Izbranih 10
Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 knjig, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Pri vsaki smo priložili sliko naslovnice in opis vsebine. Dodali smo številko, s katero najdete knjigo na polici naše knjižnice.

 
Junij 2020

Podobne vsebine: matematika, učne težave, specifične učne težave pri matematiki

Kompleksnost težav pri učenju matematike – kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava

Specifične učne težave pri matematiki so za številne učence in odrasle pogost in izrazit življenjski izziv, povezan z učenjem in uporabo matematike v šoli, v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. V knjigi so predstavljene vsebine in ilustrativni primeri, ki so v večjem deležu povezani z osnovnošolskim obdobjem, a je pozornost namenjena tudi otrokom v predšolskem obdobju.

Postavitev: 376.1 KOMPLEKSNOST  
 

Podobne vsebine: okolje, trajnostni razvoj, učne aktivnosti

 

Playing for the future: sustainable development games: images and objectives  

Priročnik opisuje, kako aktivno in ustvarjalno preko iger spoznavamo trajnostni razvoj za  odgovorno življenje. Razloži, kako uporabljati deset opisanih učnih dejavnosti. Vsaka dejavnost uporablja drugačen pristop k učenju z igro. Na voljo so tudi povezave do digitalnih virov, ki bodo učencem pomagale pri nadaljnjem raziskovanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-dostop

Podobne vsebine: likovna umetnost, kulturna dediščina, interdisciplinarni pristop

Potočnik, Robert; Devetak, Iztok

Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education
V znanstveni monografiji so predstavljeni rezultati študije, ki je nastala v okviru projekta pri pouku likovne umetnosti in izobraževanja o ohranjanju dediščine. Namen je bil preučiti možnosti obravnave vsebin likovne vzgoje v povezavi s kulturno dediščino in zagotavljanje možnosti vključevanja interdisciplinarnega pristopa. Predstavljeni so trije moduli poučevanja in učenja, ki izhajajo iz dejavnosti, katerih namen je povečati uporabo interdisciplinarnega pristopa
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: tehniško izobraževanje, optimizacija pouka, tehnika, tehnologija

Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja

Obravnava sodobne pristope, metode in strategije trajnostnega osnovnošolskega tehniškega izobraževanja. Ponuja ključne elemente socialno kognitivne teorije pouka tehnike in tehnologije. Izostri učenčeve kognitivne sposobnosti za doseganje tehnološke pismenosti. Določi znanstveno podprto metodologijo ocenjevanja znanja učencev. Poudari in izpostavi vlogo ter vpliv učitelja-mentorja kot vir za razvijanje samoučinkovitosti učencev in bodočih učiteljev ob sodelovalnem učenju na primerih reševanja avtentičnih realnih problemov, kjer je učitelj-mentor kot vzor in vir veljavnih ter zanesljivih informacij in znanja.

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: duševno zdravje, psihoterapija, telefonsko svetovanje, svetovalno delo, epidemije

Halo, pomagajte! : priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo

Predstavljene so vsebine telefonskega svetovanja na Hrvaškem, ki so bile napisane za situacijo pandemije COVID-19, a so hkrati dosti širše, da bodo uporabne tudi v drugih kontekstih telefonskih svetovanj. Linije pomoči predstavljajo eno od teh možnosti in pogosto so lahko prvo dostopno mesto, kjer otroci ali odrasli lahko dobijo nasvet in podporo strokovne odrasle osebe. Osnovna ideja vsake linije za pomoč je vzpodbuditi in opogumiti klicatelje, da poiščejo pomoč in podporo, s katero bi se bolj uspešno in konstruktivno soočili s težavami, težkimi in bolečimi izkušnjami, krizami, izzivi in dilemami, ki jih prinaša življenje.
 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, e-učenje, spletno učenjeRennie, Frank; Smyth, Keith

Digital learning: the key concepts
 

Knjiga je primerna za vse, ki se želijo spoznati s koncepti, pristopi, vprašanji in tehnologijami povezanimi z digitalnim učenjem. Prikazuje razvoj digitalnih praks in tehnologij v izobraževanju v zadnjih desetih letih. Glavne teme, ki jih obravnava, so: oblikovanje spletnih tečajev, odprto izobraževanje, osebna učna okolja ter družbeni mediji in socialna omrežja.

Postavitev: 371.3 RENNIE, F. Digital  
 

Podobne vsebine: matematika, kognicija, matematične sposobnosti

Knops, André

Numerical cognition: the basics

Opisuje razumevanje nevronskih in kognitivnih mehanizmov, ki nam omogočajo zaznavanje, obdelavo in pomnjenje numeričnih informacij. Raziskuje mentalno kodiranje števil in njihovo nevronsko reprezentacijo. Pojasnjuje strategije miselnega računanja, njihove pasti in njihov razvoj ter korake, ki jih otroci naredijo pri učenju številk. Gradi naše razumevanje osnovnih mentalnih procesov štetja ter daje vpogled v diagnosticiranje, etiologijo in zdravljenje diskalkulije.

Postavitev: 511 KNOPS, A. Numerical   

 

Podobne vsebine:  geografija, učenje z raziskovanjem, poučevanje geografije s pomočjo umetnosti

Dolan, Anne M.

Powerful primary geography: a toolkit for 21st century learnin
Priročnik uči učence razumeti sodobni svet in njihovo mesto v njem. Poskuša jim vzbuditi ljubezen do kraja, narave in geografije, jih naučiti, kako razmišljati geografsko, reševati vsakodnevne težave in znanje uporabiti okoli sebe. Zajema naslednje teme:  vreme in podnebne spremembe, trajnost, sodelovanje v lokalni in svetovni skupnosti, delo z zemljevidom in vizualna pismenost ter razumevanje geografije skozi umetnost. Vsebuje več študij primerov iz osnovnih šol na Irskem.
 
Postavitev: 91:371.3 DOLAN, A. Powerful  
 

Podobne vsebine: šolstvo, svetovalno delo, šolska svetovalna služba, šolsko svetovalno delo, šolski svetovalni delavci 


Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive
Šolska svetovalna služba kot organizacijska oblika podpore vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Za njen nadaljnji razvoj in kakovostno načrtovanje dela je potrebna celostna analiza obstoječega stanja in teoretskih tokov, ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje v kontekstu sodobnega časa. Monografija ponuja del analize stanja svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah ter na tej osnovi nekaj priporočil za nadaljnje delovanje. Izsledki kažejo na potrebo po resnem razmisleku in oblikovanju strokovnih rešitev za posodobitev in prenovo konceptualnih izhodišč šolskega svetovalnega dela in drugih strokovnih konceptov, ki so povezani s šolskim svetovalnim delom.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: risanje, človeško telo

Bammes, Gottfried

Complete guide to life drawing
Knjiga polna slik in navodil je vse, kar potrebujete, če želite začeti risati ali razvijati svoje veščine risanja. Podaja nasvete o anatomiji, enostavnih metodah risanja in veliko različnih primerov narisanih figur. Pomembno je razumeti, kako telo deluje ter kako prikažemo roke, stopala, obraze, okončine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 73/74 BAMMES, G. Complete
 
Maj 2020

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, izobraževanje učiteljev, refleksija, pedagogika, učitelji

Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja

V založbi UL PEF je izšla monografija, ki je posvečena preminuli profesorici Cveti Razdevšek Pučko. Monografijo so uredili T. Devjak, S. Gaber, S. Berčnik in V. Tašner. V njenem prvem delu so pod naslovom Razmislek o drugačni šoli ponatisnjeni trije članki dr. Cvete Razdevšek Pučko. Najobsežnejši drugi del monografije pod naslovom Refleksija sodobne javne šole in izobraževanje učiteljev prinaša devet znanstvenih člankov izpod peres petnajstih avtoric in avtorjev. Zaključni del prinaša pet spominskih zapisov.

Postavitev: 37.01 VSAK otrok  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, pouk, učenje, nadarjeni
 

Contemporary topics in education IV  

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila J. Vogrinc in I. Devetak, predstavlja 12 recenziranih samostojnih poglavij doktorskih študentov, nekatera v soavtorstvu z mentorji. Prispevki obravnavajo sodobne teme na področju edukacije, kemijskega izobraževanja, izobraževanja nadarjenih, likovne pedagogike, poučevanja angleščine, didaktike in drugih področjih. Prispevki odpirajo pomembne teme na področju edukacije ter prispevajo k razvoju področja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev: e-dostop

Podobne vsebine: avtizem, glasba, otrok, mladina, osebe s posebnimi potrebami, glasbena terapija  
 

Glasba in avtizem
Glasba je eno izmed najučinkovitejših sredstev inkluzije, saj s svojo univerzalnostjo nagovarja slehernega posameznika. Je učinkovito orodje, ki spodbuja celostni razvoj pri otrocih z motnjami avtističnega spektra. Monografija predstavlja izsledke raziskav o učinkih glasbe na otroke z motnjami avtističnega spektra v Sloveniji, primere dobrih praks glasbenega izobraževanja in glasbene terapije. Predstavljena so tudi teoretična izhodišča predhodnih tujih raziskav na tem področju.
Postavitev: 616.89 GLASBA  
 

Podobne vsebine: govor, patologija, glas, govorne motnje
 

Hočevar - Boltežar, Irena
 
Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Učbenik je namenjen študentom logopedije za spoznavanje delovanja vokalnega aparata in patologije glasu. Dodana so tudi nekatera poglavja iz patologije govora, opisana predvsem s stališča zdravnika otorinolaringologa. Poglavje o glasovnih motnjah je razširjeno in dopolnjeno z novejšimi spoznanji.

Postavitev: 61 HOČEVAR Boltežar Patologija  
 
 

Podobne vsebine: znanost, družbeni vidik, zdravje
 

Za človeka gre: prihodnost zdaj

Soočenje z virusom COVID-19 in novimi razmerami zahteva odgovornost in odziv univerz, da transformirajo učne procese tudi za izredne razmere. Konferenca je bila ob 20-letnici bolonjskega procesa posvečena pomembnosti znanosti in izobraževanja. Njen namen je bil, da se visokošolsko izobraževanje in znanost aktivneje vključita v reševanje sedanjih in pričakovanih izzivov v skladu z opozorili OECD ter smernicami za bodočo Evropo. Obravnavali so številne teme in aktualna področja, kot so: zelena tranzicija, digitalna transformacija, trajnostna rast in delovna mesta, mir in upravljanje ter migracije.

 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: kognitivna psihologija, kognicija, višji duševni procesiEysenck, Michael W.

Cognitive psychology: a student's handbook
 

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: 159.95 EYSENCK, M. Cognitive  
 

Podobne vsebine: prehod iz vrtca v šolo, vstop v šolo, vrtec, šola, uvajanje v šolo

Transitions to school: international research, policy and practice

Knjiga se osredotoča na teoretične podlage raziskav, stališča, politike in prakse o prehodu v šolo. Spodbuja preoblikovanje dosedanjega razumevanja, pričakovanj in zaznav. Precejšen del je namenjen podrobnim primerom.

Postavitev: 373.2 TRANSITIONS to school   

 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, folkloristika, ustno slovstvo, pravljice
 

Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori
Predstavlja prispevek k širšemu premisleku o procesu tradicije, ki je vedno v dialektičnem in dialoškem razmerju z modernostjo in sodobnostjo, o konceptu kulturne dediščine, razmerju med folkloro in zgodovino, o različnih zgodovinah, zapisanih v interpretacije junakov, o spoznanjih o nacionalizaciji preteklosti in ljudskega, s tem pa tudi o razmerjih med kulturo in družbeno strukturo, posameznikom in skupnostjo.
 
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: družbena slojevitost, družbeni razredi, ekonomske teorije
 

Veblen, Thorstein

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij
Thorstein Veblen je bil ameriški sociolog in ekonomist, ki se je ukvarjal predvsem z vprašanji organizacije delovnega procesa in prostega časa. Knjiga je močno vplivala na razvoj institucionalne ekonomske teorije ter različnih smeri sociologije, predvsem kulturnih študij in ekonomske sociologije.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: potovanje, jadranje, potopisi, potovanja po morju
 

Tuta, Jasna

Moj svet sredi oceana: 32 dni jadranja čez Pacifik v soncu in dežju, v strahu in smehu
Avtorica je diplomantka UL PEF. Mladost je preživela na morju in več kot deset let poučevala jadranje v domačem klubu. Njeno prejšnje življenje je bilo podobno našemu. Nekega dne je ugotovila, da ni srečna. Ko je spoznala Ricka, je odkrila svet, za katerega sploh ni vedela, da obstaja. Od takrat jadra skozi življenje. Cilj njune plovbe je bil tropski otoček Hiva Oa v Francoski Polineziji. 32 dni nista videla kopnega. Njun dan je bil sestavljen iz dela, spanja in prehranjevanja. V svojem dnevniku nam zaupa svoje želje in strahove. Zaveda se, da je jadrnica le drobna pikica sredi vsemogočnega oceana.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Moj svet
 
April 2020

Podobne vsebine: psihologija množic, socialna psihologija, kolektivno nezavedno

Le Bon, Gustave

Psihologija množic: študija vsakdanjega mišljenja

Poučuje nas o splošnih značilnostih in mentalni povezanosti množice, njeni morali, idejah, predstavah, mnenjih. Pojasni, kako množica razmišlja in sklepa, njeno impulzivnost, razdražljivost, nezmožnost presoje, pretirano čustvovanje, domišljijo in sredstva, ki jih še danes uporabljajo vodje v svojih govorih za prepričevanje množic. Pokaže, kako se vedenje posameznika spremeni, ko postane del množice in razloži, zakaj posamezniki postanejo nepremišljene entitete črede – divjaki, ki jih ženejo primitivni nagoni in čustva ter so pripravljeni lastne interese žrtvovati v zameno za kolektivne.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: komunikacijska tehnologija, kulturna antropologija, informacijska tehnologija, družbeni nadzor

Podjed, Dan

Videni: zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo
 

Vsevidna očesca množice sodobnih posameznic in posameznikov gledajo z računalnikov, pametnih telefonov in drugih naprav. Spletni iskalniki o njih marsikaj vedo. Posamezniki postanejo vidnejši s pomočjo novodobnih avtoportretov (selfijev), razkazovanja. Nekateri živijo od svoje prepoznavnosti. Milijoni se naslajajo ob podobah razgaljenega človeškega telesa. Ob branju bodo nekateri prelepili kamere na prenosnih računalnikih, izključili mobilnike, medtem ko bodo drugi razmišljali, kako bi svoje fotografije in posnetke učinkoviteje širili po omrežjih.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-knjiga (Biblos)

Podobne vsebine: slovenski izseljenci, emigracija, migracije

Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje

Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Pokaže, kako se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Avtorice raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Obravnavajo jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, Porabje, pravljičarji, slovensko ljudsko slovstvo

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju: pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega

Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim. Zbrane so porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji.
 

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 
 

Podobne vsebine: razsvetljenstvo, filozofija narave, francoska filozofija

Buffon, Georges-Louis Leclerc, Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de, Diderot, Denis

Razsvetljenske interpretacije narave: (1749–1756)

Zbornik vključuje besedila treh temeljnih avtorjev zgodovine znanosti in filozofije francoskega razsvetljenstva. Vsi v središče svoje refleksije postavljajo znanost o življenju – biologijo. Pretresajo njene temelje in metodo ter se zavzemajo za njen razvoj. S tem korenito preoblikujejo znanstveno razumevanje živega ter metode preučevanja živih bitij in življenjskih procesov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
Podobne vsebine: čebele, taksonomija, biologija, živalska ekologija, biološka raznovrstnostGogala, Andrej

Čebele Slovenije

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: obraz, kulturna zgodovina, podoba, umetnostna zgodovina, portreti, maske

Belting, Hans

Faces: zgodovina obraza

Človeški obraz je v središču upodobitev človeka, a se obenem izmika tisočletnim poskusom upodobitve. Avtor je na sledi temu napetemu razmerju, ki sega od prvih kamenodobnih mask pa vse do obrazov, kakršne nam vsak dan prinašajo sodobni množični mediji. Razmišlja o raznovrstnih poskusih, da bi se polastil človeškega obraza, najsi v gledaliških maskah, v mimiki gledališkega igralca, v portretni fotografiji, na plakatih, na filmu ali v delih sodobnih vizualnih umetnikov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)   

 

Podobne vsebine: kuga, epidemije

Camusov roman je v slovenskem prevodu izšel prvič leta 1965. Po treh četrtinah stoletja še vedno zelo aktualen, saj se sooča z najglobljimi in najbolj občimi vprašanji človečnosti, pa naj ga beremo kot alegorijo ali kot kroniko izbruha elementarne nesreče v podobi epidemije, ki prizadene mesto Oran. Mejne situacije seveda zahtevajo mejne odločitve, v katerih se kažejo posebnosti različnih značajev, ki jih pisatelj mojstrsko oblikuje in predstavi v konkretnih potezah svojih literarnih oseb.
 
Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: koronavirus COVID-19, epidemije, eseji

Giordano, Paolo

V času epidemije
Epidemija koronavirusa je postala največja zdravstvena kriza našega časa. Ni ne prva ne zadnja, in morda niti ne najstrašnejša. Verjetno ne bo povzročila več žrtev kot številne druge. Še noben nov virus se ni razširil po svetu tako hitro. Italijanski pisatelj in fizik Paolo Giordano se sprašuje, kakšne bi utegnile biti njene posledice za našo družbo, ne le za okužene, ampak za celotno družbo. V jasnem in razumljivem jeziku pojasni delovanje virusa, začetek epidemije, razloge za karanteno in prihodnost, ki nas čaka.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-knjiga (Biblos)
   
 

Podobne vsebine: drevesa, vrane, strpnost, večkulturnost, živali v domišljiji


Applegate, Katherine

Drevo želja
Srčen mladinski roman za vse generacije otrok in odraslih, poln duhovitih domislic poudarja pomen prijateljstva, sprejetosti, upanja, spoštovanja in sožitja. S toplino in duhovitimi domislicami bralce usmerja v razmišljanje o sprejemanju vseh bitij, o pomembnosti sožitja med ljudmi kljub raznolikosti in v izogibanje sodbam na podlagi videza in navad (čeprav se razlikujejo od naših). Roman spodbuja razmislek o občutkih pripadnosti, sprejetosti in o prijateljstvu.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: e-knjiga (Biblos)
 
Marec 2020

Podobne vsebine: otrok, navezanost, medosebni odnosi

Cugmas, Zlatka

Večkratna navezanost

Večkratna navezanosti je navezanost na več objektov hkrati. K večji jasnosti obravnavane tematike prispevajo daljši in krajši primeri v celotnem besedilu. Opisani so izsledkov teoretskih in empiričnih znanstvenih raziskav slovenskih in tujih avtorjev ter ugotovitve, ki so jih izvedli v okviru svojih zaključnih del študentje, ki jim je bila avtorica mentorica. 

Postavitev:  159.922.7 CUGMAS, Z. Večkratna  
 

Podobne vsebine: razvojna psohologija, teorije psihičnega razvoja
 

Razvojna psihologija  

Pred nami je prvi zvezek druge, dopolnjene in razširjene izdaje znanstvene monografije, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi širšem družbenem prostoru. Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:   II 159.9 RAZVOJNA psihologija/1

Podobne vsebine: pouk, didaktika, učne metode, ocenjevanje

Davis, Barbara Gross

Tools for Teaching 

Priročnik je primeren za delo na fakulteti iz kateregakoli področja. Vsebuje posodobljene informacije o tehnologiji, kot tudi ideje in strategije, ko so bile predstavljene v prvi izdaji. Vsebuje več kot enainšestdeset poglavij, ki so namenjena izboljšanju poučevanja začetnikov v poučevanju ter pedagoškim delavcem z več izkušnjami. Teme zajemajo tako tradicionalne naloge poučevanja kot tudi širše, npr. raznolikost, inkluzijo v razredu, dopolnile in diskusijske oblike k predavanjem, kako izboljšati učenje in motivacijo, razvijanje sposobnosti pisanja in reševanja problemov, preverjanje in ocenjevanje in uporabo informacijske tehnologije.

Postavitev:  37 DAVIS, B. G. Tools  
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, enakost, inkluzija, različnost

Claeys-Kulik, Anna-Lena, Jørgensen, Thomas Ekman, Stöber, Henriette

Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions: results from the INVITED project

Skrb za različnost je glavna skrb univerz in pogoj za njihovo odličnost, soočanje s konkurenco in ohranjanje visokega nivoja dela. Različna raziskovalna okolja so bolj kreativna in prinašajo boljše rezultate, različna učna okolja pa bolj spodbudna kot homogena. Promocija raznolikosti, pravičnosti in inkluzije na evropskih univerzah podpira možnosti za razvoj družbe.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 378 CLAEYS-Kulik, A. Diversity  
 
 

Podobne vsebine: kemija, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, očesno sledenje

Eye tracking for the chemistry education researcher

Knjiga se ukvarja z očesnim slednjem na področju kemijskega izobraževanja. Avtorji te knjige so si postavljali naslednja vprašanja: kateri tip očesnega sledilca je treba uporabiti, na katere vrste raziskovalnih vprašanj lahko odgovori, kaj je treba upoštevati pri eksperimentalnem oblikovanju, kako analizirati rezultate na različne načine. Da bi našli odgovore na ta vprašanja, so se usmerili na področje psihologije, analize potrošnikov in oblikovanja izdelkov.

Postavitev: 54 EYE tracking  
Podobne vsebine: prehrana, raziskave, Slovenija, prehranske navadeRazlični vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije: v starosti od 3 mesecev do 74 let

Znanstvena monografija je nastala v okviru EU Menu raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil pri posameznih skupinah prebivalstva v državah EU regije. Delo usklajuje in koordinira Evropska agencija za varnost hrane, raziskavo v Sloveniji pa je izvajala konzorcijska skupina raziskovalnih ustanov (tudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani), ki jo je vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Nacionalne prehranske raziskave so zasnovane, da bi pridobili podatke o prehranskih navadah v splošni populaciji in/ali specifičnih populacijskih skupinah. Pridobljeni podatki služijo kot osnova za nacionalne ali mednarodne prehranske smernice, so vir informacij za znanstvene raziskave ter podlaga za odločitve in politike na področju hrane in prehrane.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 61 RAZLIČNI vidiki  
 

Podobne vsebine: strojništvo, terminologija, tehniški slovarji

Razlagalni slovar strojništva

Obravnavanih je 11.960 slovenskih gesel s področja strojništva, njihovih sopomenk in prevodov oziroma sopomenk v angleščini. Pri večini gesel je podana razlaga ali več razlag, pri nekaterih so dodane sopomenke, včasih pa tudi standard, ki obravnavano geslo utemeljuje. Pri vsakem geslu je navedena tudi kratica imena skupine – laboratorija na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je gesla in njihovo obdelavo predlagala in obdelala. Časovna vrzel med prejšnjimi in tukaj ponujenim strojniškim slovarjem je velika več deset let, zato je nabor izrazov pomembno spremenjen in posodobljen.

Postavitev: Č 62 RAZLAGALNI slovar   

 

Podobne vsebine: pravo, kazensko pravo

Ferlinc, Andrej

Motivi za kazniva dejanja
Monografija je originalen prispevek v slovenski kazenskopravni znanstveni misli, ki s širokim, skorajda enciklopedičnim pristopom pokriva praznino na tem področju. Dolgo je prav vprašanje motiva pri kaznivih dejanjih čakalo na resno strokovno in zaokroženo obdelavo v slovenskem prostoru. Smisel slehernega voljnega človekovega ravnanja razkrivata njegov motiv ali nagib. Vprašanje motivov in nagibov je danes eno izmed najbolj spornih v kazenskopravni dogmatiki. Vprašanje je aktualno, ker se mnenja o tem razhajajo zlasti v sodni praksi.
 
Postavitev: 343 FERLINC, A. Motivi  
 

Podobne vsebine: planinski vodniki, pohodništvo

Brglez, Franjo

Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov po hribih in dolinah
Ste navdušen gorski pohodnik, tako kot je bil Kekec? Potem vam bo nedvomno prišla prav knjižica 50 družinskih potepov po hribih in dolinah (med njimi Blegoš, Dobrač, Javorov vrh, Lačna, Peca, Menina planina, Sveti Lovrenc, Vremščica itn.). Poleg podrobnega opisa poti boste izvedeli, kdaj je najprimernejši čas za izlet, kje je najprimernejše izhodišče za pot, kakšna je priporočljiva oprema in kolikšna je težavnost poti. Vodnik vključuje tudi manjše zemljevide ter priročno knjižico za žige z osvojenih vrhov.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 796.5 BRGLEZ, F. Kekčevi izleti
   
 

Podobne vsebine: koncentracijska taborišča, zapori, zaporniki


Kulisiewicz, Aleksander

Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza
To je izbor pesmi iz taborišč 1939–1945, ki jih je zbral, zapisal in izvajal Aleksander Kulisiewicz (1918–1982). Kulisiewicza so nacisti zaprli. Imel je srečo, da je dočakal osvoboditev. Črni optimizem in obešenjaški humor prevevata njegove pesmi. V knjigi so pesmi v originalu v poljščini, nemščini ter v slovenskem prevodu. Pri vsaki pesmi je dodan še komentar, ki pojasnjuje situacijo, v kateri je pesem nastala. Ti komentarji in spremna beseda so prevedeni tudi v angleščino.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.162.2 KULISIEWICZ, A. Orfej/KNJIGA
 
Februar 2020

Podobne vsebine: sociologija, čustvene motnje

Uvajanje sprememb pri podpori mladim s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Znanstvena monografija je nastala v okviru pilotskega projekta vzpostavitve strokovnih centrov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pred projektom že dolgo ni bilo sistematične prenove na področju dela vzgojnih zavodov. Avtorji prispevkov so praktiki in so v delo projekta vnesli rešitve, ki so jih pri svojem delu pogrešali in do sedaj zaradi prostorske ali materialne stiske niso bile mogoče. S svojimi prispevki sodelujeta A. Kobolt in N. Zrim Martinjak.

Dostopno tudi na spletu.

Postavitev:  376.1 UVAJANJE sprememb  
 

Podobne vsebine: kurikulum, učni program

National core curriculum for basic education 2014 : [national core curriculum for basic education intended for pupils subject to compulsory education]  

Knjiga predstavlja nacionalno uredbo, ki jo je izdal Finski nacionalni odbor za izobraževanje. Na njeni podlagi se oblikujejo lokalni učni načrti. Spodbuja enakost in pravičnost v izobraževanju ter pravice učencev v celotni državi. Določa cilje in ključne vsebine pouka. Temeljnemu učnemu načrtu so priložena priporočila za cilje in vsebino pouka ter za ocenjevanje učencev v treh učnih načrtih (sámi jezik, romski jezik in materni jezik učenca), ki dopolnjujejo osnovno izobraževanje.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  37 NATIONAL core

Podobne vsebine: govor, otrok, otroške pesmi, govorne igre

Lesjak Skrt, Bernardka

Reci vreča, v njej je sreča: govorni razvoj skozi igro, izštevanke in pesmice od A do Ž

Gradivo je sestavljeno iz priročnika in listov, zbranih v skupni mapi. Priročnik vsebuje igre, pesmi in izštevanke, s katerimi krepimo govorni in celostni razvoj otrok v predšolskem obdobju in obdobju opismenjevanja v šoli. Zapisana so tudi navodila, pojasnila in možne izpeljave za izvedbo iger. Na posameznem listu je pesem ali izštevanka z ilustracijo, ki je namenjena otroku.

Postavitev:  II 373.32.016 LESJAK Skrt, B. Reci  

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, gozd, gozdna pedagogika

Priročnik za učenje in igro v gozdu

Namenjen je vsem, ki potrebujejo navdih za oblikovanje novih in zanimivih dejavnosti, ki bodo otroke popeljale v naravo po znanje in izkušnje. Zbrane aktivnosti za učenje in igro bodo otrokom različnih starosti in njihovim učiteljem približale znanost o gozdu. Dejavnosti so razdeljene v štiri poglavja: drevesa, gozdne živali, voda in genetska pestrost. Aktivnosti so oblikovane po načelu tekočega učenja, ki ima svoje zakonitosti v določenem sosledju korakov.

Postavitev: 373.32.016:50 PRIROČNIK za učenje  
 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, predšolski otroci, razvoj, otroci s posebnimi potrebami

Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka: zbornik

Zbornik s strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih prinaša novosti in dobre prakse s področja oseb s posebnimi potrebami, didaktike v predšolskem obdobju, socialno-čustvenih potreb otrok, gibalnega razvoja, igre v predšolskem obdobju ter izzivov sodobnega vzgojitelja.
 

Postavitev: II 373.2 MEDNARODNA Vzgojno  
Podobne vsebine: motivacija, učenje jezika, angleščina, angleški jezikThe Palgrave handbook of motivation for language learning

Avtorji podrobno opisujejo motivacijo za učenje jezika in kako naj jo trajno spodbujamo. V prvem delu so predstavljeni teoretični vidiki, v drugem, kako teorijo motivacije uporabiti v praksi, v tretjem pa prikazani konkretni primeri raziskovanja motivacije v določenih kontekstih in pri različnih tipih učencev. Zadnji del opisuje, kam gre raziskovanje tega področja.

Postavitev: 811.111 PALGRAVE handbook  
 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, znanstvena fantastika, poučevanje s pomočjo zgodb

Raham, Gary

Teaching science fact with science fiction

Pričujoča knjiga obravnava znanstveno fantastiko v literaturi skozi 500 let. Daje predloge, kako jo prilagoditi za uporabo v razredu, ideje za oblikovanje učnih konceptov na področju naravoslovnih ved in uporabnih znanosti, zgodovine ter matematike. Opisane so aktivnosti za različne stopnje izobraževanja, standardi in učne ure.

Postavitev: II 373.32.016:50 RAHAM, G. Teaching   

 

Podobne vsebine: ekonomska veda, univerzalni temeljni dohodek

Enostavna ideja : univerzalni temeljni dohodek
Univerzalni temeljni dohodek (UTD) je enostavna ideja, saj zahteva, da je treba vsaki državljanki in državljanu brezpogojno, redno in trajno zagotoviti minimalna finančna sredstva za preživetje. V zborniku avtorice in avtorji pišejo o različnih vidikih koncepta: zakaj je UTD nujen in izvedljiv, kako vpliva na trg dela, ideologijo dela, zdravje, prekariat, kako uvesti UTD, kako je videti UTD za otroke in stare ter kaj je lokalni UTD.
 
 
Postavitev:  330 ENOSTAVNA ideja  
 

Podobne vsebine: šola, pravo, zakonodaja, šolski red

Turk, Boštjan J., Nemanič, Klara

Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo
Knjiga predstavlja povzetek najbolj zanimivih pravnih vprašanj in odgovorov s področja šolske zakonodaje, razmerja med učitelji, starši, dijaki in drugimi deležniki v šolstvu.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 34 TURK, B. J. Šolsko
   

Podobne vsebine: slovenska književnost, kratke zgodbe

Pahor, Boris

Tako mislim
Dobri pisatelji se ne odlikujejo le po zaokroženih opusih, njihova dediščina je tudi množica sugestivnih misli, ki si jih bralstvo zapomni ali celo beleži, da pozneje zakrožijo kot citati in resnice. Knjiga prinaša izbor razmišljanj tržaškega pisatelja in intelektualca Borisa Pahorja, ki je s svojo neomajno držo, intelektualno angažiranostjo in zavezanostjo slovenstvu zaznamoval stoletje. Govorijo o Krasu, Trstu, jeziku, pisanju, zlu. Fotografske podobe, ki spremljajo zapise, se dvigajo iz zabrisane preteklosti in tkejo stoletje nekega življenja.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 PAHOR, B. Tako mislim
 
Januar 2020

Podobne vsebine: slovenščina, znakovni jezik, osebe s posebnimi potrebami, gluhi

Pavlič, Matic

Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika

Nastala je s sodelovanjem maternih kretalcev slovenskega znakovnega jezika in jezikoslovcev. Predstavljenih je 40 najbolj zanimivih jezikovnih tem, razdeljenih v 8 vsebinskih sklopov. Vsak sklop ima tudi uvodni posnetek.  Vsebuje tudi 200 shematskih prikazov kretenj in stavkov, skoraj 400 primerov jezikovne rabe, 120 razlag terminov v slovarčku in 100 barvnih ilustracij. Priročna video slovnica je prvi opis tega jezika, ki primarno ni napisan v slovenščini, ampak odkretan na prosto dostopnih posnetkih. Do vsebin lahko dostopate prek QR kode ob robu knjige. Slovnica je namenjena predvsem gluhim kretalcem, da spoznajo svoj jezik in tudi tistim gluhim, ki maternega jezika nikoli niso zares usvojili, da bi lažje začeli kretati.
 

Postavitev: II 376.1-056.263 PAVLIČ, M. Priročna  
 

Podobne vsebine: govor, govorno izražanje, govorna vzgoja

Govor v pedagoški praksi   

V znanstveni monografiji je 33 avtorjev osvetlilo problematiko z različnih zornih kotov. Avtorji so s poglobljenimi razmisleki zarisali razvojno pot človekovega govora od prenatalnega in predšolskega obdobja (vrtec), izobraževanja v osnovni in srednji šoli ter umetniški gimnaziji, na fakultetah in umetniških akademijah do specialnih izobraževanj v govornih medijih. S prispevki sodelujejo T. Petek, H. Korošec, A. Rot Vrhovec in M. Pavlič.

Dostopno na spletni strani.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice 

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, učne težave, pismenost

Effective literacy instruction for learners with complex support needs

Predstavljene so najboljše metode poučevanja pismenosti in opismenjevanja učencev s posebnimi potrebami. V knjigi boste lahko našli tudi načine oblikovanja besednega zaklada, povečanje prepoznavanja besed, tekoče sporazumevanje v luči kulturne in jezikovne različnosti, navodila za pripravo učnih ur ter učnih strategij.

Postavitev:  II 811.111 EFFECTIVE literacy  

Podobne vsebine: psihologija, osebnost, motivacija, vrednote

Funkcionalni vidiki osebnosti

Osebnost v precejšnji meri določa, kako se posameznik edinstveno prilagaja na okolje. V pričujočem visokošolskem učbeniku so predstavljeni vidiki osebnosti, ki so tesno povezani z delovanjem posameznika. Tako čustva kot motivacija so pod vplivom osebnostnih lastnosti, kar pomeni, da so osebnostne lastnosti nekakšna podlaga za verjetnejše doživljanje in izražanje čustev in motivov. Za napovedovanje vedenja posameznika v konkretni situaciji je pomembno poznavanje osebnostnih lastnosti (in sposobnosti), pa tudi trenutnih čustvenih in motivacijskih stanj.

Postavitev:  159.923 FUNKCIONALNI vidiki  
 

Podobne vsebine: nadarjeni, osnovna šola, angleščina, matematika, naravoslovje

Curriculum provision for the gifted and talented in the primary school: English, math, science, ICT

Avtorji učiteljem nudijo praktično pomoč pri vsakodnevnem ukvarjanju z nadarjenimi učenci v razredu. Osredotočajo se na delo z nadarjenimi učenci pri angleščini, matematiki, naravoslovju in informacijsko-komunikacijski tehnologiji.

Postavitev: 371.212.3 CURRICULUM provision  
Podobne vsebine: kemija, pouk, poučevanjeTaber, Keith S.

Foundations for teaching chemistry: chemical knowledge for teaching

Učinkovito poučevanje kemije zahteva tudi znanje osnovnih predmetov. Potrebno pa je tudi medpredmetno povezovanje in poznavanje kemijskih konceptov. Knjiga bo učiteljem v podporo pri razvoju lastnega kemijskega znanja za poučevanje.

Postavitev: 54(075.3) TABER, K. Foundations  
 

Podobne vsebine: socialna psihologija, primerjave, razvrščanje, ocenjevanje

Érdi, Péter

Ranking: the unwritten rules of the social game we all play

Človeška bitja so tekmovalna. Želijo vedeti, kdo je najmočnejši, kdo najbogatejši in kdo je najbolj pameten od vseh. Nekatere oblike razvrščanja so lahko subjektivne. Tako je tudi z raznimi top 10 seznami. Knjiga se ukvarja z vprašanji: ali so razvrščanja univerz objektivna, kako razvrščamo in ocenjujemo države na podlagi njihove stabilnosti in nivoja korupcije, kako najdemo najbolj relevantne spletne strani, kako so razvrščeni zaposleni in še mnogo drugega.

Postavitev: 316.6 ÉRDI, P. Ranking   

 

Podobne vsebine: astronomija, vesolje

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! Najlepši prizori na nebu v letu 2020: priročnik za opazovanje v letu 2020
Dolga tisočletja so ljudje opazovali nebo brez tehničnih pripomočkov, samo s svojim najboljšim orodjem: s prostimi očmi. Potem pa je večina to zaradi svetlobne onesnaženosti in hitenja za zemeljskimi dobrinami zanemarila ali pozabila. Obnovite stik z nebom, ki vam ga omogoča ta knjiga. Vrnite se v naravo, ki nas obdaja in izkoristite dar, ki ga v naravi uživa samo človek: zanimanje za vesolje in zavestna povezanost z nebom.
 
Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej 2020  
 

Podobne vsebine: ples, vzgoja in izobraževanje, kulturna različnost, omejitve, mladi, kulturno okolje

Dancing across borders: perspectives on dance, young people and change
Opisuje formalna in neformalna okolja za plesno izobraževanje, kjer pobude v različnih državah presegajo kulturne in državne meje ter poklicne in socialno-ekonomske omejitve. Predstavljena so teoretična stališča o plesni in kulturni raznolikosti, kako učence učiti v različnih kulturnih okoljih ter kako eksperimentalno učenje vključiti v poučevanje. Upoštevani so veljavni Unescovi protokoli, ki poudarjajo empatijo, ustvarjalnost, sodelovanje, sodelovalno učenje temelječe na znanju za ustvarjanje državljanske miselnosti. S svojim prispevkom z naslovom Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ sodelujta V. Geršak in U. Podobnik.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 793 DANCING across
   

Podobne vsebine: otroška poezija

Makarovič, Svetlana

Pesmi muce potovke: zbrane pesmi za otrok
Ilustrirane zbrane pesmi za otroke so nedvomno eno najlepših leposlovnih del mladinske literature v slovenskem jeziku. Knjiga je nastala v sodelovanju s cvetom dvaintridesetih slovenskih ilustratork in ilustratorjev. Poveže zajeten izbor pesmic iz pesniških zbirk, lutkovnih predstav, pesnitev in radijskih iger, ki jih je Svetlana Makarovič napisala po lastnih in tujih predlogah. Tu se srečajo Sapramiška, Korenčkov palček, vila Malina, kosovirji, coprnica Zofka, Rdeča kapica, žaba Regica, pek Mišmaš, lačni krokodil in mnoga druga domišljijska bitja.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Pesmi
 
December 2019

Podobne vsebine: pedagoška psihologija, gibanje, učenje

Stevens, Tara

Physical activity and student learning

Uporaba družabnih omrežij in mobilnih telefonov je vsakodnevna rutina večine otrok za vzdrževanje stikov. Ker tukaj preživijo veliko časa, nimajo več interesa za telesno aktivnost. Telesna aktivnost je v šolah pogosto predstavljena z vidika vpliva na zdravje, tukaj pa je predstavljena skozi različne stopnje šolanja, kako vpliva na učne dosežke, spoznavanje in psihološke prilagoditve.

Postavitev: 159.953 STEVENS, T. Physical  
 

Podobne vsebine: edukacijska metoda, otrok, vzgoja v ranem otroštvu, opazovanje

Palaiologou, Ioanna

Child observation: a guide for students of early childhood
 

Prinaša najnovejše raziskave o opazovanju otrok med prvim in tretjim letom. Bodočim učiteljem in vzgojiteljem pomaga pri razumevanju, načrtovanju in izobraževanju otrok. Predstavi teoretična in praktična izhodišča, etični in pravni vidik opazovanja ter študije primerov.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  373.2 PALAIOLOGOU, I. Child

 

Podobne vsebine: duševno zdravje, psihologija, anksioznost

Johns, Beverley H., Heise, Donalyn, Hunter, Adrienne D.

Working with students who have anxiety: creative connections and practical strategies

Število učencev z anksioznostjo v šolah se povečuje. Učitelji in vzgojitelji si prizadevajo zagotoviti ugodno učno okolje. Knjiga opisuje razumevanje anksioznosti v različnih oblikah, njene vzroke, znake in simptome, vpliv na učne in socialne veščine ter kaj lahko učitelji storijo za ustvarjanje pozitivne klime. Prinaša primere iz vsakdanjega življenja in strategije, kako zmanjšati negativne vplive na učno okolje.
 

Postavitev:  376.1 JOHNS, B. H. Working  

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, gluhi, slepi

 
Gerenčer Pegan, Simona

Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto

Knjiga je izjemno pomembna za področje gluhoslepote v slovenskem prostoru, saj prvič predstavlja tovrstni način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Vsebuje 113 osnovnih haptičnih znakov, ki so jih razvili v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto znotraj delovne skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Haptični znaki so povsem prilagojeni okolju in kulturi, v kateri živimo. Uporabljajo se kot dopolnilno sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto.

Postavitev:  376.1-056.263 GERENČER Pegan Haptični  
 

Podobne vsebine:  umetnost, terapija, pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija

Umetnostno ustvarjanje kot terapija

Gre za delo skupine avtorjev na področju različnih vej umetnostne terapije z zaključnim tekstom, ki povzema sedanje stanje in razmere na tem področju pri nas. V prispevkih poudarjajo, da izražanje s pomočjo umetnosti osebam z duševno motnjo predstavlja način komunikacije, soočanje s težavami, izražanje notranjih doživljanj, občutij, strahov ter raziskovanje podzavestnih vsebin v sprejemajočem in varnem okolju. Zato ima umetnostna terapija pomembno vlogo v timski obravnavi in je učinkovita tako v preventivnih, podpornih in terapevtskih programih na področju duševnega zdravja.

Postavitev:   615.851 UMETNOSTNO ustvarjanje  
Podobne vsebine: grafika, likovna teorija, grafične tehnikeJesih, Boris

Grafika: visoki tisk, ploski tisk

Avtor je  kot  profesor  za  grafiko  na  Oddelku  za likovno pedagogiko PEF v Ljubljani skozi svojo bogato umetniško in pedagoško prakso prišel do spoznanj o nujnosti povezave med likovno vsebino in tehnološko procesnostjo pri grafičnem delu. Učbenik je nastajal postopoma. Sprva je bil zamišljen kot učno gradivo,  skozi  leta  pa  se  je  bogatil  z  vsebino  na  osnovi  izkušenj,  ki  jih  je  nudilo  delo  s  študenti. Obsega področja grafike v kontekstu zgodovinskega razvoja in pregleda grafičnih tehnik.
 

Postavitev: 76 JESIH, B. Grafika  
 

Podobne vsebine: slovenščina, učenje slovenščine, slovnica, pravopis

Gomboc, Mateja

Slovenščina: po korakih do odličnega znanja

Se kdaj sprašujete, kako se je razvila naša pisava? Katere slovnične spodrsljaje delamo? Znamo pravilno deliti besede? Kdaj pišemo skupaj, kdaj pa narazen? Kako pravilno napišemo opravičilo, vabilo. Odgovore poiščite v tem priročniku. Jezik pojasnjuje z razlagami, kakor jih podaja učitelj. Prinaša vse, o čemer govorimo pri pouku jezika: informacije o tem, kako tvorimo besedila, kako se sporazumevamo, katere jezike govorimo, kdaj in zakaj.

Postavitev:   811.163.6 GOMBOC, M. Slovenščina   

 

Podobne vsebine: zaporniki, zaporizgodbe iz zapora

Vidiš, tukaj boš pa zdaj doma: življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora
Gre za neke vrste nadaljevanje knjige Na grad 25, ki je izšla lani in vsebuje zgodbe ženskih zapornic z Iga. V pričujoči  pa je popisanih 11 zgodb moških na prestajanju zaporne kazni. Zgodbe so nastale v pogovorih z zaporniki, ki so kazen prestajali ali jo še prestajajo na Dobu in v Mariboru. Raziskovalke so se s sogovorniki srečale vsaj trikrat. Prisluhnile so njihovi zgodbi, jo zapisale in na koncu s pomočjo pripovedovalca avtorizirale. Cilj je širši družbi ponuditi možnost za drugačno, bolj informirano razumevanje zapornikov, njihovih življenjskih izkušenj in pogledov na nekatera delovanja.
 
 
Postavitev:  821.163.6 VIDIŠ, tukaj  
 

Podobne vsebine: dostopnost invalidom, gibalno ovirane osebe, invalidi, izleti, Slovenija

Hieng, Primož

Z vami bom na rajžo šel: turistični vodnik za invalide: 52 izletov
V Zavodu za založniško dejavnost Harlekin No. 1 so izdali povsem nov in na novo zasnovan turistični vodnik, ki so ga tokrat namenili invalidom in drugim gibalno oviranim osebam, delno tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim. Invalidom in drugim gibalno oviranim osebam želijo predstaviti 52 turističnih, kulturnih, etnoloških, cerkvenih in zgodovinskih točk, ki jih lahko obiščejo na enodnevnih izletih.

 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   914/919 HIENG, P. Z vami
   


Revija

 

Naslov: Vzgoja in izobraževanje
Jezik: slovenski

Vsebina:

Revija obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Letno izide šest številk. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 1970. Revija je na seznamu revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B).
 

November 2019

Podobne vsebine: znanstveno komuniciranjeraziskovalno delo, APA, publiciranje, citiranje

Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style

Nova sedma izdaja priročnika za citiranje in navajanje virov (APA 7) vsebuje splošna navodila za pisanje pisnih izdelkov, način citiranja, jezikovno in oblikovno sestavo pisnih izdelkov, obliko tabel in slik. Nova grafična podoba s pregledno razdelitvijo uporabnikom pomaga hitro najti odgovore na vprašanja. Sto primerov je spremenjenih oz. posodobljenih ter prilagojenih trenutnim praksam v pisanju. Nova so navodila za izdelavo bibliografije uporabljenih virov, navajanje zapiskov predavanj,  oblikovanje opomb med besedilom, pisanje poročil o kvantitativnih izsledkih raziskav ter poglavje o jezikovnih smernicah, ki vključujejo upoštevanje starosti, invalidnosti, spola, rase, narodnosti, spolne usmerjenosti in družbenoekonomskega statusa. Eno poglavje je namenjeno začetnikom, ki še nimajo nobenih izkušenj z APA. 

Postavitev: Č 159.9 PUBLICATION manual  
 

Podobne vsebine: učitelji, pedagoško delo

Učitelj učitelju učitelj  

Konferenca je bila namenjena predstavitvi izkušenj in primerov dobre prakse učiteljev. Predstavljeni so bili prispevki z različnih področjih, ki so na šolskih tleh vedno bolj aktualna. Dotikajo se področij dela z otroki s posebnimi potrebami, dela v prvem razredu in kombiniranih oddelkih, dela predmetnega učitelja na razredni stopnji, dela s starši, dela moškega učitelja ter spodbujanja odgovornosti otrok.

Polno besedilo na povezavi.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 

 

Podobne vsebine: pedagoška psihologija, učenje, pouk, kognitivno učenje

Advances in cognitive load theory : rethinking teaching

Kognitivna teorija obremenitve je teorija o učenju, ki temelji na predpostavki, da možgani naredijo samo toliko stvari hkrati, kot jih od njih zahtevamo, zato moramo paziti, kaj od njih zahtevamo. Uporablja znanje o tem, kako se ljudje učijo, razmišljajo in rešujejo probleme. Priprava navodil za učenje je osrednja dejavnost učiteljev, oblikovalcev učnih načrtov ter založnikov učbenikov in učnih gradiv.

Postavitev: 371.3 ADVANCES in cognitive  


 

Podobne vsebine: dejavnosti na prostem, avtizem, gibanje, hipoterapija

Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA

Gibalne aktivnosti lahko predstavljajo orodje za doseganje boljšega telesnega počutja oseb s posebnimi potrebami. Pomen redne gibalne aktivnosti za osebe z motnjo avtističnega spektra podarjajo tudi avtorice prispevkov. Predstavljena je hipoterapija, projektne dejavnosti in aktivnosti v naravi.

Postavitev: 616.89 AKTIVNOSTI v naravi  
 

Podobne vsebine: učitelj, usposabljanje ob delu, poklicni razvoj

Enhancing practice through classroom research : a teacher's guide to professional development

Priročnik opisuje, kako razumeti in izboljšati poučevanje in učenje skozi refleksijo, akcijsko raziskovanje in kritično mišljenje. Vse to pripomore k višjem nivoju učiteljeve avtonomije. Dober učitelj pomaga učencu pri učenju. Pri tem mora vedeti, kaj se dogaja v njegovi glavi, kako interpretira in razume vsebino, kako se odziva na učiteljeve namige, kako je aktiven v razredu in se spopada z domačimi nalogami.

Postavitev:  371.13/.16 ENHANCING practice  
Podobne vsebine: komunikacija, mišljenje, učilnicaNewman, Debbie

The noisy classroom : developing debate and critical oracy in schools
 

Avtorica knjige želi učencem pomagati, da se naučijo prepirati, nestrinjati in razpravljati na konstruktiven način. Skupaj z viri in zanimivimi vajami učiteljem kaže, kako razviti kulturo argumentiranja v učilnici, kar spodbuja odprtost in raziskovanje novih pogledov, zagovarjanje stališč in izzivanje drugih k pogovoru. Razpravljanje učencem pomaga poglobiti njihovo znanje in razumevanje učnega predmeta, hkrati pa razvijajo svoje komunikacijske in kritične miselne sposobnosti, kar pripomore k boljšim dosežkom.

Postavitev:   371.2 NEWMAN, D. Noisy classroom  
 

Podobne vsebine: matematika, srednješolski pouk, učitelji, poučevanje

Taylor, John

Jumpstart! Maths : maths activities and games for ages 5-14

Predstavlja zbirko enostavnih, večsenzoričnih iger in dejavnosti, ki bodo hitro spodbudile razumevanje matematike. Pomaga raziskovati in se učiti matematike tako s pomočjo tehnologije,  kot tudi na zabaven način z medsebojno podporo in strpnostjo. Sledi učnemu načrtu, poleg tega pa spodbuja ustvarjalnost s praktičnimi dejavnostmi, ki jih učitelji lahko uporabi v razredu. Eno poglavje je namenjeno namigom in nasvetom za vključitev uporabe digitalnih učnih orodij.

Postavitev:  510 TAYLOR, J. Jumpstart! Maths   

 

Podobne vsebine: vzgoja v ranem otroštvu, igranje vlog, razvoj otroka, predšolski otrok

Grimmer, Tamsin

Calling all superheroes : supporting and developing superhero play in the early years
Knjiga opisuje, kako se lahko preko igre z junaki otroci učijo in razvijajo v zgodnjem otroštvu. To jih navdihuje, da junaške sposobnosti najdejo tudi v sebi. Spoznavajo se s pozitivnimi moralnimi vrednotami in bistvenimi življenjskimi veščinami. Tudi starši se lahko vključijo v učna okolja. Opisano je tudi, kako jim lahko približamo teme, kot so: smrt, ubijanje, orožje, agresivna igra in vprašanja povezana s spolom.
 
Postavitev: 373.2 GRIMMER, T. Calling  
 

Podobne vsebine: slepota, slepi, strpnost, pomoč slepim, prijateljstvo, sprejemanje drugačnosti


Mica Nogavica
Slikanico Mica nogavica so izdelali učenci Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v okviru projekta »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« pod mentorstvom Vojke Havlas in Alenke Kosem. Govori o muci Mici, ki je slepa.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.163.6 HAVLAS, V. Mica
   


Revija

 

Naslov: The Physics Teacher
Jezik: angleški

Vsebina:

Objavlja recenzirane prispevke o poučevanju fizike, zgodovini fizike ter sodobni in uporabni fiziki. Revija izhaja devetkrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1978. Nahaja se v naslednjih bazah: CAPlus (Chemical Abstracts Plus), Education Research Complete, ERIC, ProQuest® Education Database, PubMed. Z UL PEF je mogoč dostop do elektronske verzije revije.

Oktober 2019

Podobne vsebine: didaktika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, izobraževanje

Rugelj, Jože, Ferk Savec, Vesna

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

V znanstveni monografiji so zbrali prispevke visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter raziskovalcev z Univerze v Ljubljani, ki se pri svojem pedagoškem, razvojnem in raziskovalnem delu ukvarjajo z inovativnimi pristopi k izboljšanju učinkovitosti in kakovosti poučevanja in učenja z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Predstavili so stanje na Univerzi v Ljubljani in evalvirali učinkovitost posodabljanja študijskega procesa na osnovi mnenj vseh deležnikov v tem procesu. Opisali so tudi nekatere konkretne rešitve za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja na izbranih predmetnih področjih. Monografijo sestavlja petnajst poglavij, ki so razdeljena v štiri vsebinske sklope.

Polno besedilo dostopno na https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv.
 

   
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, didaktika, informacijska tehnologija

Ferk Savec, Vesna, Rugelj, Jože

Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike
 
 

Predstavlja raziskovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani ter njihovih zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo pri posodobitvah in izvajanju študijskih predmetov ob uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v pedagoškem procesu. Sodelovali so tudi študentje različnih študijskih programov na področju naravoslovja, tehnologije in matematike s predmetnih področij kemija, biologija, fizika, varstvo okolja, računalništvo, informatika, tehnika in matematika. Šestnajstih poglavij predstavlja širok nabor možnosti uporabe IKT v pedagoškem procesu.

Polno besedilo dostopno na https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

 

 

Podobne vsebine: Evropska unija, države, skrbstvo

Key data on early childhood education and care in Europe
 

Poročilo zajema opis stanja na področju vzgoje, izobraževanja in varstva v zgodnjem otroštvu v javnem in zasebnem sektorju v 38 evropskih državah (43 izobraževalnih sistemov), ki sodelujejo v programu EU Erasmus+. Poročilo vsebuje kazalnike ključnih področij upravljanja, dostopa, zaposlenih, izobraževalnih smernic ter ocenjevanja in spremljanja.

Dostopno tudi na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ec0319375enn_0.pdf.

 

Postavitev: II 373.2 KEY data 2019  


 

Podobne vsebine: kognicija, šola, razmišljanje, presojanje

Javornik, Karmen

Kako naj naredim to?: knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca
 

K. Javornik je pripravila komplet, v katerem so kartice za igro, s katero razvijamo izvršilne funkcije ter knjižica. Knjižica je namenjena učinkovitejšemu soočanju z izzivi na področju izvršilnih funkcij učenca. V njej so nasveti in konkretne strategije. Izvršilne funkcije so razdeljene na pet poglavij: naredi načrt (načrtovanje, postavljanje ciljev in prioritet), uredi (organiziranje), spomni se (pomnjenje in uporaba delovnega spomina), oglej še drugače (fleksibilno prehajanje) in bodi sam svoj vodja (samospremljanje in samopreverjanje).

Postavitev: II 37 JAVORNIK, K. Kako  
 

Podobne vsebine: šolska fobija, osnovna šola, srednja šola, duševno zdravje

Odklanjanje šole : preprečevanje, prepoznavanje in pomoč : priročnik za osnovne in srednje šole
 

Je delo skupine avtorjev iz treh Svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana,  Maribor  in  Koper)  ter  Posvetovalnice  za  učence  in  starše  Novo  mesto, ki so se  združili  v  triletnem  projektu  »Podpora  šolskim  svetovalnim  delavcem  in  staršem  na  področju  duševnega  zdravja  otrok in mladostnikov«.

Dostopno tudi na https://www.scoms-lj.si/files/Priroc%CC%8Cnik_Odklanjanje%20s%CC%8Cole.pdf

 

Postavitev: II 376.1-056.47 ODKLANJANJE šole  
Podobne vsebine: matematika, vaja, visokošolsko izobraževanje, elementarna matematikaHorvat, Eva, Boc Thaler, Luka

Izbrane teme iz osnov matematike
 

Knjiga je v osnovi namenjena bodočim pedagogom, ki bodo (med drugim) poučevali matematiko. Obravnava izbrane matematične teme: osnove logike, teorije števil, teorije množic, kombinatorike, verjetnosti, obdelave podatkov in nekaj izbranih tem iz geometrije. Način obravnave je primeren in dosegljiv tudi za dijake gimnazij, ki jih matematika zanima in veseli. V vsakem od prvih desetih poglavij so najprej na kratko predstavljeni osnovni pojmi in rezultati, ki zadevajo obravnavano temo. Nato je predstavljenih nekaj konkretnih primerov nalog s podrobno opisanim postopkom reševanja takšnih nalog in problemov. Sledi še nabor nalog in rešitve.

Postavitev:  51 HORVAT, E. Izbrane  
 

Podobne vsebine: matematika, srednješolski pouk, učitelji, poučevanje


Sultan, Alan, Artzt, Alice F.

The mathematics that every secondary school math teacher needs to know
 

Poudarja več vrst matematičnega razumevanja v srednji šoli. Obravnava napačne predstave učencev. Učiteljem pomaga, da vključijo svoje učence v učenje matematike na zanimiv, medsebojno povezan, razumljiv, pogosto presenetljiv in zabaven način. Obravnava šest vsebinskih sklopov: števila in operacije, algebra, geometrija, merjenje, analiza in verjetnost podatkov ter dokazovanje, funkcije in matematično modeliranje.
 

Postavitev:  Č II 51 SULTAN, A. Mathematics   

 

Podobne vsebine: kemija, laboratorijske vaje za študente, naravoslovje


Devetak, Iztok, Slapničar, Miha

Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje
 
Učbenik je namenjen študentkam in študentom razrednega pouka ter učiteljicam in učiteljem, ki razredni pouk ter tudi ostale naravoslovne predmete že poučujejo. Poleg laboratorijskih vaj so podane temeljne teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri posameznem poskusu. Obsega deset laboratorijskih vaj s področja splošne in anorganske ter tudi organske kemije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji tako razrednega pouka, kot tudi učitelji naravoslovnih predmetov, uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni tako za samostojno eksperimentalno delo, kot tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.
 
Postavitev: II 54 DEVETAK, I. Kemijske  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, ples


The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy : approaches from dance movement and body psychotherapies
 
V svetu narašča zanimanje za utelešene pristope psihoterapije. Pričujoča knjiga opisuje utemeljitve konceptov utelešenja, psihoterapijo plesnega gibanja in psihoterapijo telesa. Neverbalna komunikacija služi za podporo in zdravljenje bolnikov z različnimi stanji (travma, nepojasnjeni telesni simptomi, druge psihološke stiske). Posameznik si čustvene in relacijske sposobnosti razvije s pomočjo poslušanja telesa in si ustvari dobro počutje.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  615.851 ROUTLEDGE international
   


Revija

 

Naslov: Kekec
Jezik: slovenski

Vsebina:

Kekec je edina slovenska literarna revija za otroke drugega in tretjega triletja osnovne šole z izjemno tradicijo. Želi približati branje in dvigniti bralno kulturo otrok. V reviji so pesmi, kratke zgodbe, uganke, stripi ter predstavitve zanimivih knjig in avtorjev. Revija izhaja šestkrat letno. Izdaja jo Založniško podjetje Mladika. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1991/1992. 

September 2019

Podobne vsebine: psihoterapija, spolArts therapies and gender issues : international perspectives on research

Predstavljene so mednarodne raziskave o vlogi spola na področju terapije z umetnostjo v različnih okvirjih. Kulturna identiteta je obravnavana v povezavi s spolom, spolnimi normami, stereotipi in spolno identiteto. Vključene so tudi študije primerov o kreativnem pisanju v terapevtske namene, fototerapiji, performativni praksi, virtualni resničnosti, dramski umetnosti, glasbeni terapiji ter plesu. S prispevkom The treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa among female adolescents aged 18–21 using intertwined arts therapies so sodelovale tudi A. Vidrih, A. Hram in V. Poštuvan.

Postavitev: 615.851 ARTS therapies  
 

Podobne vsebine: izkustveno učenje, pedagoška psihologija

Marentič-Požarnik, Barica, Šarić, Marjeta, Šteh, Barbara

Izkustveno učenje
 

Izkušnje so naše najboljše učiteljice, če smo se pripravljeni učiti iz njih ter imamo ob tem ustrezno podporo in vodenje. Za kakovostno izkustveno učenje je potrebni ustvariti ustrezna učna okolja. Učbenik je namenjen vsem, ki želijo svojim učencem omogočiti celovite učne izkušnje in osebno pomembno učenje na vseh nivojih izobraževanja, v formalnih in neformalnih učnih okoljih, študentom pedagoških, andragoških in drugih sorodnih smeri (npr. psihologija, socialna pedagogika itd.) ter vsem tistim, ki že delujejo v praksi na področju vzgoje in izobraževanja.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.3 MARENTIČ Požarnik Izkustveno učenje

 

Podobne vsebine: izobraževanje učiteljev, šola, vodenje šole, ravnatelj šole

Schleicher, Andreas

Šole za učence 21. stoletja: močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi : mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu

Veščine, ki jih potrebujejo učenci, da lahko učinkovito prispevajo k družbi, se neprestano spreminjajo. Naši izobraževalni sistemi temu ne sledijo. Šole so take, kot so bile za prejšnje generacije. Tudi učitelji pogosto ne razvijajo praks in veščin za delo z novimi generacijami učencev. V knjigi dobimo odgovor o tem, kakšne veščine potrebujejo mladi in kako jih razvijati, kakšna je vloga učitelja pri vodenju inovacij v razredu in zunaj njega ter kakšne so vloge in odgovornosti vodij šol.

 

Postavitev: 371 SCHLEICHER, A. Šole  


 

Podobne vsebine: pismenost, abeceda, opismenjevanje

Rot Vrhovec, Alenka
Slikovno-črkovna stavnica [Garnitura]

Gre za preizkušen in uveljavljen didaktičen pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti ter za igrivo, postopno in sistematično opismenjevanje. Omogoča širjenje otrokovega besedišča in spodbuja natančno analizo besed, tudi tistih, ki so zahtevnejše za pisanje. Primeren je za predšolske otrok in mlajše šolarje, ki ne poznajo velikih in/ali malih tiskanih črk, ali tiste, ki že berejo in pišejo besede/povedi. Komplet obsega 300 slikovnih predlog za individualno delo in priročnik z vajami za delo s stavnico.

 

Postavitev: Č II 373.32.016:003 ROT Vrhovec, A. Slikovno-črkovna  
 

Podobne vsebine: javno zdravstvo, humanitarne organizacije, humanitarna dejavnost

Kerec, Darja
Človek, naša prva skrb: Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes

Znanstvena monografija  avtorice D. Kerec o Rdečem križu na Slovenskem je napisana tako živahno in zanimivo, da ne bo zanimala le ožjega kroga strokovnih delavcev in prostovoljcev Rdečega križa ali ozko specializiranih profilov, ki se ukvarjajo z raziskavami socialnega dela, zgodovine, zdravstva. Opisuje razvoj humanitarnosti na Slovenskem od začetkov do danes. Gre za neprecenljiv prispevek k osvetlitvi vloge Rdečega križa za razvoj sočutne in solidarne skrbi v Sloveniji.

 

Postavitev: 614 KEREC, D. Človek  
Podobne vsebine: psihoanaliza, psihoterapija
Life scripts: a transactional analysis of unconscious relational patterns

Prinaša najnovejša spoznanja o življenjskih scenarijih ali življenjskih skriptih in psihoterapevtskih metodah v transakcijski analizi. Vsako poglavje opisuje razvoj izvirne teorije Erica Berna in združuje paleto mednarodnih pogledov, teoretičnih stališč, kliničnih izkušenj in psihoterapevtskih praks. Koncept življenjskih skriptov je pogosto povezan z determinizmom, predstavljenim v teoretičnih scenarijih. Zgodnje izkušnje iz otroštva pripomorejo k oblikovanju življenjskega skripta.

Postavitev: 159.964.2 LIFE scripts  
 

Podobne vsebine: matematika


Pavlič, Gregor

Na vrtiljaku števil

Knjiga je izvirni matematični priročnik o zgodovini števil. Na nematematičen način nas popelje od prvih znakov, ki so jih ljudje uporabljali za zapisovanje števil, preko pojava znaka za število 0 do števil, ki jih uporabljamo danes. Predstavi nam znamenite matematike ter razvoj računskih operacij. Pokaže, kako so računali včasih, kakšne recepte so uporabljali, da so lahko izračunali tudi zelo zahtevne stvari, zraven pa tudi, kakšno je matematično ozadje njihovih receptov in kako računamo danes.

 

Postavitev:  373.32.016:51 PAVLIČ, G. Na vrtiljaku   

 

Podobne vsebine: otrok, vedenje


Juhant, Marko
Trma
M. Juhart v svoji knjigi opisuje, kako lahko starši določijo, ali imajo odločne otroke z močno voljo ali pa so trmasti. Ponuja napotke za ene in druge. Spoznali boste pomen strukture doma in namensko rabo določenih vzgojnih prijemov, kaj je mogoče spremeniti in kaj bo treba sprejeti ter urejati na dolgi rok. Navodila, kako ravnati v kritičnih situacijah in kako jih preprečiti, so konkretna. Namesto skrbi, jeze, nemoči boste začutili upanje in ponos.

 
 
Postavitev: 37.018 JUHANT, M. Trma  
 

Podobne vsebine: gledališče, gledališke predstave


ŠILA mentorski priročnik: ogrevalne igre in discipline
 
Prva knjižica impro disciplin in ogrevalnih iger šolske impro lige je izšla leta 2008. Šolska imro liga  mlade uvaja v svet improvizacijskega gledališča, kjer se urijo v gledaliških veščinah. Impro vaje in discipline izhajajo iz gledališča. Omogočajo osvajanje psiho-socialnih veščin za vsakdanje življenje, saj krepijo samozavest in sposobnost javenga nastopnja, sodelovanja in timskega dela ter razvijajo kreativno mišljenje. Pred nami je posodobljena knjižica z razširjenim naborom ogrevalnih iger in disciplin.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 792 ŠILA Mentorski
   


Revija

 

Naslov: Journal of early childhood literacy
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke in je vodilna na področju raziskovanja pismenosti v  zgodnjem otroštvu; od rojstva do osmih let. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od leta 2002. Izhaja štirikrat letno. Revija je v SCOPUS-u.


Povezava do e-oblike: Journal of Early Childhood Literacy

 

Julij-avgust 2019

Podobne vsebine: govor, učitelj

Petek, Tomaž

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

Pri založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izšla nova znanstvena monografija. Sodobni učitelj mora obvladati govorno nastopanje, da lahko v razredu tvori ustrezna, razumljiva, pravilna in predvsem učinkovita govorjena besedila. Načrtovanje in razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa tudi priložnost za njihov profesionalni razvoj. Avtor celostno predstavlja področje govornega nastopanja v pedagoškem procesu. Učitelj se mora nanj kakovostno pripraviti vsebinsko, didaktično in »retorično«. Kako to storiti, poda v petih samostojnih poglavjih: govorno nastopanje v sklopu sporazumevanja, učiteljeva vloga v razredni interakciji, razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih, ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop in kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev.

Postavitev: 80 PETEK, T. Govorno  
 

Podobne vsebine: glasba, matematika

Roberts, Gareth E.

From music to mathematics : exploring the connections
 

V knjigi se združujeta matematika in glasba. Razprave o geometrijskih zaporedjih in serijah, ki jih najdemo v ritmični strukturi glasbe, glasbeni koncepti in vzorci spodbujajo uporabnika v globlji študij matematike. Knjiga je sestavljena tako, da pritegne tudi bralca, ki nima posebnega znanja matematike in glasbe. Spozna se s koncepti iz glasbene teorije (notacija, lestvice, intervali, krog petin, tonalnost itd.) v povezavi z matematiko, vse od računanja z ulomki, manipulacije trigonometričnih formul do izdelave skupinskih tabel za množenje. Teme, ki so obravnavane v knjigi, so ritem, uvodna glasbena teorija, znanost o zvoku, uglaševanje in temperament, simetrija v glasbi, Bartókova kontroverznost,  glasba z dvanajstimi toni, matematična sodobna glasba, Fibonaccijeva številka in zlato razmerje, čarobni kvadratki. Vsaka tema je predstavljena s številnimi glasbenimi odlomki, med njimi tudi nekaj iz jazza in popularne glasbe. V knjigi je tudi več kot dvesto vaj namenjenih razvijanju analitičnih sposobnosti učencev.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   II 51 ROBERTS, G. E. From
 

 

Podobne vsebine: logopedija, jezik

Grammatical profiles: further languages of LARSP

Knjiga združuje dvanajst prej neobjavljenih jezikovnih profilov. Predstavljeni jeziki so: slovenski, hrvaški, ruski, slovaški, portugalski, španski itd. Vsako poglavje vsebuje slovnično skico jezika, podrobnosti o značilnem razvoju jezika pri govorcih jezika ter opis in utemeljitev samega profila. Ponuja jedrnat pregled slovnice obravnavanih jezikov, povzetek raziskovanja otrokovega slovničnega razvoja in jezikovno specifično profilno lestvico. Knjiga bo neprecenljiv vir za proučevalce govornega jezika in druge, ki želijo analizirati slovnične sposobnosti posameznikov, ki govorijo enega od tukaj proučevanih jezikov. 

Postavitev: 376.1-056.264 GRAMMATICAL profiles  


 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, hrana, poskusi

Gates, Stefan
Science you can eat: putting what we eat under the microscope

S pomočjo knjige boste svojo kuhinjo z zabavnimi eksperimentalnimi poskusi s hrano spremenili v laboratorij. Knjiga je namenjena otrokom, ki bodo skozi njo spoznali znanost o hrani. Ko razumemo znanost, razumemo tudi, kaj se dogaja s hrano, poleg tega pa še veliko več, česar niste pomislili! Raziščite, kako na okus vpliva vonj, nato pa odkrijte, ali je uživanje žuželk hrana prihodnosti.

Postavitev: II 373.32.016:50 GATES, S. Science  
 

Podobne vsebine:pouk po prilagojenem programu, slabovidni, mladina, otrok

Foundations of education. Vol. 1. History and theory of teaching children and youths with visual impairments

Priročnik predstavlja temeljno delo na področju slepote in slabovidnosti in je spremenjen in posodobljen za 21. stoletje. Poleg najnovejših informacij in dobrih praks vključuje še dodatno gradivo za načrtovanje inštrukcij, navodila za ocenjevanje in podporo učencem s posebnimi potrebami. Opremljen je tudi s slikovnimi usmerjevalci, ki bralca opozarjajo na avdio in video prispevke, povzetek poglavja, učne aktivnosti, seznam uporabljenih virov.
 

Postavitev: II 37 FOUNDATIONS of education  
Podobne vsebine: otrok s posebnimi potrebami, pouk po prilagojenem programu, dejavnosti na prostem, gozdna pedagogikaZelena učna okolja: [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Aktivnosti s prilogo

Publikacija je nastala v okviru projekta Green learning environments – taking advantage of the stimulans in green enviroments for non–formal learning with children with cognitive disabilities and learning disorders. Vsebuje delovne liste za spoznavanje narave in okolja.

Polno besedilo na povezavi.
Priloga na povezavi.

 

   
 

Podobne vsebine:  naravoslovna vzgoja in izobraževanje, narava, spoznavanje narave

Cornell, Joseph Bharat

Doživljanje narave: dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti

Knjiga je prava zakladnica iger in dejavnosti v naravi, ki v otrocih in odraslih budijo naravno radovednost, domišljijo in čudenje ter povezanost z naravo. Avtor oživlja svojo strategijo »tekočega učenja«. S to metodo namreč postane poučevanje o okolju pravi užitek, ne pa zgolj suhoparno nizanje dejstev. Knjiga je razširjena in dopolnjena izdaja o avtorjevih dolgoletnih izkušnjah pri ustvarjanju in uporabi iger v naravi. Bogatijo izlete v svet narave. Njegova spoznanja o dinamiki učenja ne glede na starost omogočajo bolj plodno in trajnejše razumevanje vsake snovi o naravi.

 

 

Postavitev:  502/504 CORNELL, J. Doživljanje   

 

Podobne vsebine: grafika


Kovačič, Bojan
Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004–2018
Bojan Kovačič (1949–2017) je petnajst let vodil grafično šolo v Narodni galeriji. V njej se je do njegove nenadne smrti ob koncu leta 2017 zvrstilo sto gojencev. Umetnik je leta 2009 poklonil Narodni galeriji svoj dotedanji grafični opus, njegova vdova gospa Elena Martello Kovačič pa v lanskem letu grafične liste, nastale med 2011 in 2017. Ob razstavi v Narodni galeriji posvečeni spominu na učitelja in njegove učence je izšla tudi pričujoča knjiga.

 
 
Postavitev: II 76 KOVAČIČ, B. Bojan Kovačič  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, kognitivno vedenjska terapija,  terapija sprejemanja in predanosti, čuječnost


Terapija sprejemanja in predanosti: čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji 
Monografija predstavlja pregled teoretičnih konceptov in tehnik terapije sprejemanja in predanosti. Opisani so procesi čuječnosti v psihoterapiji, ki omogočajo večjo psihološko fleksibilnost. V slovenskem prostoru je čuječnost že dokaj poznan koncept. Obstajajo različni programi čuječnosti, kjer se z različnimi meditacijskimi tehnikami razvija sprejemajoče zavedanje sedanjega trenutka. Terapija sprejemanja in predanosti pa procese čuječnosti prinaša v terapevtski odnos, ne da bi bilo nujno izvajati različne tehnike čuječnosti. Procesi čuječnosti omogočajo večjo notranjo svobodo in fleksibilnost v naših vedenjskih odzivih. 14 preglednih prispevkov predstavi temeljne teoretične koncepte terapije sprejemanja in predanosti s poudarkom na modelu psihološke fleksibilnosti. Model psihološke fleksibilnosti je temeljni model terapije ACT. Je osnova za razumevanje tako duševnega zdravja kot psihopatologije. Predstavljeni so temeljni procesi psihološke fleksibilnosti: kognitivna defuzija, sprejemanje, sedanji trenutek, jaz kot kontekst, vrednote in predana aktivnost, kot tudi sovpadajoči procesi psihološke nefleksibilnosti in njihova povezava s psihopatologijo.

Polno besedilo na povezavi.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

 
   


Revija

 

Naslov: Šolsko polje
Jezik: slovenski

Vsebina:

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja. Posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Vključena je v naslednje baze: International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ProQuest® Education Database in Sociological Abstracts. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2003. Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk je dostopen na dLIB-u.

 

Knjižne novosti - julij/avgust 2019

Junij 2019

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, politika vzgoje in izobraževanja, reforma

Higher education reform: looking back  looking forward

Osrednja tema je koncept reforme visokošolskega izobraževanja v luči mednarodne primerjave. Po desetletjih daljnosežnih reform se je visokošolsko izobraževanje po vsem svetu močno spremenilo in se mora sedaj soočiti z izzivi sedanjosti. Knjiga, katere eden izmed urednikov je P. Zgaga, podrobno obravnava spremembe, gonilne sile sprememb, njihove učinke, prihodnje možne scenarije, učenje in poučevanje v visokem šolstvu, financiranje in zagotavljanje kakovosti, enakost, internacionalizacijo, mobilnost in vključevanje vseživljenjskih struktur v visoko šolstvo.
 

Postavitev: 378 HIGHER education  


Podobne vsebine: integracija, vzgoja in izobraževanje, inkluzija Inclusion in education: reconsidering limits, identifying possibilities

Znanstvena monografija je izšla pri založbi Peter Lang. Pobuda za nastanek se je rodila v  programski skupini na PEF UL, trije raziskovalci iz Italije, Srbije in Združenega kraljestva pa so se kasneje pridružili skupini. Ponuja prispevek k razpravi o vključevanju v izobraževanje.
Avtorji menijo, da knjiga ponuja relativno sveže poglede na to temo. Podajajo interdisciplinarno perspektivo s približevanjem konceptu inkluzije na treh obzorjih, ki jih razumejo kot medsebojno združljive in soodvisne: pedagoški pristopi, družbeni konteksti in teoretske refleksije. Ponujajo posebno geografsko perspektivo srednje in južne Evrope. Monografijo je uredil P. Zgaga. Ima 11 poglavij 16 avtoric in avtorjev, od tega 3 iz tujine. Koncept inkluzije je danes eden izmed osrednjih pojmov v šolskem polju. Monografija kritično zastavlja vprašanje mej inkluzije, ker je treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. 

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   37.01 INCLUSION in education

 

Podobne vsebine:  pouk po prilagojenem programu, šola

Glas študentov: prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved

Ekipa študentov Filozofske in Pedagoške fakultete je pripravila in ustvarila projekt Glas študentov. Projekt je dal vsem študentom UL priložnost, da izrazijo svoja karierna in strokovna zanimanja o osebah s posebnimi potrebami v pedagoškem pogledu. Rdeča nit projekta so bile Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami v učnem procesu v luči različnih znanosti in ved. V ta namen je izšel zbornik strokovnih člankov, katerih avtorji so študentje pod mentorstvom profesorjev Pedagoške in Filozofske fakultete. Pomembno dopolnilo zbornika sestavljajo članki poljudnega dela, kjer so opisane osebne zgodbe.

Postavitev: 376.1 GLAS študentov  


 

Podobne vsebine: učiteljski poklic, sposobnost poučevanja, učiteljev položaj 

Poklicni razvoj učiteljev: ugled in transverzalne kompetence 

Zadnja desetletja so v središču pozornosti vprašanja o učiteljskem poklicu, profesionalnosti in potrebi po profesionalizaciji v kontekstu učiteljskega poklica ter razvoju kakovosti izobraževanja. Odločilen dejavnik za kakovost izobraževanja je kakovost učiteljskega poklica, pri čemer sta izobraževanje in stalni poklicni razvoj učiteljev brez dvoma eno osrednjih vprašanj, ki so pomembna za izvajanje, kakovost, širjenje in prenovo vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Avtorji so raziskovali izkušnje in odnos razrednih in predmetnih učiteljev v osnovnih šolah v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji do profesionalnega razvoja in statusa ter njihovo osebnost in transverzalne kompetence na področju samoregulacije, inkluzije in trajnostnega razvoja.

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
 

Podobne vsebine: delovno okolje

Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa

V znanstveni monografiji so poskušali predstaviti situacijo, ki se dogaja na različnih delovnih mestih številnim zaposlenim v Sloveniji. Različni pogledi nam pomagajo oblikovati celostno sliko. Pri analiziranju nasilja v delovnih organizacijah v Sloveniji so na eni strani obravnavali perspektivo posameznika in njegovega doživljanja ter tudi posledic, ki jih ima lahko nanj nasilje ter na učinkovitost in uspešnost izvajanja delovnih nalog, ki jih opravlja. Po drugi strani so obravnavali perspektivo organizacije, ki jo v našem primeru predstavljajo delodajalci oziroma kadrovski strokovnjaki. Iskali so odgovor na vprašanje, katere osebnostne lastnosti imajo posamezniki, ki so izvajalci nasilja. Večji del knjige je namenjen doživljanju zaposlenih, ki so bili na delovnem mestu žrtve nasilnih dejanj. 

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
Podobne vsebine: psihiatrijaZbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije

Otroška in mladostniška psihiatrija se uveljavlja kot samostojno področje znotraj medicine in se povezuje s sorodnimi področji, kot so pediatrija, psihologija in sociologija. Gre za oblikovanje slovenskega učbenika s tega področja. Nastalo je 5 samostojnih delov in sicer: Del 1 (Razvoj otroka in diagnostična obravnava), Del 2 (Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma), Del 3 (Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki), Del 4 (Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti), Del 5 (Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji).

Postavitev:  616.89 ZBRANA poglavja  
 

Podobne vsebine: vedenaravoslovna vzgoja in izobraževanje 

Schmit, Adrian, Pollard, Jeremy

WJEC GCSE science double award

Priročnik z nalogami s področja biologije, kemije in fizike je zgrajen tako, da je najprej predstavljena tema, nato sledi preverjanje znanja v obliki nalog in kvizov z rešitvami. Učenec se tako lahko osredotoči na tisti del, kjer potrebuje izboljšati svoje znanje in razumevanje. Tako se zna učinkovito uporabljati znanstvene pojme in koncepte. 

 

Postavitev:  II 5 SCHMIT, A. WJEC GCSE   

 

Podobne vsebine: slikarstvo

Oriental charm ink: itinerant exhibition of The belt and road initiative: 40th anniversary of reform and opening-up
Katalog je nastal ob razstavi, ki je v Galeriji Pedagoške fakultete v Ljubljani od 5. junija 2019. Gre za razstavo del izjemnih kitajskih slikarjev, ki je nastala ob 40. obletnici letnici reform na Kitajskem. Razstava je nastala v sodelovanju z Nantong University.
 
Postavitev: II 75 ORIENTAL charm ink  
 

Podobne vsebine: jadranje, potopisi

Tuta, Jasna

Vse barve Polinezije 
Knjiga Jasne Tuta, diplomantke razrednega pouka PEF, pripoveduje o triletnem jadranju med otoki Francoske Polinezije. Razdeljena je na 15 poglavij, zgodbo pa dopolnjuje 180 barvnih fotografij. Je pripoved o morju, soncu, petnajstih otokih, pesku, vonjavah in barvah, o ljudeh in njihovi glasbi, gibkih telesih, svobodi, brezskrbnosti in veselju do življenja, o času, ki teče počasi, čudovitih cvetlicah, kitih, mantah, delfinih in morskih psih.

 

Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Vse barve  


Revija

 

Naslov: Science education
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja izvirne članke o najnovejših trendih in problemih na področju poučevanja ter  učenja naravoslovne vzgoje in izobraževanja. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 1987. Od leta 2015 naprej je naročena samo e-oblika. Revija je v bazi ERIC.
Science Education

Maj 2019

Podobne vsebine: kemija, učiteljski pripravnik, pouk 

Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije

Znanstvena monografija je pregled ugotovitev izbranih raziskav, ki so potekale na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete UL ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je nadaljevanje predstavitve raziskovalnih dosežkov študentov dodiplomskega in podiplomskega študija in njihovih mentorjev. Nastala je po uredništvom S. A. Glažarja, K. S. Wissiak Grm in I. Devetaka. Prvi prispevek obravnava pomen povezovanja med šolo, univerzo in gospodarstvom za naravoslovno izobraževanje. Sledita prispevka s področja kemijske didaktike. Eksperimentalno delo pri pouku kemije obravnavajo trije prispevki.

Polno besedilo dostopno na povezavi.

   


Podobne vsebine: spomladanske cvetlice, določevalni ključi Bajd, Barbara

Moje prve spomladanske cvetlice: preprost določevalni ključ

To je preprost ključ za določanje organizmov. Opisanih je oseminšestdeset spomladanskih cvetlic, ki rastejo v Sloveniji od zgodnje spomladi do konca aprila oziroma začetka maja. Kadar gremo v naravo zgodaj spomladi, vzamemo s seboj določevalni ključ in skušamo določiti rastlino, ne da bi jo odtrgali. Priročnik je namenjen vsem ljubiteljem narave, tako otrokom kot odraslim, ki lahko z njegovo uporabo spoznajo raznolikost in lepoto različnih oblik, se naučijo opazovati in prepoznavati podrobnosti pri rastlinah in v naravi nasploh, ter usvojijo osnovne botanične termine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev:  58 BAJD, B. Moje

 

Podobne vsebine: družina, družinsko življenje 

Juul, Jesper

Od krušnih do bonus staršev: priložnosti in izzivi sestavljenih družin 

Avtor opisuje nekatere najpogostejše in najbolj pomenljive pasti, naniza pa tudi predloge in smernice, kako jih je mogoče preprečiti, prestati ali odpraviti. Tako kot pred tradicionalnimi družinami se tudi pred sestavljenimi odpirajo enake pasti, priložnosti in izzivi. Ne ponuja praktične namige, ki naj bi samodejno za vselej obvarovali pred vsemi napori in težavami ali občasno bolečino, ki jo tu in tam prinese vsakdan. Spodbuja starše in nasploh odrasle, naj v novo družino ne prinesejo zgolj ljubezni in čuta za odgovornost, ampak tudi voljo do osebne rasti, razum in sposobnost obvladovanja konfliktov.

 

Postavitev:  37.018 JUUL, J. Od krušnih  


 

Podobne vsebine: mladina, vrednota

Galimberti, Umberto

Besedo imajo mladi: dialog z generacijo dejavnega nihilizma 

Obravnava mlade v digitalnem okolju, učinke novih tehnologij na njihovo duševnost in vlogi le-teh v šolah, nasilje v šolskih klopeh, nezmožnosti šole, da bi mlade umsko prebudila, pretirano odvisnost šolskega dela od vizualnih vsebin, odtujenost šolajoče se mladine od resničnega življenja in problematiko mladih na trgu dela v globaliziranem svetu. Posveča se problematiki ljubezni pri mladih, napornemu iskanju lastne poti v življenju, neujemanju lastne osebnosti z vlogo, ki jo morajo mladi prevzeti v družbi, osamljenosti, iskanju smisla življenja, sreči in o njihovem odnosu do bolezni, trpljenja in poslednjih vprašanj.

Postavitev:  316.7 GALIMBERTI, U. Besedo  
 

Podobne vsebine:  
visokošolsko izobraževanje

Holley, Karri A., Harris, Michael S. 

The qualitative dissertation in education: a guide for integrating research and practice

Pričujoča knjiga vodi doktorske študente skozi študij ter celoten proces pisanja doktorske naloge preko primerov in navodil. Opisan je proces sodelovanja s profesorji, oblikovanje podpornih skupin študentov, organiziranje literature, pisanje dispozicije ter zbiranje podatkov, njihova analiza ter predstavitev.

 

Postavitev: 001 HOLLEY, K. Qualitative  
Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, Anglija, merjenje uspešnosti, evalvacijaInnovative assessment in higher education: a handbook for academic practitioners 

Priročnik je namenjen visokošolskim profesorjem, ki želijo narediti izboljšave pri svojem poučevanju, kot tudi učenju študentov. Seznanil jih bo, kako in zakaj ocenjevati, kako to vpliva na povratne informacije s strani študentov, na oblikovanje ocen, kako se lahko tehnologija in socialni mediji uporabijo za izboljšanje, kako inovativno ocenjevanje vpliva na inkluzijo in omogoča izkoriščanje posameznikovega potenciala in ustvarjalnosti. Študije primerov pa opisujejo, kako razviti in oceniti sposobnosti potrebne pri zaposlovanju.

Postavitev:  378 INNOVATIVE assessment  
 

Podobne vsebine:  pedagoška psihologija

Kettler, Ryan J.

Research methodologies of school psychology: critical skills 

Avtor opisuje paradigmo praktičnega raziskovanja v šoli in šolskih okoljih na področju šolske psihologije skozi enajst poglavij, ki so razdeljena na štiri področja: zgodovina znanosti, merjenje, oblikovanje raziskav in predstavitev raziskovalnih podatkov. Vključuje dragocene in enostavne strategije, navodila in vprašanja, kako oblikovati raziskovalna vprašanja, jih preizkusiti ter jih predstaviti. Opisuje celotni raziskovalni proces. 

 

Postavitev:  37.015.3 KETTLER, R. Research    

 

Podobne vsebine: učne težave, otrok, zgodovina

Danforth, Scot

The incomplete child: an intellectual history of learning disabilities
Knjiga je zgodovinski prikaz znanosti o učnih težav od leta 1975. Opisuje nastanek tega področja, kot tudi klinične raziskave o možganih, ki so jih vodili pri vojakih prve svetovne vojne pod vodstvom nemškega zdravnika Kurta Goldsteina. Knjiga se osredotoča na psiholingvistično teorijo Samuela Kirka in gibalno vzgojo Newella Kepharta, ki raziskujeta, kaj je pripeljalo do razvoja znanosti o učnih težav v Združenih državah.
 
Postavitev:  376.1-056.47 DANFORTH, S. Incomplete  
 

Podobne vsebine: likovna umetnost, likovna teorija 

Muhovič, Jožef

Vidno in nevidno: uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode 
Znanstvena monografija J. Muhoviča, likovnega teoretika in slikarja, je prvo izvirno slovensko delo o formalni likovni analizi. Izkustvo umetniškega dela je proces. Monografija pomembno prispeva k razumevanju in interpretiranju modernistične umetnosti. Skuša pokazati, kako zelo pomembno je raziskati, kaj je bilo izraženo, ko je bila gledalcu v doživetje ponujena določena oblikovna konfiguracija v prostoru in času ter kako je to mogoče storiti.

 

Postavitev: 7 MUHOVIČ, J. Vidno  


Revija

 

Naslov: Sodobna pedagogika
Jezik: slovenski

Vsebina:

Revija pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja ter predstavlja aktualne probleme. Revija je vključena v SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Emerging Sources Citation Index, ProQuest® Education Database. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1950. Izhaja štirikrat letno.
Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk (2005-2017) je dostopen na dLib-u.

April 2019

Podobne vsebine: psihoterapija 

Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani

Urednika B. Dekleva in J. Škraban sta pripravila knjigo o izkušnjah, ki jih družba razume kot halucinacije, v knjigi pa jim rečejo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave. Resnične so za ljudi, ki jih doživljajo, ne pa nujno za ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se ukvarja z raziskovanjem glasov in podpornega dela z ljudmi z izkušnjo slišanja glasov. Opisane so dejavnosti  in razvoj projekta, koncepti ter rezultati izvirnega znanstvenega dela.  V empiričnem delu so predstavljene osebne izpovedi ljudi. Projekt imenovan Slišanje glasov je potekal pod okoljem in podporo društva Kralji ulic.
 

Postavitev: 616.89 SVET ki se  


Podobne vsebine: pedagoško raziskovanje


Vogrinc, Janez, Saqipi, Blerim

Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives

Znanstvena monografija avtorjev B. Saqipi in J. Vogrinca povzema obstoječe znanje in prinaša kritični pogled na probleme, ki potrebujejo pozornost, da bi izboljšali prakso pedagoškega raziskovanja. Opisani so metodološki problemi pri načrtovanju in procesu raziskovanja. Na enem mestu so najbolj pogosti pristopi k raziskovanju. Podana so teoretična navodila, sledijo kvalitativna in kvantitativna navodila. Predstavljeno so akcijsko raziskovanje, študije primerov, etika znanstvenega raziskovanja ter raziskovalna pismenost, ki je pomemben element pri razvijanju spretnosti raziskovanja med učitelji in profesorji.

Postavitev: Č 001 VOGRINC, J. Research  

 

Podobne vsebine:  matematika

Papageorgiou, Nikolaos Socrates, Rǎdulescu, Vicenţiu, Repovš, Dušan

Nonlinear analysis - theory and methods

Knjiga je delo treh avtorjev med njimi tudi D. Repovša. V knjigi so poudarjene tiste osnovne abstraktne metode in teorije, ki so uporabne pri proučevanju nelinearnih mejnih problemov. Vsebina je razdeljena na šest poglavjih, ki podrobno predstavijo tehnike, ki se uporabljajo pri variacijski in topološki analizi nelinearnih robnih problemov. Ta tematika je povezana tudi z drugimi področji matematike (topologijo, funkcionalno analizo, matematično fiziko, potencialno teorijo).

 

Postavitev:  51 PAPAGEORGIOU, N. Nonlinear   


 

Podobne vsebine:  duševni stres, otrok 

Levine, Peter A., Kline, Maggie

Skupaj premagujmo travme in stres: kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost: [priročnik za starše]

Travma in stres sta življenjsko dejstvo. Vsak otrok ju bo namreč nedvomno doživel; od resnično težkih preizkušenj (selitev, ločitev staršev, smrt v družini, nasilje ipd.) do dogodkov, ki se odraslim ne zdijo niti najmanj travmatični, vendar pustijo globok odtis v otrokovem duševnem in telesnem razvoju. V knjigi se teorija priznanih strokovnjakov odlično prepleta s primeri iz prakse in vajami, ki jih lahko izvajamo z otrokom, zlasti prek igre, ustvarjanja in pogovorov. Napotki so konkretni in praktični. Namenjeni so temu, da otroku pomagamo utrditi zaupanje vase ter notranjo moč, s čimer krepimo njegovo samozavest in psihično odpornost.

Postavitev:  159.922.7 LEVINE P. Skupaj  
 

Podobne vsebine:  likovna vzgoja, otrok 

Tacol, Tonka, Šupšáková, Božena

Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka

O vzroku za likovno izražanje otroka obstaja veliko odgovorov, nazorov in domnev. Otroška likovna stvaritev je izraz otrokovega trenutnega psihičnega stanja in struktur njegove osebnosti. Likovno izražanje otroka lahko spremljamo z vidika postopnega razvoja likovnih zmožnosti in pojmovanja otroškega likovnega izraza. Pričujoča znanstvena monografija priznanih avtoric je predstavitev ugotovitev dolgoletnih raziskav o likovnem razvoju otrok od prvih začetkov do mladostništva. V pomoč bo vzgojiteljicam/vzgojiteljem in učiteljicam/učiteljem pri njihovem spremljanju napredovanja v likovnem razvoju otrok.

Postavitev: II 373.32.016:74 TACOL, T. Likovni  

 

 

Podobne vsebine:  ocenjevanje, vrednotenje, otrok s posebnimi potrebami 

Rogič Ožek, Simona, Dobravc, Sonja

Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami : priročnik za strokovne delavce

V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Opisani so primeri formativnega spremljanja pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, izvajanju prilagojenih programov z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom, pri vzgojnem delu v domovih in izvajanju posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Opisana orodja bodo v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin, kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

Postavitev:  376.1 ROGIČ OŽEK, S. Formativno  
 

Podobne vsebine:  pouk, matematika 

Almarode, John, Fisher, Douglas, Assof, Joseph, Moore, Sara Delano, Hattie, John A. C., Frey, Nancy

Teaching mathematics in the visible learning classroom : grades 6-8

Avtorji opisujejo strategije vidnega učenja pri pouku matematike v razredu. Naučili se bomo, kako oblikovati jasno učno namero, kako uporabiti koncepte in spretnosti razmišljanja pri vodenju učencev, da postanejo metakognitivni in samo-usmerjeni, kako uporabiti formativno ocenjevanje za spremljanje, kaj učenci razumejo, kaj ne in zakaj je tako. Spoznali se bomo s tem, kako izbrati prave naloge in prilagoditi njihovo težavnost in obsežnost potrebam učencev.

Postavitev: 373.32.016:51 TEACHING   

 

Podobne vsebine: pouk, učenje, visokošolsko izobraževanje 

Kahn, Peter E., Anderson, Lorraine

Developing your teaching : towards excellence
Knjiga je namenjena profesorjem, ki so na začetku poučevanja v visokošolskem izobraževanju, kot tudi izkušenim profesorjem, ki bi radi osvežili in izboljšali poučevanje in pedagoško prasko. Prinaša nasvete, študije primerov in ideje, kako se učiti iz povratnih informacij študentov, kaj študentje pričakujejo, kako oblikovati učinkovito medsebojno sodelovanje in portfolio, kako izbrati učinkovite učne prakse ter izobraziti učitelje začetnike.
 
Postavitev:  378 KAHN P. Developing your  
 

Podobne vsebine: ustrahovanje, šola, delovno mesto 

Cyberbullying in schools, workplaces, and romantic relationships : the many lenses and perspectives of electronic mistreatment
Raziskave o spletnem ustrahovanju v različnih kontekstih, starostnih skupinah in kulturah predstavljene v knjigi omogočajo celovitejši pogled na razširjenost in vpliv spletnih zlorab posameznika, skupine in organizacije v šoli, na delovnem mestu in v intimnih odnosih.
 


 

Postavitev: 343 CYBERBULLYING  


Revija

 

Naslov: Psychology of Music
Jezik: angleški
   
Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke o psiholoških vidikih glasbe. Vključuje študije o poslušanju, nastopanju, ustvarjanju, memoriziranju, analiziranju, opisovanju, učenju in poučevanju glasbe. Prinaša tudi uporabne socialne, razvojne in terapevtske študije glasbe. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2004. Revija je v SSCI in SCOPUS-u.
Povezava do e-oblike: Psychology of Music

Marec 2019

Podobne vsebine:  vzgoja in izobraževanje, pouk, komuniciranje 

Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij

Na mednarodni znanstveni konferenci so poskušali zasnovati prototip učilnic prihodnosti na osnovi smernic poučevanja v 21. stoletju in stopenj pri zasnovi projektnega dela, ki spodbuja učenčevo ustvarjalnost. Razpravljali so o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter načinih vrednotenja znanja, ki prihodnjim generacijam omogočajo večjo motivacijo do učenja, vzpodbujajo kreativnost učencev, pospešujejo povečanje znanja, interakcijo z vsakdanjim življenjem in nenazadnje osebnostno rast posameznika. Govorili so, kako v poučevanje uvajati novosti, ki nam jih nudijo nove tehnologije. S svojimi prispevki so sodelovali tudi profesorji iz Pedagoške fakultete. 
 

Polno besedilo dostopno na povezavi  


Podobne vsebine: vrtec, starši, sodelovanje med vrtcem in starši Odnosi s starši - izziv in obveza

Strokovni posvet dobrih praks v vrtcih je poudaril spretnosti učinkovitega in sodelovalnega odnosa s starši ter podporo vzgojiteljem pri njihovem profesionalnem delu s starši na poti odraščanja predšolskega otroka. Vzgojitelji so strokovnjaki, katerih vloga je najprej razumeti in čutiti starša v njegovi skrbi za otroka, potem pa ga podpreti v negotovosti in iskanju poti v situacijah, ko se starši soočajo z različnimi vzgojnimi izzivi. Brez dobrih in spoštljivih odnosov med družino, ki ima vključenega otroka v vrtec in vrtcem, ne more biti srečnega otroštva, ki omogoča ustvarjalnost in razvoj vseh potencialov pri otroku, in ne more biti zadovoljnega, navdihujočega in kompetentnega strokovnega delavca.

Postavitev: 373.2 ODNOSI s starši  

 

Podobne vsebine: osnovna šola, zgodovina, Slovenija 

Cencič, Mira

Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju 

Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja osnovnega šolstva na Slovenskem je bila v strokovni in znanstveni literaturi doslej pomanjkljivo obdelana. Pričujoča znanstvena monografija avtorice Miroslave Cencič je tako več kot potrebna monografija s področja šolske zgodovine. Raziskovalka je v svoj opus zajela razvoj osnovnih oblik, ki strukturirajo vzgojno-izobraževalni sistem v neposredni povezavi z družbenim kontekstom. Monografija je hkrati študijski pripomoček za študente družboslovnih študijskih smeri.

 

Postavitev: 37(091) CENCIČ, M. Osnovna  


 

Podobne vsebine: motivacija, učenje, samopodoba

The Cambridge handbook of motivation and learning

Avtorji so vodilni raziskovalci na področju pedagoške in socialne psihologije, učenja in nevroznanosti. Podajajo definicije ključnih pojmov povezanih z motivacijo in učenjem in pojasnjujejo pomembne raziskave na teh področjih. 

Postavitev: 37.015.3 RENNINGER, A. Cambridge  
 

Podobne vsebine:  vodstvo, šola, vodenje šole

Leithwood, Kenneth A.

Leadership development on a large scale : lesssons for long-term success

Učinkovito vodenje posamezne šole vpliva na življenje in uspešnost njenih učencev. Knjiga je nastala na podlagi ene najuspešnejših študij, ki so bile izvedene na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju. Vsebuje uporabne nasvete in strategije, kako oblikovati učinkovite programe in pobude za vodenje. Vodstvene delavce je potrebno spodbujati k uporabi sodelovalnih pristopov v razredu, da bi pomagali učiteljem pri prenosu kompleksnih idej učencem.

Postavitev: 371 LEITHWOOD, K. Leadership  

 

 

Podobne vsebine:  učenje jezika, zgodnje učenje, izobraževanje učiteljev, angleščina, poučevanje


Early language learning and teacher education : international research and practice

Izobraževanje učiteljev, ki poučujejo jezik, je opredeljeno kot eno od najpomembnejših področij, ki ga je treba obravnavati, da bi izboljšali zgodnje poučevanje jezikov. Raziskave in prakse iz različnih geografskih in izobraževalnih okolij o izobraževanju učiteljev za zgodnje učenje jezikov so skupaj z metodološkimi načeli zbrane v pričujoči knjigi. Učitelje je potrebno pripraviti na poučevanje in jim pomagati pri njihovem poklicnem razvoju. Poglavja se osredotočajo na kompleksnost učenja učiteljev, inovacije v mentorstvu, supervizijo, strategije za razvoj programov in dojemanje ter na ocenjevanje izobraževanja učiteljev.

 

Postavitev: 811.111 EARLY language  
 

Podobne vsebine:  integracija, otrok druge nacionalnosti, šola, medkulturna vzgoja 


Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe : national policies and measures : Eurydice report

Migracije v Evropi niso nov pojav. Čeprav so humanitarne migracije prispevale k pospešitvi migracijskih trendov, pa bo tudi v prihodnje potekalo preseljevanje ljudi. Družba si prizadeva za spodbujanje vključevanja priseljencev. Poročilo se osredotoča na vključevanje učencev iz migrantskih okolij v šole. To je kompleksen proces, katerega cilj je omogočiti otrokom in mladim dostop do kakovostnega izobraževanja in jim zagotoviti potrebno jezikovno, učno in socialno-čustveno podporo. Vključuje pomoč pri prilagajanju na novo šolsko okolje in zagotoviti, da bodo dobro napredovali pri učenju.

Dostopno tudi na povezavi.

Postavitev: II 37 INTEGRATING students   

 

Podobne vsebine: žival, sledi, stopinje 

Hecker, Frank
Živalski sledovi v naravni velikosti
Gre za praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju divjih živali, izvedeti več. Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo. Pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako jih iskati. Prikazani so sledovi živali v naravni velikosti. To je vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih živali izvedeti več. V njem je petinsedemdest sledov živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih in v gozdovih, portreti živali in opisi njihovega naravnega okolja ter dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti.
 
Postavitev:  59 HECKER, F. Živalski   
 

Podobne vsebine: ljubezen, pustolovščine, Braillova pisava, knjige za gluhe in gluhoneme 

Kermauner, Aksinja
Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način]

To je sedma knjiga, ki je izšla v okviru projekta Prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku, ki ga izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija s pomočjo Ministrstva za kulturo. Knjiga je nadaljevanje priljubljene slikanice z naslovom Žiga špaget gre v širni svet, ki je izšla leta 2010 kot tipanka v brajici; torej namenjena slepim in slabovidnim. Nadaljevanje zgodbice slikanice Žiga špaget je za punce magnet je multisenzorna knjiga, ki jo lahko berejo gluhi in gluhoslepi, slepi in slabovidni ter tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Besedilo dopolnjujejo risbe kretenj, besedilo v velikosti 18 pik, videoposnetek s pripovedovalcem vsebine v obliki QR-kode in brajica.
 

Postavitev: 821.163.6 KERMAUNER, A. Žiga  

Revija

 

Naslov: Glasilka logo-surdo
Jezik: slovenski
   
Vsebina:

Strokovno glasilo študentov logopedije in surdopedagogike na UL PEF izhaja enkrat letno. Z njim želijo študenti podpreti logopedsko in surdopedagoško stroko in spodbuditi njen razvoj in napredek. Ker je revija izdelek vseh študentov logopedije in surdopedagogike, vabijo vse študente in študentke, da s svojimi članki popestrijo glasilo. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od 2018. Revijo si lahko tudi v tiskani obliki (kot knjigo) izposodite na policah v knjižnici. Člani Študentske sekcije Društva logopedov Slovenije lahko do nje dostopajo preko spletne povezave.

Februar 2019

Podobne vsebine: 
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami 

Žgur, Erna, Ferlinc, Ana
 
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

Knjižica avtoric E. Žgur in A. Ferlinc prinaša postopke ustreznega obravnavanja otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V tem obdobju se strokovni delavci srečujejo s problematiko številnih razvojnih primanjkljajev. Terapevtske vsebine imajo jasno opisane postopke, razlage in nazorne skice položajev ter načinov dela, nege in hranjenja otrok s posebnimi potrebami. Dobro počutje otrok je samo po sebi dokaz ustreznega in varnega položaja ter ustrezne izvedbe aktivnosti.
 

Postavitev:  376.1 ŽGUR, E. Specialno  


Podobne vsebine: predšolski otrok, osebnostni razvojOsebnostni razvoj predšolskega otroka

Strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih je obravnavala vlogo odraslih pri osebnostnem razvoju otroka, aktivno vlogo otroka, spodbude v vrtcu, otrokov socialno čustveni razvoj, estetiko in osebnostni razvoj predšolskega otroka, vpliv gibanja na otrokov osebnostni razvoj, osebnostni razvoj otroka s posebnimi potrebami, vpliv okolja na razvoj ter praktične spodbude. 

 

Postavitev: II 373.2 MEDNARODNA Osebnostni   

 

Podobne vsebine: 
pripovedovanje zgodb

Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja Peklaj, Urška

Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo, ki vključuje dogajanje iz resničnega in domišljijskega sveta. Otrok se v zgodbi ustvarjalno izraža in se uči razumeti zapletene socialne odnose. Knjiga pripoveduje o otroških zgodbah, in sicer o tem, kakšne zgodbe pripovedujejo različno stari otroci (deklice in dečki) in kako; o načinih spodbujanja otrok (na primer skupno branje, vključevanje v simbolno igro, pogovarjanje) k pripovedovanju zgodbe ter vplivu družinskega in vrtčevskega okolja; o povezanosti pripovedovanja zgodbe z drugimi področji govora otrok, z mišljenjem, teorijo uma in socialnim razumevanjem, z likovnim izražanjem, zgodnjo ter poznejšo akademsko pismenostjo ter o analiziranju in ocenjevanju razvojne ravni zgodbe otrok. 

Postavitev: 159.922.7 MARJANOVIČ UMEK Zgodbe  


 

Podobne vsebine: matematika

Weissman, Martin H.
An illustrated theory of numbers

Gre za celovito obravnavo teorije števil z dokazi, zgledi in vajami. Priročnik prinaša preko petsto vizualnih podob in ima zato tudi umetniško vrednost. Bralec s srednješolskim znanjem geometrije in algebre bo tako užival v branju tega besedila.

Postavitev: II 51 WEISSMAN, M. Illustrated  
 

Podobne vsebine:  jezik, komunikacija, logopedija 

Paul, Rhea, Norbury, Courtenay F., Gosse, Carolyn

Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating

Knjiga opisuje jezikovne motnje v obdobju od otroštva do adolescence ter strategije njihovega odpravljanja. Predstavlja osnovne koncepte, terminologijo, pregled ključnih problemov. Obravnava patologijo govora, zgodnje odkrivanje in obravnavo govornih motenj ter učne težave pri poslušanju, branju in pisanju.  

Postavitev:  II 376.1-056.264 PAUL, R. Language  

 

 

Podobne vsebine:
pedagog, učitelj 


Moč pedagoškega dela

Položaj učitelja/vzgojitelja/svetovalnega delavca je v današnji družbi precej drugačen od njegovega položaja v preteklosti. Biti pedagog je pomembno delo. Ljudje se ne zavedajo v zadostni meri njihove pomembne vloge v družbi. Pedagoški delavci imajo vedno več nalog: ni enostavno izvesti učne ure, če imaš v razredu  nekaj učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nekaj učno zmožnejših učencev, nekaj učencev, ki so nadarjeni. Kakovostno, suvereno in ponosno lahko opravlja pedagoški poklic le nekdo, ki dobro pozna strokovno vsebino posameznega predmetnega področja, ki je izvrstno izobražen na didaktičnem področju, ki zna prepoznati potrebe posameznika in je tudi motiviran zato, da mu prilagodi način dela. Želja avtorjev (študentov UL PEF) je drugim približati pedagoški poklic in ga predstaviti kot najpomembnejše poslanstvo naše družbe.

Polno besedilo dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/
 

Postavitev: II 37 MOČ pedagoškega  
 

Podobne vsebine: ples, naravoslovna vzgoja in izobraževanje, matematika 

Kaufmann, Karen A., Dehline, Jordan
Dance integration : 36 dance lesson plans for science and mathematics

Želite ustvariti bogato in živahno okolje v razredu, spodbuditi razmišljanje učencev na več načinov, preobraziti poučevanje z vključevanjem plesa v učne načrte matematike in naravoslovja? To si lahko preberete v pričujoči knjigi, kjer so opisane učne priprave, ki s pomočjo različnih aktivnosti povezujejo ustvarjalnost pri pouku matematike in naravoslovja. Učenci se naučijo kritično uporabiti znanje, poglobiti svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja ter sodelovati in učinkovito komunicirati. Naučijo se nastopati pred drugimi. Vsebine spoznavajo s pomočjo kinestetičnih izkušenj in inovativnega učenja.

Postavitev: II 79 KAUFMANN, K. Dance   

 

Podobne vsebine:
pravljica, brata Grimm 

Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung
Univerza v Kasslu (Nemčija) v pričujočem zborniku predstavlja nekatere aktualne študije raziskovanja del Bratov Grimm o intermedialnosti, ilustraciji in muzejskem uprizarjanju njunih pravljic. Svoj prispevek je dodala M. Blažič, ki je predstavila slovenske ženske pravljičarke in pripovedovalke zgodb.
 
Postavitev:  82-93 ÜBER Nachtfliegen  
 

Podobne vsebine:
biografija

Kornhauser Frazer, Aleksandra
Poti in srečanja

Knjiga je pripoved o utrinkih življenja Aleksandre Kornhauser-Frazer. Pripoved o otroku iz premožne družine, ki je čez noč padla v revščino in se ni zmogla pobrati, kako je z otroškim delom iskati pot iz brezna, pa o ukradenih mladostnih sanjah, ki so jih izrinile vojna, taborišča, morije. Nikoli ni sprejela podrejenosti, nikoli se ni ustrašila naporov. Ljubila je izzive in živela za ustvarjalnost. Trikrat je obkrožila svet. Njeni dosežki so zapisani v več kot tridesetih knjigah in stotinah člankov. Na predavanja so jo vabili v najuglednejše dvorane sveta. Prav tako tudi izjemna mednarodna priznanja niso izostala.
 

Postavitev: II 929 KORNHAUSER Frazer Poti in srečanja  

Revija

 

Naslov: Arte : mensile di arte, cultura, informazione
Jezik: italijanski
Založnik: Giorgio Mondadori e associati
Vsebina:

Revija se ukvarja s kulturo in umetnostjo. Izhaja mesečno v italijanskem jeziku. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2002.
 

Januar 2019

Podobne vsebine: 
slovenščina, osnovnošolski pouk 


Križaj, MartinaBešter, Marja
Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli

Jezikoslovno-didaktični pripomoček za poučevanje slovenščine v osnovni šoli je namenjen  učiteljem in učiteljicam slovenščine v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ponuja jasen ter sistematičen pregled jezikovnega pouka celotne vertikale od 4. do 9. razreda. Nudi podporo pri uresničevanju ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil za jezikovni pouk, navedenih v učnem načrtu za slovenščino. V priročniku so nazorno predstavljeni temeljni cilji jezikovnega pouka, dejavnosti učencev in učenk ter učitelja/učiteljice, učne teme ter globina, obseg, cilji in način njihove obravnave.
 

Postavitev: II 811.163.6 KRIŽAJ, M. Jezikovni  

Podobne vsebine: družba, družbene spremembe 

Misliti socialne inovacije

Pedagoška fakulteta UL je izdala znanstveno monografijo urednikov S. Gabra in V. Tašner, ki se ukvarja s slovenskimi in tujimi socialnimi inovacijami. V njej je skozi več kot šestdeset primerov dobrih praks prikazan pomen socialno inovativnih razmislekov za dobrobit različnih skupnosti in družbe kot celote. Kako biti samooskrben na enem hektarju, kako na novo postaviti socialni sistem, da bo ta kar največ prispeval k blaginji državljanov, kako narediti reformo šolstva in kako že v izobraževanje vključiti inovativno mišljenje, da bodo mladi čutili, da so kos sodobnim izzivom, so le nekatere od socialnih inovacij. Zgled socialnih inovacij je pred leti postavila Finska, v monografiji pa so poleg njene predstavljene tudi slovenske pozitivne prakse ter prakse sosednjih držav.

 

Postavitev: 316 MISLITI socialne  

 

Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
vzgoja in izobraževanje, izobraževalna tehnologija 

Didactics of smart pedagogy : smart pedagogy for technology enhanced learning

Pametno izobraževanje je v svetu postalo nov trend na izobraževalnem področju. Nekatere države so že razvile pametne izobraževalne sisteme, iz poslovnih in tehnoloških skupnosti pa prihaja pritisk, da s tem nadaljujejo. Obstajajo razdrobljene študije o didaktičnih vidikih uporabe tehnologije. Knjiga opisuje, kako uporabiti različne oblike pametnega izobraževanja v luči obstoječih učnih teorij ter kako uporabiti inovativne rešitve, da bi zmanjšali marginalizacijo skupin v izobraževalnih kontekstih. Razlaga preobrazbo pedagoške znanosti in pomen vloge vzgojitelja. Predstavi uporabne metode poučevanja, učne dosežke, raziskave ter oblike ocenjevanja in vrednotenja pridobljenega znanja.

Postavitev: 37.01 DIDACTICS of smart  


 

Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
fizika 

Etkina, EugeniaPlaninšič, GorazdVan Heuvelen, Alan
College physics : explore and apply 

Priročnik omogoča, da študenti zgradijo globoko in konceptualno razumevanje fizike s spodbujanjem aktivne vloge  učnem procesu. S tem pristopom si študenti s pomočjo opazovanja, analiziranja in testiranja, ki vodi do uporabe znanja v kompleksnih situacijah, gradijo konceptualno razumevanje. Z eksperimentiranjem, uporabo video demonstracij in inovativnimi primeri si razvijajo spretnosti razmišljanja in reševanja problemov.

Postavitev: II 53 ETKINA, E. College  
Figuring

Podobne vsebine: ročna spretnostmatematika 

Figuring fibers

Če imate radi matematiko in umetnost vlaken, je ta knjiga za vas. V osmih poglavjih opisuje povezavo med matematiko, umetnostjo in uporabo vlaken. Bralec pa svojo ustvarjalnost napisanega doseže skozi pletenje, kvačkanje ali šivanje. Lep končni izdelek, ki tako nastane, pripomore k vizualnem razumevanju matematike, ki ga lahko delimo s tistimi, ki ta izdelek gledajo.

Postavitev:  51 FIGURING fibers  

 

 

Podobne vsebine:
zgodovina, Ljubljana 

Zgodovina Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice

Ob stalni razstavi Ljubljana, zgodovina, mesto, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, je izšla monografija o zgodovini Ljubljane, ki je rezultat skoraj stoletnega prizadevanja različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta. Namenjena je najširši javnosti in ponuja jasno, pregledno zgodovino mesta od poselitve ljubljanskega prostora v prazgodovini do oblikovanja sodobnega mesta. Pisana je nazorno, razumljivo in privlačno za tiste, ki jih preteklost zanima bolj poglobljeno. Daljša kronološka besedila zgodovinskih obdobij pa dopolnjujejo izbrane vsebine, novejša spoznanja in zanimivosti, ki delajo Ljubljano in njeno preteklost posebno.
 

Postavitev: II 94(497.4) ZGODOVINA Ljubljane   

Podobne
vsebine:
umetnost 

Finger, BradWeidemann, Christiane
50 contemporary artists you should know

Posodobljena, privlačna, uporabna in zabavna knjiga prinaša dela petdesetih glavnih umetnikov skupaj z njihovimi reprezentativnimi deli. Vsak zapis vsebuje odlične ilustracije, kratko biografijo in kritične analize. V knjigo je vključen tudi slovar pomembnih izrazov. Izbor umetnikov je urejen kronološko in vključuje vsa velika umetniška gibanja in obdobja od druge polovice 20. in zgodnje polovice 21. stoletja.

Postavitev: 7.03 FINGER, B. Fifty   

 

Podobne vsebine:
šport, tenis 

Filipčič, AlešFilipčič, Tjaša, Vodičar, Janez
Expert modelling in tennis

Znanstvena monografija se ukvarja z ekspertnim sistemom na področju tenisa in predstavlja nove načine izvajanja optimizacijskih procesov. Teniški trenerji nenehno sledijo prizadevanjem svojih varovancev in razmišljajo o tem, kako optimizirati svoj tekmovalni uspeh. Vključitev sodobne diagnostike je nepogrešljiva za uspeh v tenisu. Hkrati je potrebno uporabiti celovit pristop, ki vključuje tako psihološke kot družbeno-kulturne dejavnike okolja. Nov ekspertni sistem predstavlja znanje in izkušnje mnogih teniških igralcev in trenerjev. Združevanje razmišljanja in delovanja uspešnih teniških strokovnjakov, s pomočjo sodobnih tehnologij pa omogoča vpogled v uspešne strategije za izboljšanje uspešnosti tenisa.

Postavitev: 796.3 FILIPČIČ, A. Expert  

Podobne vsebine:
govor, otroci

Vojsk Jakofčič, Jasmina
Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril

Slikanica ima glavno junakinjo in zgodbo, vanjo pa so vpletene vaje za razgibavanje govoril in izboljšanje izgovorjave. Nastanek slikanice so spodbudile  osebne izkušnje z govornimi težavami pri otrocih. Avtorica svoje triletne hčere nikakor ni mogla pripraviti, da bi z njo izvajala določene vaje, zato si je izmislila zgodbo, s katero jo je želela popeljati do tega cilja. Slikanica bo tudi dobrodošel pripomoček staršem in strokovnjakom.

Postavitev: II 821.163.6 VOJSK JAKOFČIČ Larino  

Revija

 

Inkluzivno izobrazevanje Naslov: Inkluzivno izobraževanje: pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja časopis
Jezik: slovenski
Založnik: Educa
Vsebina:

Nova pedagoška revija zapolnjuje slovenski in širši prostor s strokovnimi, znanstveno-raziskovalnimi, aplikativnimi ter informativnimi članki, ki predstavlja izobraževalno kulturo inkluzije v celotni šolski vertikali; od vrtcev pa vse do visokošolskega izobraževanja oz. izobraževanja odraslih. Občasno bo izšla tematska številka, ki bo posvečena določeni izbrani  aktualni tematiki. Revijo izdaja Educa. Izhaja trikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2018, ko je tudi začela izhajati.
 

December 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine:
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami

Naslov: Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 254
Vsebina:

Zbornik besedil prinaša prispevke o dveh aktualnih tematikah. Prva so premisleki o človekovi naravi, ki se izrisuje na podlagi razmer, ki jih je človek ustvaril (neoliberalizem). Druga pa se ukvarja z ljudmi z oviranostmi in tistimi, ki so potrebni neposredne pomoči in skrbi drugih in skupnosti. S svojimi prispevki so sodelovali tudi I. Lesar, Š. Razpotnik in D. Zadnikar.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine:
pouk, didaktika

   
Naslov: Strukturni dejavniki pouka​
Jezik: slovenski
Št. strani: 367 
Vsebina:

Mednarodna konferenca je bila namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja didaktike in metodike. Osredotočala se je na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebino in učne cilje. 

Postavitev: II 371.3 MEDNARODNA Strukturni 

 


 

 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
matematika,
razvojna psihologija,
učitelj, zgodnje učenje

   
Naslov: Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers
Jezik: angleški
Št. strani: 213
Vsebina:

Predstavljen je inovativen dvosmeren proces povezovanja raziskovanja in dobrih praks pri učenju in poučevanju matematike. Predstavi matematično razmišljanje v zgodnjem otroštvu v povezavi s spoznanji razvojne psihologije. V knjigi gre za opis komunikacije med učitelji in raziskovalci. Učiteljeve odzive in njihova razmišljanja posredujejo raziskovalcem, ti pa učiteljem podajo svoje odgovore nazaj.

Postavitev:  373.2.016:51 GROWING mathematical


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
naravoslovna vzgoja in izobraževanje, zgodnje učenje, predšolska vzgoja

Avtorica: Tunnicliffe, Sue Dale
Naslov: Starting inquiry-based science in the early years : look, talk, think and do
Jezik: angleški
Št. strani: 164
Vsebina:

Knjiga gradi na radovednosti otrok in njihovemu reševanju problemov ter znanstvenemu razmišljanju. Raziskovalno učenje pri naravoslovju v zgodnjih letih je bistvenega pomena za otrokovo nadaljnje učenje in raziskovanje tega področja. Opisane so dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati. Vsaka dejavnost predstavlja izziv za otroka, ki ga je treba rešiti z razmišljanjem, pogovorom in izvedbo lastnih raziskav.

Postavitev:  373.2.016:50 TUNNICLIFFE, S.D. Starting
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
kiparstvo
 

Avtorica: Čadež Lapajne, Dragica
Naslov: Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti
Jezik: slovenski
Št. strani:   71
Vsebina:

Za vstop v svet kiparske umetnosti je treba poznati njen jezik. Teoretično in praktično je potrebno razumeti posamezne postopke, znati smotrno uporabljati materiale, orodje in tehnike, pri uresničevanju zamisli pa spremljati izrazne pojave. Razvijanje likovnega gledanja in učenje kiparskega jezika sta dolgotrajen proces. Na temelju dolgoletnih izkušenj avtorica sistematično razlaga shematično razporeditev osnovnih karakternih oblik, stopenjsko prehajanje od velikih do manjših sestavnih delov, anatomske značilnosti človeškega telesa ter smiselno vnašanje karakternih podrobnosti v celoto. Ponuja praktične napotke za uspešno oblikovanje in spodbuja k iskanju avtorskega izraza.

Postavitev:  II 73/74 ČADEŽ Lapajne Torzo

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
učilnica, vedenje, učenec

   
Naslov: Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators
Jezik: angleški
Št. strani: 329
Vsebina:

Prinaša bistvene informacije potrebne za razumevanje in uporabo tehnik vodenja v razredu in uporabo pristopa »od odgovora k posredovanja«. Opisuje različne oblike odločanja in obnašanja s strani posameznika in skupine (učiteljev, šole, šolskega okoliša). Predstavljene so tudi spletne strani s predstavitvami in navodili za uporabo v praksi.

Postavitev: 373.3 MANAGING classrooms 

Podobne
vsebine:
družba, filozofija, civilizacija

 Avtorja: Leoncini, Thomas, Bauman, Zygmunt
Naslov: Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju
Jezik: slovenski
Št. strani: 89
Vsebina:

Knjiga je nastala kot dialog med enim najbolj znanih sociologov 20. stoletja Zygmuntom Baumanom in novinarjem Thomasom Leoncinijem, ki je njune pogovore in dopisovanja naposled izdal. Dotikata se najaktualnejših tem postmoderne. Na izredno luciden in neposreden način spregovorita o ključnih spremembah, ki so se zgodile v sodobni, postmoderni družbi in najbolj zadevajo generacije rojene po letu 1980. Pišeta o modnih smernicah, tetovažah, plastični kirurgiji, spremembah na področju nasilja in njegovih oblikah pri najmlajših generacijah ter o svetovnem spletu, njegovih učinkih na človeka, ki ob njem odrašča, se izobražuje, izgrajuje ter na njem z uporabo družbenih omrežij tudi živi svoj paralelni svet.

Postavitev:  316.7 LEONCINI, T. Tekoča

 

 


Podobne vsebine:
poezija

   
Naslov: Pesem sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase
Jezik: slovenski
Št. strani: 167
Vsebina:

Pesmi spreminjajo življenja najstnikov in odraslih bralcev. So dostopne in očarljive, mnogopomenske in zapomljive, pesmi za vsakdanjo, čim bolj pogosto in preprosto rabo. Takšne pesmi prinaša ta antologija v izboru I. Sakside in A. Štegra. Je zbirka pesmi preko sto pesnic in pesnikov, nastalih v zadnjih petdesetih letih slovenske in svetovne književnosti. Pesmi so uvrščene v tri razdelke: pesmi o ljubezni, pesmi o potovanju v neznano ter pesmi o poeziji sami, o ustvarjanju in deloma oporekanju realnosti.

Postavitev: 821.163.6-194 PESEM sem

  

Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
otrok, gibanje, terapija

Avtor: Pierre, Rebekah
Naslov: Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement
Jezik: angleški
Št. strani: 159
Vsebina:

Gibanje je sredstvo za spodbujanje čustvenega dobrega počutja. Gibalne dejavnosti združujejo telesne in čustvene koristi. Pri tem sta pomembna tudi varnost in podpora zlasti depriviligiranim in čustveno ranljivim otrokom. V priročniku so opisane učne ure, ki so razporejene v pet področij: identiteta in samozavest, pozornost, izražanje jeze, zaščitniško vedenje in spolni stereotipi. Vsaka učna ura temelji na preizkušenih strategijah, opisuje učne cilje, učne pripomočke in po korakih razložena navodila za izvedbo dejavnosti. Poglavja so ponazorjena z primeri iz resničnega življenja, študijami primerov in zgodbami.

Postavitev: II 61 PIERRE, R. Gymtherapy

 
 

 

Revija

 

Cover image Naslov: International Journal of Consumer Studies
Jezik: angleški
Založnik: Blackwell Science
Vsebina:

Revija prinaša prispevke s področja potrošnje, varstva in zaščite potrošnikov, izobraževanja uporabnikov, globalizacije, trajnostnega razvoja, državljanstva, oglaševanja, gospodinjstva, prehrane, zdravja, tekstilstva in dobrega počutja. Osredotoča se na to, kako lahko potrošniki izboljšajo svojo varnost in dobro počutje. Revija je v SCOPUS-u in SSCI. Izhaja štirikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo od leta 2002–2014, od 2015 naprej je naročena samo e-oblika.
International Journal of Consumer Studies

 

 

 
November 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, hiperaktivnost, motnje vedenja

Naslov: Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment
Jezik: angleški
Št. strani: 898 
Vsebina:

Priročnik prinaša najnovejša znanja o motnjah pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) pri otrocih, mladostnikih in odraslih. Vodilni strokovnjaki na tem področju obravnavajo vse vidike ocenjevanja, diagnosticiranja in zdravljenja, vključno s psihološkimi terapijami in farmakoterapijo. Pojasnjuje učinek motenj na vedenje, učenje, psihološko prilagoditev, šolski in poklicni uspeh ter zdravje.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine: 
vzgoja in izobraževanje, vrednotenje 

   
Naslov: International large-scale assessments in education: insider research perspectives
Jezik: angleški
Št. strani: 367 
Vsebina:

Avtorji proučujejo ocenjevanje v izobraževanju. Predstavljajo mednarodne teste za ocenjevanje, statistike uspešnosti izobraževanja po svetu ter študije primerov iz Avstralije, Ekvadorja, Nemčije, Japonske, Mehike, Norveške, Rusije, Škotske, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva in ZDA. Spoznanja so pomembna tako za učitelje, raziskovalce in oblikovalce izobraževalnih politik.

Postavitev: 371.2 INTERNATIONAL large-scale

 


 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
psihologija, ustvarjalnost

   
Naslov: The creative process: perspectives from multiple domains
Jezik: angleški
Št. strani: 327
Vsebina:

Kreativni proces se nanaša na zaporedje misli in dejanj, ki so vključena v nastanek novega dela, ki je izvirno in dragoceno v njegovem kontekstu. Knjiga preučuje proces skozi področja vizualne umetnosti, pisanja, tehnike, oblikovanja in glasbe. Predstavljeni so rezultati empiričnih raziskav več avtorjev.

Postavitev:  159.928 CREATIVE process


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
jahanje, terapija

Avtorica: Žgur, Erna; Poženel, Urška
Naslov: Aktivnosti s konjem – ASK: podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 36
Vsebina:

E. Žgur in U. Poženel sta problematiko hipoterapije prikazali iz različnih zornih kotov. Hipoterapija pri nas še ni dovolj znana oz. priznana. Delo je poročilo praktičnega eksperimenta, ki je bil izvajan na osnovi študije posameznega primera. Brošura prinaša sveže in zanimive ideje celostne rehabilitacije ter večje socialne vključitve otrok s posebnimi potrebami.

Postavitev:  615.851 ŽGUR, E. Aktivnosti
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
gospodinjstvo
 

   
Naslov: Danes bom pojedel vse: recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene
Jezik: slovenski
Št. strani:   [97]
Vsebina:

Prebivalec Slovenije zavrže 82 kg hrane letno. Študentje in mentorji Pedagoške in Zdravstvene fakultete v Ljubljani si želijo odgovornejšega ravnanja s hrano. Ugotovili so, kaj se dogaja s hrano v študentski in dijaški restavraciji 123 PEF podjetja Slo-rest, d. o. o., ki v okviru zdrave in uravnotežene prehrane zagotavlja množico pestrih jedi. Da bi študentom olajšali pripravo okusnih jedi, so oblikovali knjižico z 40 recepti za pripravo jedi, v katere se lahko vključijo tudi ostanki hrane.

Postavitev:  641 DANES bom 

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
geografija, osnovnošolski pouk

Avtorji: Catling, Simon; Willy, Tessa
Naslov: Understanding and teaching primary geography
Jezik: angleški
Št. strani: 581
Vsebina:

Dober pouk geografije v osnovni šoli lahko razširi otrokovo zavedanje sveta in mu pomaga povezati njegove okoljske in geografske izkušnje. Poglavja nudijo smernice za pomembna vprašanja učenja in poučevanja ter uporabo in ustvarjanje učnih virov iz šolskega okolja. Zajemajo vse ključne teme geografije, šolske primere in praktične naloge.

Postavitev: 91:371.3 CATLING, S. Understanding

 

Rezultat iskanja slik za Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju

   
Naslov: Environmental expressive therapies: nature-assisted theory and practice
Jezik: angleški
Št. strani: 266
Vsebina:

Knjiga opisuje pojav tako imenovane eko-umetniške terapije. Terapevti lahko različne oblike te terapije (kreativno pisanje, tehnike igre, vizualno umetnost, ekspresivno glasbo, dramske nastope) vključijo v svoje delo s pacienti z različnimi kliničnimi potrebami. Vse to pa lahko povežejo s terapijo z živalmi in naravo. V knjigi najdemo praktične nasvete in orodja za izvedbo tega.

Postavitev:  615.851 ENVIRONMENTAL expressive

Podobne vsebine:
psihoterapija,
okolje 

 


Podobne vsebine:
družbene vede, razširjanje informacij 

   
Naslov: Publication manual of the American Psychological Association
Jezik: angleški
Št. strani: 272
Vsebina:

V družboslovnih vedah se uporablja za citiranje in navajanje virov priročnik, ki ga je izdala American Psychological Association (APA). Gre za šesto izdajo, ki je doživela več natisov. Avtorje, urednike, študente in profesorje seznanja s procesom pisanja in oblikovanja besedil, slik in tabel z opisi konkretnih primerov.

Postavitev: 159.9 PUBLICATION manual


 


Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
Narodna galerija

Avtor: Rozman, Andrej
Naslov: Pesmi iz galerije
Jezik: slovenski
Št. strani: 135
Vsebina:

Pesnik Andrej Rozman Roza je za izbrane galerijske slike Narodne galerije zložil pomenljive, slikovite, poučne in razigrane verze, ki jih prinaša pričujoča knjiga.
 

Postavitev: 821.163.6 ROZMAN, A. Pesmi

 
 

 

Revija

 

Cover image Naslov: Po pameti: časopis o vzgoji, ki deli izkušnje
Jezik: slovenski
Založnik: Čmrlj
Vsebina:

Strokovnjak s področja vzgoje Marko Juhant je konec januarja 2016 začel izdajati mesečnik z naslovom Po pameti. Mesečnik ima nekaj stalnih rubrik in prinaša razmišljanja s področja vzgoje in izobraževanja. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2018.
 

   
Oktober 2018

Podobne vsebine:
naravoslovna vzgoja in izobraževanje, dejavnosti na prostem, učenje  

   
Naslov: The changing world of outdoor learning in Europe
Jezik: angleški
Št. strani: 283
Vsebina: Knjiga predstavlja celovito analizo ekonomskih in političnih sprememb, ki so se zgodile na področju poučevanju v naravi v prejšnjih dveh desetletjih v Evropi. Dotika se institucionalnih, teoretičnih, nacionalnih in izobraževalnih vidikov. Avtorji prispevkov prihajajo iz različnih držav. S prispevkom o razvoju in vlogi izobraževanja na prostem in Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti v šolskem sistemu v Sloveniji sta sodelovali D. Skribe Dimec in I. Kokalj.
Postavitev: 373.3 CHANGING WORLD

 

 


Podobne vsebine:
učne težave, pouk po prilagojenem programu

   
Naslov: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov
Jezik: slovenski
Št. strani: 344
Vsebina: Društvo Bravo in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sta organizirala peto mednarodno konferenco o specifičnih učnih težavah. Na tokratni so obravnavali nekatere aktualne izzive, povezane s specifičnimi učnimi težavami (SUT), kot so sopojavljanje, dvojna izjemnost, manj spodbudno okolje in upoštevanje močnih področij. Šolski strokovni delavci, osebe s specifičnimi učnimi težavami in starši so predstavili dobro prakso z učinkovitimi strategijami odkrivanja, obravnave, poučevanja in socialnega vključevanja oseb z opisanimi kompleksnimi SUT, ki zmanjšujejo njihovo izobraževalno uspešnost kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.
Postavitev: II 376.1-056.47 MEDNARODNA Specifične

  

Podobne vsebine:
pouk po prilagojem programu, motnje vedenja, hiperaktivnost

Avtor: Černe, Tanja
Naslov: Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti : [nasveti za starše in učitelje]
Jezik: slovenski
Št. strani: 69
Vsebina: V knjigi avtorica opisuje, kdo so otroci z motnjo pozornosti in aktivnosti. Poda nasvete za starše otrok z motnjo pozornosti in aktivnosti ter nasvete za učitelje, ki poučujejo otroke z motnjo pozornosti in aktivnosti.
Postavitev: 376.1-056.47 ČERNE, T. Pomoč 

Podobne vsebine:
odnos med učiteljem in učencem, medosebni odnosi, osnovna šola

Avtor: Jurišić, Branka D.
Naslov: Vedenje in razredna pravila : postopki, poučevanje in podpora pozitivnemu vedenju
Jezik: slovenski
Št. strani: 103
Vsebina: Branka D. Jurišić se je vrsto let ukvarjala z otroki z avtizmom, zato je bilo spreminjanje neželenega vedenja s podporo pozitivnemu vedenju v središču njenega zanimanja. Pri oblikovanju programov podpore za učence z izstopajočim vedenjem je njihovo vključevanje v razred velik izziv. Podpora pozitivnemu vedenju za vse učence je najboljše izhodišče, zato se je tej temi posvetila v tej knjigi. Ponuja jasno in premišljeno, z dokazi podprto strukturo pri zastavljanju pravil – kako jih bomo izbrali, kako jih bomo ubesedili, kje bodo dostopna, kar je neprecenljivo za učitelje začetnike, tistim z izkušnjami pa lahko ponudi še kakšno novo, ustvarjalno idejo. Najpomembnejši pa je poudarek na poučevanju in vadenju pravil.
Postavitev: II 37 JURIŠIĆ, B. Vedenje
 

 

 

Podobne vsebine:
naravoslovne vede, učbenik, kemija, visokošolsko izobraževanje

 Avtorja: Slapničar, Miha, Devetak, Iztok
Naslov: Naravoslovje - kemijske vsebine [Elektronski vir] : za študente razrednega pouka : teoretične osnove in navodila za terenske vaje
Jezik: slovenski
Št. strani:   39
Vsebina: Učbenik za študente razrednega pouka je s teoretičnimi osnovami in z navodili za terenske vaje namenjen študentom prvega letnika prvostopenjskega študijskega programa razredni pouk pri predmetu naravoslovje – kemijske vsebine. Terenske vaje obravnavajo posamezne vsebinske sklope, podane na predavanjih kemijskega sklopa naravoslovnih vsebin.
       Polno besedilo dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/5416/

 


 

Podobne vsebine:
kemija, učbenik

Avtor: Čeh, Boris
Naslov: Splošna kemija
Jezik: slovenski
Št. strani: 389
Vsebina: V učbeniku so podane učne vsebine, ki jih učitelji predavajo v 1. semestru oziroma 1. letniku univerzitetnih študijskih smeri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in tudi drugod. Zaporedje in obseg učnih vsebin sta podobna tistim v tujih učbenikih. Vsebine in koncepti so ponekod podani na poenostavljen način, vendar so nujni za temeljno razumevanje obnašanja (sub)mikroskopskih delcev in obnašanja makroskopskih snovi. Temeljitejša in poglobljena obravnava nekaterih vsebin poteka v višjih letnikih.
Postavitev: 54(075.8) ČEH, B. Splošna 

Podobne
vsebine:
slikarstvo, biografija

   
Naslov: Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : [monografija] : Ljubljana, Narodna galerija, 20. junij 2018 - 10. februar 2019
Jezik: slovenski
Št. strani: 507
Vsebina: Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja življenje in delo Ivane Kobilca, nedvomno najbolj znane slovenske umetnice. Ivana Kobilca se je slikarsko oblikovala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja, ko je postal realizem v Evropi sprejemljiv za rastoči srednji sloj, ki je prek politike in ideologije obvladoval celotno umetnostno dogajanje. Večino odraslega življenja je preživela v tujih velemestih: po Dunaju je študirala v Münchnu in živela še v Parizu, v Sarajevu in v Berlinu, od koder se je v Ljubljano vrnila šele ob začetku prve svetovne vojne. Ključna študijska leta je preživela v bavarski prestolnici, kjer se je od temnega ateljejskega realizma obrnila k svetlejšim francoskim zgledom. V burnem pariškem in skoraj idiličnem sarajevskem času se je posvečala tudi slikanju na prostem, v Berlinu in v Ljubljani pa predvsem cvetličnim tihožitjem.
Postavitev: II 75 KOBILCA, I. Ivana Kobilca

 

 


Podobne vsebine:
grafika

Avtorji: Gorjup, Tomaž, Stančič, Zora
Naslov: Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana
Jezik: slovenski
Št. strani: 155
Vsebina: Majski salon, ki je najpomembnejša stanovska razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), je letos posvečen umetniški grafiki osnovnega in razširjenega polja. Področje, ki so mu napovedovali zaton, se zopet prebuja, delno osveženo z novimi generacijami, delno osvobojeno napetosti med novimi in starimi mediji, predvsem pa umeščeno v avtonomno področje likovnega raziskovanja. Izbor prijavljenih avtorjev je naredil priznani slovenski grafik Č. Frelih, ki je tudi vodja projekta. Za tokratno razstavo je bilo izbranih 65 avtorjev, članov ZDSLU iz vseh generacij in iz devetih regionalnih društev.
Postavitev: II 76 MAJSKI Salon Grafika


 

Podobne vsebine:
psihologija | šport

Avtorji: Barborič, Katarina, Holsedl, Andreja, Jeromen, Tina, Kajtna, Tanja, Kodelja, Katja, Martinović, Dubravka, Smrdu, Maja, Vičič, Aleš, Zagorc, Blaž
Naslov: Praktični vidiki športne psihologije
Jezik: slovenski
Št. strani: 182
Vsebina: Športna psihologija je ena izmed najmlajših zvrsti psihologije v Sloveniji in prav zato ima priročnik izjemen pomen. Avtorji so izkušeni športni psihologi, ki so sodelovali tudi pri pionirskih korakih sistematičnega usposabljanja psihologov za delo s športniki. Priročnik je namenjen široki športni javnosti, saj odpira pogled na različna psihološka znanja, uporabna v športu.
Postavitev: 796 PRAKTIČNI vidiki

 
 
 

 

Revija


 

Naslov: European Journal of Education: research, development and policies
Jezik: angleški
Založnik: Oxford ; Malden : Blackwell Publishing
Vsebina: Revija objavlja rezultate evropskih raziskovalnih projektov in raziskuje ključne teme, ki zadevajo oblikovalce politik in mednarodne organizacije v Evropi in zunaj nje. Revija je v Scopus-u. Izhaja trikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo 1994-2017, od 2018 naprej pa je naročena samo e-oblika.
European Journal of Education: research, development and policies