Vodič za raziskovalce – bibliografije
Pridobitev šifre raziskovalca
Šifro raziskovalca praviloma dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco ARRS.
Več...
Bibliografije za habilitacije
Bibliografije za habilitacije na UL in bibliografije iz sistema COBISS se razlikujejo v:  klasifikaciji (razvrščanje bibliografskih enot po enotni tipologiji), kategorizaciji (veljavna merila institucije, ki bibliografijo vrednoti, vključno s točkovalnikom in metodologijo razdelitve točk med so/avtorji) in obliki citiranja bibliografskih enot (po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju).
 

Habilitacije UL

Bibliografija iz sistema COBISS je le v pomoč pri izdelavi bibliografije za habilitacijski postopek. Izdela jo kandidat na osnovi Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.
 

Habilitacije PeF

Navodila za izvajanje Meril
Habilitacijska področja PeF
Priloga k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in sodelavcev (PeF)
Merila UL PEF
Pregled dela in točkovalnik
 
Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (ARRS)
Knjižnica Pedagoške fakultete izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na fakulteti, ki imajo šifro raziskovalca.
Več...
 

Osebne bibliografije raziskovalcev

Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografij za avtorja, za katerega so podatki vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI.
Bibliografije serijskih publikacij lahko izpišemo le za tisto serijsko publikacijo, katere prispevki so obdelani v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI.
Več...
 

Pravilniki (ARRS)

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti  (točkovalnik po merilih ARRS)

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij


SICRIS Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti

V informacijskem sistemu SICRIS so predstavljene  raziskovalne organizacije,  raziskovalne skupine,  raziskovalci, projekti in programi. Zanje lahko pripravimo  izpis bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Podatki se zbirajo s pomočjo predpisanih obrazcev in prenašajo v SICRIS trikrat tedensko.
 
Raziskovalni vpliv in odmevnost

Profili raziskovalca / Researchers ID

Profili raziskovalca omogočajo, da preprečimo napake in različne zapise imen (šumniki, dvojni priimki), da povečamo možnosti, da bomo citirani in uspešno izpostavimo svoje raziskovalno in pedagoško delo.
 
ResearcherID integracija z Web of Science in ORCID
Primer

ORCID Open Researcher and Contributor ID
Primer
Google Scholar
Primer

Scopus Author Identifier
Primer
 

Citiranost in citatni indeksi

Citatne indekse uporabljamo kot vire za iskanje znanstvenih informacij in za evalvacijo znanstvenih entitet.  Dostop do zbirk Web of Science, Scopus in Ulrichsweb  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.

  i   Web of Science
Servis Web of Science  omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI)  ter spletni dostop do Journal Citation reports s podatki o dejavnikih vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikih za posamezne revije. Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. ? 
  i   Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente.  Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
  Google Scholar Metrics
  i   Publish or Perish
Orodje uporablja informacije o citiranju iz Google Scholar. Izračuna h-indeks in druge njegove oblike.  ? 
  i   H-indeks Hirschev indeks
Hirschev indeks je metoda za ugotavljanje znanstvene odličnosti, ki jo lahko uporabljamo za posameznike, raziskovalne skupine in institucije. Izračun Hirschevega indeksa (h-indeks) za posameznega avtorja lahko poiščemo v Web of Science, Scopus in Google Scholar.
Faktorji vpliva / Impact Factor

Faktor vpliva je merilo relativne pomembnosti knjige, revije, posameznega članka ali avtorja na področju znanosti.
 

Web of Science

WOS
 
 
Scopus

scopus
 
Google Scholar
Primer
JCR Journal Citation Reports
Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije.
Faktorji vpliva za področje vzgoje in izobraževanja
Faktorji vpliva za vzgojo in izobraževanje, specialna in rehabilitacijska pedagogika
Faktorji vpliva za področje pedagoška psihologija
 
SNIP  Source Normalized Impact per Paper
Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.
Faktorji vpliva za področje vzgoje in izobraževanja
Faktorji vpliva za področje razvojne in pedagoške psihologije

snip 
  i   SJR SCImago Journal & Country Rank
SCImago Journal & Country Rank je odprto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Znanstveni kazalci črpajo svoje podatke iz zbirke citatnih indeksov Scopus. Glavni bibliometrični kazalnik je SCImago Journal Rank (SJR), ki meri prestiž znanstvene revije. Dostop je brez omejitev.


Primer
   
  i   Ulrichsweb
Ulrichsweb je zbirka, ki omogoča iskanje podatkov o serijskih publikacijah : časopisih, časnikih , revijah, letopisih itd. Vključuje tudi podatke o indeksiranosti revije v mednarodnih podatkovnih zbirkah.  Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 

ulrich

Web of Science

wos-avtor

Scopus  ? 

scopus-avtor


Google Scholar
Primer
Izračun Hirschevega indeksa (h-indeks) za posameznega avtorja lahko poiščemo v Web of Science, Scopus in Google Scholar. Če ima posameznik h-indeks 6, pomeni, da je šest njegovih publikacij citiranih vsaj 6-krat.
 
Web of Science

wos-hi

Scopus
Google Scholar
Primer
 
Publish or Perish

pop

Orodja za upravljanje z bibliografskimi referencami in citiranje
  i   EndNote Web
EndNote Web je spletno orodje za upravljanje z referencami in citiranje. Uporabniki iz UL in drugih institucij, ki imajo dostop do Web of Science, imajo brezplačni dostop do spletne različice programa EndNote za upravljanje z bibliografskimi referencami. V knjižnici PeF izvajamo izobraževanja za uporabo EndNote Web. Kontaktna naslova sta mitja.iskric@pef.uni-lj.si in janja.jutersek@pef.uni-lj.si ? 
  i   Mendeley
Mendeley je spletno orodje za upravljanje referenc v odprtem dostopu ter uporabna podpora za citiranje dokumentov v skladu z različnimi standardi citiranja in hkrati akademsko družbeno omrežje za sodelovanje na področju raziskovalnega dela.  ? 
  i   RefWorks
RefWorks je spletno orodje za upravljanje z referencami in citiranje pri pisanju strokovnih, znanstvenih ali drugih besedil. Izmenjavo osebnih zbirk z drugimi uporabniki (skupine raziskovalcev, študentje in profesorji) omogoča  funkcija RefShare.  Dostop izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Spremenjeno: 2. 2. 2018