Izbranih 10
Vsak mesec vam v branje priporočamo izbranih 10 publikacij

Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 najbolj zanimivih publikacij, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko. 

Vabimo vas, da uporabite povezave, ki vodijo do del istega avtorja/avtorice ali na podobne vsebine. Pri vsakem delu smo priložili sliko naslovnice in opis vsebine. Dodali smo številko, s katero najdete knjigo na polici naše knjižnice.

Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Poiščite v naši knjižnici:
September 2019

Podobne vsebine: psihoterapija, spolArts therapies and gender issues : international perspectives on research

Predstavljene so mednarodne raziskave o vlogi spola na področju terapije z umetnostjo v različnih okvirjih. Kulturna identiteta je obravnavana v povezavi s spolom, spolnimi normami, stereotipi in spolno identiteto. Vključene so tudi študije primerov o kreativnem pisanju v terapevtske namene, fototerapiji, performativni praksi, virtualni resničnosti, dramski umetnosti, glasbeni terapiji ter plesu. S prispevkom The treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa among female adolescents aged 18–21 using intertwined arts therapies so sodelovale tudi A. Vidrih, A. Hram in V. Poštuvan.

Postavitev: 615.851 ARTS therapies  
 

Podobne vsebine: izkustveno učenje, pedagoška psihologija

Marentič-Požarnik, Barica, Šarić, Marjeta, Šteh, Barbara

Izkustveno učenje
 

Izkušnje so naše najboljše učiteljice, če smo se pripravljeni učiti iz njih ter imamo ob tem ustrezno podporo in vodenje. Za kakovostno izkustveno učenje je potrebni ustvariti ustrezna učna okolja. Učbenik je namenjen vsem, ki želijo svojim učencem omogočiti celovite učne izkušnje in osebno pomembno učenje na vseh nivojih izobraževanja, v formalnih in neformalnih učnih okoljih, študentom pedagoških, andragoških in drugih sorodnih smeri (npr. psihologija, socialna pedagogika itd.) ter vsem tistim, ki že delujejo v praksi na področju vzgoje in izobraževanja.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.3 MARENTIČ Požarnik Izkustveno učenje

 

Podobne vsebine: izobraževanje učiteljev, šola, vodenje šole, ravnatelj šole

Schleicher, Andreas

Šole za učence 21. stoletja: močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi : mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu

Veščine, ki jih potrebujejo učenci, da lahko učinkovito prispevajo k družbi, se neprestano spreminjajo. Naši izobraževalni sistemi temu ne sledijo. Šole so take, kot so bile za prejšnje generacije. Tudi učitelji pogosto ne razvijajo praks in veščin za delo z novimi generacijami učencev. V knjigi dobimo odgovor o tem, kakšne veščine potrebujejo mladi in kako jih razvijati, kakšna je vloga učitelja pri vodenju inovacij v razredu in zunaj njega ter kakšne so vloge in odgovornosti vodij šol.

 

Postavitev: 371 SCHLEICHER, A. Šole  


 

Podobne vsebine: pismenost, abeceda, opismenjevanje

Rot Vrhovec, Alenka
Slikovno-črkovna stavnica [Garnitura]

Gre za preizkušen in uveljavljen didaktičen pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti ter za igrivo, postopno in sistematično opismenjevanje. Omogoča širjenje otrokovega besedišča in spodbuja natančno analizo besed, tudi tistih, ki so zahtevnejše za pisanje. Primeren je za predšolske otrok in mlajše šolarje, ki ne poznajo velikih in/ali malih tiskanih črk, ali tiste, ki že berejo in pišejo besede/povedi. Komplet obsega 300 slikovnih predlog za individualno delo in priročnik z vajami za delo s stavnico.

 

Postavitev: Č II 373.32.016:003 ROT Vrhovec, A. Slikovno-črkovna  
 

Podobne vsebine: javno zdravstvo, humanitarne organizacije, humanitarna dejavnost

Kerec, Darja
Človek, naša prva skrb: Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes

Znanstvena monografija  avtorice D. Kerec o Rdečem križu na Slovenskem je napisana tako živahno in zanimivo, da ne bo zanimala le ožjega kroga strokovnih delavcev in prostovoljcev Rdečega križa ali ozko specializiranih profilov, ki se ukvarjajo z raziskavami socialnega dela, zgodovine, zdravstva. Opisuje razvoj humanitarnosti na Slovenskem od začetkov do danes. Gre za neprecenljiv prispevek k osvetlitvi vloge Rdečega križa za razvoj sočutne in solidarne skrbi v Sloveniji.

 

Postavitev: 614 KEREC, D. Človek  
Podobne vsebine: psihoanaliza, psihoterapija
Life scripts: a transactional analysis of unconscious relational patterns

Prinaša najnovejša spoznanja o življenjskih scenarijih ali življenjskih skriptih in psihoterapevtskih metodah v transakcijski analizi. Vsako poglavje opisuje razvoj izvirne teorije Erica Berna in združuje paleto mednarodnih pogledov, teoretičnih stališč, kliničnih izkušenj in psihoterapevtskih praks. Koncept življenjskih skriptov je pogosto povezan z determinizmom, predstavljenim v teoretičnih scenarijih. Zgodnje izkušnje iz otroštva pripomorejo k oblikovanju življenjskega skripta.

Postavitev: 159.964.2 LIFE scripts  
 

Podobne vsebine: matematika


Pavlič, Gregor

Na vrtiljaku števil

Knjiga je izvirni matematični priročnik o zgodovini števil. Na nematematičen način nas popelje od prvih znakov, ki so jih ljudje uporabljali za zapisovanje števil, preko pojava znaka za število 0 do števil, ki jih uporabljamo danes. Predstavi nam znamenite matematike ter razvoj računskih operacij. Pokaže, kako so računali včasih, kakšne recepte so uporabljali, da so lahko izračunali tudi zelo zahtevne stvari, zraven pa tudi, kakšno je matematično ozadje njihovih receptov in kako računamo danes.

 

Postavitev:  373.32.016:51 PAVLIČ, G. Na vrtiljaku   

 

Podobne vsebine: otrok, vedenje


Juhant, Marko
Trma
M. Juhart v svoji knjigi opisuje, kako lahko starši določijo, ali imajo odločne otroke z močno voljo ali pa so trmasti. Ponuja napotke za ene in druge. Spoznali boste pomen strukture doma in namensko rabo določenih vzgojnih prijemov, kaj je mogoče spremeniti in kaj bo treba sprejeti ter urejati na dolgi rok. Navodila, kako ravnati v kritičnih situacijah in kako jih preprečiti, so konkretna. Namesto skrbi, jeze, nemoči boste začutili upanje in ponos.

 
 
Postavitev: 37.018 JUHANT, M. Trma  
 

Podobne vsebine: gledališče, gledališke predstave


ŠILA mentorski priročnik: ogrevalne igre in discipline
 
Prva knjižica impro disciplin in ogrevalnih iger šolske impro lige je izšla leta 2008. Šolska imro liga  mlade uvaja v svet improvizacijskega gledališča, kjer se urijo v gledaliških veščinah. Impro vaje in discipline izhajajo iz gledališča. Omogočajo osvajanje psiho-socialnih veščin za vsakdanje življenje, saj krepijo samozavest in sposobnost javenga nastopnja, sodelovanja in timskega dela ter razvijajo kreativno mišljenje. Pred nami je posodobljena knjižica z razširjenim naborom ogrevalnih iger in disciplin.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 792 ŠILA Mentorski
   


Revija

 

Naslov: Journal of early childhood literacy
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke in je vodilna na področju raziskovanja pismenosti v  zgodnjem otroštvu; od rojstva do osmih let. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od leta 2002. Izhaja štirikrat letno. Revija je v SCOPUS-u.


Povezava do e-oblike: Journal of Early Childhood Literacy

 

Julij-avgust 2019

Podobne vsebine: govor, učitelj

Petek, Tomaž

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

Pri založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izšla nova znanstvena monografija. Sodobni učitelj mora obvladati govorno nastopanje, da lahko v razredu tvori ustrezna, razumljiva, pravilna in predvsem učinkovita govorjena besedila. Načrtovanje in razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa tudi priložnost za njihov profesionalni razvoj. Avtor celostno predstavlja področje govornega nastopanja v pedagoškem procesu. Učitelj se mora nanj kakovostno pripraviti vsebinsko, didaktično in »retorično«. Kako to storiti, poda v petih samostojnih poglavjih: govorno nastopanje v sklopu sporazumevanja, učiteljeva vloga v razredni interakciji, razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih, ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop in kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev.

Postavitev: 80 PETEK, T. Govorno  
 

Podobne vsebine: glasba, matematika

Roberts, Gareth E.

From music to mathematics : exploring the connections
 

V knjigi se združujeta matematika in glasba. Razprave o geometrijskih zaporedjih in serijah, ki jih najdemo v ritmični strukturi glasbe, glasbeni koncepti in vzorci spodbujajo uporabnika v globlji študij matematike. Knjiga je sestavljena tako, da pritegne tudi bralca, ki nima posebnega znanja matematike in glasbe. Spozna se s koncepti iz glasbene teorije (notacija, lestvice, intervali, krog petin, tonalnost itd.) v povezavi z matematiko, vse od računanja z ulomki, manipulacije trigonometričnih formul do izdelave skupinskih tabel za množenje. Teme, ki so obravnavane v knjigi, so ritem, uvodna glasbena teorija, znanost o zvoku, uglaševanje in temperament, simetrija v glasbi, Bartókova kontroverznost,  glasba z dvanajstimi toni, matematična sodobna glasba, Fibonaccijeva številka in zlato razmerje, čarobni kvadratki. Vsaka tema je predstavljena s številnimi glasbenimi odlomki, med njimi tudi nekaj iz jazza in popularne glasbe. V knjigi je tudi več kot dvesto vaj namenjenih razvijanju analitičnih sposobnosti učencev.

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   II 51 ROBERTS, G. E. From
 

 

Podobne vsebine: logopedija, jezik

Grammatical profiles: further languages of LARSP

Knjiga združuje dvanajst prej neobjavljenih jezikovnih profilov. Predstavljeni jeziki so: slovenski, hrvaški, ruski, slovaški, portugalski, španski itd. Vsako poglavje vsebuje slovnično skico jezika, podrobnosti o značilnem razvoju jezika pri govorcih jezika ter opis in utemeljitev samega profila. Ponuja jedrnat pregled slovnice obravnavanih jezikov, povzetek raziskovanja otrokovega slovničnega razvoja in jezikovno specifično profilno lestvico. Knjiga bo neprecenljiv vir za proučevalce govornega jezika in druge, ki želijo analizirati slovnične sposobnosti posameznikov, ki govorijo enega od tukaj proučevanih jezikov. 

Postavitev: 376.1-056.264 GRAMMATICAL profiles  


 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, hrana, poskusi

Gates, Stefan
Science you can eat: putting what we eat under the microscope

S pomočjo knjige boste svojo kuhinjo z zabavnimi eksperimentalnimi poskusi s hrano spremenili v laboratorij. Knjiga je namenjena otrokom, ki bodo skozi njo spoznali znanost o hrani. Ko razumemo znanost, razumemo tudi, kaj se dogaja s hrano, poleg tega pa še veliko več, česar niste pomislili! Raziščite, kako na okus vpliva vonj, nato pa odkrijte, ali je uživanje žuželk hrana prihodnosti.

Postavitev: II 373.32.016:50 GATES, S. Science  
 

Podobne vsebine:pouk po prilagojenem programu, slabovidni, mladina, otrok

Foundations of education. Vol. 1. History and theory of teaching children and youths with visual impairments

Priročnik predstavlja temeljno delo na področju slepote in slabovidnosti in je spremenjen in posodobljen za 21. stoletje. Poleg najnovejših informacij in dobrih praks vključuje še dodatno gradivo za načrtovanje inštrukcij, navodila za ocenjevanje in podporo učencem s posebnimi potrebami. Opremljen je tudi s slikovnimi usmerjevalci, ki bralca opozarjajo na avdio in video prispevke, povzetek poglavja, učne aktivnosti, seznam uporabljenih virov.
 

Postavitev: II 37 FOUNDATIONS of education  
Podobne vsebine: otrok s posebnimi potrebami, pouk po prilagojenem programu, dejavnosti na prostem, gozdna pedagogikaZelena učna okolja: [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Aktivnosti s prilogo

Publikacija je nastala v okviru projekta Green learning environments – taking advantage of the stimulans in green enviroments for non–formal learning with children with cognitive disabilities and learning disorders. Vsebuje delovne liste za spoznavanje narave in okolja.

Polno besedilo na povezavi.
Priloga na povezavi.

 

   
 

Podobne vsebine:  naravoslovna vzgoja in izobraževanje, narava, spoznavanje narave

Cornell, Joseph Bharat

Doživljanje narave: dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti

Knjiga je prava zakladnica iger in dejavnosti v naravi, ki v otrocih in odraslih budijo naravno radovednost, domišljijo in čudenje ter povezanost z naravo. Avtor oživlja svojo strategijo »tekočega učenja«. S to metodo namreč postane poučevanje o okolju pravi užitek, ne pa zgolj suhoparno nizanje dejstev. Knjiga je razširjena in dopolnjena izdaja o avtorjevih dolgoletnih izkušnjah pri ustvarjanju in uporabi iger v naravi. Bogatijo izlete v svet narave. Njegova spoznanja o dinamiki učenja ne glede na starost omogočajo bolj plodno in trajnejše razumevanje vsake snovi o naravi.

 

 

Postavitev:  502/504 CORNELL, J. Doživljanje   

 

Podobne vsebine: grafika


Kovačič, Bojan
Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004–2018
Bojan Kovačič (1949–2017) je petnajst let vodil grafično šolo v Narodni galeriji. V njej se je do njegove nenadne smrti ob koncu leta 2017 zvrstilo sto gojencev. Umetnik je leta 2009 poklonil Narodni galeriji svoj dotedanji grafični opus, njegova vdova gospa Elena Martello Kovačič pa v lanskem letu grafične liste, nastale med 2011 in 2017. Ob razstavi v Narodni galeriji posvečeni spominu na učitelja in njegove učence je izšla tudi pričujoča knjiga.

 
 
Postavitev: II 76 KOVAČIČ, B. Bojan Kovačič  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, kognitivno vedenjska terapija,  terapija sprejemanja in predanosti, čuječnost


Terapija sprejemanja in predanosti: čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji 
Monografija predstavlja pregled teoretičnih konceptov in tehnik terapije sprejemanja in predanosti. Opisani so procesi čuječnosti v psihoterapiji, ki omogočajo večjo psihološko fleksibilnost. V slovenskem prostoru je čuječnost že dokaj poznan koncept. Obstajajo različni programi čuječnosti, kjer se z različnimi meditacijskimi tehnikami razvija sprejemajoče zavedanje sedanjega trenutka. Terapija sprejemanja in predanosti pa procese čuječnosti prinaša v terapevtski odnos, ne da bi bilo nujno izvajati različne tehnike čuječnosti. Procesi čuječnosti omogočajo večjo notranjo svobodo in fleksibilnost v naših vedenjskih odzivih. 14 preglednih prispevkov predstavi temeljne teoretične koncepte terapije sprejemanja in predanosti s poudarkom na modelu psihološke fleksibilnosti. Model psihološke fleksibilnosti je temeljni model terapije ACT. Je osnova za razumevanje tako duševnega zdravja kot psihopatologije. Predstavljeni so temeljni procesi psihološke fleksibilnosti: kognitivna defuzija, sprejemanje, sedanji trenutek, jaz kot kontekst, vrednote in predana aktivnost, kot tudi sovpadajoči procesi psihološke nefleksibilnosti in njihova povezava s psihopatologijo.

Polno besedilo na povezavi.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

 
   


Revija

 

Naslov: Šolsko polje
Jezik: slovenski

Vsebina:

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja. Posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Vključena je v naslednje baze: International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ProQuest® Education Database in Sociological Abstracts. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2003. Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk je dostopen na dLIB-u.

 

Knjižne novosti - julij/avgust 2019

Junij 2019

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, politika vzgoje in izobraževanja, reforma

Higher education reform: looking back  looking forward

Osrednja tema je koncept reforme visokošolskega izobraževanja v luči mednarodne primerjave. Po desetletjih daljnosežnih reform se je visokošolsko izobraževanje po vsem svetu močno spremenilo in se mora sedaj soočiti z izzivi sedanjosti. Knjiga, katere eden izmed urednikov je P. Zgaga, podrobno obravnava spremembe, gonilne sile sprememb, njihove učinke, prihodnje možne scenarije, učenje in poučevanje v visokem šolstvu, financiranje in zagotavljanje kakovosti, enakost, internacionalizacijo, mobilnost in vključevanje vseživljenjskih struktur v visoko šolstvo.
 

Postavitev: 378 HIGHER education  


Podobne vsebine: integracija, vzgoja in izobraževanje, inkluzija Inclusion in education: reconsidering limits, identifying possibilities

Znanstvena monografija je izšla pri založbi Peter Lang. Pobuda za nastanek se je rodila v  programski skupini na PEF UL, trije raziskovalci iz Italije, Srbije in Združenega kraljestva pa so se kasneje pridružili skupini. Ponuja prispevek k razpravi o vključevanju v izobraževanje.
Avtorji menijo, da knjiga ponuja relativno sveže poglede na to temo. Podajajo interdisciplinarno perspektivo s približevanjem konceptu inkluzije na treh obzorjih, ki jih razumejo kot medsebojno združljive in soodvisne: pedagoški pristopi, družbeni konteksti in teoretske refleksije. Ponujajo posebno geografsko perspektivo srednje in južne Evrope. Monografijo je uredil P. Zgaga. Ima 11 poglavij 16 avtoric in avtorjev, od tega 3 iz tujine. Koncept inkluzije je danes eden izmed osrednjih pojmov v šolskem polju. Monografija kritično zastavlja vprašanje mej inkluzije, ker je treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. 

 


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   37.01 INCLUSION in education

 

Podobne vsebine:  pouk po prilagojenem programu, šola

Glas študentov: prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved

Ekipa študentov Filozofske in Pedagoške fakultete je pripravila in ustvarila projekt Glas študentov. Projekt je dal vsem študentom UL priložnost, da izrazijo svoja karierna in strokovna zanimanja o osebah s posebnimi potrebami v pedagoškem pogledu. Rdeča nit projekta so bile Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami v učnem procesu v luči različnih znanosti in ved. V ta namen je izšel zbornik strokovnih člankov, katerih avtorji so študentje pod mentorstvom profesorjev Pedagoške in Filozofske fakultete. Pomembno dopolnilo zbornika sestavljajo članki poljudnega dela, kjer so opisane osebne zgodbe.

Postavitev: 376.1 GLAS študentov  


 

Podobne vsebine: učiteljski poklic, sposobnost poučevanja, učiteljev položaj 

Poklicni razvoj učiteljev: ugled in transverzalne kompetence 

Zadnja desetletja so v središču pozornosti vprašanja o učiteljskem poklicu, profesionalnosti in potrebi po profesionalizaciji v kontekstu učiteljskega poklica ter razvoju kakovosti izobraževanja. Odločilen dejavnik za kakovost izobraževanja je kakovost učiteljskega poklica, pri čemer sta izobraževanje in stalni poklicni razvoj učiteljev brez dvoma eno osrednjih vprašanj, ki so pomembna za izvajanje, kakovost, širjenje in prenovo vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Avtorji so raziskovali izkušnje in odnos razrednih in predmetnih učiteljev v osnovnih šolah v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji do profesionalnega razvoja in statusa ter njihovo osebnost in transverzalne kompetence na področju samoregulacije, inkluzije in trajnostnega razvoja.

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
 

Podobne vsebine: delovno okolje

Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa

V znanstveni monografiji so poskušali predstaviti situacijo, ki se dogaja na različnih delovnih mestih številnim zaposlenim v Sloveniji. Različni pogledi nam pomagajo oblikovati celostno sliko. Pri analiziranju nasilja v delovnih organizacijah v Sloveniji so na eni strani obravnavali perspektivo posameznika in njegovega doživljanja ter tudi posledic, ki jih ima lahko nanj nasilje ter na učinkovitost in uspešnost izvajanja delovnih nalog, ki jih opravlja. Po drugi strani so obravnavali perspektivo organizacije, ki jo v našem primeru predstavljajo delodajalci oziroma kadrovski strokovnjaki. Iskali so odgovor na vprašanje, katere osebnostne lastnosti imajo posamezniki, ki so izvajalci nasilja. Večji del knjige je namenjen doživljanju zaposlenih, ki so bili na delovnem mestu žrtve nasilnih dejanj. 

Polno besedilo dostopno na povezavi (PDF).

   
Podobne vsebine: psihiatrijaZbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije

Otroška in mladostniška psihiatrija se uveljavlja kot samostojno področje znotraj medicine in se povezuje s sorodnimi področji, kot so pediatrija, psihologija in sociologija. Gre za oblikovanje slovenskega učbenika s tega področja. Nastalo je 5 samostojnih delov in sicer: Del 1 (Razvoj otroka in diagnostična obravnava), Del 2 (Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma), Del 3 (Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki), Del 4 (Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti), Del 5 (Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji).

Postavitev:  616.89 ZBRANA poglavja  
 

Podobne vsebine: vedenaravoslovna vzgoja in izobraževanje 

Schmit, Adrian, Pollard, Jeremy

WJEC GCSE science double award

Priročnik z nalogami s področja biologije, kemije in fizike je zgrajen tako, da je najprej predstavljena tema, nato sledi preverjanje znanja v obliki nalog in kvizov z rešitvami. Učenec se tako lahko osredotoči na tisti del, kjer potrebuje izboljšati svoje znanje in razumevanje. Tako se zna učinkovito uporabljati znanstvene pojme in koncepte. 

 

Postavitev:  II 5 SCHMIT, A. WJEC GCSE   

 

Podobne vsebine: slikarstvo

Oriental charm ink: itinerant exhibition of The belt and road initiative: 40th anniversary of reform and opening-up
Katalog je nastal ob razstavi, ki je v Galeriji Pedagoške fakultete v Ljubljani od 5. junija 2019. Gre za razstavo del izjemnih kitajskih slikarjev, ki je nastala ob 40. obletnici letnici reform na Kitajskem. Razstava je nastala v sodelovanju z Nantong University.
 
Postavitev: II 75 ORIENTAL charm ink  
 

Podobne vsebine: jadranje, potopisi

Tuta, Jasna

Vse barve Polinezije 
Knjiga Jasne Tuta, diplomantke razrednega pouka PEF, pripoveduje o triletnem jadranju med otoki Francoske Polinezije. Razdeljena je na 15 poglavij, zgodbo pa dopolnjuje 180 barvnih fotografij. Je pripoved o morju, soncu, petnajstih otokih, pesku, vonjavah in barvah, o ljudeh in njihovi glasbi, gibkih telesih, svobodi, brezskrbnosti in veselju do življenja, o času, ki teče počasi, čudovitih cvetlicah, kitih, mantah, delfinih in morskih psih.

 

Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Vse barve  


Revija

 

Naslov: Science education
Jezik: angleški

Vsebina:

Revija objavlja izvirne članke o najnovejših trendih in problemih na področju poučevanja ter  učenja naravoslovne vzgoje in izobraževanja. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 1987. Od leta 2015 naprej je naročena samo e-oblika. Revija je v bazi ERIC.
Science Education

Maj 2019

Podobne vsebine: kemija, učiteljski pripravnik, pouk 

Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije

Znanstvena monografija je pregled ugotovitev izbranih raziskav, ki so potekale na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete UL ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je nadaljevanje predstavitve raziskovalnih dosežkov študentov dodiplomskega in podiplomskega študija in njihovih mentorjev. Nastala je po uredništvom S. A. Glažarja, K. S. Wissiak Grm in I. Devetaka. Prvi prispevek obravnava pomen povezovanja med šolo, univerzo in gospodarstvom za naravoslovno izobraževanje. Sledita prispevka s področja kemijske didaktike. Eksperimentalno delo pri pouku kemije obravnavajo trije prispevki.

Polno besedilo dostopno na povezavi.

   


Podobne vsebine: spomladanske cvetlice, določevalni ključi Bajd, Barbara

Moje prve spomladanske cvetlice: preprost določevalni ključ

To je preprost ključ za določanje organizmov. Opisanih je oseminšestdeset spomladanskih cvetlic, ki rastejo v Sloveniji od zgodnje spomladi do konca aprila oziroma začetka maja. Kadar gremo v naravo zgodaj spomladi, vzamemo s seboj določevalni ključ in skušamo določiti rastlino, ne da bi jo odtrgali. Priročnik je namenjen vsem ljubiteljem narave, tako otrokom kot odraslim, ki lahko z njegovo uporabo spoznajo raznolikost in lepoto različnih oblik, se naučijo opazovati in prepoznavati podrobnosti pri rastlinah in v naravi nasploh, ter usvojijo osnovne botanične termine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev:  58 BAJD, B. Moje

 

Podobne vsebine: družina, družinsko življenje 

Juul, Jesper

Od krušnih do bonus staršev: priložnosti in izzivi sestavljenih družin 

Avtor opisuje nekatere najpogostejše in najbolj pomenljive pasti, naniza pa tudi predloge in smernice, kako jih je mogoče preprečiti, prestati ali odpraviti. Tako kot pred tradicionalnimi družinami se tudi pred sestavljenimi odpirajo enake pasti, priložnosti in izzivi. Ne ponuja praktične namige, ki naj bi samodejno za vselej obvarovali pred vsemi napori in težavami ali občasno bolečino, ki jo tu in tam prinese vsakdan. Spodbuja starše in nasploh odrasle, naj v novo družino ne prinesejo zgolj ljubezni in čuta za odgovornost, ampak tudi voljo do osebne rasti, razum in sposobnost obvladovanja konfliktov.

 

Postavitev:  37.018 JUUL, J. Od krušnih  


 

Podobne vsebine: mladina, vrednota

Galimberti, Umberto

Besedo imajo mladi: dialog z generacijo dejavnega nihilizma 

Obravnava mlade v digitalnem okolju, učinke novih tehnologij na njihovo duševnost in vlogi le-teh v šolah, nasilje v šolskih klopeh, nezmožnosti šole, da bi mlade umsko prebudila, pretirano odvisnost šolskega dela od vizualnih vsebin, odtujenost šolajoče se mladine od resničnega življenja in problematiko mladih na trgu dela v globaliziranem svetu. Posveča se problematiki ljubezni pri mladih, napornemu iskanju lastne poti v življenju, neujemanju lastne osebnosti z vlogo, ki jo morajo mladi prevzeti v družbi, osamljenosti, iskanju smisla življenja, sreči in o njihovem odnosu do bolezni, trpljenja in poslednjih vprašanj.

Postavitev:  316.7 GALIMBERTI, U. Besedo  
 

Podobne vsebine:  
visokošolsko izobraževanje

Holley, Karri A., Harris, Michael S. 

The qualitative dissertation in education: a guide for integrating research and practice

Pričujoča knjiga vodi doktorske študente skozi študij ter celoten proces pisanja doktorske naloge preko primerov in navodil. Opisan je proces sodelovanja s profesorji, oblikovanje podpornih skupin študentov, organiziranje literature, pisanje dispozicije ter zbiranje podatkov, njihova analiza ter predstavitev.

 

Postavitev: 001 HOLLEY, K. Qualitative  
Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, Anglija, merjenje uspešnosti, evalvacijaInnovative assessment in higher education: a handbook for academic practitioners 

Priročnik je namenjen visokošolskim profesorjem, ki želijo narediti izboljšave pri svojem poučevanju, kot tudi učenju študentov. Seznanil jih bo, kako in zakaj ocenjevati, kako to vpliva na povratne informacije s strani študentov, na oblikovanje ocen, kako se lahko tehnologija in socialni mediji uporabijo za izboljšanje, kako inovativno ocenjevanje vpliva na inkluzijo in omogoča izkoriščanje posameznikovega potenciala in ustvarjalnosti. Študije primerov pa opisujejo, kako razviti in oceniti sposobnosti potrebne pri zaposlovanju.

Postavitev:  378 INNOVATIVE assessment  
 

Podobne vsebine:  pedagoška psihologija

Kettler, Ryan J.

Research methodologies of school psychology: critical skills 

Avtor opisuje paradigmo praktičnega raziskovanja v šoli in šolskih okoljih na področju šolske psihologije skozi enajst poglavij, ki so razdeljena na štiri področja: zgodovina znanosti, merjenje, oblikovanje raziskav in predstavitev raziskovalnih podatkov. Vključuje dragocene in enostavne strategije, navodila in vprašanja, kako oblikovati raziskovalna vprašanja, jih preizkusiti ter jih predstaviti. Opisuje celotni raziskovalni proces. 

 

Postavitev:  37.015.3 KETTLER, R. Research    

 

Podobne vsebine: učne težave, otrok, zgodovina

Danforth, Scot

The incomplete child: an intellectual history of learning disabilities
Knjiga je zgodovinski prikaz znanosti o učnih težav od leta 1975. Opisuje nastanek tega področja, kot tudi klinične raziskave o možganih, ki so jih vodili pri vojakih prve svetovne vojne pod vodstvom nemškega zdravnika Kurta Goldsteina. Knjiga se osredotoča na psiholingvistično teorijo Samuela Kirka in gibalno vzgojo Newella Kepharta, ki raziskujeta, kaj je pripeljalo do razvoja znanosti o učnih težav v Združenih državah.
 
Postavitev:  376.1-056.47 DANFORTH, S. Incomplete  
 

Podobne vsebine: likovna umetnost, likovna teorija 

Muhovič, Jožef

Vidno in nevidno: uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode 
Znanstvena monografija J. Muhoviča, likovnega teoretika in slikarja, je prvo izvirno slovensko delo o formalni likovni analizi. Izkustvo umetniškega dela je proces. Monografija pomembno prispeva k razumevanju in interpretiranju modernistične umetnosti. Skuša pokazati, kako zelo pomembno je raziskati, kaj je bilo izraženo, ko je bila gledalcu v doživetje ponujena določena oblikovna konfiguracija v prostoru in času ter kako je to mogoče storiti.

 

Postavitev: 7 MUHOVIČ, J. Vidno  


Revija

 

Naslov: Sodobna pedagogika
Jezik: slovenski

Vsebina:

Revija pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja ter predstavlja aktualne probleme. Revija je vključena v SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Emerging Sources Citation Index, ProQuest® Education Database. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 1950. Izhaja štirikrat letno.
Članke iz revije lahko najdete v mesečniku Signalne informacije. Arhiv številk (2005-2017) je dostopen na dLib-u.

April 2019

Podobne vsebine: psihoterapija 

Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani

Urednika B. Dekleva in J. Škraban sta pripravila knjigo o izkušnjah, ki jih družba razume kot halucinacije, v knjigi pa jim rečejo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave. Resnične so za ljudi, ki jih doživljajo, ne pa nujno za ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se ukvarja z raziskovanjem glasov in podpornega dela z ljudmi z izkušnjo slišanja glasov. Opisane so dejavnosti  in razvoj projekta, koncepti ter rezultati izvirnega znanstvenega dela.  V empiričnem delu so predstavljene osebne izpovedi ljudi. Projekt imenovan Slišanje glasov je potekal pod okoljem in podporo društva Kralji ulic.
 

Postavitev: 616.89 SVET ki se  


Podobne vsebine: pedagoško raziskovanje


Vogrinc, Janez, Saqipi, Blerim

Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives

Znanstvena monografija avtorjev B. Saqipi in J. Vogrinca povzema obstoječe znanje in prinaša kritični pogled na probleme, ki potrebujejo pozornost, da bi izboljšali prakso pedagoškega raziskovanja. Opisani so metodološki problemi pri načrtovanju in procesu raziskovanja. Na enem mestu so najbolj pogosti pristopi k raziskovanju. Podana so teoretična navodila, sledijo kvalitativna in kvantitativna navodila. Predstavljeno so akcijsko raziskovanje, študije primerov, etika znanstvenega raziskovanja ter raziskovalna pismenost, ki je pomemben element pri razvijanju spretnosti raziskovanja med učitelji in profesorji.

Postavitev: Č 001 VOGRINC, J. Research  

 

Podobne vsebine:  matematika

Papageorgiou, Nikolaos Socrates, Rǎdulescu, Vicenţiu, Repovš, Dušan

Nonlinear analysis - theory and methods

Knjiga je delo treh avtorjev med njimi tudi D. Repovša. V knjigi so poudarjene tiste osnovne abstraktne metode in teorije, ki so uporabne pri proučevanju nelinearnih mejnih problemov. Vsebina je razdeljena na šest poglavjih, ki podrobno predstavijo tehnike, ki se uporabljajo pri variacijski in topološki analizi nelinearnih robnih problemov. Ta tematika je povezana tudi z drugimi področji matematike (topologijo, funkcionalno analizo, matematično fiziko, potencialno teorijo).

 

Postavitev:  51 PAPAGEORGIOU, N. Nonlinear   


 

Podobne vsebine:  duševni stres, otrok 

Levine, Peter A., Kline, Maggie

Skupaj premagujmo travme in stres: kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost: [priročnik za starše]

Travma in stres sta življenjsko dejstvo. Vsak otrok ju bo namreč nedvomno doživel; od resnično težkih preizkušenj (selitev, ločitev staršev, smrt v družini, nasilje ipd.) do dogodkov, ki se odraslim ne zdijo niti najmanj travmatični, vendar pustijo globok odtis v otrokovem duševnem in telesnem razvoju. V knjigi se teorija priznanih strokovnjakov odlično prepleta s primeri iz prakse in vajami, ki jih lahko izvajamo z otrokom, zlasti prek igre, ustvarjanja in pogovorov. Napotki so konkretni in praktični. Namenjeni so temu, da otroku pomagamo utrditi zaupanje vase ter notranjo moč, s čimer krepimo njegovo samozavest in psihično odpornost.

Postavitev:  159.922.7 LEVINE P. Skupaj  
 

Podobne vsebine:  likovna vzgoja, otrok 

Tacol, Tonka, Šupšáková, Božena

Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka

O vzroku za likovno izražanje otroka obstaja veliko odgovorov, nazorov in domnev. Otroška likovna stvaritev je izraz otrokovega trenutnega psihičnega stanja in struktur njegove osebnosti. Likovno izražanje otroka lahko spremljamo z vidika postopnega razvoja likovnih zmožnosti in pojmovanja otroškega likovnega izraza. Pričujoča znanstvena monografija priznanih avtoric je predstavitev ugotovitev dolgoletnih raziskav o likovnem razvoju otrok od prvih začetkov do mladostništva. V pomoč bo vzgojiteljicam/vzgojiteljem in učiteljicam/učiteljem pri njihovem spremljanju napredovanja v likovnem razvoju otrok.

Postavitev: II 373.32.016:74 TACOL, T. Likovni  

 

 

Podobne vsebine:  ocenjevanje, vrednotenje, otrok s posebnimi potrebami 

Rogič Ožek, Simona, Dobravc, Sonja

Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami : priročnik za strokovne delavce

V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Opisani so primeri formativnega spremljanja pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, izvajanju prilagojenih programov z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom, pri vzgojnem delu v domovih in izvajanju posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Opisana orodja bodo v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin, kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

Postavitev:  376.1 ROGIČ OŽEK, S. Formativno  
 

Podobne vsebine:  pouk, matematika 

Almarode, John, Fisher, Douglas, Assof, Joseph, Moore, Sara Delano, Hattie, John A. C., Frey, Nancy

Teaching mathematics in the visible learning classroom : grades 6-8

Avtorji opisujejo strategije vidnega učenja pri pouku matematike v razredu. Naučili se bomo, kako oblikovati jasno učno namero, kako uporabiti koncepte in spretnosti razmišljanja pri vodenju učencev, da postanejo metakognitivni in samo-usmerjeni, kako uporabiti formativno ocenjevanje za spremljanje, kaj učenci razumejo, kaj ne in zakaj je tako. Spoznali se bomo s tem, kako izbrati prave naloge in prilagoditi njihovo težavnost in obsežnost potrebam učencev.

Postavitev: 373.32.016:51 TEACHING   

 

Podobne vsebine: pouk, učenje, visokošolsko izobraževanje 

Kahn, Peter E., Anderson, Lorraine

Developing your teaching : towards excellence
Knjiga je namenjena profesorjem, ki so na začetku poučevanja v visokošolskem izobraževanju, kot tudi izkušenim profesorjem, ki bi radi osvežili in izboljšali poučevanje in pedagoško prasko. Prinaša nasvete, študije primerov in ideje, kako se učiti iz povratnih informacij študentov, kaj študentje pričakujejo, kako oblikovati učinkovito medsebojno sodelovanje in portfolio, kako izbrati učinkovite učne prakse ter izobraziti učitelje začetnike.
 
Postavitev:  378 KAHN P. Developing your  
 

Podobne vsebine: ustrahovanje, šola, delovno mesto 

Cyberbullying in schools, workplaces, and romantic relationships : the many lenses and perspectives of electronic mistreatment
Raziskave o spletnem ustrahovanju v različnih kontekstih, starostnih skupinah in kulturah predstavljene v knjigi omogočajo celovitejši pogled na razširjenost in vpliv spletnih zlorab posameznika, skupine in organizacije v šoli, na delovnem mestu in v intimnih odnosih.
 


 

Postavitev: 343 CYBERBULLYING  


Revija

 

Naslov: Psychology of Music
Jezik: angleški
   
Vsebina:

Revija objavlja recenzirane članke o psiholoških vidikih glasbe. Vključuje študije o poslušanju, nastopanju, ustvarjanju, memoriziranju, analiziranju, opisovanju, učenju in poučevanju glasbe. Prinaša tudi uporabne socialne, razvojne in terapevtske študije glasbe. Izhaja šestkrat letno. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2004. Revija je v SSCI in SCOPUS-u.
Povezava do e-oblike: Psychology of Music

Marec 2019

Podobne vsebine:  vzgoja in izobraževanje, pouk, komuniciranje 

Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij

Na mednarodni znanstveni konferenci so poskušali zasnovati prototip učilnic prihodnosti na osnovi smernic poučevanja v 21. stoletju in stopenj pri zasnovi projektnega dela, ki spodbuja učenčevo ustvarjalnost. Razpravljali so o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter načinih vrednotenja znanja, ki prihodnjim generacijam omogočajo večjo motivacijo do učenja, vzpodbujajo kreativnost učencev, pospešujejo povečanje znanja, interakcijo z vsakdanjim življenjem in nenazadnje osebnostno rast posameznika. Govorili so, kako v poučevanje uvajati novosti, ki nam jih nudijo nove tehnologije. S svojimi prispevki so sodelovali tudi profesorji iz Pedagoške fakultete. 
 

Polno besedilo dostopno na povezavi  


Podobne vsebine: vrtec, starši, sodelovanje med vrtcem in starši Odnosi s starši - izziv in obveza

Strokovni posvet dobrih praks v vrtcih je poudaril spretnosti učinkovitega in sodelovalnega odnosa s starši ter podporo vzgojiteljem pri njihovem profesionalnem delu s starši na poti odraščanja predšolskega otroka. Vzgojitelji so strokovnjaki, katerih vloga je najprej razumeti in čutiti starša v njegovi skrbi za otroka, potem pa ga podpreti v negotovosti in iskanju poti v situacijah, ko se starši soočajo z različnimi vzgojnimi izzivi. Brez dobrih in spoštljivih odnosov med družino, ki ima vključenega otroka v vrtec in vrtcem, ne more biti srečnega otroštva, ki omogoča ustvarjalnost in razvoj vseh potencialov pri otroku, in ne more biti zadovoljnega, navdihujočega in kompetentnega strokovnega delavca.

Postavitev: 373.2 ODNOSI s starši  

 

Podobne vsebine: osnovna šola, zgodovina, Slovenija 

Cencič, Mira

Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju 

Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja osnovnega šolstva na Slovenskem je bila v strokovni in znanstveni literaturi doslej pomanjkljivo obdelana. Pričujoča znanstvena monografija avtorice Miroslave Cencič je tako več kot potrebna monografija s področja šolske zgodovine. Raziskovalka je v svoj opus zajela razvoj osnovnih oblik, ki strukturirajo vzgojno-izobraževalni sistem v neposredni povezavi z družbenim kontekstom. Monografija je hkrati študijski pripomoček za študente družboslovnih študijskih smeri.

 

Postavitev: 37(091) CENCIČ, M. Osnovna  


 

Podobne vsebine: motivacija, učenje, samopodoba

The Cambridge handbook of motivation and learning

Avtorji so vodilni raziskovalci na področju pedagoške in socialne psihologije, učenja in nevroznanosti. Podajajo definicije ključnih pojmov povezanih z motivacijo in učenjem in pojasnjujejo pomembne raziskave na teh področjih. 

Postavitev: 37.015.3 RENNINGER, A. Cambridge  
 

Podobne vsebine:  vodstvo, šola, vodenje šole

Leithwood, Kenneth A.

Leadership development on a large scale : lesssons for long-term success

Učinkovito vodenje posamezne šole vpliva na življenje in uspešnost njenih učencev. Knjiga je nastala na podlagi ene najuspešnejših študij, ki so bile izvedene na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju. Vsebuje uporabne nasvete in strategije, kako oblikovati učinkovite programe in pobude za vodenje. Vodstvene delavce je potrebno spodbujati k uporabi sodelovalnih pristopov v razredu, da bi pomagali učiteljem pri prenosu kompleksnih idej učencem.

Postavitev: 371 LEITHWOOD, K. Leadership  

 

 

Podobne vsebine:  učenje jezika, zgodnje učenje, izobraževanje učiteljev, angleščina, poučevanje


Early language learning and teacher education : international research and practice

Izobraževanje učiteljev, ki poučujejo jezik, je opredeljeno kot eno od najpomembnejših področij, ki ga je treba obravnavati, da bi izboljšali zgodnje poučevanje jezikov. Raziskave in prakse iz različnih geografskih in izobraževalnih okolij o izobraževanju učiteljev za zgodnje učenje jezikov so skupaj z metodološkimi načeli zbrane v pričujoči knjigi. Učitelje je potrebno pripraviti na poučevanje in jim pomagati pri njihovem poklicnem razvoju. Poglavja se osredotočajo na kompleksnost učenja učiteljev, inovacije v mentorstvu, supervizijo, strategije za razvoj programov in dojemanje ter na ocenjevanje izobraževanja učiteljev.

 

Postavitev: 811.111 EARLY language  
 

Podobne vsebine:  integracija, otrok druge nacionalnosti, šola, medkulturna vzgoja 


Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe : national policies and measures : Eurydice report

Migracije v Evropi niso nov pojav. Čeprav so humanitarne migracije prispevale k pospešitvi migracijskih trendov, pa bo tudi v prihodnje potekalo preseljevanje ljudi. Družba si prizadeva za spodbujanje vključevanja priseljencev. Poročilo se osredotoča na vključevanje učencev iz migrantskih okolij v šole. To je kompleksen proces, katerega cilj je omogočiti otrokom in mladim dostop do kakovostnega izobraževanja in jim zagotoviti potrebno jezikovno, učno in socialno-čustveno podporo. Vključuje pomoč pri prilagajanju na novo šolsko okolje in zagotoviti, da bodo dobro napredovali pri učenju.

Dostopno tudi na povezavi.

Postavitev: II 37 INTEGRATING students   

 

Podobne vsebine: žival, sledi, stopinje 

Hecker, Frank
Živalski sledovi v naravni velikosti
Gre za praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju divjih živali, izvedeti več. Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo. Pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako jih iskati. Prikazani so sledovi živali v naravni velikosti. To je vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih živali izvedeti več. V njem je petinsedemdest sledov živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih in v gozdovih, portreti živali in opisi njihovega naravnega okolja ter dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti.
 
Postavitev:  59 HECKER, F. Živalski   
 

Podobne vsebine: ljubezen, pustolovščine, Braillova pisava, knjige za gluhe in gluhoneme 

Kermauner, Aksinja
Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način]

To je sedma knjiga, ki je izšla v okviru projekta Prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku, ki ga izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija s pomočjo Ministrstva za kulturo. Knjiga je nadaljevanje priljubljene slikanice z naslovom Žiga špaget gre v širni svet, ki je izšla leta 2010 kot tipanka v brajici; torej namenjena slepim in slabovidnim. Nadaljevanje zgodbice slikanice Žiga špaget je za punce magnet je multisenzorna knjiga, ki jo lahko berejo gluhi in gluhoslepi, slepi in slabovidni ter tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Besedilo dopolnjujejo risbe kretenj, besedilo v velikosti 18 pik, videoposnetek s pripovedovalcem vsebine v obliki QR-kode in brajica.
 

Postavitev: 821.163.6 KERMAUNER, A. Žiga  

Revija

 

Naslov: Glasilka logo-surdo
Jezik: slovenski
   
Vsebina:

Strokovno glasilo študentov logopedije in surdopedagogike na UL PEF izhaja enkrat letno. Z njim želijo študenti podpreti logopedsko in surdopedagoško stroko in spodbuditi njen razvoj in napredek. Ker je revija izdelek vseh študentov logopedije in surdopedagogike, vabijo vse študente in študentke, da s svojimi članki popestrijo glasilo. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od 2018. Revijo si lahko tudi v tiskani obliki (kot knjigo) izposodite na policah v knjižnici. Člani Študentske sekcije Društva logopedov Slovenije lahko do nje dostopajo preko spletne povezave.

Februar 2019

Podobne vsebine: 
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami 

Žgur, Erna, Ferlinc, Ana
 
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

Knjižica avtoric E. Žgur in A. Ferlinc prinaša postopke ustreznega obravnavanja otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V tem obdobju se strokovni delavci srečujejo s problematiko številnih razvojnih primanjkljajev. Terapevtske vsebine imajo jasno opisane postopke, razlage in nazorne skice položajev ter načinov dela, nege in hranjenja otrok s posebnimi potrebami. Dobro počutje otrok je samo po sebi dokaz ustreznega in varnega položaja ter ustrezne izvedbe aktivnosti.
 

Postavitev:  376.1 ŽGUR, E. Specialno  


Podobne vsebine: predšolski otrok, osebnostni razvojOsebnostni razvoj predšolskega otroka

Strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih je obravnavala vlogo odraslih pri osebnostnem razvoju otroka, aktivno vlogo otroka, spodbude v vrtcu, otrokov socialno čustveni razvoj, estetiko in osebnostni razvoj predšolskega otroka, vpliv gibanja na otrokov osebnostni razvoj, osebnostni razvoj otroka s posebnimi potrebami, vpliv okolja na razvoj ter praktične spodbude. 

 

Postavitev: II 373.2 MEDNARODNA Osebnostni   

 

Podobne vsebine: 
pripovedovanje zgodb

Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja Peklaj, Urška

Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo, ki vključuje dogajanje iz resničnega in domišljijskega sveta. Otrok se v zgodbi ustvarjalno izraža in se uči razumeti zapletene socialne odnose. Knjiga pripoveduje o otroških zgodbah, in sicer o tem, kakšne zgodbe pripovedujejo različno stari otroci (deklice in dečki) in kako; o načinih spodbujanja otrok (na primer skupno branje, vključevanje v simbolno igro, pogovarjanje) k pripovedovanju zgodbe ter vplivu družinskega in vrtčevskega okolja; o povezanosti pripovedovanja zgodbe z drugimi področji govora otrok, z mišljenjem, teorijo uma in socialnim razumevanjem, z likovnim izražanjem, zgodnjo ter poznejšo akademsko pismenostjo ter o analiziranju in ocenjevanju razvojne ravni zgodbe otrok. 

Postavitev: 159.922.7 MARJANOVIČ UMEK Zgodbe  


 

Podobne vsebine: matematika

Weissman, Martin H.
An illustrated theory of numbers

Gre za celovito obravnavo teorije števil z dokazi, zgledi in vajami. Priročnik prinaša preko petsto vizualnih podob in ima zato tudi umetniško vrednost. Bralec s srednješolskim znanjem geometrije in algebre bo tako užival v branju tega besedila.

Postavitev: II 51 WEISSMAN, M. Illustrated  
 

Podobne vsebine:  jezik, komunikacija, logopedija 

Paul, Rhea, Norbury, Courtenay F., Gosse, Carolyn

Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating

Knjiga opisuje jezikovne motnje v obdobju od otroštva do adolescence ter strategije njihovega odpravljanja. Predstavlja osnovne koncepte, terminologijo, pregled ključnih problemov. Obravnava patologijo govora, zgodnje odkrivanje in obravnavo govornih motenj ter učne težave pri poslušanju, branju in pisanju.  

Postavitev:  II 376.1-056.264 PAUL, R. Language  

 

 

Podobne vsebine:
pedagog, učitelj 


Moč pedagoškega dela

Položaj učitelja/vzgojitelja/svetovalnega delavca je v današnji družbi precej drugačen od njegovega položaja v preteklosti. Biti pedagog je pomembno delo. Ljudje se ne zavedajo v zadostni meri njihove pomembne vloge v družbi. Pedagoški delavci imajo vedno več nalog: ni enostavno izvesti učne ure, če imaš v razredu  nekaj učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nekaj učno zmožnejših učencev, nekaj učencev, ki so nadarjeni. Kakovostno, suvereno in ponosno lahko opravlja pedagoški poklic le nekdo, ki dobro pozna strokovno vsebino posameznega predmetnega področja, ki je izvrstno izobražen na didaktičnem področju, ki zna prepoznati potrebe posameznika in je tudi motiviran zato, da mu prilagodi način dela. Želja avtorjev (študentov UL PEF) je drugim približati pedagoški poklic in ga predstaviti kot najpomembnejše poslanstvo naše družbe.

Polno besedilo dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/
 

Postavitev: II 37 MOČ pedagoškega  
 

Podobne vsebine: ples, naravoslovna vzgoja in izobraževanje, matematika 

Kaufmann, Karen A., Dehline, Jordan
Dance integration : 36 dance lesson plans for science and mathematics

Želite ustvariti bogato in živahno okolje v razredu, spodbuditi razmišljanje učencev na več načinov, preobraziti poučevanje z vključevanjem plesa v učne načrte matematike in naravoslovja? To si lahko preberete v pričujoči knjigi, kjer so opisane učne priprave, ki s pomočjo različnih aktivnosti povezujejo ustvarjalnost pri pouku matematike in naravoslovja. Učenci se naučijo kritično uporabiti znanje, poglobiti svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja ter sodelovati in učinkovito komunicirati. Naučijo se nastopati pred drugimi. Vsebine spoznavajo s pomočjo kinestetičnih izkušenj in inovativnega učenja.

Postavitev: II 79 KAUFMANN, K. Dance   

 

Podobne vsebine:
pravljica, brata Grimm 

Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung
Univerza v Kasslu (Nemčija) v pričujočem zborniku predstavlja nekatere aktualne študije raziskovanja del Bratov Grimm o intermedialnosti, ilustraciji in muzejskem uprizarjanju njunih pravljic. Svoj prispevek je dodala M. Blažič, ki je predstavila slovenske ženske pravljičarke in pripovedovalke zgodb.
 
Postavitev:  82-93 ÜBER Nachtfliegen  
 

Podobne vsebine:
biografija

Kornhauser Frazer, Aleksandra
Poti in srečanja

Knjiga je pripoved o utrinkih življenja Aleksandre Kornhauser-Frazer. Pripoved o otroku iz premožne družine, ki je čez noč padla v revščino in se ni zmogla pobrati, kako je z otroškim delom iskati pot iz brezna, pa o ukradenih mladostnih sanjah, ki so jih izrinile vojna, taborišča, morije. Nikoli ni sprejela podrejenosti, nikoli se ni ustrašila naporov. Ljubila je izzive in živela za ustvarjalnost. Trikrat je obkrožila svet. Njeni dosežki so zapisani v več kot tridesetih knjigah in stotinah člankov. Na predavanja so jo vabili v najuglednejše dvorane sveta. Prav tako tudi izjemna mednarodna priznanja niso izostala.
 

Postavitev: II 929 KORNHAUSER Frazer Poti in srečanja  

Revija

 

Naslov: Arte : mensile di arte, cultura, informazione
Jezik: italijanski
Založnik: Giorgio Mondadori e associati
Vsebina:

Revija se ukvarja s kulturo in umetnostjo. Izhaja mesečno v italijanskem jeziku. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2002.
 

Januar 2019

Podobne vsebine: 
slovenščina, osnovnošolski pouk 


Križaj, MartinaBešter, Marja
Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli

Jezikoslovno-didaktični pripomoček za poučevanje slovenščine v osnovni šoli je namenjen  učiteljem in učiteljicam slovenščine v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ponuja jasen ter sistematičen pregled jezikovnega pouka celotne vertikale od 4. do 9. razreda. Nudi podporo pri uresničevanju ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil za jezikovni pouk, navedenih v učnem načrtu za slovenščino. V priročniku so nazorno predstavljeni temeljni cilji jezikovnega pouka, dejavnosti učencev in učenk ter učitelja/učiteljice, učne teme ter globina, obseg, cilji in način njihove obravnave.
 

Postavitev: II 811.163.6 KRIŽAJ, M. Jezikovni  

Podobne vsebine: družba, družbene spremembe 

Misliti socialne inovacije

Pedagoška fakulteta UL je izdala znanstveno monografijo urednikov S. Gabra in V. Tašner, ki se ukvarja s slovenskimi in tujimi socialnimi inovacijami. V njej je skozi več kot šestdeset primerov dobrih praks prikazan pomen socialno inovativnih razmislekov za dobrobit različnih skupnosti in družbe kot celote. Kako biti samooskrben na enem hektarju, kako na novo postaviti socialni sistem, da bo ta kar največ prispeval k blaginji državljanov, kako narediti reformo šolstva in kako že v izobraževanje vključiti inovativno mišljenje, da bodo mladi čutili, da so kos sodobnim izzivom, so le nekatere od socialnih inovacij. Zgled socialnih inovacij je pred leti postavila Finska, v monografiji pa so poleg njene predstavljene tudi slovenske pozitivne prakse ter prakse sosednjih držav.

 

Postavitev: 316 MISLITI socialne  

 

Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
vzgoja in izobraževanje, izobraževalna tehnologija 

Didactics of smart pedagogy : smart pedagogy for technology enhanced learning

Pametno izobraževanje je v svetu postalo nov trend na izobraževalnem področju. Nekatere države so že razvile pametne izobraževalne sisteme, iz poslovnih in tehnoloških skupnosti pa prihaja pritisk, da s tem nadaljujejo. Obstajajo razdrobljene študije o didaktičnih vidikih uporabe tehnologije. Knjiga opisuje, kako uporabiti različne oblike pametnega izobraževanja v luči obstoječih učnih teorij ter kako uporabiti inovativne rešitve, da bi zmanjšali marginalizacijo skupin v izobraževalnih kontekstih. Razlaga preobrazbo pedagoške znanosti in pomen vloge vzgojitelja. Predstavi uporabne metode poučevanja, učne dosežke, raziskave ter oblike ocenjevanja in vrednotenja pridobljenega znanja.

Postavitev: 37.01 DIDACTICS of smart  


 

Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
fizika 

Etkina, EugeniaPlaninšič, GorazdVan Heuvelen, Alan
College physics : explore and apply 

Priročnik omogoča, da študenti zgradijo globoko in konceptualno razumevanje fizike s spodbujanjem aktivne vloge  učnem procesu. S tem pristopom si študenti s pomočjo opazovanja, analiziranja in testiranja, ki vodi do uporabe znanja v kompleksnih situacijah, gradijo konceptualno razumevanje. Z eksperimentiranjem, uporabo video demonstracij in inovativnimi primeri si razvijajo spretnosti razmišljanja in reševanja problemov.

Postavitev: II 53 ETKINA, E. College  
Figuring

Podobne vsebine: ročna spretnostmatematika 

Figuring fibers

Če imate radi matematiko in umetnost vlaken, je ta knjiga za vas. V osmih poglavjih opisuje povezavo med matematiko, umetnostjo in uporabo vlaken. Bralec pa svojo ustvarjalnost napisanega doseže skozi pletenje, kvačkanje ali šivanje. Lep končni izdelek, ki tako nastane, pripomore k vizualnem razumevanju matematike, ki ga lahko delimo s tistimi, ki ta izdelek gledajo.

Postavitev:  51 FIGURING fibers  

 

 

Podobne vsebine:
zgodovina, Ljubljana 

Zgodovina Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice

Ob stalni razstavi Ljubljana, zgodovina, mesto, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, je izšla monografija o zgodovini Ljubljane, ki je rezultat skoraj stoletnega prizadevanja različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta. Namenjena je najširši javnosti in ponuja jasno, pregledno zgodovino mesta od poselitve ljubljanskega prostora v prazgodovini do oblikovanja sodobnega mesta. Pisana je nazorno, razumljivo in privlačno za tiste, ki jih preteklost zanima bolj poglobljeno. Daljša kronološka besedila zgodovinskih obdobij pa dopolnjujejo izbrane vsebine, novejša spoznanja in zanimivosti, ki delajo Ljubljano in njeno preteklost posebno.
 

Postavitev: II 94(497.4) ZGODOVINA Ljubljane   

Podobne
vsebine:
umetnost 

Finger, BradWeidemann, Christiane
50 contemporary artists you should know

Posodobljena, privlačna, uporabna in zabavna knjiga prinaša dela petdesetih glavnih umetnikov skupaj z njihovimi reprezentativnimi deli. Vsak zapis vsebuje odlične ilustracije, kratko biografijo in kritične analize. V knjigo je vključen tudi slovar pomembnih izrazov. Izbor umetnikov je urejen kronološko in vključuje vsa velika umetniška gibanja in obdobja od druge polovice 20. in zgodnje polovice 21. stoletja.

Postavitev: 7.03 FINGER, B. Fifty   

 

Podobne vsebine:
šport, tenis 

Filipčič, AlešFilipčič, Tjaša, Vodičar, Janez
Expert modelling in tennis

Znanstvena monografija se ukvarja z ekspertnim sistemom na področju tenisa in predstavlja nove načine izvajanja optimizacijskih procesov. Teniški trenerji nenehno sledijo prizadevanjem svojih varovancev in razmišljajo o tem, kako optimizirati svoj tekmovalni uspeh. Vključitev sodobne diagnostike je nepogrešljiva za uspeh v tenisu. Hkrati je potrebno uporabiti celovit pristop, ki vključuje tako psihološke kot družbeno-kulturne dejavnike okolja. Nov ekspertni sistem predstavlja znanje in izkušnje mnogih teniških igralcev in trenerjev. Združevanje razmišljanja in delovanja uspešnih teniških strokovnjakov, s pomočjo sodobnih tehnologij pa omogoča vpogled v uspešne strategije za izboljšanje uspešnosti tenisa.

Postavitev: 796.3 FILIPČIČ, A. Expert  

Podobne vsebine:
govor, otroci

Vojsk Jakofčič, Jasmina
Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril

Slikanica ima glavno junakinjo in zgodbo, vanjo pa so vpletene vaje za razgibavanje govoril in izboljšanje izgovorjave. Nastanek slikanice so spodbudile  osebne izkušnje z govornimi težavami pri otrocih. Avtorica svoje triletne hčere nikakor ni mogla pripraviti, da bi z njo izvajala določene vaje, zato si je izmislila zgodbo, s katero jo je želela popeljati do tega cilja. Slikanica bo tudi dobrodošel pripomoček staršem in strokovnjakom.

Postavitev: II 821.163.6 VOJSK JAKOFČIČ Larino  

Revija

 

Inkluzivno izobrazevanje Naslov: Inkluzivno izobraževanje: pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja časopis
Jezik: slovenski
Založnik: Educa
Vsebina:

Nova pedagoška revija zapolnjuje slovenski in širši prostor s strokovnimi, znanstveno-raziskovalnimi, aplikativnimi ter informativnimi članki, ki predstavlja izobraževalno kulturo inkluzije v celotni šolski vertikali; od vrtcev pa vse do visokošolskega izobraževanja oz. izobraževanja odraslih. Občasno bo izšla tematska številka, ki bo posvečena določeni izbrani  aktualni tematiki. Revijo izdaja Educa. Izhaja trikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2018, ko je tudi začela izhajati.
 

December 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine:
pouk po prilagojenem programu, otrok s posebnimi potrebami

Naslov: Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 254
Vsebina:

Zbornik besedil prinaša prispevke o dveh aktualnih tematikah. Prva so premisleki o človekovi naravi, ki se izrisuje na podlagi razmer, ki jih je človek ustvaril (neoliberalizem). Druga pa se ukvarja z ljudmi z oviranostmi in tistimi, ki so potrebni neposredne pomoči in skrbi drugih in skupnosti. S svojimi prispevki so sodelovali tudi I. Lesar, Š. Razpotnik in D. Zadnikar.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine:
pouk, didaktika

   
Naslov: Strukturni dejavniki pouka​
Jezik: slovenski
Št. strani: 367 
Vsebina:

Mednarodna konferenca je bila namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja didaktike in metodike. Osredotočala se je na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebino in učne cilje. 

Postavitev: II 371.3 MEDNARODNA Strukturni 

 


 

 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
matematika,
razvojna psihologija,
učitelj, zgodnje učenje

   
Naslov: Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers
Jezik: angleški
Št. strani: 213
Vsebina:

Predstavljen je inovativen dvosmeren proces povezovanja raziskovanja in dobrih praks pri učenju in poučevanju matematike. Predstavi matematično razmišljanje v zgodnjem otroštvu v povezavi s spoznanji razvojne psihologije. V knjigi gre za opis komunikacije med učitelji in raziskovalci. Učiteljeve odzive in njihova razmišljanja posredujejo raziskovalcem, ti pa učiteljem podajo svoje odgovore nazaj.

Postavitev:  373.2.016:51 GROWING mathematical


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
naravoslovna vzgoja in izobraževanje, zgodnje učenje, predšolska vzgoja

Avtorica: Tunnicliffe, Sue Dale
Naslov: Starting inquiry-based science in the early years : look, talk, think and do
Jezik: angleški
Št. strani: 164
Vsebina:

Knjiga gradi na radovednosti otrok in njihovemu reševanju problemov ter znanstvenemu razmišljanju. Raziskovalno učenje pri naravoslovju v zgodnjih letih je bistvenega pomena za otrokovo nadaljnje učenje in raziskovanje tega področja. Opisane so dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati. Vsaka dejavnost predstavlja izziv za otroka, ki ga je treba rešiti z razmišljanjem, pogovorom in izvedbo lastnih raziskav.

Postavitev:  373.2.016:50 TUNNICLIFFE, S.D. Starting
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
kiparstvo
 

Avtorica: Čadež Lapajne, Dragica
Naslov: Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti
Jezik: slovenski
Št. strani:   71
Vsebina:

Za vstop v svet kiparske umetnosti je treba poznati njen jezik. Teoretično in praktično je potrebno razumeti posamezne postopke, znati smotrno uporabljati materiale, orodje in tehnike, pri uresničevanju zamisli pa spremljati izrazne pojave. Razvijanje likovnega gledanja in učenje kiparskega jezika sta dolgotrajen proces. Na temelju dolgoletnih izkušenj avtorica sistematično razlaga shematično razporeditev osnovnih karakternih oblik, stopenjsko prehajanje od velikih do manjših sestavnih delov, anatomske značilnosti človeškega telesa ter smiselno vnašanje karakternih podrobnosti v celoto. Ponuja praktične napotke za uspešno oblikovanje in spodbuja k iskanju avtorskega izraza.

Postavitev:  II 73/74 ČADEŽ Lapajne Torzo

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
učilnica, vedenje, učenec

   
Naslov: Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators
Jezik: angleški
Št. strani: 329
Vsebina:

Prinaša bistvene informacije potrebne za razumevanje in uporabo tehnik vodenja v razredu in uporabo pristopa »od odgovora k posredovanja«. Opisuje različne oblike odločanja in obnašanja s strani posameznika in skupine (učiteljev, šole, šolskega okoliša). Predstavljene so tudi spletne strani s predstavitvami in navodili za uporabo v praksi.

Postavitev: 373.3 MANAGING classrooms 

Podobne
vsebine:
družba, filozofija, civilizacija

 Avtorja: Leoncini, Thomas, Bauman, Zygmunt
Naslov: Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju
Jezik: slovenski
Št. strani: 89
Vsebina:

Knjiga je nastala kot dialog med enim najbolj znanih sociologov 20. stoletja Zygmuntom Baumanom in novinarjem Thomasom Leoncinijem, ki je njune pogovore in dopisovanja naposled izdal. Dotikata se najaktualnejših tem postmoderne. Na izredno luciden in neposreden način spregovorita o ključnih spremembah, ki so se zgodile v sodobni, postmoderni družbi in najbolj zadevajo generacije rojene po letu 1980. Pišeta o modnih smernicah, tetovažah, plastični kirurgiji, spremembah na področju nasilja in njegovih oblikah pri najmlajših generacijah ter o svetovnem spletu, njegovih učinkih na človeka, ki ob njem odrašča, se izobražuje, izgrajuje ter na njem z uporabo družbenih omrežij tudi živi svoj paralelni svet.

Postavitev:  316.7 LEONCINI, T. Tekoča

 

 


Podobne vsebine:
poezija

   
Naslov: Pesem sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase
Jezik: slovenski
Št. strani: 167
Vsebina:

Pesmi spreminjajo življenja najstnikov in odraslih bralcev. So dostopne in očarljive, mnogopomenske in zapomljive, pesmi za vsakdanjo, čim bolj pogosto in preprosto rabo. Takšne pesmi prinaša ta antologija v izboru I. Sakside in A. Štegra. Je zbirka pesmi preko sto pesnic in pesnikov, nastalih v zadnjih petdesetih letih slovenske in svetovne književnosti. Pesmi so uvrščene v tri razdelke: pesmi o ljubezni, pesmi o potovanju v neznano ter pesmi o poeziji sami, o ustvarjanju in deloma oporekanju realnosti.

Postavitev: 821.163.6-194 PESEM sem

  

Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
otrok, gibanje, terapija

Avtor: Pierre, Rebekah
Naslov: Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement
Jezik: angleški
Št. strani: 159
Vsebina:

Gibanje je sredstvo za spodbujanje čustvenega dobrega počutja. Gibalne dejavnosti združujejo telesne in čustvene koristi. Pri tem sta pomembna tudi varnost in podpora zlasti depriviligiranim in čustveno ranljivim otrokom. V priročniku so opisane učne ure, ki so razporejene v pet področij: identiteta in samozavest, pozornost, izražanje jeze, zaščitniško vedenje in spolni stereotipi. Vsaka učna ura temelji na preizkušenih strategijah, opisuje učne cilje, učne pripomočke in po korakih razložena navodila za izvedbo dejavnosti. Poglavja so ponazorjena z primeri iz resničnega življenja, študijami primerov in zgodbami.

Postavitev: II 61 PIERRE, R. Gymtherapy

 
 

 

Revija

 

Cover image Naslov: International Journal of Consumer Studies
Jezik: angleški
Založnik: Blackwell Science
Vsebina:

Revija prinaša prispevke s področja potrošnje, varstva in zaščite potrošnikov, izobraževanja uporabnikov, globalizacije, trajnostnega razvoja, državljanstva, oglaševanja, gospodinjstva, prehrane, zdravja, tekstilstva in dobrega počutja. Osredotoča se na to, kako lahko potrošniki izboljšajo svojo varnost in dobro počutje. Revija je v SCOPUS-u in SSCI. Izhaja štirikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo od leta 2002–2014, od 2015 naprej je naročena samo e-oblika.
International Journal of Consumer Studies

 

 

 
November 2018

Rezultat iskanja slik za Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Podobne vsebine: pouk po prilagojenem programu, hiperaktivnost, motnje vedenja

Naslov: Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment
Jezik: angleški
Št. strani: 898 
Vsebina:

Priročnik prinaša najnovejša znanja o motnjah pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) pri otrocih, mladostnikih in odraslih. Vodilni strokovnjaki na tem področju obravnavajo vse vidike ocenjevanja, diagnosticiranja in zdravljenja, vključno s psihološkimi terapijami in farmakoterapijo. Pojasnjuje učinek motenj na vedenje, učenje, psihološko prilagoditev, šolski in poklicni uspeh ter zdravje.

Postavitev: 376.1 EGALITARNE

  


 

Podobne vsebine: 
vzgoja in izobraževanje, vrednotenje 

   
Naslov: International large-scale assessments in education: insider research perspectives
Jezik: angleški
Št. strani: 367 
Vsebina:

Avtorji proučujejo ocenjevanje v izobraževanju. Predstavljajo mednarodne teste za ocenjevanje, statistike uspešnosti izobraževanja po svetu ter študije primerov iz Avstralije, Ekvadorja, Nemčije, Japonske, Mehike, Norveške, Rusije, Škotske, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva in ZDA. Spoznanja so pomembna tako za učitelje, raziskovalce in oblikovalce izobraževalnih politik.

Postavitev: 371.2 INTERNATIONAL large-scale

 


 

Rezultat iskanja slik za Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers

Podobne vsebine:
psihologija, ustvarjalnost

   
Naslov: The creative process: perspectives from multiple domains
Jezik: angleški
Št. strani: 327
Vsebina:

Kreativni proces se nanaša na zaporedje misli in dejanj, ki so vključena v nastanek novega dela, ki je izvirno in dragoceno v njegovem kontekstu. Knjiga preučuje proces skozi področja vizualne umetnosti, pisanja, tehnike, oblikovanja in glasbe. Predstavljeni so rezultati empiričnih raziskav več avtorjev.

Postavitev:  159.928 CREATIVE process


 

Rezultat iskanja slik za Starting inquiry-based science in the early years

Podobne vsebine:
jahanje, terapija

Avtorica: Žgur, Erna; Poženel, Urška
Naslov: Aktivnosti s konjem – ASK: podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami
Jezik: slovenski
Št. strani: 36
Vsebina:

E. Žgur in U. Poženel sta problematiko hipoterapije prikazali iz različnih zornih kotov. Hipoterapija pri nas še ni dovolj znana oz. priznana. Delo je poročilo praktičnega eksperimenta, ki je bil izvajan na osnovi študije posameznega primera. Brošura prinaša sveže in zanimive ideje celostne rehabilitacije ter večje socialne vključitve otrok s posebnimi potrebami.

Postavitev:  615.851 ŽGUR, E. Aktivnosti
 

 

 

Rezultat iskanja slik za Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti

Podobne vsebine:
gospodinjstvo
 

   
Naslov: Danes bom pojedel vse: recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene
Jezik: slovenski
Št. strani:   [97]
Vsebina:

Prebivalec Slovenije zavrže 82 kg hrane letno. Študentje in mentorji Pedagoške in Zdravstvene fakultete v Ljubljani si želijo odgovornejšega ravnanja s hrano. Ugotovili so, kaj se dogaja s hrano v študentski in dijaški restavraciji 123 PEF podjetja Slo-rest, d. o. o., ki v okviru zdrave in uravnotežene prehrane zagotavlja množico pestrih jedi. Da bi študentom olajšali pripravo okusnih jedi, so oblikovali knjižico z 40 recepti za pripravo jedi, v katere se lahko vključijo tudi ostanki hrane.

Postavitev:  641 DANES bom 

 


 


Rezultat iskanja slik za Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators

Podobne vsebine:
geografija, osnovnošolski pouk

Avtorji: Catling, Simon; Willy, Tessa
Naslov: Understanding and teaching primary geography
Jezik: angleški
Št. strani: 581
Vsebina:

Dober pouk geografije v osnovni šoli lahko razširi otrokovo zavedanje sveta in mu pomaga povezati njegove okoljske in geografske izkušnje. Poglavja nudijo smernice za pomembna vprašanja učenja in poučevanja ter uporabo in ustvarjanje učnih virov iz šolskega okolja. Zajemajo vse ključne teme geografije, šolske primere in praktične naloge.

Postavitev: 91:371.3 CATLING, S. Understanding

 

Rezultat iskanja slik za Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju

   
Naslov: Environmental expressive therapies: nature-assisted theory and practice
Jezik: angleški
Št. strani: 266
Vsebina:

Knjiga opisuje pojav tako imenovane eko-umetniške terapije. Terapevti lahko različne oblike te terapije (kreativno pisanje, tehnike igre, vizualno umetnost, ekspresivno glasbo, dramske nastope) vključijo v svoje delo s pacienti z različnimi kliničnimi potrebami. Vse to pa lahko povežejo s terapijo z živalmi in naravo. V knjigi najdemo praktične nasvete in orodja za izvedbo tega.

Postavitev:  615.851 ENVIRONMENTAL expressive

Podobne vsebine:
psihoterapija,
okolje 

 


Podobne vsebine:
družbene vede, razširjanje informacij 

   
Naslov: Publication manual of the American Psychological Association
Jezik: angleški
Št. strani: 272
Vsebina:

V družboslovnih vedah se uporablja za citiranje in navajanje virov priročnik, ki ga je izdala American Psychological Association (APA). Gre za šesto izdajo, ki je doživela več natisov. Avtorje, urednike, študente in profesorje seznanja s procesom pisanja in oblikovanja besedil, slik in tabel z opisi konkretnih primerov.

Postavitev: 159.9 PUBLICATION manual


 


Rezultat iskanja slik za Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement

Podobne vsebine:
Narodna galerija

Avtor: Rozman, Andrej
Naslov: Pesmi iz galerije
Jezik: slovenski
Št. strani: 135
Vsebina:

Pesnik Andrej Rozman Roza je za izbrane galerijske slike Narodne galerije zložil pomenljive, slikovite, poučne in razigrane verze, ki jih prinaša pričujoča knjiga.
 

Postavitev: 821.163.6 ROZMAN, A. Pesmi

 
 

 

Revija

 

Cover image Naslov: Po pameti: časopis o vzgoji, ki deli izkušnje
Jezik: slovenski
Založnik: Čmrlj
Vsebina:

Strokovnjak s področja vzgoje Marko Juhant je konec januarja 2016 začel izdajati mesečnik z naslovom Po pameti. Mesečnik ima nekaj stalnih rubrik in prinaša razmišljanja s področja vzgoje in izobraževanja. Knjižnica UL PEF ima revijo naročeno od leta 2018.
 

   
Oktober 2018

Podobne vsebine:
naravoslovna vzgoja in izobraževanje, dejavnosti na prostem, učenje  

   
Naslov: The changing world of outdoor learning in Europe
Jezik: angleški
Št. strani: 283
Vsebina: Knjiga predstavlja celovito analizo ekonomskih in političnih sprememb, ki so se zgodile na področju poučevanju v naravi v prejšnjih dveh desetletjih v Evropi. Dotika se institucionalnih, teoretičnih, nacionalnih in izobraževalnih vidikov. Avtorji prispevkov prihajajo iz različnih držav. S prispevkom o razvoju in vlogi izobraževanja na prostem in Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti v šolskem sistemu v Sloveniji sta sodelovali D. Skribe Dimec in I. Kokalj.
Postavitev: 373.3 CHANGING WORLD

 

 


Podobne vsebine:
učne težave, pouk po prilagojenem programu

   
Naslov: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov
Jezik: slovenski
Št. strani: 344
Vsebina: Društvo Bravo in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sta organizirala peto mednarodno konferenco o specifičnih učnih težavah. Na tokratni so obravnavali nekatere aktualne izzive, povezane s specifičnimi učnimi težavami (SUT), kot so sopojavljanje, dvojna izjemnost, manj spodbudno okolje in upoštevanje močnih področij. Šolski strokovni delavci, osebe s specifičnimi učnimi težavami in starši so predstavili dobro prakso z učinkovitimi strategijami odkrivanja, obravnave, poučevanja in socialnega vključevanja oseb z opisanimi kompleksnimi SUT, ki zmanjšujejo njihovo izobraževalno uspešnost kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.
Postavitev: II 376.1-056.47 MEDNARODNA Specifične

  

Podobne vsebine:
pouk po prilagojem programu, motnje vedenja, hiperaktivnost

Avtor: Černe, Tanja
Naslov: Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti : [nasveti za starše in učitelje]
Jezik: slovenski
Št. strani: 69
Vsebina: V knjigi avtorica opisuje, kdo so otroci z motnjo pozornosti in aktivnosti. Poda nasvete za starše otrok z motnjo pozornosti in aktivnosti ter nasvete za učitelje, ki poučujejo otroke z motnjo pozornosti in aktivnosti.
Postavitev: 376.1-056.47 ČERNE, T. Pomoč 

Podobne vsebine:
odnos med učiteljem in učencem, medosebni odnosi, osnovna šola

Avtor: Jurišić, Branka D.
Naslov: Vedenje in razredna pravila : postopki, poučevanje in podpora pozitivnemu vedenju
Jezik: slovenski
Št. strani: 103
Vsebina: Branka D. Jurišić se je vrsto let ukvarjala z otroki z avtizmom, zato je bilo spreminjanje neželenega vedenja s podporo pozitivnemu vedenju v središču njenega zanimanja. Pri oblikovanju programov podpore za učence z izstopajočim vedenjem je njihovo vključevanje v razred velik izziv. Podpora pozitivnemu vedenju za vse učence je najboljše izhodišče, zato se je tej temi posvetila v tej knjigi. Ponuja jasno in premišljeno, z dokazi podprto strukturo pri zastavljanju pravil – kako jih bomo izbrali, kako jih bomo ubesedili, kje bodo dostopna, kar je neprecenljivo za učitelje začetnike, tistim z izkušnjami pa lahko ponudi še kakšno novo, ustvarjalno idejo. Najpomembnejši pa je poudarek na poučevanju in vadenju pravil.
Postavitev: II 37 JURIŠIĆ, B. Vedenje
 

 

 

Podobne vsebine:
naravoslovne vede, učbenik, kemija, visokošolsko izobraževanje

 Avtorja: Slapničar, Miha, Devetak, Iztok
Naslov: Naravoslovje - kemijske vsebine [Elektronski vir] : za študente razrednega pouka : teoretične osnove in navodila za terenske vaje
Jezik: slovenski
Št. strani:   39
Vsebina: Učbenik za študente razrednega pouka je s teoretičnimi osnovami in z navodili za terenske vaje namenjen študentom prvega letnika prvostopenjskega študijskega programa razredni pouk pri predmetu naravoslovje – kemijske vsebine. Terenske vaje obravnavajo posamezne vsebinske sklope, podane na predavanjih kemijskega sklopa naravoslovnih vsebin.
       Polno besedilo dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/5416/

 


 

Podobne vsebine:
kemija, učbenik

Avtor: Čeh, Boris
Naslov: Splošna kemija
Jezik: slovenski
Št. strani: 389
Vsebina: V učbeniku so podane učne vsebine, ki jih učitelji predavajo v 1. semestru oziroma 1. letniku univerzitetnih študijskih smeri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in tudi drugod. Zaporedje in obseg učnih vsebin sta podobna tistim v tujih učbenikih. Vsebine in koncepti so ponekod podani na poenostavljen način, vendar so nujni za temeljno razumevanje obnašanja (sub)mikroskopskih delcev in obnašanja makroskopskih snovi. Temeljitejša in poglobljena obravnava nekaterih vsebin poteka v višjih letnikih.
Postavitev: 54(075.8) ČEH, B. Splošna 

Podobne
vsebine:
slikarstvo, biografija

   
Naslov: Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : [monografija] : Ljubljana, Narodna galerija, 20. junij 2018 - 10. februar 2019
Jezik: slovenski
Št. strani: 507
Vsebina: Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja življenje in delo Ivane Kobilca, nedvomno najbolj znane slovenske umetnice. Ivana Kobilca se je slikarsko oblikovala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja, ko je postal realizem v Evropi sprejemljiv za rastoči srednji sloj, ki je prek politike in ideologije obvladoval celotno umetnostno dogajanje. Večino odraslega življenja je preživela v tujih velemestih: po Dunaju je študirala v Münchnu in živela še v Parizu, v Sarajevu in v Berlinu, od koder se je v Ljubljano vrnila šele ob začetku prve svetovne vojne. Ključna študijska leta je preživela v bavarski prestolnici, kjer se je od temnega ateljejskega realizma obrnila k svetlejšim francoskim zgledom. V burnem pariškem in skoraj idiličnem sarajevskem času se je posvečala tudi slikanju na prostem, v Berlinu in v Ljubljani pa predvsem cvetličnim tihožitjem.
Postavitev: II 75 KOBILCA, I. Ivana Kobilca

 

 


Podobne vsebine:
grafika

Avtorji: Gorjup, Tomaž, Stančič, Zora
Naslov: Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana
Jezik: slovenski
Št. strani: 155
Vsebina: Majski salon, ki je najpomembnejša stanovska razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), je letos posvečen umetniški grafiki osnovnega in razširjenega polja. Področje, ki so mu napovedovali zaton, se zopet prebuja, delno osveženo z novimi generacijami, delno osvobojeno napetosti med novimi in starimi mediji, predvsem pa umeščeno v avtonomno področje likovnega raziskovanja. Izbor prijavljenih avtorjev je naredil priznani slovenski grafik Č. Frelih, ki je tudi vodja projekta. Za tokratno razstavo je bilo izbranih 65 avtorjev, članov ZDSLU iz vseh generacij in iz devetih regionalnih društev.
Postavitev: II 76 MAJSKI Salon Grafika


 

Podobne vsebine:
psihologija | šport

Avtorji: Barborič, Katarina, Holsedl, Andreja, Jeromen, Tina, Kajtna, Tanja, Kodelja, Katja, Martinović, Dubravka, Smrdu, Maja, Vičič, Aleš, Zagorc, Blaž
Naslov: Praktični vidiki športne psihologije
Jezik: slovenski
Št. strani: 182
Vsebina: Športna psihologija je ena izmed najmlajših zvrsti psihologije v Sloveniji in prav zato ima priročnik izjemen pomen. Avtorji so izkušeni športni psihologi, ki so sodelovali tudi pri pionirskih korakih sistematičnega usposabljanja psihologov za delo s športniki. Priročnik je namenjen široki športni javnosti, saj odpira pogled na različna psihološka znanja, uporabna v športu.
Postavitev: 796 PRAKTIČNI vidiki

 
 
 

 

Revija


 

Naslov: European Journal of Education: research, development and policies
Jezik: angleški
Založnik: Oxford ; Malden : Blackwell Publishing
Vsebina: Revija objavlja rezultate evropskih raziskovalnih projektov in raziskuje ključne teme, ki zadevajo oblikovalce politik in mednarodne organizacije v Evropi in zunaj nje. Revija je v Scopus-u. Izhaja trikrat letno. Knjižnica UL PEF ima revijo 1994-2017, od 2018 naprej pa je naročena samo e-oblika.
European Journal of Education: research, development and policies