanje, poglobiti svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja ter sodelovati in učinkovito komunicirati. Naučijo se nastopati pred drugimi. Vsebine spoznavajo s pomočjo kinestetičnih izkušenj in inovativnega učenja.

Postavitev: II 79 KAUFMANN, K. Dance   

 

Podobne vsebine:
pravljica, brata Grimm 

Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung
Univerza v Kasslu (Nemčija) v pričujočem zborniku predstavlja nekatere aktualne študije raziskovanja del Bratov Grimm o intermedialnosti, ilustraciji in muzejskem uprizarjanju njunih pravljic. Svoj prispevek je dodala M. Blažič, ki je predstavila slovenske ženske pravljičarke in pripovedovalke zgodb.
 
Postavitev:  82-93 ÜBER Nachtfliegen  
 

Podobne vsebine:
biografija

Kornhauser Frazer, Aleksandra
Poti in srečanja

Knjiga je pripoved o utrinkih življenja Aleksandre Kornhauser-Frazer. Pripoved o otroku iz premožne družine, ki je čez noč padla v revščino in se ni zmogla pobrati, kako je z otroškim delom iskati pot iz brezna, pa o ukradenih mladostnih sanjah, ki so jih izrinile vojna, taborišča, morije. Nikoli ni sprejela podrejenosti, nikoli se ni ustrašila naporov. Ljubila je izzive in živela za ustvarjalnost. Trikrat je obkrožila svet. Njeni dosežki so zapisani v več kot tridesetih knjigah in stotinah člankov. Na predavanja so jo vabili v najuglednejše dvorane sveta. Prav tako tudi izjemna mednarodna priznanja niso izostala.
 

Postavitev: II 929 KORNHAUSER Frazer Poti in srečanja  

Revija

 

Naslov: Arte : mensile di arte, cultura, informazione
Jezik: italijanski
Založnik: Giorgio Mondadori e associati
Vsebina:

Revija se ukvarja s kulturo in umetnostjo. Izhaja mesečno v italijanskem jeziku. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2002.
 

Januar 2019

Podobne vsebine: 
slovenščina, osnovnošolski pouk 


Križaj, MartinaBešter, Marja
Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli

Jezikoslovno-didaktični pripomoček za poučevanje slovenščine v osnovni šoli je namenjen  učiteljem in učiteljicam slovenščine v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ponuja jasen ter sistematičen pregled jezikovnega pouka celotne vertikale od 4. do 9. razreda. Nudi podporo pri uresničevanju ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil za jezikovni pouk, navedenih v učnem načrtu za slovenščino. V priročniku so nazorno predstavljeni temeljni cilji jezikovnega pouka, dejavnosti učencev in učenk ter učitelja/učiteljice, učne teme ter globina, obseg, cilji in način njihove obravnave.
 

Postavitev: II 811.163.6 KRIŽAJ, M. Jezikovni  

Podobne vsebine: družba, družbene spremembe 

Misliti socialne inovacije

Pedagoška fakulteta UL je izdala znanstveno monografijo urednikov S. Gabra in V. Tašner, ki se ukvarja s slovenskimi in tujimi socialnimi inovacijami. V njej je skozi več kot šestdeset primerov dobrih praks prikazan pomen socialno inovativnih razmislekov za dobrobit različnih skupnosti in družbe kot celote. Kako biti samooskrben na enem hektarju, kako na novo postaviti socialni sistem, da bo ta kar največ prispeval k blaginji državljanov, kako narediti reformo šolstva in kako že v izobraževanje vključiti inovativno mišljenje, da bodo mladi čutili, da so kos sodobnim izzivom, so le nekatere od socialnih inovacij. Zgled socialnih inovacij je pred leti postavila Finska, v monografiji pa so poleg njene predstavljene tudi slovenske pozitivne prakse ter prakse sosednjih držav.

 

Postavitev: 316 MISLITI socialne  

 

Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
vzgoja in izobraževanje, izobraževalna tehnologija 

Didactics of smart pedagogy : smart pedagogy for technology enhanced learning

Pametno izobraževanje je v svetu postalo nov trend na izobraževalnem področju. Nekatere države so že razvile pametne izobraževalne sisteme, iz poslovnih in tehnoloških skupnosti pa prihaja pritisk, da s tem nadaljujejo. Obstajajo razdrobljene študije o didaktičnih vidikih uporabe tehnologije. Knjiga opisuje, kako uporabiti različne oblike pametnega izobraževanja v luči obstoječih učnih teorij ter kako uporabiti inovativne rešitve, da bi zmanjšali marginalizacijo skupin v izobraževalnih kontekstih. Razlaga preobrazbo pedagoške znanosti in pomen vloge vzgojitelja. Predstavi uporabne metode poučevanja, učne dosežke, raziskave ter oblike ocenjevanja in vrednotenja pridobljenega znanja.

Postavitev: 37.01 DIDACTICS of smart  


 

Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
fizika 

Etkina, EugeniaPlaninšič, GorazdVan Heuvelen, Alan
College physics : explore and apply 

Priročnik omogoča, da študenti zgradijo globoko in konceptualno razumevanje fizike s spodbujanjem aktivne vloge  učnem procesu. S tem pristopom si študenti s pomočjo opazovanja, analiziranja in testiranja, ki vodi do uporabe znanja v kompleksnih situacijah, gradijo konceptualno razumevanje. Z eksperimentiranjem, uporabo video demonstracij in inovativnimi primeri si razvijajo spretnosti razmišljanja in reševanja problemov.

Postavitev: II 53 ETKINA, E. College  
Figuring

Podobne vsebine: ročna spretnostmatematika 

Figuring fibers

Če imate radi matematiko in umetnost vlaken, je ta knjiga za vas. V osmih poglavjih opisuje povezavo med matematiko, umetnostjo in uporabo vlaken. Bralec pa svojo ustvarjalnost napisanega doseže skozi pletenje, kvačkanje ali šivanje. Lep končni izdelek, ki tako nastane, pripomore k vizualnem razumevanju matematike, ki ga lahko delimo s tistimi, ki ta izdelek gledajo.

Postavitev:  51 FIGURING fibers  

 

 

Podobne vsebine:
zgodovina, Ljubljana 

Zgodovina Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice

Ob stalni razstavi Ljubljana, zgodovina, mesto, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, je izšla monografija o zgodovini Ljubljane, ki je rezultat skoraj stoletnega prizadevanja različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta. Namenjena je najširši javnosti in ponuja jasno, pregledno zgodovino mesta od poselitve ljubljanskega prostora v prazgodovini do oblikovanja sodobnega mesta. Pisana je nazorno, razumljivo in privlačno za tiste, ki jih preteklost zanima bolj poglobljeno. Daljša kronološka besedila zgodovinskih obdobij pa dopolnjujejo izbrane vsebine, novejša spoznanja in zanimivosti, ki delajo Ljubljano in njeno preteklost posebno.
 

Postavitev: II 94(497.4) ZGODOVINA Ljubljane   

Podobne
vsebine:
umetnost 

Finger, BradWeidemann, Christiane
50 contemporary artists you should know

Posodobljena, privlačna, uporabna in zabavna knjiga prinaša dela petdesetih glavnih umetnikov skupaj z njihovimi reprezentativnimi deli. Vsak zapis vsebuje odlične ilustracije, kratko biografijo in kritične analize. V knjigo je vključen tudi slovar pomembnih izrazov. Izbor umetnikov je urejen kronološko in vključuje vsa velika umetniška gibanja in obdobja od druge polovice 20. in zgodnje polovice 21. stoletja.

Postavitev: 7.03 FINGER, B. Fifty   

 

Podobne vsebine:
šport, tenis 

Filipčič, AlešFilipčič, Tjaša, Vodičar, Janez
Expert modelling in tennis

Znanstvena monografija se ukvarja z ekspertnim sistemom na področju tenisa in predstavlja nove načine izvajanja optimizacijskih procesov. Teniški trenerji nenehno sledijo prizadevanjem svojih varovancev in razmišljajo o tem, kako optimizirati svoj tekmovalni uspeh. Vključitev sodobne diagnostike je nepogrešljiva za uspeh v tenisu. Hkrati je potrebno uporabiti celovit pristop, ki vključuje tako psihološke kot družbeno-kulturne dejavnike okolja. Nov ekspertni sistem predstavlja znanje in izkušnje mnogih teniških igralcev in trenerjev. Združevanje razmišljanja in delovanja uspešnih teniških strokovnjakov, s pomočjo sodobnih tehnologij pa omogoča vpogled v uspešne strategije za izboljšanje uspešnosti tenisa.

Postavitev: 796.3 FILIPČIČ, A. Expert  

Podobne vsebine:
govor, otroci

Vojsk Jakofčič, Jasmina
Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril

Slikanica ima glavno junakinjo in zgodbo, vanjo pa so vpletene vaje za razgibavanje govoril in izboljšanje izgovorjave. Nastanek slikanice so spodbudile  osebne izkušnje z govornimi težavami pri otrocih. Avtorica svoje triletne hčere nikakor ni mogla pripraviti, da bi z njo izvajala določene vaje, zato si je izmislila zgodbo, s katero jo je želela popeljati do tega cilja. Slikanica bo tudi dobrodošel pripomoček staršem in strokovnjakom.

Postavitev: II 821.163.6 VOJSK JAKOFČIČ Larino  

Revija

 

Inkluzivno izobrazevanje Naslov: Inkluzivno izobraževanje: pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja časopis
Jezik: slovenski
Založnik: Educa
Vsebina:

Nova pedagoška revija zapolnjuje slovenski in širši prostor s strokovnimi, znanstveno-raziskovalnimi, aplikativnimi ter informativnimi članki, ki predstavlja izobraževalno kulturo inkluzije v celotni šolski vertikali; od vrtcev pa vse do visokošolskega izobraževanja oz. izobraževanja odraslih. Občasno bo izšla tematska številka, ki bo posvečena določeni izbrani  aktualni tematiki. Revijo izdaja Educa. Izhaja trikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2018, ko je tudi začela izhajati.
 

December 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine:
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami

Naslov: Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 254
Vsebina:

Zbornik besedil prinaša prispevke o dveh aktualnih tematikah. Prva so premisleki o človekovi naravi, ki se izrisuje na podlagi razmer, ki jih je človek ustvaril (neoliberalizem). Druga pa se ukvarja z ljudmi z oviranostmi in tistimi, ki so potrebni neposredne pomoči in skrbi drugih in skupnosti. S svojimi prispevki so sodelovali tudi I. Lesar, Š. Razpotnik in D. Zadnikar.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine:
pouk, didaktika

   
Naslov: Strukturni dejavniki pouka​
Jezik: slovenski
Št. strani: 367 
Vsebina:

Mednarodna konferenca je bila namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja didaktike in metodike. Osredotočala se je na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebino in učne cilje. 

Postavitev: II 371.3 MEDNARODNA Strukturni 

 


 

 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
matematika,
razvojna psihologija,
učitelj, zgodnje učenje

   
Naslov: Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers
Jezik: angleški
Št. strani: 213
Vsebina:

Predstavljen je inovativen dvosmeren proces povezovanja raziskovanja in dobrih praks pri učenju in poučevanju matematike. Predstavi matematično razmišljanje v zgodnjem otroštvu v povezavi s spoznanji razvojne psihologije. V knjigi gre za opis komunikacije med učitelji in raziskovalci. Učiteljeve odzive in njihova razmišljanja posredujejo raziskovalcem, ti pa učiteljem podajo svoje odgovore nazaj.

Postavitev:  373.2.016:51 GROWING mathematical


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
naravoslovna vzgoja in izobraževanje, zgodnje učenje, predšolska vzgoja

Avtorica: Tunnicliffe, Sue Dale
Naslov: Starting inquiry-based science in the early years : look, talk, think and do
Jezik: angleški
Št. strani: 164
Vsebina:

Knjiga gradi na radovednosti otrok in njihovemu reševanju problemov ter znanstvenemu razmišljanju. Raziskovalno učenje pri naravoslovju v zgodnjih letih je bistvenega pomena za otrokovo nadaljnje učenje in raziskovanje tega področja. Opisane so dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati. Vsaka dejavnost predstavlja izziv za otroka, ki ga je treba rešiti z razmišljanjem, pogovorom in izvedbo lastnih raziskav.

Postavitev:  373.2.016:50 TUNNICLIFFE, S.D. Starting
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
kiparstvo
 

Avtorica: Čadež Lapajne, Dragica
Naslov: Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti
Jezik: slovenski
Št. strani:   71
Vsebina:

Za vstop v svet kiparske umetnosti je treba poznati njen jezik. Teoretično in praktično je potrebno razumeti posamezne postopke, znati smotrno uporabljati materiale, orodje in tehnike, pri uresničevanju zamisli pa spremljati izrazne pojave. Razvijanje likovnega gledanja in učenje kiparskega jezika sta dolgotrajen proces. Na temelju dolgoletnih izkušenj avtorica sistematično razlaga shematično razporeditev osnovnih karakternih oblik, stopenjsko prehajanje od velikih do manjših sestavnih delov, anatomske značilnosti človeškega telesa ter smiselno vnašanje karakternih podrobnosti v celoto. Ponuja praktične napotke za uspešno oblikovanje in spodbuja k iskanju avtorskega izraza.

Postavitev:  II 73/74 ČADEŽ Lapajne Torzo

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
učilnica, vedenje, učenec

   
Naslov: Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators
Jezik: angleški
Št. strani: 329
Vsebina:

Prinaša bistvene informacije potrebne za razumevanje in uporabo tehnik vodenja v razredu in uporabo pristopa »od odgovora k posredovanja«. Opisuje različne oblike odločanja in obnašanja s strani posameznika in skupine (učiteljev, šole, šolskega okoliša). Predstavljene so tudi spletne strani s predstavitvami in navodili za uporabo v praksi.

Postavitev: 373.3 MANAGING classrooms 

Podobne
vsebine:
družba, filozofija, civilizacija

 Avtorja: Leoncini, Thomas, Bauman, Zygmunt
Naslov: Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju
Jezik: slovenski
Št. strani: 89
Vsebina:

Knjiga je nastala kot dialog med enim najbolj znanih sociologov 20. stoletja Zygmuntom Baumanom in novinarjem Thomasom Leoncinijem, ki je njune pogovore in dopisovanja naposled izdal. Dotikata se najaktualnejših tem postmoderne. Na izredno luciden in neposreden način spregovorita o ključnih spremembah, ki so se zgodile v sodobni, postmoderni družbi in najbolj zadevajo generacije rojene po letu 1980. Pišeta o modnih smernicah, tetovažah, plastični kirurgiji, spremembah na področju nasilja in njegovih oblikah pri najmlajših generacijah ter o svetovnem spletu, njegovih učinkih na človeka, ki ob njem odrašča, se izobražuje, izgrajuje ter na njem z uporabo družbenih omrežij tudi živi svoj paralelni svet.

Postavitev:  316.7 LEONCINI, T. Tekoča

 

 


Podobne vsebine:
poezija

   
Naslov: Pesem sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase
Jezik: slovenski
Št. strani: 167
Vsebina:

Pesmi spreminjajo življenja najstnikov in odraslih bralcev. So dostopne in očarljive, mnogopomenske in zapomljive, pesmi za vsakdanjo, čim bolj pogosto in preprosto rabo. Takšne pesmi prinaša ta antologija v izboru I. Sakside in A. Štegra. Je zbirka pesmi preko sto pesnic in pesnikov, nastalih v zadnjih petdesetih letih slovenske in svetovne književnosti. Pesmi so uvrščene v tri razdelke: pesmi o ljubezni, pesmi o potovanju v neznano ter pesmi o poeziji sami, o ustvarjanju in deloma oporekanju realnosti.

Postavitev: 821.163.6-194 PESEM sem

  

Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
otrok, gibanje, terapija

Avtor: Pierre, Rebekah
Naslov: Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement
Jezik: angleški
Št. strani: 159
Vsebina:

Gibanje je sredstvo za spodbujanje čustvenega dobrega počutja. Gibalne dejavnosti združujejo telesne in čustvene koristi. Pri tem sta pomembna tudi varnost in podpora zlasti depriviligiranim in čustveno ranljivim otrokom. V priročniku so opisane učne ure, ki so razporejene v pet področij: identiteta in samozavest, pozornost, izražanje jeze, zaščitniško vedenje in spolni stereotipi. Vsaka učna ura temelji na preizkušenih strategijah, opisuje učne cilje, učne pripomočke in po korakih razložena navodila za izvedbo dejavnosti. Poglavja so ponazorjena z primeri iz resničnega življenja, študijami primerov in zgodbami.

Postavitev: II 61 PIERRE, R. Gymtherapy

 
 

 

Revija

 

Cover image Naslov: International Journal of Consumer Studies
Jezik: angleški
Založnik: Blackwell Science
Vsebina:

Revija prinaša prispevke s področja potrošnje, varstva in zaščite potrošnikov, izobraževanja uporabnikov, globalizacije, trajnostnega razvoja, državljanstva, oglaševanja, gospodinjstva, prehrane, zdravja, tekstilstva in dobrega počutja. Osredotoča se na to, kako lahko potrošniki izboljšajo svojo varnost in dobro počutje. Revija je v SCOPUS-u in SSCI. Izhaja štirikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo od leta 2002–2014, od 2015 naprej je naročena samo e-oblika.
International Journal of Consumer Studies

 

 

 
November 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, hiperaktivnost, motnje vedenja

Naslov: Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment
Jezik: angleški
Št. strani: 898 
Vsebina:

Priročnik prinaša najnovejša znanja o motnjah pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) pri otrocih, mladostnikih in odraslih. Vodilni strokovnjaki na tem področju obravnavajo vse vidike ocenjevanja, diagnosticiranja in zdravljenja, vključno s psihološkimi terapijami in farmakoterapijo. Pojasnjuje učinek motenj na vedenje, učenje, psihološko prilagoditev, šolski in poklicni uspeh ter zdravje.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine: 
vzgoja in izobraževanje, vrednotenje 

   
Naslov: International large-scale assessments in education: insider research perspectives
Jezik: angleški
Št. strani: 367 
Vsebina:

Avtorji proučujejo ocenjevanje v izobraževanju. Predstavljajo mednarodne teste za ocenjevanje, statistike uspešnosti izobraževanja po svetu ter študije primerov iz Avstralije, Ekvadorja, Nemčije, Japonske, Mehike, Norveške, Rusije, Škotske, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva in ZDA. Spoznanja so pomembna tako za učitelje, raziskovalce in oblikovalce izobraževalnih politik.

Postavitev: 371.2 INTERNATIONAL large-scale

 


 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
psihologija, ustvarjalnost

   
Naslov: The creative process: perspectives from multiple domains
Jezik: angleški
Št. strani: 327
Vsebina:

Kreativni proces se nanaša na zaporedje misli in dejanj, ki so vključena v nastanek novega dela, ki je izvirno in dragoceno v njegovem kontekstu. Knjiga preučuje proces skozi področja vizualne umetnosti, pisanja, tehnike, oblikovanja in glasbe. Predstavljeni so rezultati empiričnih raziskav več avtorjev.

Postavitev:  159.928 CREATIVE process


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
jahanje, terapija

Avtorica: Žgur, Erna; Poženel, Urška
Naslov: Aktivnosti s konjem – ASK: podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 36
Vsebina:

E. Žgur in U. Poženel sta problematiko hipoterapije prikazali iz različnih zornih kotov. Hipoterapija pri nas še ni dovolj znana oz. priznana. Delo je poročilo praktičnega eksperimenta, ki je bil izvajan na osnovi študije posameznega primera. Brošura prinaša sveže in zanimive ideje celostne rehabilitacije ter večje socialne vključitve otrok s posebnimi potrebami.

Postavitev:  615.851 ŽGUR, E. Aktivnosti
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
gospodinjstvo
 

   
Naslov: Danes bom pojedel vse: recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene
Jezik: slovenski
Št. strani:   [97]
Vsebina:

Prebivalec Slovenije zavrže 82 kg hrane letno. Študentje in mentorji Pedagoške in Zdravstvene fakultete v Ljubljani si želijo odgovornejšega ravnanja s hrano. Ugotovili so, kaj se dogaja s hrano v študentski in dijaški restavraciji 123 PEF podjetja Slo-rest, d. o. o., ki v okviru zdrave in uravnotežene prehrane zagotavlja množico pestrih jedi. Da bi študentom olajšali pripravo okusnih jedi, so oblikovali knjižico z 40 recepti za pripravo jedi, v katere se lahko vključijo tudi ostanki hrane.

Postavitev:  641 DANES bom 

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
geografija, osnovnošolski pouk

Avtorji: Catling, Simon; Willy, Tessa
Naslov: Understanding and teaching primary geography
Jezik: angleški
Št. strani: 581
Vsebina:

Dober pouk geografije v osnovni šoli lahko razširi otrokovo zavedanje sveta in mu pomaga povezati njegove okoljske in geografske izkušnje. Poglavja nudijo smernice za pomembna vprašanja učenja in poučevanja ter uporabo in ustvarjanje učnih virov iz šolskega okolja. Zajemajo vse ključne teme geografije, šolske primere in praktične naloge.

Postavitev: 91:371.3 CATLING, S. Understanding

 

Rezultat iskanja slik za Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju

   
Naslov: Environmental expressive therapies: nature-assisted theory and practice
Jezik: angleški
Št. strani: 266
Vsebina:

Knjiga opisuje pojav tako imenovane eko-umetniške terapije. Terapevti lahko različne oblike te terapije (kreativno pisanje, tehnike igre, vizualno umetnost, ekspresivno glasbo, dramske nastope) vključijo v svoje delo s pacienti z različnimi kliničnimi potrebami. Vse to pa lahko povežejo s terapijo z živalmi in naravo. V knjigi najdemo praktične nasvete in orodja za izvedbo tega.

Postavitev:  615.851 ENVIRONMENTAL expressive

Podobne vsebine:
psihoterapija,
okolje 

 


Podobne vsebine:
družbene vede, razširjanje informacij 

   
Naslov: Publication manual of the American Psychological Association
Jezik: angleški
Št. strani: 272
Vsebina:

V družboslovnih vedah se uporablja za citiranje in navajanje virov priročnik, ki ga je izdala American Psychological Association (APA). Gre za šesto izdajo, ki je doživela več natisov. Avtorje, urednike, študente in profesorje seznanja s procesom pisanja in oblikovanja besedil, slik in tabel z opisi konkretnih primerov.

Postavitev: 159.9 PUBLICATION manual


 


Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
Narodna galerija

Avtor: Rozman, Andrej
Naslov: Pesmi iz galerije
Jezik: slovenski
Št. strani: 135
Vsebina:

Pesnik Andrej Rozman Roza je za izbrane galerijske slike Narodne galerije zložil pomenljive, slikovite, poučne in razigrane verze, ki jih prinaša pričujoča knjiga.
 

Postavitev: 821.163.6 ROZMAN, A. Pesmi

 
 

 

Revija