Gregor Bavdek [23565]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FENG, Zhijing, KLADNIK, Gregor, BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean, et al. Bottom-up synthesis of nitrogen-containing graphene nanoribbons from the tetrabenzopentacene molecular motif. Carbon. [Print ed.]. 2020, 20 str., ilustr. ISSN 0008-6223. DOI: 10.1016/j.carbon.2020.07.018. [COBISS.SI-ID 24886019]

 

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Verski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 16, št. 31, str. 97-125. ISSN 1408-8363. http://www.hippocampus.si/ISSN/2590-9754/31-2020/2590-9754.16(31)97-125.pdf, DOI: 10.26493/2590-9754.16(31)97-125. [COBISS.SI-ID 23335683]

 

Maja Burian [13756]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. BURIAN, Maja, ČIČ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Varna in prijetna gorniška dejavnost oseb s slepoto in slabovidnostjo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 44-46, tabela. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 21007875]

 

 

Matija Cencelj [03342]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, FARAGÓ, István, HORVÁTH, Róbert, REPOVŠ, Dušan. On nonlinear Schrödinger equations on the hyperbolic space. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss., art. 124516 (12 str.). ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124516, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.124516. [COBISS.SI-ID 25766659]

 

Iztok Devetak [18741]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. , no. , 12 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

2. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Teachersʼ opinions about the effect of chemistry demonstrations on studentsʼ interest and chemistry knowledge. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 9-25, tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/893/404, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6286, DOI: 10.26529/cepsj.893. [COBISS.SI-ID 20949251]

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. BURIAN, Maja, ČIČ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Varna in prijetna gorniška dejavnost oseb s slepoto in slabovidnostjo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 44-46, tabela. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 21007875]

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. , no. , 12 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

 

 

Polona Gradišek [34958]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja, RIJAVEC, Majda, JURČEC, Lana. Teaching as a calling and well-being of Slovenian and Croatian teachers. Psihologijske teme. 2020, vol. 29, no. 2, str. 249-267, tabele, graf. prikaza. ISSN 1332-0742. http://pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/478, DOI: 10.31820/pt.29.2.3. [COBISS.SI-ID 23227907]

Eva Horvat [29018]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HORVAT, Eva. Constructing biquandles. Fundamenta Mathematicae. 2020, vol. 251, no. 2, str. 203-218. ISSN 1730-6329. https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/fundamenta-mathematicae/all/251/2/113550/constructing-biquandles, DOI: 10.4064/fm715-12-2019. [COBISS.SI-ID 25349379]
financer: ARRS, Programi, N1-0083, Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij

 

Nika Jenko [32973]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of the systematic literacy development period. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2020, vol. 19, no. 1, str. 1-26, tabele. ISSN 2406-1328. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2020/1452-73672001001J.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6318/, DOI: 10.5937/specedreh19-25040. [COBISS.SI-ID 23342851]

Metoda Kemperl [16424]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda (avtor, fotograf). Baročno župnišče v Veliki Nedelji : načrta Jožefa Hofferja za prezidavo. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 167-180, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 24231939]

 

 

Ambrož Kregar [34443]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MASELJ, Nik, GATALO, Matija, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, KREGAR, Ambrož, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. The importance of temperature and potential window in stability evaluation of supported Pt-based oxygen reduction reaction electrocatalysts in thin film rotating disc electrode setup. Journal of the Electrochemical Society. [Online ed.]. 2020, vol. 167, no. 11, str. 114506-1-114506-8. ISSN 1945-7111. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/aba4e6, DOI: 10.1149/1945-7111/aba4e6. [COBISS.SI-ID 23888131]

2. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Rashba-controlled two-electron spin-charge qubits as building blocks of a quantum computer. Modern physics letters B. 2020, vol. 34, no. 19/20, str. 2040058-1-2040058-11, ilustr. ISSN 0217-9849. DOI: 10.1142/S0217984920400588. [COBISS.SI-ID 23840259]

3. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Qubit transformations on Rashba ring with periodic potential. New journal of physics. [Online ed.]. Aug. 2020, vol. 22, art. no. 083048, 15 str., ilustr. ISSN 1367-2630. DOI: 10.1088/1367-2630/aba462. [COBISS.SI-ID 25663491]

 

 

Irena Lesar [19638]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUŠIĆ, Siniša, VRCELJ, Sofija, LESAR, Irena. Perception of academics on content and realization of pedagogical study programmes for the implementation of inclusiveness : the cases of Slovenia and Croatia. Sodobna pedagogika. jun. 2020, letn. 71, št. 2, str. 156-173. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1695. [COBISS.SI-ID 22534659]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of the systematic literacy development period. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2020, vol. 19, no. 1, str. 1-26, tabele. ISSN 2406-1328. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2020/1452-73672001001J.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6318/, DOI: 10.5937/specedreh19-25040. [COBISS.SI-ID 23342851]

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. , no. , 12 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

 

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Obrnjeno učenje in poučevanje kot priložnost za inovativno in prožno izvajanje učnih oblik v visokošolskem izobraževanju. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. jul. 2020, letn. 13, posebna št., str. 51-79. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2020/special/REI_vol13_special_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 25386755]

Robert Potočnik [38773]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert. Heritage preservation education : teachersʼ preconceptions and teachers implementation in visual arts classes. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 49-76, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/792/406, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6285, DOI: 10.26529/cepsj.792. [COBISS.SI-ID 21146371]

Luka Praprotnik [34864]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razumevanje pojma prehranjevalna veriga med bodočimi učitelji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 2, str. 114-125, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 21277443]

 

Dušan Repovš [07083]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, VILASI, Luca. Existence results for some problems on Riemannian manifolds. Communications in analysis and geometry. 2020, vol. 28, no. 3, str. 677-706. ISSN 1019-8385. https://dx.doi.org/10.4310/CAG.2020.v28.n3.a6, DOI: 10.4310/CAG.2020.v28.n3.a6. [COBISS.SI-ID 22044675]

2. CENCELJ, Matija, FARAGÓ, István, HORVÁTH, Róbert, REPOVŠ, Dušan. On nonlinear Schrödinger equations on the hyperbolic space. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss., art. 124516 (12 str.). ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124516, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.124516. [COBISS.SI-ID 25766659]

3. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Superlinear perturbations of the eigenvalue problem for the Robin Laplacian plus an indefinite and unbounded potential. Results in mathematics. Sep. 2020, vol. 75, iss. 3, art. 116 (22 str.). ISSN 1422-6383. https://doi.org/10.1007/s00025-020-01234-z, DOI: 10.1007/s00025-020-01234-z. [COBISS.SI-ID 22444547]

 

 

Matej Sande [19289]

 

Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej. Sex and nightlife : risky sexual behavior and young peopleʼs attitude toward STIs. American journal of sexuality education. 2020, vol. 15, issue 3. ISSN 1554-6136. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15546128.2020.1796867, DOI: 10.1080/15546128.2020.1796867. [COBISS.SI-ID 25341187]

 

Miha Slapničar [36796]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. , no. , 12 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

 

Primož Šparl [23341]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JOKANOVIĆ, Dušan, MIKLAVIČ, Štefko, MILIĆEVIĆ, Marina, ŠPARL, Primož. Domination in RoseWindow graphs. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. 2020, str. 1-18. ISSN 0126-6705. https://link.springer.com/article/10.1007/s40840-020-00960-5, DOI: 10.1007/s40840-020-00960-5. [COBISS.SI-ID 20862211]

Gregor Torkar [23553]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razumevanje pojma prehranjevalna veriga med bodočimi učitelji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 2, str. 114-125, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 21277443]

 

Milena Valenčič Zuljan [11436]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Obrnjeno učenje in poučevanje kot priložnost za inovativno in prožno izvajanje učnih oblik v visokošolskem izobraževanju. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. jul. 2020, letn. 13, posebna št., str. 51-79. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2020/special/REI_vol13_special_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 25386755]

Luka Vinko [53104]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Teachersʼ opinions about the effect of chemistry demonstrations on studentsʼ interest and chemistry knowledge. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 9-25, tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/893/404, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6286, DOI: 10.26529/cepsj.893. [COBISS.SI-ID 20949251]

 

 

Erna Žgur [50973]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. KOROŠEC, Nuša, ŽGUR, Erna. Kolesarjenje kot prostočasna dejavnost oseb s posebnimi potrebami. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 47-49, ilustr., graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 20975363]